“Geestelijk  Pantser voor elke goede Christen gedurende deze tijden van loutering”

DE GOEDE HERDER GEEFT ZIJN LEVEN VOOR DE SCHAPEN

 

TEKENEN VAN DE VOORBODE

“Wanneer jullie horen over oorlogen en oorlogsgeruchten, laat je dan niet bang maken. Dit moet gebeuren, maar het is het einde nog niet.  Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere, en op verscheidene plaatsen zullen er aardbevingen zijn, en hongersnood. Dat is het begin van de weeën.”
“Aan alle volkeren moet eerst de goede boodschap verkondigd worden.” 

 (Marcus 13:7-8, 10)

 

DE VOORBODE


“Zie, Ik ga u de profeet Elia zenden voordat de dag van de HEER komt, de grote vreeswekkende dag. En hij zal het hart van de vaders naar de zonen keren, zodat Ik niet hoef te komen om het land aan de vernietiging te wijden.”                                

  (Maleachi 3:23-24)

 

MARIA, DE GODDELIJKE HERDERIN, GEEFT ONS EEN REDDINGSPLAN


“Behalve de Heilige Mis, de Heilige Communie, het regelmatig ontvangen van de Heilige Sacramenten, in het bijzonder de Heilige Eucharistie, het lezen in in de praktijk brengen van Gods Woord, zich bedekken met het Kostbaar Bloed van mijn Zoon Jezus, bewaard in Zijn Heilige Wonden en de trouwe nakoming van de Goddelijke en Heilige Geboden …. Is  de enige manier om REDDING te bereiken, geloof en gebed, in het bijzonder het bidden van de Heilige Rozenkrans en de Kruisweg.”

 

*************


“GEESTELIJK PANTSER VOOR ELKE GOEDE CHRISTEN GEDURENDE DEZE TIJDEN VAN LOUTERING
24 oktober 2005, 09.55u

OPROEP AAN DE MENSHEID

Mijn kinderen, kinderen van mijn kudde;
Jullie leven in tijden van rampspoed en schaarste; de pijn voor de mensheid is pas begonnen. Elke dag wordt steeds korter, totdat de grens is bereikt; dat is het moment dat de tijd van Mijn Gerechtigheid zal beginnen. Dat zal een kwelling zijn voor de een en hoop voor de ander.

Er is geen weg terug! Na iedere dag die voorbij gaat, is Mijn wederkomst naderbij. Verheug jullie, schapen van Mijn kudde, want na zoveel vernedering en pijn die jullie zullen ondergaan, zal uiteindelijke de zon van de hoop weer schijnen, de zon van het nieuwe leven zal vrede en geluk brengen in iedere hoek van de aarde.

Bid, bid, bid voor de mensheid; het is tijd voor gebeden en vasten; het is tijd voor smeekbeden, het is tijd om genade te vragen aan de Hemelse Vader om spoedig een einde te maken aan die dagen van droefheid en tranen. De duur van die periode (lang of kort) zal afhangen van jullie gebeden, jullie smeekbeden, jullie vasten en jullie offers.

Bedenk dat Mijn Vader zich niet verheugt over jullie lijden; aardbewoners, jullie, jullie veroorzaken oorlogen en dood met jullie zonden, jullie verwaandheid en geestelijke overspel. Het leven hangt af van jullie gebeden.

“Allen die zich van Mij afkeren, zullen omkomen. De bijl bevindt zich al bij de wortel van de boom, en die geen vruchten draagt zal worden omgehakt en in het vuur worden geworpen.”

De eerste trompetten, die de geestelijke oorlog aankondigen, hebben geklonken; kom bij elkaar, vorm groepen, vestingen van gebeden om te worden opgenomen in Mijn Hemelse Leger. Liefde en gebeden, samen in het geloof, zullen de wapens zijn om alle machten van de duivel te vernietigen. Jullie moeten iedere aanval op jullie door mijn tegenstander afslaan. Bedenk dan jullie vlees en geest gemakkelijke prooien zijn voor de listen van Mijn vijand. Onderdruk jullie vleselijke verlangens met gebeden en vasten; bid ieder moment dat geen kwade kracht jullie van Mijn liefde kan verwijderen. Verzet je geestelijk tegen de geesten van de lucht, jaloezie, wraak en Izebel.

