Recente Boodschappen 2014

 

2 januari 2014, 8.55 u

GEBED IS JULLIE BESCHERMING EN HET BIDDEN VAN MIJN HEILIGE ROZENKRANS IS EEN GEESTELIJK SCHILD DAT SATAN EN ZIJN LEGERS VAN HET KWAAD VERBLINDT!
OPROEP VAN DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN AAN DE KINDEREN VAN GOD

Lieve kinderen, Gods vrede zij met jullie.

De moeilijke tijd zal weldra beginnen en jullie moeten geestelijk goed zijn beschermd, zodat je mijn tegenstander en zijn legers van het kwaad  moedig tegemoet kunt treden. Wanneer mijn tegenstander zich aan de mensheid bekend maakt, zullen de aanvallen op het volk  van God op alle manieren heviger worden; daarom lieve kinderen, vraag ik jullie om je toewijding aan mijn Onbevlekt Hart te hernieuwen, zodat jullie dubbel beschermd zullen blijven met het schild van mijn toewijding.

In veel landen, mijn lieve kinderen, zullen de uitwerkingen van de verandering van de schepping al enigszins worden gevoeld. Wanneer de aarde begint te bewegen, blijf dan rustig, raak niet in paniek, maar zoek liever je toevlucht en bescherming bij mij, en bidt dit gebed, dat ik je geef voor de dagen waarop de aarde begint te schommelen.

GEBED TER BESCHERMING TIJDENS DE TIJD VAN ZUIVERING VAN DE AARDE

Onbevlekt Hart van Onze Moeder Maria, bescherm ons en sta niet toe dat paniek zich van ons leven meester maakt, schenk ons vrede en helderheid in deze tijd van beproeving. Wij behoren u toe, lieve Moeder, en vertrouwen erop dat ons niets zal overkomen, want u, lieve Moeder heeft ons bedekt met uw heilige mantel. Word niet moe voor uw kinderen te bemiddelen, zodat wij deze tijd van zuivering kunnen verdragen en alles zal worden vervuld volgens de goddelijke wil. Jezus en Maria, redt de zielen en geleidt hen tot de glorie van de hemel.
Ere zij God, Ere zij God, Ere zij God(Bidt driemaal de Geloofsbelijdenis en driemaal het Magnificat).

Lieve kinderen, blijft in deze dagen rustig, bidt voortdurend, dat is het beste dat jullie kunnen doen. Er zal jullie niets gebeuren als jullie verbonden blijven met onze twee harten; het licht van jullie  lampen, gevuld met de olie van het gebed, zal schijnen in de duisternis van die dagen. Vreest niet, de Goddelijke gerechtigheid zal aan jullie voorbij gaan bij het zien van het licht van jullie lampen.

Alle gezinnen die toegewijd zijn aan mijn Rozenkrans zullen dubbel worden beschermd, want mijn Heilige Rozenkrans is het krachtigste wapen dat er is om de geestelijke strijd die komt te doorstaan

De tijd van de Goddelijke gerechtigheid is onherroepelijk, maar jullie, kinderen, kunnen die tijd verkorten door jullie gebed, bedenk dat de kracht van het gebed, mits met geloof en om beurten gebeden, in staat is de terechte toorn van God te stillen. Gebed is jullie bescherming en het bidden van mijn Heilige Rozenkrans is een geestelijk schild dat Satan en zijn legers van het kwaad verblindt! Vergeet niet om tijdens het bidden van mijn Heilige Rozenkrans te verlangen naar de kracht van het Bloed van mijn Zoon, en om te vragen om de bescherming van deze moeder, die reeds bij jullie is.

Kom, mijn kinderen, neem mijn hand en vorm kettinggebeden met mijn Heilige Rozenkrans en bidt tot de Vader om de redding van de zielen in duisternis. Weest paraat en op je hoede, mijn Mariale Leger, want jullie Vrouwe en Koningin is al op het slagveld. Ik wacht slechts op het teken van mijn Vader om te beginnen met de eindstrijd, die jullie blijvend zal bevrijden van de machten van het kwaad. Voorwaarts, Gods volk, geen stap terug, de hemel rekent op jullie! Wie is als God, niemand is als God. 

Kinderen van mijn hart, maak deze boodschappen bekend.

 

 

Boodschappen 2013

 

23 december 2013, 10.30u

HOUDT OP GOD TE BELEDIGEN, JULLIE ZONDIGE ZIELEN, LAAT JE OPSTANDIGHEID VAREN, WANT HET GROTE OORDEEL IS NABIJ EN VELEN VAN JULLIE ZULLEN NIET OP DEZE WERELD TERUGKOMEN!

OPROEP VAN SINT MICHAËL AAN DE MENSHEID

Ere zij God, Ere zij God, Ere zij God en vrede aan de mensen van goede wil.

Broeders in de liefde van mijn Vader, moge de vrede van de Almachtige met jullie zijn.

Vandaag ben ik hier om jullie te vertellen dat de dag waarop jullie verantwoording aan mijn Vader moeten afleggen nadert. Loof de eer van God, broeders, want spoedig zal elke sterveling met verstand bij mijn Vader moeten afrekenen voor zijn gedrag op deze wereld.

Gods oordeel zal jullie laten zien hoeveel je hebt bemind en hoeveel je dat niet hebt gedaan; wee de zielen die voor mijn Vader verschijnen zonder te hebben vergeven, want zij zullen lijden in het zuiverende vuur van het vagevuur en de pijn voelen van het gebrek aan vergeving! Wee de lauwe zielen, want zij zullen de hel leren kennen, waar zij uiteindelijk terecht komen als ze bij terugkeer volharden in die geestelijke lauwheid! En wee degenen die, verrast door Gods oordeel, in staat van doodzonde zijn, want zij zullen lijden in het vuur van de verdoemde zielen en alle pijn en wanhoop voelen van die arme zielen!

Houdt op God te beledigen, jullie zondige zielen, laat je opstandigheid varen, want het grote oordeel is nabij en velen van jullie zullen niet op deze wereld terugkomen! Waar wachten jullie op? Kijk hoe de tijd korter wordt en aan haar eind komt. Stel je redding niet uit tot het laatste moment. Bedenk je en effen je pad opdat je morgen niet voor de eeuwigheid hoeft te jammeren.

Broeders, de vleesgeworden ongerechtigheid, de prins van deze wereld, zal spoedig aan de wereld worden geopenbaard. Kom onder geen beding in de verleiding om hem te zien, want je weet heel goed dat hij de oude slang is, die er op uit is om je te verleiden met de kracht van zijn blik, waardoor je verloren bent. Volk van God, kijk of luister niet naar het wezen van ongerechtigheid! Onthoud dat nieuwsgierigheid niet van God komt en door die eigenschap al velen in de subtiele val zijn gelokt, die de prins van deze wereld zet om je ziel te veroveren.

Wanneer de Antichrist zijn optreden aankondigt, sluit dan alle apparatuur af waarmee hij kan worden gezien of beluisterd. Denk aan de goede raad die  mijn Vader en onze Vrouwe en Koningin hebben gegeven; verzegel alle communicatieapparatuur van deze wereld met het bloed van het Lam Gods; onthoud dat de slang listig is en over alle middelen beschikt om veel zielen verloren te doen gaan.

Begin ermee om gewend te raken aan stilte in jullie huizen, laat de apparatuur zo lang mogelijk uitgeschakeld opdat, als de Antichrist komt, jullie, zonen van God en zaad van mijn Vader, al zijn voorbereid.

Word het bidden nooit moe, blijf dat doorlopend doen, want in de dagen van duisternis die voor jullie liggen, zullen alleen de lampen van jullie gebed schijnen. Jullie zullen weliswaar kleine lampjes in de duisternis zijn, maar genoeg om jullie te beschermen; mijn Vader stuurt jullie engelen die jullie in het donker verzorgen en beschermen. Zij zullen jullie in hun armen nemen en verplaatsen, zodat je je voeten nergens aan stoot.

Bereid je voor, broeders, want de tijd van zuivering komt nabij, versterk je zelf zoveel je kunt met het Lichaam en Bloed van het Goddelijke Lam; verspil deze tijd niet, deze korte tijd die jullie nog hebben dat jullie God kunnen prijzen en hem dank kunnen zeggen voor Zijn oneindige barmhartigheid, waardoor jullie spoedig in Zijn Aanwezigheid mogen zijn en Zijn Majesteit in volle Glorie mogen aanschouwen. Daardoor word je leven vervolmaakt en bij terugkeer op deze wereld zal je zijn Heilige Wil doen en morgen Zijn nieuwe schepping mogen bewonen.

Breng eer aan de God van het leven, want Zijn liefde is eeuwig, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Jullie broeder en dienaar, Aartsengel Michaël.

Mensen van goede wil, maak deze boodschap bekend.

 

16 december 2013, 8.50u

MIJN KINDERTJES, DUIVELS EN HEL BESTAAN ECHT EN DAARHEEN GAAN DE ZIELEN

DIE ZICH OP DEZE WERELD VAN GOD HEBBEN AFGEKEERD!

DRINGENDE OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN DE MENSHEID

Moge de vrede van God met jullie zijn, kudde van mijn Zoon.

Lieve kinderen, ga met elkaar in gebed en verspil geen tijd meer aan dingen van deze wereld, want de tijd van zuivering komt naderbij en het is goed dat jullie al geestelijk voorbereid zijn om de dagen van de spirituele woestijn te doorstaan.

Houdt moed, mijn kleintjes, ik zal bij jullie zijn en jullie met mijn mantel bedekken zodat jullie beschermd zijn en niets en niemand jullie kan deren. Breng deze laatste Kerstmis met familie door en vraag aan de vleesgeworden God, mijn Kleine Kind, dat Hij je zijn liefde, zijn vrede en zijn tederheid zal geven; moge Hij zijn nederigheid over jullie uitstorten, zodat geen pijl van trots jullie kan scheiden van zijn liefde. Aanschouw mijn Kind in zijn kribbe en volg zijn nederigheid, zijn armoede en de eenvoud van de familie uit Nazareth na.

Kindertjes, de tijd van zuivering, die nodig is voor jullie geestelijke verandering, nadert. De schepping van mijn Vader begint aan de periode van verandering; weest niet bang, blijf verenigd in de Liefde van God, en alles zal geschieden volgens de plannen van mijn Vader. Zuivering is nodig omdat de boosaardigheid op deze wereld de grenzen van een vreedzame samenleving heeft overschreden en dat tast het evenwicht in het universum aan.

Bedenk dat jullie spirituele wezens zijn in een spiritueel universum, dat is aangetast door de zonden van de mensheid van de laatste tijd.

Weest erg voorzichtig. Want sekten nemen snel in aantal toe, en velen dienen  mijn tegenstander; blijf standvastig in het geloof, luister niet naar vreemde leerstellingen; bedenk dat de wolf vrij rondloopt en zijn afgezanten zijn uit op jullie nederlaag. Verwaarloos je gebeden niet, die zijn jullie sterkte; bidt mijn rozenkrans op vaste tijden en daarbuiten, om onder mijn moederlijke bescherming te blijven; slechts gebed, vasten, boete en de Heilige Eucharistie zullen jullie overeind houden in de geestelijke strijd van elke dag. Wie zich afkeert van het gebed en van God gaat verloren, want de beproeving die op handen is, zal van ongekende hevigheid op aarde zijn. Bedenk dat dit de eindtijd is van het bewind van mijn tegenstander en vóór hij zal worden verslagen zal hij proberen zo veel mogelijk zielen verloren te doen gaan.

Het kleine oordeel van God van de naties klopt aan de deur; moge het jullie niet bij verassing overvallen, zodat jullie niet hoeven te weeklagen; bedenk dat velen niet zullen terugkeren, want hun zonden zijn te groot dat zij de aanwezigheid van God niet kunnen verdragen en voor eeuwig verloren zullen zijn.

Opstandige kindertjes, de tijd van genade gaat voorbij, haast je, sla onze verontruste oproepen voor jullie bekering niet in de wind. Mijn kindertjes, duivels en hel bestaan echt en daarheen gaan de zielen die zich op deze wereld van God hebben afgekeerd! Begrijp dat wij niet willen dat jullie eeuwig zullen lijden; maak gebruik van de laatste klokslagen van de barmhartigheid die de hemel jullie schenkt, want als jullie in de eeuwigheid aankomen zal je daar slechts gerechtigheid ondergaan; denk er nog eens goed, maar wel zo gauw mogelijk, over na. Ga naar een van mijn geliefde zonen, een priester, en doe een goede levensbiecht, onthoud je van zonde en van je zondige leven, zodat wanneer je verschijnt voor het Hoogste Gerecht, je niet het wrange oordeel krijgt : “Ga weg van mij, zoon van de hel.”

Het gebed van mijn mantel is een gift aan jullie, waarmee jullie je kunt bedekken, zodat jullie beschermd zijn tegen alle aanvallen van de vijand en zijn aardse handlangers van het kwaad op jullie ziel.

GEBED TER BESCHERMING MET DE MANTEL VAN ONZE MOEDER MARIA

O mantel van mijn moeder Maria, bescherm ons en verdedig ons dag en nacht tegen de vijand van onze ziel. Ik bedek mij met uw heilige mantel en ik bedek mijn familie en het hele volk van God; maak ons onzichtbaar voor de boze geesten en hun aardse handlangers van het kwaad. O heilige mantel van mijn geliefde moeder wees het beschermende schild voor het volk van God! Lieve Moeder laat ons geen ogenblik alleen in onze geestelijke strijd in de duisternis en verlicht het pad dat ons leidt naar de eeuwige Glorie.

3x Weesgegroet, 3x Eer aan de Vader, en 3x Magnificat.

Jullie Moeder, Maria, Mystieke Roos.

Maak mijn boodschappen bekend, kindertjes van mijn hart.

 

13 december 2013

SCHEURT UW HART, WANT DE DAGEN VAN MIJN GODDELIJKE GERECHTIGHEID ZIJN NABIJ!

DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS IN HET ALLERHEILIGST SACRAMENT AAN DE MENSHEID
Mijn vrede zij met u!

Mijn ‘waarschuwing’ komt zonder het luiden van de klokken van genade om aan te kondigen dat alles in zijn geheel is verbruikt. Na de ‘waarschuwing’ en het ‘wonder’ komt de tijd van de zuivering, en slechts een handjevol zal overblijven en zal Gods volk genoemd worden.

Mijn kinderen, wetenschappers die gelieerd zijn aan de koningen van de naties die mijn tegenstander dienen, zijn bezig met een onderzoek naar een dodelijk gas en een bacterie die via de lucht in veel landen kan worden verspreid met het doel een groot deel van de mensheid uit te roeien. In oorlogstijd zal deze volkerenmoord worden uitgevoerd.