Iedere gebedsgroep en iedereen die wandelt op Mijn Paden moet gesterkt worden met Geestelijk Pantser van God. (Efeziërs 6:10-18), versterkt met Psalm 91.
De geestelijke bescherming van Mijn Psalm 91 zal jullie veilig bewaren. Het is jullie paspoort om de straat op te gaan. Bedenk dat jullie niet weten wanneer en waar je door rampen zult worden verrast. Jullie zijn gewaarschuwd! Bid het Geestelijk Pantser met geloof voor je kinderen, je familie en je kennissen; Mijn Geestelijke bescherming zal zich ook tot hen uitstrekken. Het uur  van de Goddelijke Gerechtigheid is begonnen, en allen die in het licht zijn moeten hun lampen hebben ontstoken om licht te schijnen in de komende duisternis en om alle slechtheid en aanvallen van de tegenstander te verblinden.
Mijn kinderen, schapen van Mijn kudde, dit zijn de wapenen om jullie te beschermen;

 • Geestelijk Pantser (Efeziërs 6:10-18)
 • Dagelijkse Heilige Rozenkrans in vereniging met Mijn Moeder
 • Psalm 91
 • Leven volgens Mijn voorschriften (Geboden van Gods Wet)
 • In staat  van genade zijn (Verzoening, Eucharistie, Ik wil dat Mijn strijders dagelijks de Heilige Communie ontvangen)
 • Geestelijke Communie voor de dagen van grote beproeving en wanneer je niet in staat bent Mijn Vlees en Bloed te ontvangen
 • Geloof, vertrouwen, hoop en liefde met jullie broeders, want hierop zal je worden getest en hoofdzakelijk in LIEFDE.
 • Voortdurend en oplettend gebed, opdat je niet wordt verrast door de aanvallen van de tegenstander.

Iedere strijder moet klaar zijn en voorbereid opdat je niet wordt verrast door de vijand terwijl je zonder bent. Weest daarom op je hoede en wakker zodat je ’s nachts niet wordt verrast en je niet over jezelf hoeft te klagen, ga door opdat de overwinning aan jouw God toekomt.

Verdedig Mijn Leer en Mijn Waarheid zelfs met je leven, laat je niet bedriegen, het subtiele wapen van de leugen scheidt velen van Mij, doordat ze je van je geloof brengen; wees volgzaam als lammeren en slim als slangen, raak niet in verwarring.

Verenigt jullie geestelijk met de kracht van de gebeden, samen met het Onbevlekte Hart van Maria, jullie Moeder, en het hemelse leger van Engelen en Aartsengelen zal jullie de overwinning schenken. Doe ieder gebed in hemelse verbondenheid met Mijn Moeder en haar Engelen.

Zeg: “Ik verenig mij in gebed met het Onbevlekt Hart van Maria en de hemelse legerscharen om alle kwaadheid van de boze af te wenden. Ik breid dit gebed uit tot mijn familie, broers en zusters, kennissen en tot de gehele wereld. Jezus, Maria, Jozef, bewaar ons tegen alle kwaad.”

Mijn Vrede zij met jullie!
Moge Mijn Moeder en Mijn Engelen met jullie zijn!
De Kracht van Mijn Geest geleide jullie!
Ik zal met jullie zijn tot het einde der tijden. Ik ben jullie herder, Jezus, de redder van Zijn volk.

PSALM 91


Wie onder de hoede van de Hoogste woont, wie in de schaduw van de Almachtige vertoeft   mag zeggen tegen de Heer: ‘Mijn toevlucht,  mijn vesting, mijn God, in U stel ik vertrouwen.’ Ja, Hij bevrijdt je uit het vogelnet, uit alle dreigende gevaren.  Hij dekt je toe met zijn vleugels, onder zijn veren mag je schuilen, als een schild staat zijn trouw om je heen.  Je hoeft niet bang te zijn voor de verschrikking van de nacht, of de pijl die suist overdag, of voor de pest die rondwaart in het donker, of voor de moordende plaag van de middag. Al sneuvelen er duizend aan je ene zij,  tienduizend zelfs aan je rechter:  niemand zal jou raken.  Doe je ogen open, dan zal je zien  hoe de straf zich aan de bozen voltrekt. Ja, U bent mijn toevlucht HEER!  Omdat je bij de Hoogste naar onderdak zoekt, zal geen kwaad over je komen, geen plaag dringt door tot je tent.  Zijn eigen boden zal Hij opdragen om je te beschermen, waar je ook gaat. Zij zullen jou op handen dragen, zodat je voet zich niet aan een steen stoot. Je zult adder en leeuw vertrappen,  leeuw en slang met voeten treden. Omdat hij van Mij houdt zal Ik hem redden; Ik bescherm hem, want hij eert mijn naam.  Als hij Mij aanroept, geef Ik antwoord, Ik sta hem bij in zijn nood, Ik maak hem vrij en schenk hem aanzien. Tot in lengte van dagen schenk Ik hem leven en hij zal zien dat Ik hem red.