Luister goed, mijn volk, want ze zullen vaccins kweken en veel daarvan zullen niet ten bate van uw gezondheid zijn. Enkele van deze vaccins hebben ten doel om de bevolking van de armste en meest onderontwikkelde landen uit te roeien. De wereldbevolking zal worden verminderd, met name kinderen en ouderen. In veel landen zullen vrouwen worden gesteriliseerd  onder het toeziend oog van de regering met het doel dat jong leven niet meer geboren zal worden. O koningen van verdorven naties, uw dagen zijn geteld, gewogen en gemeten. Uw naties zullen van de aardbodem verdwijnen door het vuur van mijn Gerechtigheid dat uit de hemel op u zal neerkomen. Alle volkeren die onrechtvaardigheden begaan tegen mijn volk en mijn voorschriften schenden zullen worden weggevaagd en in vergetelheid blijven

Mijn kudde, Ik kondig hierbij aan dat de Nieuwe WereldOrde weldra zal worden uitgeroepen; alle naties die dat systeem niet aanvaarden zullen worden gestraft en zullen sterven van honger en dorst. Hun land wordt in beslag genomen en haar bevolking tot slaven gemaakt; al hun middelen en goederen worden door buitenlandse regeringen geconfisqueerd en deze arme landen zullen hun identiteit verliezen. De Nieuwe WereldOrde zal mijn volk  onderwerpen, dat door de woestijn van de zuivering zal gaan.

Mijn kinderen, de tekenen aan de hemel nemen toe; hemelse verschijnselen die nooit eerder door een mensenoog werden gezien tonen u dat u zich op mijn komst moet voorbereiden. Het hele universum zal worden geschokt door de verandering van mijn aarde. Scheurt uw hart, (Joël 2,13) want de dagen van mijn Goddelijke Gerechtigheid zijn nabij. Laat de man zijn leger en de vrouw haar sponde verlaten want de laatste trompetten zullen aangeven dat de tijd van Mijn Genade voorbij is. Mijn Genade raakt uitgeput; dolende schapen kom zo snel mogelijk bij mij terug; stop met zondigen, verwijder de banden met de zonde van uw ogen zodat u de weg van de redding kunt zien, opdat u niet voor altijd verloren zult zijn.

Het is tijd voor gebed, verzoening, meditatie, vasten en boete; het is tijd om tot God terug te keren zodat u uw ziel kunt redden. Dolende schapen, het wordt laat, de avond valt en daarmee de duisternis. Ik wil uw dood niet, maar uw eeuwigdurend leven. Kom tot mij, kom tot mij, kom tot mij met een berouwvol en nederig hart en ik beloof u dat ik u niet los zal laten! Ik roep u, dolende schapen en opstandige schapen, sla mijn laatste roepen niet in de wind. Kom terug, kom dichter bij mij en u zult vrede, vergeving, liefde en troost vinden. Ik ben uw Vader en Verlosser die in de stilte van ieder tabernakel op u wacht.

Haast u, weest niet bang, ik ga u niets verwijten; ik wil alleen uw Redding.

Ik wacht op u, uw Vader en Verlosser, Jezus, in het Allerheiligst Sacrament.

Ieder die mij ziet, ziet de Vader. (Joh. 14,9)

Maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

 

6 december 2013, 08.10u

GENIET MET JE GEZIN VAN DEZE LAATSTE TIJD VAN GENADE DIE DE HEMEL JE SCHENKT!

OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN DE KINDEREN VAN GOD

Lieve kinderen, moge de vrede van God en de liefde van deze Moeder met jullie zijn.

Op het moment dat mijn tegenstander zijn verklaring aflegt en zich aan de wereld bekend maakt, beginnen de laatste drie en een half jaar van zijn bewind; die een een algehele zuivering van Gods volk zal zijn. Ik zeg nogmaals tot mijn lieve kinderen dat jullie niet bang hoeven te zijn, want deze Moeder, die zoveel van jullie houdt, zal niet toestaan dat de machten van het kwaad jullie zullen deren.

Onthoudt dat alles heel snel zal gebeuren; als jullie verbonden blijven met onze twee Harten, zullen jullie wel lijden onder de zuivering, maar het zal beter te verdragen zijn. De economische zuivering zal het zwaarst zijn om te overwinnen, omdat niemand iets zal verkopen als je het teken van het beest niet hebt. Alles is gereed; naties in dienst van mijn tegenstander hebben alles gepland; het hele apparaat staat klaar om de komst van de valse messias aan te kondigen.

De oorlog is al voorbereid, het wachten is alleen nog op de laatste seconde van de tijd van mijn genade en dan begint het laatste bewind van mijn tegenstander. Wees niet bang, kinderen van het licht, de hemel zal jullie niet in de steek laten, mits jullie volharden en trouw blijven aan God tijdens de moeilijke tijden. Hebt geen angst voor de verandering van de schepping, alles zal bewegen, maar jullie zullen overeind blijven als de wijze man die zijn huis op de rots had gebouwd.

Landen die mijn tegenstander dienen zullen de strengste straf van de Goddelijke Gerechtigheid ondergaan. Gods kinderen, die in een van die landen wonen zullen door de hemel een week voor de Goddelijke bestraffing worden gewaarschuwd, zodat zij de tijd hebben om te ontsnappen en een schuilplaats te vinden die deze Moeder hun op haar manier zal tonen

Geniet met je gezin van deze laatste tijd van genade die de hemel je schenkt! Deel met je gezin en versterk de banden die jullie verenigen; bemint en vergeeft elkander zodat morgen, als de tijd van de Goddelijke Gerechtigheid komt jullie verenigd kunnen blijven in de Liefde van God en niemand en niets jullie kan scheiden.

Vergeet niet te bidden voor hen die de Goddelijke Genade in jullie familie het meeste nodig hebben opdat zij niet van het pad  van de redding afwijken tijdens de komende beproevingen.

Leef in het heden, maak geen plannen voor de toekomst, want verleden en toekomst bestaan niet. God is een altijd aanwezige en dus moeten jullie ook op die manier leven; beminnen, vergeven, de Heilige Voorschriften naleven en geen angst hebben.

Vertrouw altijd op Gods Liefde en Zijn Volmaakte Liefde, die alles kan, zal jullie helpen alle beproevingen te doorstaan. Verlies jullie geloof niet opdat jullie morgen kunnen zeggen: ‘Ik ben een burger van de hemel en achter de zon heb ik  een thuis, waar mijn Vader en Moeder op mij wachten, achter de zon.’

Jullie Moeder, die van jullie houdt: Maria, Mystieke Roos.

Maak mijn boodschappen bekend, lieve kinderen van mijn hart.

 

29 november 2013, 8.15u

BIDT HET KETTINGGEBED, MIJN KINDEREN, OPDAT IN MIJN KERK DE HANDCOMMUNIE EN HET UITDELEN VAN DE COMMUNIE DOOR LEKEN WORDEN AFGESCHAFT, WANT DIE HEILIGSCHENNIS GEEFT TREURNIS IN DE HEMEL EN MAAKT MIJN VADER BEDROEFD!

DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS IN HET HEILIG SACRAMENT AAN DE KATHOLIEKE WERELD.

Mijn kinderen, mijn vrede zij met jullie.

Alles loopt ten einde, aldus is het door mijn Vader geregeld. De tijd van barmhartigheid verloopt en het scheelt nog maar weinig  of die tijd is helemaal voorbij. Weldra zal de tijd van de gerechtigheid komen en alles wat jullie nu in de schepping zien zal worden veranderd; met ‘de waarschuwing’ en ‘het wonder’ zal de tijd van barmhartigheid voorbij zijn.

De hemel blijft de mensheid waarschuwen om voorbereid te zijn op deze belangrijke gebeurtenissen die jullie levens zullen veranderen. Wat jammer dat velen niet willen geloven en in hun dagelijks leven onze oproepen blijven negeren. Kinderen met een klein geloof, als de gebeurtenissen die in de Heilige Schrift zijn beschreven, en in de boodschappen die we aan de mensheid door de profeten van de eindtijd hebben gegeven, nog niet hebben plaatsgevonden, dan is dat te danken aan de Barmhartigheid van mijn Vader en aan de voorspraak van mijn Moeder dat dit is uitgesteld, maar wanneer de laatste seconde van de barmhartigheid  voorbij is, zal alles geschieden. Maar weet dat mijn Vader niet blij is met de dood van de zondaar.

Bidt het kettinggebed, mijn kinderen, opdat in mijn kerk de handcommunie en het uitdelen van de communie door leken worden afgeschaft, want die heiligschennis geeft treurnis in de hemel en maakt mijn Vader bedroefd! Bedenk dat de kracht van het kettinggebed, vasten en boete nog alles kunnen veranderen.

Voor mij is het pijnlijk en bedroevend om de zien hoe veel leken en priesters mijn goddelijkheid ontheiligen; sommigen nemen mij in de hand en anderen geven mij alsof ik een ding ben of een stukje brood, zij beseffen niet dat ik levend en het ware leven ben, die onder jullie komt in de eenvoud van een Geconsacreerde Hostie. Kijk eens hoe ik word beledigd; is dat mijn beloning die ik van jullie krijg voor mijn liefde? Veel zielen in de diepten van het vagevuur en anderen zijn veroordeeld wegens deze verachtelijke ontheiliging. “Noli Me Tangere!” Raak mij niet aan, want jullie handen zijn niet waardig om mij vast te houden en uit te delen. Die sacramentele taak is alleen gegeven aan mijn priesters, bisschoppen, kardinalen en de paus, alleen Geconsecreerde Handen, door zalving bij de priesterwijding, mogen mij aanraken.

Biecht goed, kastijdt je zinnen en bidt psalm 51, die ik aan mijn dienstknecht David heb gegeven, alvorens mij in de communie te ontvangen. Als jullie niet deelnemen aan mijn Paasmaal kunnen jullie niet worden gevoed met mijn Lichaam en mijn Bloed. Ik zeg dit, omdat velen aan het einde van het  Heilig Misoffer mij ontvangen alsof het iets alledaags is; anderen ontvangen mij in staat van doodzonde, niet wetend dat zij de beker van hun eigen veroordeling drinken. Jullie moeten minstens elke maand biechten, maar als je ernstige fouten hebt begaan moeten jullie dat onmiddellijk doen, velen leven maandenlang zonder de biecht, omdat zij volgens hen geen zonde doen. Ik zeg jullie: jullie zijn allemaal zondaars, God alleen is Heilig. O wat zijn jullie misleid en wat is er gebrek aan evangelisatie in mijn Kerk! Ik herinner jullie aan de woorden van Psalm 51, 7: “Zie, als zondig mens ben ik geboren, in diė schuld bij mijn moeder verwekt.”

Ik voel mij bedroefd als ik zie hoeveel van mijn kinderen mijn Lichaam en Bloed ontvangen zonder eerst te hebben gebiecht. Geloofsafval is mijn huis binnengekomen, veel van mijn huizen blijven leeg en andere zijn musea geworden en ik blijf vergeten in de stilte van de tabernakels. O wat een ondankbaarheid! Eenzaamheid en droefheid hebben mij overweldigd! Wat een pijn voel ik als ik de grote meerderheid van de mensheid zo verloren zie! Als de donkere dagen komen zullen jullie mijn huizen niet geopend vinden, en dan zullen jullie schreeuwen: Heer, Heer, waar bent u? red ons, maar niemand zal jullie horen.

Kom bij mij op bezoek, laat mij niet alleen, ik ben jullie Vader en jullie Redder die op jullie wacht, verspil de bron van barmhartigheid niet die ik jullie aanbied; kom jullie honger stillen en jullie dorst lessen, ik wacht met open armen om mijn liefde, mijn vergeving en leven in overvloed te geven.

Jullie geliefde Jezus, het Heilig Sacrament.

Maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

 

20 november 2013, 14.35u

BIDT VOOR DE PAUS EN VOOR DE KERK, WANT DE MACHTEN VAN HET KWAAD IN HET VATICAAN WILLEN MET HUN ONTHEILIGING BEGINNEN!

Lieve kinderen, moge de vrede van God met jullie zijn.

De Glorie van God is nabij; hebt berouw opdat je voor hem kunt verschijnen in een wit gewaad. Bidt voor de Paus en voor de Kerk, want de machten van het kwaad in het Vaticaan willen met hun ontheiliging beginnen. Het leven van de Paus is in gevaar; er is een complot tegen hem. Ik roep de Katholieke wereld dringend op om vuriger te bidden en de Hemelse Vader te vragen om de bescherming van Paus Franciscus.

De besluiten die Paus Franciscus neemt brengen velen in het Vaticaan in verwarring. Sla geen acht op de lastercampagne die nu tegen hem plaats vindt. Hij is, als plaatsbekleder van Christus, het hoofd van de Kerk, door God aangesteld voor deze eindtijd; steun hem met jullie gebeden en houdt op hem te beoordelen; wie zijn jullie om Gods plan in twijfel te trekken?

Bidt dat de wijzigingen die de plaatsbekleder van Christus wil doorvoeren niet worden beïnvloed door de kerkelijke vrijmetselarij, omdat velen in het Vaticaan het niet eens zijn met de op handen zijnde veranderingen. Veel kardinalen willen een kerk die open staat voor andere religies.

De kardinalen zijn verdeeld, sommigen zijn vóór, anderen tegen de veranderingen en gedragslijnen die door Paus Franciscus zullen worden doorgevoerd. Het lot van de Kerk hangt af van het gebed van het Katholieke volk, jullie moeten de Paus met jullie gebeden steunen, zodat de bevrijdingsleer, die zovelen wensen, niet zal worden doorgevoerd tijdens zijn pontificaat

Die veranderingen zullen de leer van de Kerk niet aantasten, evenmin als het Evangelie van mijn Zoon. Het dagelijkse Heilig Misoffer, moet het wezenlijke, zijn ritus, behouden; geen van de woorden van de consecratie mag worden gewijzigd, alles moet blijven zoals mijn Zoon het heeft ingesteld. Daarom, lieve kinderen, moeten jullie bidden dat de wijsheid en het licht van de Heilige Geest Paus Franciscus geleidt en dat de Kerk van mijn Zoon niet zal afwijken van de weg van het evangelie en zijn geloofsleer.

Laat Paus Franciscus niet in de steek, steun hem met jullie gebeden, zodat de wil van God tijdens zijn pontificaat wordt volbracht en de Kerk van mijn Zoon het baken zal blijven voor het volk van God. Moge Gods wijsheid en de voorspraak van deze Moeder de Plaatsvervanger van Christus bijstaan bij de komende veranderingen voor de Kerk en de Katholieke wereld.

Jullie Moeder, de Heilige Maria.

Maak deze boodschap bekend aan de hele mensheid.

 

17 november 2013, 14.15u

DE BEWUSTMAKING VAN HET GEWETEN NADERT EN VELEN BLIJVEN SLAPEN, ZELFS ALS IK HEN ROEP, WILLEN ZIJ NIET WAKKER WORDEN!

OPROEP VAN GOD DE VADER AAN DE MENSHEID

Veel landen zullen lijden onder de gedaanteverwisseling van mijn schepping, de aarde is begonnen aan haar zuiveringsperiode en de landen waar meer zonde en slechtheid is, zullen worden getroffen door de kreten van mijn schepping. De winden worden heviger, de zeeën kolken en het binnenste van de aarde begint te koken. De continenten zullen bewegen, sommige meer dan andere en hun bewoners zullen ons hun smarten doen horen.

O, wie zal de proef van mijn gerechtigheid doorstaan? De man met een eerlijk hart, die mijn stem hoort en zich aan mijn regels houdt, zal zijn als het huis dat op de rots gebouwd is, niets zal hem doen bezwijken. Maar degenen die zijn als de bladeren in de wind, die besluiteloos zijn, die noch koud noch heet zijn, degenen met een zwak geloof, zij zullen verwaaien als zandkastelen.

Word wakker mijn volk, stel uw bekering niet langer uit nu de tijd van de gerechtigheid  nabij is, want daar is geen tijd meer voor! Mijn gerechtigheid komt en kent geen genade. Ik zeg u, zonen van Adam, dat jullie zonde en kwaad mijn gerechtigheid heeft afgeroepen. Wee u, die zich van mij afkeert en zich niet naar mij toewendt, want de werking van mijn gerechtigheid zal geen spoor van u achterlaten.

Hele volken zullen verdwijnen, slechts tranen, pijn en wanorde zal alom worden aangetroffen! Het heeft geen zin om tijdens de periode van mijn rechtvaardigheid te klagen, want er zal niemand naar luisteren. Haast u en vereffen uw rekeningen met uw meester, want mijn parate ruiters zijn begonnen hun glazen leeg te storten en zij zullen mijn schepping veranderen in een tranendal! Let op mijn woorden en breng ze in praktijk; bedenk: “Dan zullen er twee op de akker zijn: de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten; twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen, de andere achtergelaten” (Mt 24, 40-41)

De bewustmaking van het geweten nadert en velen blijven slapen, zelfs als ik hen roep, willen zij niet wakker worden! De verdoving en verblinding stelt hen niet in staat om mijn pijnlijke smeekbede te horen of te zien. Ik zeg u, tenzij u op deze laatste klokken van genade afkomt, zult u voor eeuwig verloren zijn. Iedereen die voor mij verschijnt zonder het juiste gewaad, zal niet mogen aanzitten aan mijn bruiloftsmaal. Ik zeg u nogmaals: Hij die zijn leven wil redden zal het verliezen, maar wie  zijn leven verliest om mij zal het vinden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Kom met jezelf in het reine, zodat je, wanneer je voor mij verschijnt, onberispelijk bent; bemint en vergeeft uw broeders en weest niemand iets anders verschuldigd dan liefde. De nacht van mijn gerechtigheid komt eerder dan u  denkt. Bedenkt u en slaat onverwijld de weg van de redding in, opdat u morgen niet hoeft te klagen.

Uw Vader Jahweh, Heer der Heerscharen, Heer van alle Volkeren.

Maak deze boodschap bekend aan de hele mensheid.

 

9 november 2013, 8.15u

DE WERELDECONOMIE ZAL WELDRA INEENSTORTEN, DE DAGEN VAN DE GOD VAN HET GELD ZIJN GETELD!

DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS, DE GOEDE HERDER, AAN DE MENSHEID

Mijn vrede zij met u.

De wereldeconomie zal weldra ineenstorten, de dagen van de god van het geld zijn geteld! Wee degenen die vertrouwen hebben in die god die door mensenhand werd gemaakt, want hun val zal enorm zijn! Miljoenen zullen het hoofd verliezen door de financiële ineenstorting! Iedereen die zijn geloof en hoop had gevestigd op deze god en zich veilig voelde door zijn financiële macht, zal rouwen en treuren, velen zullen hun lot vervloeken, anderen worden gek en anderen zullen zich van het leven beroven en hun ziel verliezen.

Mijn kinderen, iedere regering op deze wereld heeft een begin en een eind, niets op deze tijdelijke wereld is eeuwig. Denk aan mijn woord: “Verzamelt u geen schatten op aarde . . .maar verzamelt u schatten in de hemel, waar ze niet . . . vergaan . . . Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” (Mt 6, 19-21) Ik ben uw schat, zoek mij en u zult eeuwig leven vinden.

Doet goed voor uw broeders, lest de dorst van hen die dorst hebben, stilt de honger van hen die honger hebben en kleedt de naakten, helpt nu de weduwe en de wees, vóór de god van het geld ter aarde valt. Als u dit doet, verzeker ik u dat uw beloning in het koninkrijk van de hemel groot zal zijn. Bedenk dat wanneer u voor mij verschijnt, u zult worden geoordeeld naar uw daden. Het is vreugdevoller te geven dan te ontvangen en wat u doet voor één van mijn kinderen, doet u voor mij.

Mijn kinderen, leer de betekenis van de barmhartigheid die ik wil en geen verplichte opofferingen; het vasten dat mij behaagt is het vasten uit liefde en omwille van de liefde die u heeft voor uw broeders, die morgen zal worden beoordeeld. “Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.” (Joh 15, 13)

Ik doe een beroep op u, die gezegend bent met materiële goederen. Kijk, mijn kinderen, mijn volk sterft van honger en dorst. Stop met het blijven opstapelen van weelde, want u kunt er niets van meenemen; u bewaart alles, terwijl de grote meerderheid in armoede leeft. Dat het u niet moge vergaan als de rijke man, die weigerde mij te volgen, omdat hij geen afstand van zijn rijkdom wilde doen. (Mt 19, 20-22) Dat het u niet moge vergaan als de rijke man die door zijn hebzucht en gebrek aan liefdadigheid jegens Lazarus zijn ziel verloor. (Luc 16,19-31)

Leef als Zacheüs, opdat, wanneer u morgen voor mij staat, ik zeggen kan: “Vandaag is dit huis heil ten deel gevallen, want ook deze man is een zoon van Abraham.” (Luc 19, 9)

Mij vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Hebt berouw want het koninkrijk Gods is nabij.
Uw Meester en Herder, Jezus van Nazareth, de Goede Herder van alle tijden.

Maak deze boodschap bekend aan de hele mensheid.

 

7 november 2013, 8.35u

HET BLOED VAN MIJN ZOON IS EEN KRACHTIG GEESTELIJK PANTSER, BID VOORTDUREND  EN MIJN TEGENSTANDER EN DE MACHTEN VAN HET KWAAD KUNNEN JE GEEN KWAAD DOEN!

OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN DE KINDEREN VAN GOD

Lieve kinderen van mijn hart, moge de vrede van God en mijn moederlijke bescherming altijd met jullie zijn.

Mijn kinderen, aanschouw Gods schepping en bedank de Almachtige voor al zijn weldaden, deel dit met jullie gezin en dank God voor al zijn zegeningen en voor de tijd dat hij je het leven heeft geschonken. Dit zeg ik, lieve kinderen, omdat de tijd nadert waarin alles verwarring, leed en verdriet zal zijn. Ik wil jullie niet bang maken, want dat is niet mijn opzet, ik wil jullie alleen maar liefdevol vragen om je voor te bereiden op de komst van alle gebeurtenissen die beschreven zijn in het heilige woord van God voor deze eindtijd. Blijft verenigd in Gods liefde, verlaat voor geen moment onze twee harten, want de komende grote verdrukking kan alleen maar worden doorstaan als jullie in liefde zijn verenigd.

De kracht van liefde en vergeving is een geestelijk bolwerk, dat geen vuurpijlen van haat, boosheid, bitterheid, wraak en verdeeldheid zal toelaten, waarmee mijn tegenstander gezinnen uit elkaar wil spelen om binnen te dringen in jullie, in de maatschappij en in de hele wereld. Mijn tegenstander is begonnen met het loslaten van geesten van haat, boosheid en verdeeldheid. Deze geesten kunnen alleen worden overwonnen met liefde en vergeving. Houdt er rekening mee, lieve kinderen, dat jullie in de geestelijke strijd van elke dag kunnen zegevieren. 

Voor je je huis verlaat, ouders, zegen jullie kinderen en zegen jezelf, zegen ook alle mensen waarmee je die dag te maken zult hebben, zodat de kracht van de zegening je beschermt en mijn tegenstander je dus niet kan deren. Verzegel allen met het Bloed  van mijn Zoon en dompel hen in zijn heilige wonden, want al deze kwade geesten hebben de controle, de macht en de heerschappij over deze duistere wereld; ontelbare geesten reizen nu over de wereld, opzoek naar een manier om je verloren te laten gaan.

Wees niet dwaas, ga nooit de geestelijke strijd aan zonder hulp van de hemel, ik verzeker je, dat je je ziel zou verliezen. Wanneer je in de geest wordt aangevallen met pijlen van haat, boosheid, wraak, begeerte, jaloezie en allerlei andere zonden van het vlees, wees verstandig en maak onmiddellijk gebruik van het goddelijke tegengif, roep de kracht van de Heilige Geest van God te hulp en vraag mijn moederlijke bescherming.

Het Bloed van mijn Zoon is een krachtig geestelijk pantser, bid voortdurend en mijn tegenstander en zijn legers van het kwaad kunnen je niet deren. Het Bloed van mijn Zoon is je redding, bedek jezelf ermee en wanneer de vuurpijlen van de boze je geest naderen, zeg dan: ‘Het bloed van Onze Heer Jezus Christus heeft macht en daarmee zal ik zegevieren. Het Bloed van Jezus Christus bedekt mij, reinigt mij, geneest mij en bevrijdt mij, innerlijk en uiterlijk. Ga weg van mij, vijandelijke machten, want het Bloed van het Lam Gods is mijn schild en mijn redding.’

Leer deze gebeden van het Bloed van mijn Zoon uit het hoofd, zodat je de geestelijke aanvallen van mijn tegenstander en zijn boze geesten, die proberen je te kwellen en je te laten struikelen en vervolgens je ziel te nemen, kunt afslaan. Jullie zijn gewaarschuwd, wandel als kinderen van het licht, zodat je de komende duisternis kunt verlichten.

Maria, Mystieke Roos, jullie Moeder die van jullie houdt.

Maak mijn boodschappen bekend, lieve kinderen van mijn hart.

 

27 oktober 2013, 13.50u

BIDT, MIJN KINDEREN,  VOOR DE WERELDWIJD VERVOLGDE KERK VAN MIJN ZOON EN VOOR ALLE MARTELAREN DIE HUN LEVEN GEVEN VOOR DE UITBREIDING VAN HET KONINKRIJK GODS!

DRINGENDE OPROEP VAN DE HEILIGE MARIA AAN HET VOLK VAN GOD. HOOGTE VAN GUARNE (ANTIOQUIA)

Lieve kinderen van mijn hart, moge de vrede van de Almachtige altijd met jullie zijn en de liefde van deze Moeder jullie hele wezen doordrenken.

Mijn kinderen, de vervolging van Gods kinderen is begonnen. Bidt, mijn kinderen,  voor de wereldwijd vervolgde kerk van mijn zoon en voor alle martelaren die hun leven geven voor de uitbreiding van het koninkrijk Gods!

In de landen van het Verre Oosten wordt de Kerk van mijn Zoon wreed vervolgd. In de Afrikaanse en Aziatische continenten worden al mijn kinderen die aanhangers zijn van het katholieke geloof of die getuigen van mijn Zoon, vervolgd, gemarteld en uitgemoord. Lieve kinderen, de tijd van de vervolgingen is aangebroken en weldra zal die geestelijke wreedheid worden uitgebreid naar andere volkeren. Net als bij de eerste Christenen zullen jullie de steden moeten ontvluchten en schuilen in de bergen en de grotten om aan de vervolging door de zonen van de duisternis te ontkomen.

Mijn tegenstander wil de Kerk van mijn Zoon uitroeien en iedereen die Christen is of de leer van mijn Zoon verkondigt, van de aarde doen verdwijnen. De ontheiliging van heilige plaatsen is begonnen, de tijd van de verwoesting nadert, en alles dat staat geschreven moet worden vervuld. Vreest niet, lieve kinderen, als jullie verenigd blijven met Onze Twee Harten zal de hemel jullie beschermen, maar als je je afwendt van God en je Moeder, zal je vergaan. De prins van deze wereld weet dat hij nog maar weinig tijd heeft en voordat de eindstrijd begint wil hij mijn Militante leger uitdunnen.

Ik waarschuw je hierover lieve kinderen, opdat je heel voorzichtig zult zijn met spreken, geef je niet aan zomaar iemand bloot, onthoud dat je in geestelijk gevecht bent en mijn tegenstander is begonnen om zijn leger hier op aarde in te zetten om het volk van God te herkennen en aan te vallen. Wees zeer voorzichtig met nieuwe vriendschappen die je sluit, omdat je weet dat niet iedereen van God komt.

Velen zullen zeggen: ‘Ik kom van de Heer, ik hoor bij jullie’ ,maar wees voorzichtig, want er zijn veel wolven in schaapskleren die jullie vertrouwen proberen te winnen en als dat lukt ben je verloren en word je aangevallen als door wilde dieren. Bedenk dat de volgelingen van mijn tegenstander zoveel mogelijk zielen verloren willen laten gaan, vooral degenen die met die opdracht zijn belast. Wees daarom heel voorzichtig en breng de woorden van mijn Zoon in praktijk, toen hij tot Zijn leerlingen zei: “Ik zend u als schapen tussen wolven. Weest dus omzichtig als slangen en argeloos als duiven.” (Mt 10, 16). Onthoud dat je leven op het spel staat en de redding van je ziel en die van je gezinsleden.

Lieve kinderen, vorm vestingen van gebed en bidt ieder moment, omdat mijn tegenstander jullie geest aanvalt en het gif verspreidt van verdeeldheid, geloofsafval, jaloezie, gewelddadigheid en geestelijke onverschilligheid, want als je niet bidt zou je je kunnen bezighouden met wereldse zaken. Jullie weten heel goed dat “onze strijd niet gaat tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen.” (Ef 6, 12) Daarom, lieve kinderen, maak gebruik van de hemelse wapens die je gekregen hebt en die krachtig genoeg zijn om bolwerken ineen te laten storten.

Draag daarom de hele dag je geestelijke wapenrusting, bidt mijn Heilige Rozenkrans, woon als je kunt iedere dag de Heilige Mis bij; biecht regelmatig en ontvang de Eucharistie, vast en doe boete en bid op goede en kwade momenten, zodat je de aanvallen van de legers van het kwaad en hun afgezanten hier op aarde, kunt afweren.

Wanneer je iemand ontmoet die beweert dat hij godsdienstig is, vraag hem dan om samen met jou mijn Heilige Rozenkrans te bidden, dan zal je weten of hij van de hemel is of dat het een afgezant is van het kwaad, vermomd als schaap. Iedereen die mij aanroept, niet als zijn moeder, maar als Maria, pas op, want voor mijn kinderen ben ik niet zo maar Maria, maar de Moeder van God en jullie Moeder. Mijn tegenstander kan er niet tegen dat ik Moeder wordt genoemd en vlucht bij ieder Weesgegroet. Denk eraan, lieve kinderen, dat jullie de geesten onderzoeken en je niet in de maling laat nemen door het bedrog van mijn tegenstander. Dat mijn liefde je moge blijven vergezellen en mijn moederlijke bescherming je moge bijstaan.

Jullie Moeder die van jullie houdt, de Heilige Maria.

Maak mijn boodschap bekend aan de hele mensheid.

 

22 oktober 2013, 8.15u

WEEST KLAAR EN BEREID MIJN KINDEREN, VOOR DE KOMST VAN DE WAARSCHUWING!

OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS AAN DE KINDEREN VAN  GOD

Kinderen van mijn hart, moge Gods vrede met jullie allen zijn.