ROZENKRANS VAN SINT MICHAËL


Begin met de Geloofsbelijdenis en het Onze Vader, gevolgd met: “Mijn ziel prijst U en brengt U lof Mijn God (3x)
Vervolgens: “Heilige Michaël, Heilige Gabriël, Heilige Rafaël, bid tot God voor mij en mijn familie. (3x)
God, kom ons te hulp.

Haast U Heer, ons te redden.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd tot in de eeuwen der eeuwen, amen.

1ste Begroeting
Door de bemiddeling van Sint Michaël en het hemelse koor van Serafijnen, dat onze Heer Jezus ons waardig make om vurig in de meest perfecte barmhartigheid te worden.
Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader……..

2e Begroeting
Door de bemiddeling van Sint Michaël en het hemelse koor van Cherubijnen, dat onze Heer Jezus ons de genade verlene dat wij vluchten van de zonde en een Christen-volmaaktheid zoeken.
Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader............

3e Begroeting
Door de bemiddeling van Sint Michaël en het hemelse koor van Tronen, dat onze Heer Jezus in onze harten de geest van een echte en oprechte nederigheid laat stromen.
Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader............

4e Begroeting
Door de bemiddeling van Sint Michaël en het hemelse koor van Heerschappijen, dat onze Heer Jezus ons de genade verlene dat wij onze zintuigen beheersen en ons van de ergste passies verbeteren.
Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader............

5e Begroeting
Door de bemiddeling van Sint Michaël en het hemelse koor van Machten, dat onze Heer Jezus zich verwaardige onze zielen te beschermen tegen de hinderlagen en verleidingen van Satan en de demonen.
Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader............

6e Begroeting
Door de bemiddeling van Sint Michaël en het bewonderenswaardige koor van Hemelse Krachten, dat onze Heer Jezus ons niet in verleiding laat vallen, maar ons van alle kwaad bevrijde.
Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader............

7e Begroeting
Door de bemiddeling van Sint Michaël en het hemelse koor van Vorstendommen, dat onze Heer Jezus onze zielen vervulle van de geest van een echte en oprechte Gehoorzaamheid.
Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader............

8ste Begroeting
Door de bemiddeling van Sint Michaël en het hemelse koor van Aartsengelen, dat onze Heer Jezus ons de gave verlene van Volharding in Geloof en Goede Werken, opdat wij erin zouden kunnen slagen de Heerlijkheid van het paradijs te bezitten.
Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader............

9e Begroeting
Door de bemiddeling van Sint Michaël en het hemelse koor van alle Engelen, dat onze Heer Jezus zich verwaardige ons te verlenen dat wij door hen beschermd worden in dit sterfelijke leven, zodat wij door hen geleid worden naar de eeuwige heerlijkheid van de hemel.
Onze Vader....1x, Wees gegroet......3x, Eer aan de Vader............

Aartsengel Sint Michaël, bid voor ons tot God, Onze Vader..........

Aartsengel Gabriël, bid voor ons tot God, Onze Vader …….

Aartsengel Rafaël, bid voor ons tot God, Onze Vader......

Onze beschermengel, bid voor ons tot God, Onze Vader....


Glorievolle Sint Michaël, aanvoerder en vorst van de hemelse legers, trouwe bewaker der zielen, overwinnaar van de opstandige geesten, geliefde van Gods huis, onze bewonderenswaardige gids na Christus, gij, wiens voortreffelijkheid en deugden boven alles verheven zijn, verwaardig u ons te bevrijden van alle kwaad, ons allen die tot u onze toevlucht nemen met vertrouwen, en maak door uw onvergelijkbare bescherming dat wij iedere dag verder komen in het trouw dienen van God.