De tijd van de barmhartigheid loopt ten einde, de dagen worden steeds korter; een belangrijk teken dat aangeeft dat de wederkomst van mijn Zoon nabij is. Het hemelse Jeruzalem is gereed  en versierd om neder te dalen naar de Nieuwe Wereld; gezegend zijn zij die er in zullen wonen, want zij zullen de glorie van God kennen.

Lieve kinderen, verheug je want de dagen van de glorie naderen, als jullie wisten wat God voor een verrassing heeft, wat zouden jullie doen als je het wist? Jullie zouden dansen van vreugde en van nu af aan zouden jullie wensen dat alles zou gebeuren, om te genieten van die tijd waarin de vreugde in de Geest en de geestelijke aanwezigheid van de Drie-ene God jullie zullen vergezellen tot het einde der tijden.

Hoe velen zouden willen zien wat jullie zullen zien, luisteren naar wat jullie zullen horen, en ervaren wat jullie zullen beleven in het paradijs dat God jullie zal geven als een beloning voor jullie trouw. De profeten uit oude tijden en alle gezegende zielen wensten te leven in de tijd waarin jullie, getrouwen zullen leven in het Nieuwe en Hemelse Jeruzalem.
Kinderen, na het persoonlijke oordeel zullen allen die ingeschreven zijn in het boek des levens het geestelijk merkteken van het Kruis ontvangen op je voorhoofd en in je ziel. Dus bij de wederkomst naar deze wereld zullen jullie degenen zijn die hen die tot de kudde van Mijn Zoon behoren kunnen onderscheiden van degenen die tot de kudde van mijn tegenstander behoren. Onthoudt dat jullie na de Waarschuwing niet meer dezelfde zullen zijn, terwijl mijn Vader jullie giften en gaven zal schenken zodat jullie de tijd van de Waarschuwing kunnen doorstaan. Anders zouden jullie de dagen van de zuivering niet het hoofd kunnen bieden.

De duur van die wonderlijke tijd zal zeer kort zijn; alle mensen van God moeten een bijzondere opdracht vervullen voor de hemel. Alle opdrachten zullen worden geleid naar de dienst van God en de redding van warme zielen en berouwvolle zondaars die geschokt en gedesoriënteerd zullen zijn na het kleine goddelijke oordeel.

Na de Waarschuwing en het wonder zal de grote beproeving op aarde beginnen die zal eindigen op de hoogte van Megiddo, waar de machten van het kwaad zullen worden verslagen en van de aardbodem worden verdreven. Weest klaar en bereid mijn kinderen, voor de komst van de Waarschuwing. Haast je om je rekeningen te vereffenen met een van mijn geliefden. Spreek met je familie en vrienden over deze grote gebeurtenis die nabij is, opdat ze zijn voorbereid en het pad door de eeuwigheid niet hun grootste nachtmerrie zal zijn. Houdt moed mijn kinderen, denk aan de gloriedagen die nader komen, zodat je met hoop en geloof het hoofd kunt bieden aan de tijd van zuivering die nabij is. Vreest niet, weest verenigd met Onze Twee Harten en alles zal als een droom voor je zijn. Sta niets en niemand toe om je te verwijderen van de liefde van God. Het begin van een nieuwe dageraad wacht op jullie, de vreugde en vrede van de Nieuwe Schepping verwacht jullie, mijn trouwe kinderen. Lof zij God en gezegend zij Zijn Heilige Naam van geslacht tot geslacht.

Jullie Moeder, die van jullie houdt.

Maria, Mystieke Roos.

Maak deze boodschap bekend, kinderen van mijn hart.

 

18 oktober 2013, 8.50u

PAS OP VOOR DEGENEN DIE PROFETEREN TEGEN MIJN KERK EN TEGEN MIJN PLAATSBEKLEDER, WANT HET VERGIF VAN HUN WOORDEN BRENGT SCHEIDING, VERWARRING EN CHAOS, EN DAT KOMT NIET VAN MIJ

DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS DE GOEDE HERDER AAN ZIJN KUDDE

De nacht komt, en daarmee de tijd van de Goddelijke Gerechtigheid, bid voor mijn plaatsbekleder, steun hem, want de vijanden van mijn kerk zijn begonnen zijn goede naam te schaden, zo velen zullen het bedrog van mijn vijanden geloven en velen zullen zich afkeren van mijn kerk. Pas op voor degenen die profeteren tegen mijn kerk en mijn plaatsbekleder, want het vergif van hun woorden brengt scheiding, verwarring en chaos, en dat komt niet van mij!

De lastercampagne is gaande, velen van mijn kardinalen zijn het niet eens met mijn plaatsbekleder, want zij verwachtten een paus die hen zou toestaan de leer van de bevrijding in te voeren. O wat was de benoeming van Paus Franciscus een verrassing voor de katholieke wereld en voor velen van mijn kardinalen. Ze verwachtten een paus met een zwak karakter die makkelijk te hanteren zou zijn, maar ze ontmoetten een barrière, een hindernis die hen niet zal toestaan hun plannen tegen mijn kerk uit te voeren.

Nog nooit tevoren had de pauskeuze zoveel discussie in de katholieke wereld veroorzaakt, maar Ik had het goed geregeld. Toen Ik op deze wereld kwam, was er ook verdeeldheid en werd ik gewantrouwd en lieten velen mij in de steek.

Vergeet niet: Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard en evenals gisteren moet ik weten wie voor mij is en wie tegen. Jullie gedachten zijn niet de mijne noch jullie manieren mijn manieren. Jullie denken als mensen, jullie denken niet als God. Jullie maken gissingen en beoordelen lichtzinnig; wat weten jullie, zonen van klei over Gods plannen? “Welke mens immers kent God raadsbesluit of wie bevroedt wat de Heer wil? Want armzalig is het denken van de stervelingen en wankel zijn onze overwegingen.” (Wijsh. 9, 13-14)

Arme schepsels! Als jullie maar nauwelijks raden wat er op aarde gebeurt, en jullie met moeite ontdekken wat jullie in jullie handen hebben, wie zal er dan mijn plannen kennen? Geloof niet dat jullie goeden zijn, zonen van klei! Stop  met oordelen, kritiek leveren en veroordelen, want er maar één Rechter, Mijn Vader, die in de hemel is.

Steun mijn plaatsbekleder, mijn kudde, luister niet naar alle schadelijke commentaren die over hem worden gemaakt, want de Herder die jullie hebben, heb Ik gekozen, opdat hij mijn kudde weidt in deze tijden van verwarring en geloofsafval. Hij is het struikelblok voor velen in het Vaticaan en in de katholieke wereld. Ik roep al mijn kinderen op om trouw te blijven aan mijn Kerk, Mijn plaatsbekleder te steunen en voor hem te bidden, want zijn Calvarië is begonnen. Vorm wereldwijd kettinggebeden voor mijn plaatsbekleder; want velen in mijn Kerk zijn begonnen om hem in diskrediet te brengen om verdeeldheid en chaos te scheppen in de katholieke wereld

Mijn vrede laat ik jullie, en mijn vrede geef ik jullie. Hebt berouw en bekeert je want het koninkrijk van God is nabij.

Jullie Meester, Jezus, de Goede Herder van alle tijden.

Maak deze boodschap bekend aan de hele mensheid.

 

8 oktober 2013, 8.35u

LAAT MIJN ROZENKRANS NIET LOS, BIDT TE ALLEN TIJDE, WANT MIJN TEGENSTANDER RUST NIET OM MANIEREN TE ZOEKEN DIE JE VERLOREN LATEN GAAN OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE  ROOS, AAN DE KINDEREN VAN GOD

Kinderen van mijn hart moge de vrede van God en mijn moederlijke bescherming met jullie zijn.

De mensheid zal zeer binnenkort voor de eeuwigheid staan, het wakker worden van het geweten zal gebeuren zonder veel geestelijke voorbereiding. Mijn kinderen, blijf waakzaam en in gebed omdat de geestelijke aanvallen zijn verhevigd. Mijn tegenstander valt de geest van de kinderen van God aan, zodat zij met hun gedachten niet bij het gebed zijn en dat kan hen leed berokkenen.

Lieve kinderen, jullie moeten je geest en ieder gebed dat jullie doen afschermen met het Bloed van mijn Zoon, zodat mijn tegenstander zich er geen meester van kan maken; roep de hulp in van God de Heilige Geest om alle geestelijke aanvallen af te weren, want mijn tegenstander is er op uit jullie af te leiden en de gebeden te verstoren. Kwade geesten vallen de gedachten van het volk van God aan met waandenkbeelden, afleiding, onzuiverheden, godslasteringen, vloeken, angsten en wanhoop. Iedere keer dat jullie met bidden beginnen infiltreren deze kwade geesten jullie gedachten om jullie te verstrooien en af te leiden van het gebed. Daarom moeten jullie je afschermen met het Bloed van mijn Zoon, om de kwade geesten te bestrijden met wapens van de hemel die geestkrachtig zijn en vestingen kunnen doen instorten.

Verfoei iedere kwade geest in naam van mijn Zoon en breng hem naar de voet van het kruis, zodat mijn Zoon hem naar de juiste bestemming stuurt. Bedenk dat jullie strijdbare krijgers zijn, verlies je hoofd niet en laat je niet beangstigen, moge jullie gebeden jullie kracht en jullie geloof en vertrouwen in Onze Twee Harten en jullie overwinning van iedere dag zijn. Laat mijn rozenkrans niet los, bidt te allen tijde, want mijn tegenstander rust niet om manieren te zoeken die je verloren laten gaan.

De tijd, lieve kinderen, wordt kort en de geestelijke strijd wordt harder. Alleen gebed, vasten, boete en de Heilige Eucharistie kunnen jullie sterk houden in de strijd. Als jullie je van God afkeren, loop je het gevaar verloren te gaan, omdat de boze machten al hier op aarde zijn. Vele boze machten dolen door de ruimte en zoeken een manier om zoveel mogelijk zielen ten val te brengen, zodat, wanneer de onrechtvaardige op aarde zal verschijnen, er zo weinig mogelijk weerstand zal zijn.

Mijn signaal aan mijn strijdbaar leger luidt: dat jullie voornaamste taak zal zijn de redding van zoveel mogelijk zielen voor de hemel: bidt, vast en doe boete voor de zielen die het verst van God zijn verwijderd, dat ze worden gekaapt van mijn vijand en dat ze barmhartigheid kunnen verkrijgen. Mijn Rozenkrans is een machtig wapen waarmee je mijn tegenstander kunt verslaan; hij haat en vreest mijn rozenkrans, omdat hij weet dat een Rozenkrans, die met geloof, nederigheid en overwegingen wordt gebeden, zijn plannen verstoort en dat veel zielen op hem herovert. Draag mijn Heilige Rozenkrans op aan de zielen die op deze wereld rond dolen en die Gods Barmhartigheid het meeste nodig hebben, en ik, jullie moeder, zal hen weghalen van mijn tegenstander, zodat ze niet in het vuur van de hel vallen. Voorwaarts, kinderen van God, hef mijn vaandel en laat Mijn Rozenkrans niet los, want de redding van de zielen staat op het spel.

Jullie Aanvoerder en Vrouwe: Maria, Mystieke Roos.

Maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.


Na het bericht van onze Vrouwe en Koningin te hebben ontvangen, was de H. Michaël aanwezig en dicteerde mij dit gebed voor alle volkeren van God.

GEBED VAN DE HEILIGE AARTSENGEL MICHAËL VOOR DE BESCHERMING VAN HET VOLK VAN GOD EN DE REDDING VAN DE ZIELEN IN NOOD OP AARDE

O machtige en onoverwinnelijke leider, Heilige Aartsengel Michaël, overwinnaar van de helse draak. Kom, kom, kom en bescherm ons met uw wapenrusting, verlicht ons met uw licht, verberg ons onder uw vleugels en bescherm ons met uw roemrijke zwaard. Dat door het aanroepen van uw naam: ‘wie is als God?’ wij zullen worden beschermd en beschut door uw hemelse wezen.

O heilige Michaël, wij voegen on bij de grote hemelse legerscharen en wij onderwerpen ons aan u, o machtige leider, om onze gids, onze verdediger en ons licht te zijn en voer ons, samen met onze Vrouwe en Koningin Maria, naar de poorten van het hemelse Jeruzalem.

Wie is als God? Niemand is als God! (3 keer)
(Bidt dit gebed ’s morgens en ’s avonds)

 

30 september 2013, 8.20u

ROEP MIJN MOEDER AAN DOOR HET ANGELUS TE BIDDEN EN ROEP MICHAEL AAN DOOR HET GEBED VAN PAUS LEO XIII TE BIDDEN, IEDERE KEER  DAT U BETROKKEN RAAKT BIJ GEESTELIJKE STRIJD!

DRINGEND OPROEP VAN JEZUS DE GOEDE HERDER AAN ZIJN KUDDE

Vrede zij met u, mijn kudde.

Na de oorlog zal de Nieuwe Wereld Orde op aarde worden gevestigd. Bereid u van nu af aan voor, want mijn vleesgeworden tegenstander zich binnenkort aan de mensheid zal openbaren; onthoud dat u niet naar de valse messias zult kijken noch luisteren, want u loopt het risico verloren te gaan omdat hij de gave bezit om met zijn ogen en woorden te verleiden en de mensheid te bedriegen.

Ik herinner u eens te meer dat u met mijn Bloed en met uw geestelijke wapenrusting, uw lichaam, uw ziel en uw geest moet afschermen. Scherm met mijn Bloed ook uw familieleden af, bijzonder degenen die het meest van Mij zij afgedwaald; scherm met mijn Bloed uw huizen, dieren en al uw bezittingen af, bijzonder radio’s, telefoons, televisietoestellen, computers, bandrecorders en alle overige apparatuur waardoor de stem van mijn tegenstander kan lekken. 

Vanaf het ogenblik van de bekendmaking van mijn tegenstander begint het einde van zijn rijk, en de aarde zal het laatste slagveld zijn. Daarom, mijn kinderen, van nu af aan moet u, dag en nacht, geestelijk bewapend zijn met uw pantser, goed gesmeerd met uw gebed, zodat je alle aanvallen van de machten van het kwaad kunt afstoten. Wend je geen moment van mij af, bidt op alle tijden van de dag geestelijk, zodat je iedere dag de geestelijke aanvallen kunt weerstaan, die met de dag krachtiger worden en velen verloren doen gaan wegens gebrek aan gebed.

U weet heel goed dat u in een geestelijke strijd bent verwikkeld en de vijand die u tegenover u heeft is niet van vlees en bloed, maar geestelijk, met macht en heerschappij over de duistere wereld. Ga daarom geen enkel geestelijk gevecht aan op eigen kracht, zonder goddelijke bescherming, want je kunt verslagen worden en je ziel verliezen.

Roep mijn moeder aan door het Angelus te bidden en roep Michael aan door het gebed van paus Leo XIII te bidden, iedere keer  dat u betrokken raakt bij geestelijke strijd! De kracht van het Angelus verdrijft de demonen  en de kracht van het gebed tot onze geliefde Michael is een machtig beschermingswapen. Deze twee gebeden moet u uit het hoofd leren en ze vooral bidden, steeds als u in geestelijk strijd raakt.

Mijn pleegvader Jozef verwacht dat je ook hem herinnert en hem aanroept met zijn verzuchting die duivels verjaagt en zegt: Heilige Jozef, schrik van de duivels, sta mij bij. Zijn rozenkrans, samen met de rozenkrans van mijn Moeder en de rozenkrans van de H. Michael, rukken veel zielen weg van mijn tegenstander. Vergeet ook niet de rozenkrans van mijn Engelen te bidden en Gabriel en Rafael aan te roepen, je Engelbewaarder, alle beschermengelen en de Zalige Zielen. Onderschat alle hulp die de hemel je biedt niet, op dat je iedere dag zult zegevieren en iedere macht van het kwaad zult overwinnen
Mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Hebt berouw en bekeert u, want het Koninkrijk van God is nabij.

Uw leraar en Herder, Jezus van Nazareth.

Maak mijn boodschappen bekend, schapen van mijn kudde.

 

25 september 2013, 6.35u

ER REST NOG MAAR WEINIG TIJD OF MIJN BARMHARTIGHEID  IS UITGEPUT!
OPROEP VAN GOD DE VADER AAN DE MENSHEID

Vrede zij met jullie, mensen van goede wil.

De grote noordelijke natie zal op een bepaald moment een oorlog beginnen, want er staat geschreven dat Damascus zal verdwijnen en dat alleen zijn ruïnes zullen overblijven.

UITSPRAAK OVER DAMASCUS

Damascus zal geen stad meer zijn; er blijft slechts een puinhoop van over. De steden van Aroër liggen verlaten: de kudden hebben vrij baan; ze rusten er en niemand schrikt ze op. Het is gedaan met Efraïms versterkte steden en met Damascus’ koninkrijk. De rest van Aram zal het vergaan als Israëls zonen. (Jesaja 17, 1-4)

De vrede van de mensen is voorbijgaand, want hij is onderworpen aan de menselijke wil, die altijd verandert: vandaag spreken ze over vrede en morgen voeren ze oorlog. De dagen komen dat alles dat geschreven is zal worden vervuld en er zal geen terugweg zijn. Er rest nog maar weinig tijd, of mijn barmhartigheid is uitgeput. Wee jullie stervelingen, die doorgaan met losbandigheid en zonde. Jullie zullen geen tijd meer hebben om tot inkeer te komen. Alles zal over jullie komen zonder waarschuwing, de ene na de andere gebeurtenis komt en de mensheid zal gek worden en tot de hemel om genade roepen en dan zal zij niet worden gehoord.

De tijd voor gerechtigheid staat op het punt te beginnen en die zal de grote meerderheid van de mensheid onvoorbereid overvallen. Veel zielen zullen verloren gaan omdat zij geen gehoor wilden geven aan de oproepen van de hemel, die tijdens deze tijd van barmhartigheid zijn gedaan, die de mensheid opriepen en uitnodigden tot bekering. Wanneer alles zal losbarsten zullen de hartenkreten van allen die vandaag niet wilden luisteren worden gehoord. Dan zullen ze smeken: Heer, Heer, kom ons te hulp, want we wisten het niet; maar het zal voor deze zielen te laat zijn omdat niemand wilde luisteren.

Zij hebben gescheiden van God geleefd ten tijde van zijn barmhartigheid en Hem de rug toegekeerd: hoe zouden zij van mijn oproepen kennis kunnen nemen, als het belangrijkste voor hen het volgen van de goden van deze wereld was? O, ondankbare en zondige mensheid, hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Het doet me pijn en maakt me bedroefd om jullie te verliezen, maar wat kan ik anders doen, als jullie niet willen luisteren?

Mijn barmhartigheid loopt dagelijks verder ten einde. Dwazen, waarom wachten jullie om tot mij terug te komen? Als het geluid van de bazuinen stopt, zal de tijd van gerechtigheid, die een zuivering is, beginnen, en jullie zullen geen genade meer vinden tot de dag dat ik mijn nieuwe schepping betreed. Ik wacht op jullie, zondige mensheid; beslis nu eens en vooral, zodat jullie morgen niet hoeven te jammeren!

Jullie vader, Jahweh, Heer van alle Volkeren.

Mensen van goede wil, maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

 

18 September 2013, 8.35u

O MIJN GELIEFD COLOMBIA, DE TIJD VAN JULLIE REINIGING IS NABIJ OPROEP VAN HET HEILIG HART VAN JEZUS AAN HET COLOMBIAANSE VOLK

Mijn vrede zij met jullie, zonen en dochters van mijn geliefd Colombia.

Mijn volk, bereid je geestelijk voor en verenig je in gebed, want de dag van de reiniging nadert. Amerika, continent van hoop, jou heb ik verkozen  omdat een van je dochters de kreet van de vrijheid zal slaken!

O mijn Colombia, je bent mijn uitverkorene, in jouw land heb ik het zaad van de vrijheid gezaaid! Van hieruit zal ik mijn reddingsplan voor de laatste dagen uitvoeren. Mijn geliefd Colombia, je staat op het punt te worden gezuiverd; Ik zal je reinigen van elke zondesmet in je lijf, opdat morgen het nieuwe Colombia de baken van licht kan zijn, die ik nodig heb om in de duisternis van zovele volkeren te schijnen.

O mijn geliefde, de dag van je gedaanteverandering is nabij! Ik zal je naaktheid bedekken met mijn mantel en je zult in het wit zijn gekleed, zodat je de schoonste aller bruiden zult zijn; de volkeren zullen weten dat jij mijn uitverkorene bent! Ik zal met je trouwen en je zult stralen als de stralendste van alle sterren; je zonen en dochters zal ik aannemen zodat ze mijn erfgenamen zullen zijn; nooit zal ik meer terugdenken aan je verleden.

Bereid je voor mijn geliefde, want je minnaar is nabij, sta mij toe om je tot mijn uitverkorene te maken. Vrees de zuivering niet, want ik ben bij je; het is noodzakelijk om met je te kunnen trouwen. Wees niet bang, alles zal geschieden volgens mijn wil. Ik wil dat jij, als mijn vrouw, het licht van alle volkeren zult zijn, toevlucht en troost voor mijn volk, een onderdak en hoop voor de vluchtelingen, die uit andere landen komen om in jouw land vrede te zoeken.

O mijn geliefd Colombia, het uur van je zuivering is nabij! Je moet worden gezuiverd om mijn reddingsplan te kunnen uitvoeren. Verheug je, mijn geliefde, omdat je uit vele volkeren bent uitverkoren om mijn vrouw te zijn; voordat je als volk werd geboren had ik je al uitverkoren. Vergeet niet dat ik mij het meest verheerlijk in harde en droge stenen, waaruit ik stromen van Levend Water laat ontspringen.

Mijn vrede zij met je mijn geliefde.

Je bruidegom: het heilig hart van je geliefde Jezus.

Maak mijn boodschappen bekend aan de mensheid.

 

12 september 2013, 8.30u

DE BAZUINEN SCHALLEN WEER EN ROEPEN OP TOT BEROUW EN BEKERING

OPROEP VAN DE H. MICHAËL AAN DE MENSHEID

Ere zij God in de Hemel en vrede aan de mensen van goede wil.

Broeders, de vrede van de Almachtige God zij met jullie allen.

De dagen komen nabij dat de mensheid zal schreeuwen tot God en men hem gillend om Zijn hulp zal vragen, maar ze zullen niet worden gehoord, omdat het tijd is voor gerechtigheid. Aan de vrede onder de mensen komt een eind; koningen van deze wereld, los van God, zullen degenen zijn die met hun arrogantie, zelfzucht en machtswellust oorlogen en dood zullen brengen.

Alles kan ieder moment losbarsten; alles wat geschreven staat in het Heilige Woord van God  zal naar de letter worden vervuld. Mijn Vader, die oneindig barmhartig is, wacht geduldig tot de laatste seconde van vergevensgezindheid, want hij is niet blij met de dood van de zondaar. Het is met de goddeloosheid en de zonden van de mensheid in deze eindtijd zo erg gesteld, dat mijn Vader, als hij de bestraffing zou zenden vóór  ‘de waarschuwing’, er maar weinigen, bar weinigen, zouden worden gered.

Velen van jullie verlangen ernaar dat alle op handen zijnde gebeurtenissen spoedig zullen plaats vinden. Jullie denken als mensen, maar God denkt zo niet; voor hem is de zaligheid van de zondaar het voornaamste, daarom wacht hij geduldig totdat zijn barmhartigheid geheel uitgeput is, alvorens recht te doen. De bazuinen schallen weer en roepen op tot berouw en bekering! Stervelingen, wat belet jullie om tot God terug te keren? Verspil het kleine beetje tijd dat jullie nog rest niet met het zoeken naar de dingen en de zorgen van deze wereld; Kijk hoe de tijd steeds dichter het einde nadert, terwijl de grote meerderheid van jullie geen gehoor geeft aan de oproepen van God. Jullie horen het geluid van de hemelse bazuinen en zien de tekens die jullie gegeven worden, maar jullie willen niet veranderen. Jullie kunnen jezelf op de borst slaan en met de mond Gods naam aanroepen als er een groot onheil of natuurramp gebeurt, maar zodra dat voorbij is, zijn jullie het vergeten en gaan jullie door met zondigen.

Wat een droefheid voelt de hemel om te zien hoeveel ondankbaarheid en hoe weinig inzet de overgrote meerderheid van de mensheid toont! Het geloof verflauwt per dag meer en meer, terwijl de zonde toeneemt; het niet nakomen van de geboden van mijn Vader is een gewoonte van de meerderheid; de wetten van mijn Vader worden als achterhaald beschouwd, dus deze mensheid loopt regelrecht naar de afgrond. Van alle geslachten is het geslacht van de laatste tijd het meest zondig, en het is ook van dit geslacht dat meer zielen worden veroordeeld. Dagelijks vallen er duizenden zielen in de hel, de lucht trilt en mijn Vader ziet met droefheid en pijn hoe zij verloren gaan, niet in staat om nog iets voor hen te doen.

Denk er nog eens goed over na! O mensheid! En kom zo spoedig mogelijk terug op het pad van de redding, want alles staat op het punt te beginnen en zodra de tijd van Gods Gerechtigheid komt, zal er geen weg terug zijn! Vraag om onze voorspraak, vergeet ons niet, wij zijn er om jullie te dienen en onze hulp te geven; wij willen jullie helpen en leiden opdat jullie morgen de vreugde van het eeuwige leven kunnen bereiken.

Jullie broeders, Aartsengel Michaël, alle aartsengelen en de engelen van het koninkrijk van God.

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Ere zij God! Ere zij God! Ere zij God!

Mensen van goede wil, maak onze boodschappen bekend.

 

7 september 2013, 8.15u

OMDAT IK DE GOEDE HERDER BEN, ZAL IK TOT DE LAATSTE SECONDE WACHTEN OP DE TERUGKEEER VAN MIJN KOPPIGE SCHAPEN!

OPROEP VAN JEZUS DE GOEDE HERDER AAN DE MENSHEID

Schapen van mijn kudde, vrede zij met jullie.

Het kwaad en de zonde nemen meer en meer toe, deze mensheid wandelt naar de afgrond, ondanks dat ik mij openbaar en jullie tekens geef, ontvang ik geen antwoord van het mensdom. Ze gaan door met hun dagelijkse levens en  weigeren gehoor te geven aan mijn oproepen. Mijn Moeder weent tranen van bloed op verschillende  plaatsen, hoopvol dat haar kindertjes alles nog eens zullen overwegen en de weg van de redding weer inslaan. Maar tevergeefs, deze mensheid heeft goddelijke gerechtigheid nodig om weer tot God terug te kunnen komen.

Hoe bedroefd zijn onze twee harten als we de ondankbaarheid en de opstandigheid van deze generatie tijdens deze eindtijd zien en voelen. Omdat Ik de Goede Herder ben, zal ik tot de laatste seconde wachten op de terugkeer van mijn koppige schapen. Kijk, rebelse schapen, er staan gebeurtenissen voor de deur en jullie gaan door met zondigen, zonder te bedenken dat jullie het leven van de ziel kunnen verliezen. Hoeveel bloed moet er op aarde worden vergoten, opdat ze er nog eens over kunnen denken?  Wat droevig dat pijn en dood de enige dingen zijn die deze ondankbare en zondige mensheid kunnen doen ontwaken! Ze moeten de pijn in hun eigen vlees voelen om te geloven en tot inkeer te komen; o wat een smart als ik zoveel ongeloof en lijdzaamheid zie, zelfs bij hen die zeggen dat ze bij mijn kudde horen!

Pijn en dood zullen weldra komen en velen van hen die erop wachten dat alles zal gebeuren, zullen niet wakker worden; de stilte van de dood zal hen overvallen en hun zielen zullen verloren gaan, want, zoals de dwaze maagden niet voorbereid waren en toen zijn naar het feest wilden gaan, was de deur al voor hen gesloten.

Koppige schapen, luister naar mij: I wil jullie dood niet, ik wil dat jullie leven en alles zal spoedig worden vervuld, jullie blijven zo rustig terwijl jullie mij de rug toekeren en niet naar mij zijn toegewend. Wee u, Jeruzalem, ellende zal zonder waarschuwing over u komen! Als jullie niet bij mij terugkomen en je overgeven aan mijn barmhartigheid, zal ik jullie overleveren in handen van jullie vijanden. Bedek je met juten zakken uit berouw, vast en doet boete, opdat ook jullie kinderen bij mij terug komen met berouwvolle en nederige harten. Pas dan zal ik naar jullie luisteren en er van afzien om jullie mijn kastijding te sturen.

Wee aan de valse profeten die mijn volk bedriegen met hun valse droombeelden en zeggen: ‘Er zal niets gebeuren, blijf kalm, God houdt van jullie en zal jullie niet straffen, want jullie zijn al gered door het bloed van zijn Zoon. Jullie zullen allemaal gered worden.’ Mijn volk, geloof die valse profeten niet, evenmin als hun waanbeelden, ze komen niet van mij, Ik heb niet tot hen gesproken en hun visioenen en dromen zijn slechts bedrog. Bedenk, de weg die naar mij leidt is smal en ruw, en hij, die zijn kruis niet draagt in navolging van Mij, zal het Koninkrijk van mijn Vader niet kunnen binnengaan.

Lees Mijn Woord, dat leven is, het is voedsel voor jullie ziel en je zult er de waarheid in vinden die jullie zal leiden tot de vreugde van het eeuwige leven. Mijn kinderen, het uur is nabij, waakt en bidt met mij, want ik ben overmand door pijn en droefheid, laat mij niet alleen, houdt mij gezelschap in Mijn Gethsemane , want groot is mijn pijn en langzaam mijn doodstrijd. Verlicht de naderende duisternis met jullie lampen, goed geolied met gebed, zodat ook jullie, mijn leerlingen van deze eindtijden, van mij kunnen getuigen bij de mensen. Mijn vrede laat ik jullie, mijn vrede geef ik jullie. Hebt berouw en bekeer je, want het koninkrijk Gods is nabij.

Jezus de Goede Herder van alle tijden, jullie Meester en Herder.