Bid voor ons tot God, gelukzalige Aartsengel Sint Michaël, prins van Jezus Christus, opdat wij zijn beloften waardig worden. Amen.

Gebed

Almachtige en Eeuwige God, die door een wonder van goedheid en mededogen tot de redding der mensen als prins van uw kerk de glorierijke Aartsengel Sint Michaël heeft verkozen, maak ons waardig, wij smeken het U, te worden behoed tegen al onze vijanden, opdat in het uur van onze dood geen enkele van hen ons zou kunnen verontrusten, maar dat het gegeven moge worden dat wij door hem ingeleid worden in de tegenwoordigheid van Uw machtige en verheven majesteit, door de verdiensten van onze Heer Jezus Christus. Amen

 

STRIJDGEBED VAN DE HEILIGE MICHAËL


Roep de Heilige Michaël aan door de Hemelse Vader toestemming te vragen door het bidden van een “Onze Vader” en vervolgens:
“Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd, wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht doet gevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en alle andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.”

 

GEESTELIJKE COMMUNIE


Mijn Jezus,
Ik geloof dat Gij in het Allerheiligst Sacrament tegen­woordig zijt.
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn binnenste te ontvangen.
Maar omdat ik dit thans niet werkelijk doen kan, smeek ik U,
tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen.
Zie, ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart,
en ik verenig mij geheel en al met U.
Laat niet toe, dat ik mij nog ooit van U zal scheiden.
Amen.


(De geestelijke Communie, driemaal gedaan, dient tot geestelijk voedsel tijdens de dagen van de loutering, wanneer je niet in staat bent de geconsacreerde Hostie te ontvangen.)

 

BELOFTEN VAN DE GOEDE HERDER

Aan allen die Mijn Heilsboodschappen bekend maken

 • Aan allen die Mijn boodschappen bekend maken, zal ik zegenen en hun en hun families genaden schenken.                                                           
 • Allen die helpen deze berichten te verspreiden zullen worden genoemd “Zonen van de Hoogste en erfgenamen van het koninkrijk des hemels en het hemelse Jeruzalem.”
 • Ik zal de zonden van allen die mijn boodschappen bekend maken vergeven en door de liefde van Mijn bemiddelaars, zal Ik ook hun families niet straffen.
 • Ik zal hen van het kwade  verlossen, evenals hun families.
 • Tijdens de zuivering zullen zij gevrijwaard worden van alle kwaad, en niet alleen zij, maar ook hun families.
 • In Mijn nieuwe schepping zullen zij een bijzondere plaats innemen.
 • Tijdens de beproeving zullen ze naar Mij op zoek gaan, en Ik zal hen niet in de steek laten.

ROZENKRANS VAN DE GOEDE HERDER


Begin met de ‘geloofsbelijdenis’ en het ‘Onze Vader’ en zeg: “Ik ben de Goede Herder en de Goede Herder geeft Zijn leven voor Zijn kudde;”

Zeg bij elk tientje: (V) “O Goede Herder”… (A) “Wees onze zekerheid en onze schuilplaats”

Zeg aan het einde van elk tientje: “Ik ben de Goede Herder…” Zeg het ‘Onze Vader en begin van voren af aan. Zeg Psalm 23 aan het einde van de rozenkrans.

Zeg bij ieder tientje (V):“Gezegend en geprezen zij Jezus in het Sacrament” … (A) “Moge Jezus in het Sacrament worden geprezen en gezegend”.

Aan het eind van elk tientje: ‘Eer aan de Vader…. en ‘Onze Vader en begin weer opnieuw met: …
(P.M. slot volgt; originele tekst verminkt?)

 

PSALM 23

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij in grazige weiden rusten,
Hij voert mij naar vredig water,
daar geeft Hij mij nieuwe kracht.
Hij leidt mij op het rechte spoor,
omwille van zijn naam.
Al moet ik door dalen van duisternis en dood,
ik ben voor geen onheil bang,
want U bent bij mij:
uw knots en uw staf
geven mij nieuwe moed.
Voor mijn ogen dekt U de tafel,
zodat ook mijn belagers het zien;
met olie zalft U mijn hoofd,
mijn beker is tot de rand gevuld.
Ja, uw goedheid en liefde blijven mij volgen
alle dagen van mijn leven.
Zo mag ik telkens weer wonen in het huis van de HEER,
tot in lengte van dagen.