Schapen van mijn kudde, maak mijn boodschappen bekend.

 

2 september 2013, 8.50u

MIJN MARIALE VLAG, SAMEN MET MIJN ROZENKRANS, ZAL DE GEESTELIJKE BESCHERMING ZIJN VOOR HET HELE VOLK VAN GOD!

DRINGENDE OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN GODS VOLK

Kinderen van mijn hart, moge de vrede God met jullie allen zijn en de liefde en bescherming van deze Moeder jullie altijd vergezellen.

De gesel van de oorlog zal de mensheid weldra treffen en daarmee de plaag van de hongersnood. Met de oorlog zullen ook de dagen van de grote verdrukking beginnen; dit is allemaal het werk van Mijn tegenstander en zijn aardse handlangers die willen dat de grote Armageddon begint. De schepping van mijn Vader zal schudden door de oorlogskreten en de weerklank van kanonnen en stalen vogels.

Mijn lieve kinderen, de grote geestelijke strijd tussen goed en kwaad breekt hier op aarde weldra aan. Michaël en de Legers van mijn Vader staan gereed om het offensief af te weren; de schepping zal een slagveld worden; bidt  nog vuriger en vorm kleine groepen van strijdvaardig gebed, lof- en aanbiddingsgroepen waar mijn heilige rozenkrans wordt gebeden om de hemelse legers te ondersteunen. Verenig jullie tot één enkel koor van gebed, aanbidding, boete en vasten en ik verzeker jullie van de definitieve nederlaag van de legers van Mijn tegenstander.

Ten tijde van de grote geestelijke strijd moeten jullie allemaal verenigd zijn in gebed en hijs de Mariale vlag in jullie woningen en op plaatsen van gebed. Mijn Mariale vlag, samen met Mijn rozenkrans, zal de geestelijke bescherming zijn voor het hele volk van God. Ik zeg jullie dat Mijn tegenstander zal vluchten bij het zien van die vlag. Plaats hem op een ereplaats in jullie woningen en maak kleine kopieën om samen met Mijn rozenkrans om je nek te dragen, het zal kracht en geestelijk schild zijn in de donkere tijden die naderen.

Laat de Katholieke wereld zich voorbereiden met het Pantser van God, want het gevecht voor jullie vrijheid zal weldra hier op aarde beginnen. Kom zo snel mogelijk samen, blijf ’s avonds laat niet op straat, omdat de duivels de invasie van de aarde zijn begonnen en in het donker zijn ze het meest actief; ze zullen lichamen zoeken en de strijd naar binnenshuis verplaatsen.

Wees daarom voorbereid, mijn strijdvaardige Mariale Leger, verwaarloos nimmer je gebed, want je zult worden aangevallen in je lichamelijke, psychische en geestelijke integriteit; dus blijf alert en waakzaam, zodat je de aanvallen van mijn tegenstander en zijn troepen kunt weerstaan. Vergeet niet dat de overwinning aan de kinderen van God en aan mij is, jullie Moeder, die jullie naar de overwinning zal leiden.

Jullie Moeder en Vrouwe die van jullie houdt, Maria, Mystieke Roos.

Maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid

De Mariale Vlag

 

28 augustus 2013, 8.15u

GENETISCHE MANIPULATIE DRUIST IN TEGEN DE WETTEN VAN HET LEVEN!

DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS DE GOEDE HERDER AAN DE MENSHEID

Schapen van mijn kudde, de vrede zij met jullie.

Genetische manipulatie druist in tegen de wetten van het leven. Mensen van de wetenschap van deze wereld, jullie creëren monsters, jullie manipuleren het leven en jullie zullen daar duur voor moeten betalen! Jullie technologie van de dood zal zich tegen jullie keren; jullie dorst naar macht en jullie trots zullen jullie dood worden. Ieder genetisch gemanipuleerd schepsel is een belediging van de wetten van de schepping; genetische manipulatie van voeding zal ernstige problemen van misvorming en ongeneeslijke ziekten veroorzaken bij de bevolking die daarvan eet!

Iedereen die vlees, groenten en andere genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen eet, kan verscheidene typen kanker krijgen; zij en hun nageslacht kunnen lijden aan misvormingen. Genetische manipulatie zullen virussen, parasieten en voor de wetenschap onbekende ziekten veroorzaken met mutaties in verschillende lichaamsdelen, waardoor deze arme schepsels monsters zullen worden. Deze arme schepsels, ze zullen door de mensheid worden verstoten!

O mijn volk, wetenschapsmensen denken dat zij zelf goden zijn en brengen de schepping ongeluk. Genetische techniek is het werk van mijn tegenstander, die een grap wil maken van het door God geschapen leven. Mijn kudde, onthoud je van het eten van genetisch geproduceerde voeding, want de koningen van de rijke landen willen een groot gedeelte van de mensheid uitroeien en de bevolking van de minst ontwikkelde landen zullen de proefkonijnen van deze macabere manipulatie worden.

Rijke landen investeren grote bedragen in genetisch onderzoek, met het argument dat men zich voorbereidt op een wereldwijde voedselschaarste en dat de genetische wetenschap de oplossing zou worden van de wereld- voedselvoorziening. Pas op, mijn kudde, want jullie zullen slaven en eunuchen worden in dienst van de Nieuwe Wereld Orde!

Men heeft genetische experimenten uitgevoerd op diverse soorten vee en menselijke genen gemanipuleerd met dierlijke genen, hetgeen tegen de wetten van de schepping  is. Ze doen hetzelfde met agrarische producten. Alle mislukkingen zullen naar de minder ontwikkelde landen en zij zullen de prijs betalen voor de macabere genetische manipulatie.

De koningen van deze wereld willen de bevolking van de arme landen vernietigen, want volgens hen, moeten derderangs volkeren verdwijnen zodat alleen de ontwikkelde landen de bevolking zullen regeren. O mijn volk, hoe moeilijk en hoe zwaar is het kruis dat jullie wacht. Wees niet bang, ik ben met jullie, dit is allemaal een onderdeel van jullie zuivering; klamp je aan mij vast, zoals de takken aan de wijnstok, en geen haar op jullie hoofd zal worden gekrenkt. Mijn vrede laat ik jullie, mijn vrede geef ik jullie. Bekeer je, van het koninkrijk van God is nabij.

Jullie Meester en Herder, Jezus de Goede Herder van alle tijden.

Maak mijn boodschappen bekend, schapen van mijn kudde.

 

25 augustus 2013, 16.15u.

MIJN MARIALE SCHUILPLAATSEN ZULLEN KLEINE GEBEDSGROEPEN ZIJN WAAR ALLEN ZULLEN BIDDEN EN WERKEN VOLGENS CAPACITEIT.

OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN GODS VOLK

Lieve kinderen van mijn hart, moge de vrede van God met jullie zijn en mijn moederlijke bescherming jullie bijstaan.

Ik doe een beroep op al mijn kinderen die de opdracht hebben om de schapen van de kudde van mijn Zoon, die de vervolging tijdens de Antichrist ontvluchten,  in mijn Mariale schuilplaatsen op te nemen. Lieve kinderen, het is tijd dat jullie mijn schuilplaatsen opknappen, want na de Waarschuwing en het Wonder, die heel nabij zijn, volgt de ballingschap van Gods volk.

Luister naar wat ik zeg: Mijn schuilplaatsen moeten worden toegewijd aan het Hart van mijn Zoon en mijn Onbevlekte Hart; ze moeten worden ingewijd door een van mijn dienaren tijdens de viering van de Heilige Mis. Vanaf dat moment zullen het Mariale schuilplaatsen zijn en plaatsen van bescherming en onderdak voor mijn kinderen. Ze zullen dag en nacht door Engelen worden bewaakt en het zullen geen plaatsen van de wereld meer zijn, maar Overgebleven kerken.

Elke 13e van de maand, zullen mijn Zoon en ik, jullie Moeder, geestelijk neerdalen om jullie te zegenen. Die dag zal een dag van vasten en gebed worden en moet de Heilige Mis worden gevierd. Voor het vallen van de avond, om 6 uur, de tijd voor het Angelus, dalen wij neder en zullen jullie zegenen. Tevens zullen wij jullie voorraden, vee en gewassen zegenen, zodat jullie nooit gebrek aan voedsel zullen hebben in onze schuilplaatsen.

De schuilplaatsen zullen vestingen van gebed worden, spirituele plaatsen waar mijn kinderen vrede, troost, onderdak, stoffelijke en geestelijke voeding zullen vinden en, het belangrijkste, de aanwezigheid van God. Mijn Mariale schuilplaatsen zullen kleine gebedsgroepen zijn waar allen zullen bidden en werken volgens hun capaciteit. Iedere dag zal worden gevuld met gebed en werk; de ochtenduren tot 12 uur zijn bestemd voor gebed en overweging van Gods Woord; de Mis zal om 7 uur worden gevierd. Om 12 uur ’s middags en om 6 uur ’s avonds moeten jullie mij in gebed vragen om jullie een van mijn dienaren te sturen om het Heilig Offer te vieren en met jullie te zijn in de schuilplaatsen.

De middaguren zijn bestemd om te werken, met een onderbreking om 3 uur voor Gods uur. Iedereen in mijn schuilplaatsen moeten zijn bijdrage leveren met werk dat zij aankunnen. Tijdens de avonduren, na de maaltijd, zijn jullie in voortdurend gebed. Terwijl enkelen rusten, zullen de anderen bidden. In mijn schuilplaatsen zal geen werelds vermaak zijn, geen radio, geen televisie, geen telefoon, geen computer, niets dat de vrede, het gebed of de meditatie verstoort.

De bewoners van mijn schuilplaats worden verdeeld in de twaalf stammen van Israël*, elke stam zal een leider hebben, die taken die door de groep moeten worden verricht, zal coördineren. Iedere maand zal mijn conciërge, dat is de persoon die de leiding heeft in mijn schuilplaats, de behoeften van elke stam verzamelen en op de 13e van elke maand zullen wij deze in ontvangst nemen. Met ònze middelen zullen wij jullie helpen en begeleiden bij de invulling van die behoeften. Niets in de schuilplaatsen zal worden gedaan zonder onze twee harten te raadplegen. De wil van God zal in onze schuilplaatsen worden geëerbiedigd en Zijn geboden zullen worden gehoorzaamd.

Onze schuilplaatsen zullen jullie voorbereiden op het leven in het nieuwe Jeruzalem. Heel het volk van God zal worden beschermd; geen schaap uit de kudde van mijn Zoon zal verloren gaan. Sommigen zullen verblijven in schuilplaatsen in het oerwoud, voor anderen zullen hun woningen schuilplaatsen zijn, geen schaap zal onbeschermd zijn. Bereid je voor, want de dagen van jullie zuivering zijn nabij.

Jullie Moeder die van jullie houdt, Maria, Mystieke Roos.

*Dit zijn de namen van de twaalf stammen van Israël: Juda, Simeon, Benjamin, Dan, Efraïm, Manasse, Issachar, Zebulon, Aser, Naftali, Ruben en Gad. Hun opdracht is de vorming van het nieuwe Koninkrijk van Israël in het Nieuwe Jeruzalem

Opmerking: Afstammelingen van Levi waren gewijd in het priesterschap en ontvingen geen grondgebied.

 

19 augustus 2013, 11.55u

GODDELOZE NATIES, WELDRA ZULLEN JULLIE KENNIS MAKEN MET MIJN GERECHTIGHEID, MIJN TROMPETTEN ZULLEN DAG EN NACHT KLINKEN EN JULLIE ZULLEN KENNIS MAKEN MET MIJN GERECHTE TOORN!

DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS, DE RECHTVAARDIGE RECHTER, AAN DE GODDELOZE NATIES

Vrede zij u, mensen van goede wil.

De zonden van het  vlees hebben bezit genomen van de meerderheid van de mensheid. Plezier en bezit vormen het doel dat velen voor ogen hebben. Arme schepsels, met zoveel ijdelheid der ijdelheden en met een dode ziel, jullie zijn dode mensen die nog niet gestorven zijn en die wandelen als schaduwen, terwijl de goden van deze wereld jullie naar de eeuwige dood leiden!

Alles is besmet, mijn creatie is bedekt met een mantel van duister kwaad en zonde. Vervloekt zijn zij die mijn volk laten bloeden, die mijn kinderen misbruiken, en die het bloed van mijn onschuldigen vergieten; het ware beter dat zij niet geboren waren. Ik zal alle naties die wetten hebben aangenomen tegen het leven, de moraal en de rechtvaardigheid indruisen straffen met het volle gewicht van mijn rechtvaardige toorn. Ik ben razend van woede om mijn schepping, Ik kan zoveel onrechtvaardig-heid, zoveel immoraliteit en zonde niet langer toestaan, de grenzen van mijn geduld zijn overschreden.

Weldra zal ik mijn rechtvaardige toorn loslaten over de goddeloze naties, dan zullen ze weten dat IK BEN DIE BEN, de Heer der Volkeren, de Koning van het Heelal, de Ene Ware God, Alziend, alwetend en alles doorgrondend, die ieder beloont naar zijn werken. Wee de goddeloze naties, want met dezelfde macht waarmee zij mijn wetten hebben overtreden zullen zij worden gebroken op de dag van mijn rechtvaardige wraak. Ga door met zondigen en opeen stapelen van onrechtvaardig- heden, zodat je je eigen vernietiging versnelt. Ik zeg jullie dat op de Dag des Oordeels er meer toegeeflijkheid zal zijn voor Sodom en Gomorra dan voor jullie.

Mijn trouwe kinderen die in één van deze landen wonen zullen vóór de straf worden gezegd te vertrekken, net zoals ik deed met Lot en zijn gezin. Vuur uit de hemel zal op deze volkeren vallen en er zal geen steen op de andere blijven; ze zullen van de aardbodem en uit de herinnering verdwijnen.

Goddeloze naties, weldra zullen jullie kennis maken met mijn gerechtigheid, mijn trompetten zullen dag en nacht klinken en jullie zullen kennis maken met mijn rechtvaardige toorn! Ik ben niet blij met jullie vernietiging; als jullie berouw hebben en jullie je bekeren voor de komst van mijn gerechtigheid, verzeker ik jullie dat ik jullie zal vergeven. Bedenk dat ik geduldig en vergevensgezind ben, niet snel boos word en rijk aan barmhartigheid ben indien jullie tot mij komen met een berouwvol en nederig hart. Ik ben ook een rechtvaardige rechter die niet zal toestaan dat jullie doorgaan mijn schepping te vernietigen en mijn wetten te breken.

Om mijn liefde, barmhartigheid en geduld ben ik geliefd; maar ik ben gevreesd om mijn gerechtigheid. Wie willen jullie kennen, de God van Barmhartigheid of de God van de Gerechtigheid? Je kunt het best een besluit nemen, voor ik als Rechter kom en je dat morgen zult betreuren.
De Rechtvaardige Rechter.

Lof zij de HEER: één roep om Hem en ik was van mijn vijand bevrijd. De lasso van de dood viel over mij, verwoestende stromen overspoelden mij, de lasso van de onderwereld lag om mij heen, de valstrik van de door lag vóór mij. Ik riep in mijn angst om de HEER, schreeuwde tot God om hulp. Hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis, mijn kreet drong door tot zijn oren. (Psalm 18, 4-7). Psalm ter bescherming voor de dagen van de Goddelijke Gerechtigheid.

Maak mijn boodschappen bekend, zaden van de God van Israel.

 

13 augustus 2013, 8.25u

VUUR UIT DE HEMEL NADERT DE AARDE EN WETENSCHAPPERS KUNNEN DAT NIET VERHINDEREN, WANT HET WORDT GEZONDEN DOOR GODS GERECHTIGHEID

DRINGENDE OPROEP VAN YAHWEH SABAOTH, HEER DER HEERSCHAREN, AAN DE GEHELE MENSHEID

Vuur uit de hemel nadert de aarde en wetenschappers kunnen dat niet verhinderen, want het wordt gezonden door Gods Gerechtigheid. De val van deze enorme vuurbal zal een enorme beroering op aarde teweegbrengen; zeeën zullen tekeer gaan en gigantische golven zullen verwoesting en verlatenheid veroorzaken bij vele naties. De aardkern zal grote veranderingen ondergaan waardoor de continenten van plaats zullen veranderen, de aarde zal kreunen en wankelen en haar pijn laten horen. Alles zal in een fractie van een seconde veranderen en niets zal meer zijn zoals het was.

De mensen worden uitzinnig en rennen heen en weer, op zoek naar een veilige plaats, die ze niet zullen vinden. Mijn aarde zal niet stabiel zijn en haar omwenteling zal vreemd zijn, waardoor aardbevingen, tsunami’s en ingrijpende klimatologische verschijnselen zullen optreden zoals de mensheid nog nimmer heeft aanschouwd. Veel plaatsen zullen door de zon worden veranderd in woestijnen en daardoor onbewoonbaar worden. Het zal sneeuwen op plaatsen waar het niet hoort te sneeuwen en hevige en zure regenval zal de aarde overstromen.

De mensen zullen zich afvragen: “Wat gebeurt er? Is dit het einde?” en de hemel zal antwoorden: Nee, dit is niet het einde, maar het begin van de geboorteweeën van de schepping! Er zal niets zijn om je te verbergen ten tijde van Mijn Goddelijke Gerechtigheid; zij, Mijn Gerechtigheid, is onverbiddelijk, passend en rechtvaardig en kent geen barmhartigheid en komt orde en recht herstellen tot aan de uiteinden van de wereld. Naar jullie gekreun en smeekbeden zal niet meer worden geluisterd, de tijd van barmhartigheid is verstreken en jullie weigerden om die te benutten. “Het is te laat voor jullie, dwazen en domkoppen, er is geen weg terug!”

Luister, aardbewoners; dit ben Ik, jullie Hemelse Vader die spreekt en zegt: Kom zo snel mogelijk terug op de weg van jullie redding, houdt jullie lampen brandend, omdat de grote en verschrikkelijke dag van de Heer nadert. Haast je, het uur is nabij, de ruiters naderen en de zegels worden verbroken! Wee jullie, wie kan de dag van mijn rechtvaardige wraak weerstaan? Zondaars, haast je om je rekeningen op orde te brengen, want het vuur uit de hemel nadert. Ontwaak uit jullie geestelijke slaap opdat jullie gerechtvaardigd mogen worden en niet hoeven te jammeren wanneer het vuur van mijn gerechtigheid komt.

Ik verkondig aan de bewoners van de Aarde dat de dag van rechtvaardige wraak nabij is, verlies niet meer van de weinige tijd die nog rest om te zoeken naar dingen van de wereld. Vergeet zorgen en beslommeringen en zoek God met een oprecht hart, want de dag is nabij dat jullie het uit zullen schreeuwen en smeken om mijn barmhartigheid, die jullie niet zullen verkrijgen. En dan zullen jullie het betreuren dat jullie niet naar mij geluisterd hebben toen er nog steeds barmhartigheid was.

Bewoners van de Aarde, sla mijn woorden niet in de wind, en trek ze evenmin in twijfel want IK BEN DIE BEN, de Alfa en de Omega, de God van Abraham, Isaac en Jakob, die tot jullie spreekt. Dit zijn de laatste oproepen die ik doe vóór de periode van mijn goddelijke gerechtigheid. Profiteer van de weinige tijd die nog rest om jullie rekeningen op orde te brengen en te boeten voor al jullie zonden die je hebt begaan tegen mijn voorschriften.

Jullie Vader, YAHWEH SABAOTH, DE HEER DER HEERSCHAREN.

Verspreid deze boodschap tot de uiteinden van de aarde,

 

6 augustus 2013, 8.25u

UITVERKOREN ZONEN, WEES ER TROTS OP PRIESTER TE ZIJN EN PRIESTERKLEDING TE DRAGEN!

OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN HAAR UITVERKOREN KINDEREN

Uitverkoren kinderen, vandaag richt ik mij tot jullie en vraag jullie uit het diepst van mijn hart om weer priesterkleding te dragen, zodat jullie je onderscheidt van mijn lekenkinderen. Bedenk dat jullie dienaren van God zijn en dat je de kleding behoort te dragen die bij dit ambt hoort. De wereld en haar genoegens laten velen van jullie verloren gaan, de grote meerderheid van mijn priesters en religieuzen heeft gekozen voor een rustig leven als mannen van de wereld en is vergeten dat zij zijn uitverkoren door de Vader om de kudde van God te hoeden.

O, hoeveel van mijn priesters en bedienaren van de Kerk zijn voor mij verloren door het gemak en gebrek aan toewijding aan het Evangelie van mijn Zoon en de leer van de Kerk. Een priester is een vertegenwoordiger van God hier op aarde, een priester is een spiritueel wezen waarin God zijn welbehagen heeft. Het priesterambt is zo groots, dat God zelf levend wordt te midden van zijn volk, door de consecratie, gedaan door de gewijde handen een priester tijdens de Heilige Mis.

Beminde kinderen, het priesterschap is een voorrecht, het is Gods grootste zegen die aan de wereld is gegeven, het is het waardigste beroep dat mogelijk is; een priester is een boodschapper van de hemel, wiens zending het is om het volk van God langs de weg van de verlossing te leiden. Geliefde zonen, wees er trots op priester te zijn en priesterkleding te dragen. Jullie zijn de herders van Gods volk, bedenk dat jullie niet meer van deze wereld zijn, God heeft jullie gekozen uit vele volkeren opdat jullie ook zouden zijn: de Weg, de Waarheid en het Leven, om overal ter wereld aan de kinderen van God en de kinderen van de duisternis het Woord van God te brengen

Van alle beroepen op deze wereld is het priesterschap en grootste en meest verhevene. Uitverkoren kinderen, het volk van God heeft jullie nodig, wandel met de Heer en getuig aan de mensen van God. Draag de priesterkleding met trots en ga niet de straat op gekleed als mannen van de wereld, want die kleding is niet geëigend voor een dienaar van God. De hemel huilt met mij om het verlies van zoveel van mijn lievelingen die besmet werden door wereldse geneugten en die de verplichtingen die zij hebben aan het Evangelie van mijn Zoon zijn vergeten.

De zonden van het vlees voeren menig priester en dienaar van God naar een geestelijke dood. Deze wereld en zijn genoegens brengen veel herders van de Kerk van mijn Zoon van het rechte pad. Velen vervullen hun priesterlijk geloften van Gehoorzaamheid, Armoede en Zuiverheid niet meer. Mijn tegenstander trekt hen uit het priesterlijk leven en leidt hen naar een lui en gemakkelijk leven, om later hun ziel te stelen. Het gebrek aan betrokkenheid en gebed voeren veel priesters naar de afgrond en ten gevolge daarvan gaan veel zielen verloren door het slechte voorbeeld van mijn uitverkorenen

Ik doe een dringend beroep op al mijn uitverkoren kinderen die zijn afgedwaald om hun priesterlijke verplichtingen zo spoedig mogelijk weer op te nemen en terug te keren om het licht en de weg te zijn voor het volk van God. Mijn kinderen, bidt voor mijn geliefden, adopteer mijn priesters in de geest, verlaat hen niet, de eenzaamheid van het priesterlijk leven laat velen afdwalen, veroordeel hen niet, dat kan God alleen. Help mij met jullie gebeden, smeekbeden en vasten opdat we samen mijn geliefden, die van het pad zijn afgedwaald, kunnen redden.

Maria, Mystieke Roos, jullie Moeder

 

2 augustus 2013, 8.15u

MIJN GLORIERIJKE KRUIS ZAL HET TEKEN ZIJN, DAT ZAL AANKONDIGEN DAT JULLIE OVERGANG NAAR DE EEUWIGHEID IS GEKOMEN!

OPROEP VAN JEZUS DE GOEDE HERDER AAN DE MENSHEID

Mijn kudde, vrede zij met jullie.

Het uur van de grote genade is nabij, bereidt jullie harten voor, en reinig jullie verblijfplaats van elke smet van zonde, want de dag dat jullie zullen overgaan naar de eeuwigheid nadert met rasse schreden en dan zullen jullie de toestand van jullie ziel kunnen zien. De heerlijkheid van God wacht op mijn eerlijke en gezuiverde zonen, het vagevuur verwacht mijn kinderen die nog openstaande schulden en onafgemaakte verplichtingen hebben, en de hel wacht op iedereen die het pad van de zonde bewandelt en mijn voorschriften niet nakomt en mij zodoende de rug toekeert, in plaats van zijn gezicht.

Mijn oordeel komt heel spoedig; wat zijn jullie dwaas om te wachten met het afmaken van jullie taken, zodat jullie bij Mij terug kunnen komen. Jullie trots en jullie zonden hebben jullie geblinddoekt en staan jullie niet toe de ernstige toestand van jullie ziel te zien. Een groot licht aan het firmament zal mijn Waarschuwing aankondigen. Mijn glorierijke kruis zal het teken zijn, dat zal aankondigen dat jullie overgang naar de eeuwigheid is gekomen. Gedurende zeven dagen en nachten zal mijn glorierijke kruis jullie vergezellen, velen zullen genezen en bevrijd worden, anderen zullen zich bekeren en wetenschappers zullen verklaren dat dit een natuurlijk verschijnsel is en velen zullen die woorden geloven. Er is geloof voor nodig om het mysterie van Gods liefde te begrijpen, er is geloof voor nodig om Gods plan om de mensheid te redden te begrijpen.

Mijn glorierijke kruis zal de geest versterken en de ziel van mijn getrouwe kinderen versterken; nadat mijn glorierijke kruis is verdwenen, zal mijn opwekken van het geweten plaatsvinden, dat jullie door de kracht van mijn Heilige Geest naar de eeuwigheid zal brengen, waar jullie de toestand van jullie ziel zal worden getoond om terug te gaan naar deze wereld en jullie je redding ernstig kunnen overwegen en jullie de dagen van de grote zuivering te boven kunnen komen. Als ik jullie mijn Waarschuwing niet zou sturen zouden jullie de dagen van de beproeving niet kunnen doorstaan. Mijn liefde en trouw zijn eeuwig, mijn barmhartigheid is oneindig, ik wil niet dat jullie verloren gaan, ik lijd en onderga mijn kruisweg en mijn Calvarie weer met iedere ziel die ik verlies. Laat mij niet meer lijden, luister naar mijn oproepen die ik jullie door mijn boodschappers geef; luister naar mijn stem en breng mijn voorschriften in praktijk, zodat jullie mijn volk, en ik jullie God zal zijn.

Mijn kinderen, ik zeg jullie nogmaals, de dag van mijn Waarschuwing is heel nabij, haast je om je schulden te voldoen, zodat je gang door de eeuwigheid vredig en vreugdevol zal zijn en geen bittere beproeving. Wanneer mijn Waarschuwing komt zullen veel zielen, die hun schulden in deze wereld al hebben voldaan, bij mij in het paradijs blijven en niet meer terugkeren. Degenen die in het wit gekleed zijn zullen mij zien en de glorie van God aanschouwen, zij die grauwe en donkere kleding dragen zullen kennis maken met de verschillende stadia van het vagevuur, en degenen zonder de juiste kleding zullen door mijn Engelen worden afgescheiden en overgeleverd aan de cipiers om naar hun verdiende plaats in de diepten van de afgrond te worden gebracht.

Opstandige kinderen, begin van nu af aan je te verzoenen met mij en je broeders, want bij gebrek aan vergeving zullen jullie de kerkers van de eeuwigheid kennen en daarin verblijven; ontwaak, opstandige kinderen, want ik klop op jullie deur; doe open, want ik heb een heilsboodschap voor jullie! Houdt jullie deur niet gesloten, want vandaag kom ik als een Vader, luister en onderwerp je aan mijn liefde en barmhartigheid en ik zal jullie mijn vergiffenis schenken. Mijn uitgespreide armen wachten op jullie; als jullie van harte berouw hebben, verzeker ik jullie dat ik mij jullie zonden niet zal herinneren. Dit zijn de laatste oproepen die ik als een Vader maak, houdt er rekening mee en kom zo snel mogelijk terug in de kudde, opdat jullie morgen de Rechtvaardige Rechter en Zijn Gerechtigheid niet hoeven te kennen, want dan zal het voor jullie te laat zijn.

Mijn vrede laat ik jullie, mijn vrede geef ik jullie. Bekeer je want het koninkrijk Gods is nabij.

Jullie Meester en Herder, Jezus de Goede Herder van alle tijden.

Maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

 

24 juli 2013, 8.30u
EEN GROTE SPLITSING BINNEN MIJN KERK IS NABIJ

DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS, HEILIG SACRAMENT, AAN DE KATHOLIEKE WERELD

Mijn kinderen, vrede zij met jullie.

Zware beproevingen staan mijn kerk en mijn Plaatsbekleder te wachten. De ketterse bevrijdingsleer, die veel van mijn prelaten beoefenen breidt zich uit in het Vaticaan. Een grote splitsing binnen mijn kerk is nabij. Mijn kardinalen zijn verdeeld in twee partijen; een ten gunste van de conservatieven en anderen ten gunste van de hervormingsgezinden. Mijn kerk zal verdeeld raken en mijn Plaatsbekleder zal moeilijke en harde besluiten moeten nemen, die zijn leven in gevaar brengen.

De schandalen binnen mijn kerk zullen de Katholieke wereld in verlegenheid brengen. Het deksel zal van de stinkende put worden gelicht; pedofilie, homoseksualiteit, corruptie, losbandigheid en Vrijmetselarij binnen de kerk zullen aan het licht komen en aan het grote publiek worden getoond. Een groot aantal katholieken zal zijn geloof verliezen door al die schandalen, anderen zullen zich bij de rebellen voegen en veel anderen zullen trouw blijven aan de paus en de leer van de Kerk. Mijn Plaatsbekleder zal worden belasterd en aan de schandpaal worden genageld. Dat is allemaal deel van het plan om het fundament van mijn kerk te ontwrichten en velen hun geloof te doen verliezen en zich van de kerk af te keren.

Mijn kinderen, steun mijn Plaatsbekleder met jullie gebeden, vasten en boete; hecht geen geloof aan leugens, en laat je niet beïnvloeden door de uitvoering van het plan om mijn Plaatsbekleder in diskrediet te brengen. Ik heb paus Franciscus het karakter van mijn Paulus gegeven, dus hij kan mijn Kerk leiden in deze tijden van verwarring en geloofsafval; ik heb hem als de hoeksteen geplaatst om richting en redding te zijn voor velen en struikelblok en ondergang voor anderen. De schandalen binnen mijn kerk zullen mijn huizen over de hele wereld laten lijden. Rome zal in verwarring raken; ongehoorzaamheid en wetteloosheid zullen mijn heilige plaatsen in bezit nemen en mijn Plaatsbekleder zal in ballingschap gaan. Dit zal de hevigste pijn zijn die mijn kerk zal lijden in deze laatste dagen. Vanuit zijn ballingschap zal mijn Plaatsbekleder het lot van mijn Kerk bepalen, veel kardinalen, bisschoppen, priesters en religieuzen, mannen zowel als vrouwen, zullen worden gemarteld omdat zij de leer van de Kerk verdedigen, hun bloed zal Mijn Bloed zijn, waarmee ik de Kerk zal reinigen.

O mijn volk, trek het boetekleed aan, vast, bidt en doet boete, want mijn Kerk zal misbruikt en ontheiligd worden door veel van haar geliefde zonen, die gisteren trouw zworen en haar morgen zullen verraden en uitleveren aan mijn tegenstander. Alle verwarring binnen mijn kerk zal door mijn tegenstander worden benut om plaats te nemen op de Stoel van Petrus, en door de opstandelingen worden uitgeroepen tot de verwachte Messias.

Mijn kinderen, besteedt geen aandacht aan de lastercampagne om mijn Plaatsbekleder te onteren, bedenk dat alles deel uitmaakt van het plan van de Vrijmetselarij om mijn Kerk te vernietigen. Steun mijn Plaatsbekleder opdat hij stand zal houden tegen de aanvallen die gaan komen en die mijn Kerk in een schisma zou brengen en het verlies van het geloof van miljoenen zielen. De grondvesten van mijn Kerk zullen beven, maar de kracht van het gebed van mijn trouwe kinderen en de macht van mijn Heilige Geest zullen hen stevig vasthouden, zodat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen.

Veel van mijn geliefde kinderen zullen mij de rug toekeren en mijn huizen verlaten om zich aan te sluiten bij de rebellen en nieuwe kerken te vormen; ik zal daar niet zijn. Mijn huizen zullen voor een tijd worden gesloten en daarna in bezit worden genomen en bezoedeld door de rebellen in dienst van mijn tegenstander. Alles zal veranderen, mijn huizen zullen niet meer mijn verblijfplaats zijn en centra van veelgoderij worden waar heidense goden zullen worden aanbeden. Mijn overige kerken zullen plaatsen zijn waar ik verblijf, daar zullen jullie mij vinden en samen zullen we een nieuwe nederige, eenvoudige, arme en toegewijde kerk bouwen die geheel ten dienste zal staan van mijn volk. Mijn geliefde Kerk zal getooid en gekleed zijn als een bruid die haar redder ontmoet.

Jullie Leraar en Herder, Heilig Sacrament

Maak mijn boodschap van redding bekend aan de hele mensheid

 

16 juli 2013, 8.20u

IEDEREEN DIE IN STAAT VAN DOODZONDE VERKEERT WANNEER DE WAARSCHUWING KOMT,  ZAL HET VUUR VAN DE HEL IN ZIJN ZIEL VOELEN EN DE PIJN VAN DE VERDOEMDE ZIELEN!

DRINGENDE OPROEP VAN HET ONBEVLEKT HART VAN MARIA AAN GODS  KINDEREN

Kinderen van  mijn hart, moge de vrede van God met jullie allen zijn.

De dag waarop jullie verantwoording zullen afleggen aan mijn Vader voor al jullie doen en laten op deze wereld is dichtbij. Lieve kinderen, wijd je toe aan mijn Onbevlekt Hart opdat  jullie doortocht naar de eeuwigheid dragelijker zal zijn. Al mijn aanhangers en volgelingen rekenen op de voorspraak en bijstand van deze moeder bij hun aankomst voor het aanschijn van de Allerhoogste. Tijdens de grote beproeving zal ik mijn volgelingen, die zijn toegewijd aan mijn Onbevlekt hart, bedekken met mijn mantel; de toewijding zal jullie schild zijn. Geen van mijn toegewijde zielen zal verloren gaan, geen boze kracht zal hen deren. Dit is mijn belofte voor bescherming en bijstand op deze wereld en in de eeuwigheid aan alle kinderen die zijn toegewijd aan mijn Onbevlekt Hart.

Lieve kinderen, als je je nog niet aan mijn hart hebt toegewijd, doe het dan zo spoedig mogelijk, want de tijd van de Grote Waarschuwing is heel dichtbij. Stel je toewijding niet uit en denk er aan dat ook door te geven aan je vrienden en bekenden, opdat mijn bescherming ook voor hen geldt. Aan hen die al zijn toegewijd, vraag ik die belofte te hernieuwen om jullie bescherming en geloften te versterken.

Kinderen, veel zielen zullen de beproeving van de eeuwigheid niet doorstaan, bidt voor hen, opdat ze op deze wereld tot inkeer komen en genade vinden wanneer zij voor het aanschijn van God worden geroepen. Voor andere zielen zal de doortocht door de eeuwigheid erg pijnlijk zijn, omdat zij geen goede levensbiecht hebben gedaan; voor de overgrote meerderheid van de mensheid die geïsoleerd van God leeft, zal de doortocht door de eeuwigheid hun ergste nachtmerrie zijn. Iedereen die in staat van doodzonde verkeert wanneer de waarschuwing komt, zal het vuur van de hel in zijn ziel voelen en de pijn van de verdoemde zielen! Zij zullen de hel zien en zullen eindigen op de plaats van kwelling die overeenkomt met de toestand waarin ze verkeren als ze op dat moment zouden sterven. Zij zullen de zielenpijn kennen door de afwezigheid van God en zullen gekweld worden door de duivels om deze rampspoed. Arme zielen, ze weten niet wat hen in de eeuwigheid wacht; ze  gaan door met hun waanzinnige chaos van losbandigheid en zonde op deze wereld en als de oproep  van God komt, zullen zij voor altijd verloren zijn.

Houdt er rekening mee, onhandelbare kinderen, kom zo snel mogelijk terug bij God, nu je nog leeft! Ga naar een van mijn geliefde kinderen en biecht al je zonden, hebt berouw vanuit je hart, zodat je genade kunt krijgen en je niet hoeft te klagen als je voor het gerecht verschijnt. Haast je om je rekeningen te betalen, want de rechtszaak van de volkeren is nabij. Stel je redding niet uit, bedenk dat velen niet zullen terugkeren naar deze wereld en jullie daarbij kunnen horen. Ik zeg jullie nogmaals, doe een goede levensbiecht, zodat je gerechtvaardigd kunt worden door de goddelijke gerechtigheid en dat je bij terugkeer deel kunt uitmaken van Gods uitverkoren volk.

Lieve kinderen, kom mij bezoeken in mijn heiligdommen om overvloedige genaden te ontvangen die jullie morgen van pas kunnen komen op jullie pad door de eeuwigheid, jullie zullen volle aflaten ontvangen die jullie kunnen helpen voor jullie redding. Jullie moeder zal blij zijn om jullie te zien en jullie bedanken en er rekening mee houden wanneer jullie voor het Hoogste Gerecht verschijnen. Ik wacht op jullie in mijn heiligdommen en mijn hart springt op van vreugde om jullie gezelschap.

Ik houd van jullie, het Onbevlekt Hart van jullie Moeder Maria.

Lieve kinderen van mijn hart, maak mijn boodschappen bekend.

 

7 juli 2013, 12.30u
ALLE MANIEREN VAN ABORTUS DIE DOOR DE MENS ZIJN UITGEVONDEN ZIJN EEN ZWARE OVERTREDING VAN DE WETTEN VAN DE SCHEPPING EN DE LIEFDESWET VAN GOD!

OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN DE MENSHEID

Kinderen van mijn hart, de vrede van God zij met jullie.

Deze slechte en zondige mensheid verkiest de dood boven het leven. Hoeveel onschuldige baby’s worden er niet dagelijks in de schoot van moeders zonder ziel vermoord? O gewetenloze moeders, die in jullie schoot de hoop doden, die de kringloop van het door God geschapen leven verbreken; ik zeg jullie, als jullie geen berouw hebben en boete doen, zal de schoot van de hel jullie eeuwige verblijfplaats worden.

Alle wetgevers, bestuurders, mensen in de gezondheidszorg die direct of indirect abortus ondersteunen, aanmoedigen of uitoefenen zijn mede schuldig. Als zij geen berouw hebben en boete doen, zullen zij de beloning in de eeuwigheid ontvangen in de diepten van het dodenrijk, waar alleen maar geween en geknars der tanden zal zijn voor alle kwaad dat op deze wereld wordt gedaan.

Ik wil jullie zeggen, zondige mensheid, dat het leven begint op het moment van de bevruchting van de eicel; daar en dan geeft de Heilige Geest een ziel aan het nieuwe menselijke wezen; iedere onderbreking of geknoei met de levensloop is in strijd met de Wet van God, die onveranderlijk en rechtvaardig is en niet kan worden veranderd door menselijke wetten of redeneringen. Iedere onderbreking vanaf het moment van de bevruchting is een misdaad tegen het Leven en zijn wetten; het is een doodzonde tegen de geboden van God, het vijfde gebod: ‘Gij zult niet doden’.

Wat de mensen niet als zonde beschouwen is het wel voor God; de wetten van mensen zijn onvolmaakt, omdat er geen rekening wordt gehouden met de geboden van God die de Goddelijke Wet zijn, die gemaakt is om het leven van mensen te regelen. Leven moet worden gewaardeerd als een geschenk van God vanaf het ogenblik van de conceptie.Alle manieren van abortus die door de mens zijn uitgevonden zijn een zware overtreding van de wetten van de schepping en de liefdeswet van god! Wie denken jullie wel dat jullie zijn, kinderen van modder om te knoeien met de wetten van God en te doen of jullie goden zijn? Jullie eigen trots zal jullie bestraffing zijn en daardoor zullen jullie het eeuwige leven verliezen.

O mensen, denk toch eens na en ga terug naar God, knoei niet met het leven, het werk van de Schepper, opdat Zijn Goddelijke Gerechtigheid jullie niet zal straffen. Dochters van Jeruzalem, bedekt jullie naaktheid, stop met zondigen, hebt eerbied voor het leven, het werk van God. In jullie schoot begint het menselijk leven, doodt dat niet en maakt van jezelf geen graven. Denk eraan: in de eeuwigheid woont de Goddelijke Gerechtigheid en de rechtvaardigheid van God en Zijn Hoogste Gerecht zal jullie daden op deze wereld beoordelen en als jullie geen berouw hebben en boete doen zal Zijn oordeel voor jullie de ‘eeuwige dood’ zijn. Denk er over na mensen. Houd je aan Gods geboden om het eeuwige leven te verdienen.

Jullie Moeder, Maria, Mystieke Roos.

Maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

 

2 juli 2013, 16.10u
DE KONINGEN VAN DEZE WERELD MAKEN VOORBEREIDINGEN OM MIJN TEGENSTANDER TE VERWELKOMEN!

DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS, DE GOEDE HERDER, AAN ZIJN KUDDE

Vrede zij met jullie, schapen van Mijn kudde.

Iedere dag, die voorbij gaat, verkort de tijd; een belangrijk teken voor iedereen die vraagt om tekenen die verandering duiden. Ze realiseren zich niet dat alles wat om hen heen gebeurt blijft vragen om tekenen, omdat ze niet geloven. Dit ondankbare en zondige geslacht nadert de grens van zijn verwording. Als die wordt overschreden zal de Goddelijke Gerechtigheid optreden, die orde en gezag tot in alle uithoeken van de aarde zal herstellen.

De tijd van de grote zuivering nadert en velen zullen de test niet doorstaan. Te midden van de grote beproeving zal ‘Mijn waarschuwing’ komen die velen niet zullen doorstaan, omdat hun zonden en gebrek aan berouw de aanwezigheid van God niet zullen verdragen. Als een Goede Herder klop ik aan elke deur van deze mensheid, maar velen weigeren Mij te ontvangen. Zij wenden zich van Mij af en wensen Mij niet te kennen.

Weldra zal alles ophouden, niets zal nog bewegen, de stilte zal bezit nemen van de zielen en jullie zullen worden beoordeeld, gewogen en gemeten. Mijn opwekken van het bewustzijn zal jullie de waarheid en het bestaan van God, Eén en Drie-enig, aantonen; alleen de Ene en Ware Heer der heren, de Oppergod, de heerser over het universum. Ik zeg jullie nogmaals: ‘Weest bereid, want Mijn opwekken van het bewustzijn is nabij!’

Mijn kudde, Ik zeg jullie dat de financiële macht, die de naties bijeen houdt, op het punt van instorten staat; veel rijkdom zal verloren gaan en vele naties zullen bankroet gaan. De mensheid zal door het dolle heen raken; wanorde en wetteloosheid zullen veel plaatsen op aarde onleefbaar maken. Voedsel zal schaars worden, het universum zal uit zijn evenwicht worden gebracht en vuur uit de hemel, zoals nog nimmer aanschouwd, zal op de aarde vallen, vele naties zullen sterven van honger en dorst.

De koningen van deze wereld maken voorbereidingen om Mijn tegenstander te verwelkomen! Via de media zullen ze de komst van de heiland aankondigen. De overgrote meerderheid zal in het bedrog geloven en zullen Mijn tegenstander als god aanbidden. De vertoning van het bedrog neemt weldra een aanvang, de media over de hele wereld zullen het nieuws verspreiden over de komst van de valse messias. Denk aan Mijn woord: “Wanneer dan iemand u zegt: Hier is de Christus of daar, geloof het niet. Want er zullen schijnchristussen en schijnprofeten opstaan die grote tekenen en wonderen zullen doen, zodat zij, als dat mogelijk was, zelfs de uitverkorenen zouden misleiden. Ziet, Ik heb het u voorspeld. Als men u dus zegt: Hij is in de woestijn, loopt dan niet uit; of: Hij is binnens-huis, gelooft het dan niet.” (Mattheüs 24, 23-26)

Mijn kinderen, pas op dat jullie niet in het bedrog trappen, jullie weten dat het Mijn tegenstander is, die zich aan de mensheid zal voordoen als een deemoedig lam om de sympathie van de mensen voor zich te winnen. Mijn kinderen, pas op dat jullie de afbeelding van Mijn tegenstander, dat al over de wereld rondgaat met de tekst: ‘De vriend die je nooit in de steek laat’ meenemen naar jullie huis. Bedenk dat hij de vader is van de leugen, de grote bedrieger, want zijn starende blik heeft niets van Mij, want hij bevat liefde noch nederigheid, maar slechts trots. Weest bereid en waakzaam, want dat is Mijn afbeelding niet; verwelkom Mijn tegenstander niet in jullie woning, opdat je geen nare verassingen zult beleven, en dat zult moeten betreuren. De afbeeldingen van de antichrist zullen tot leven komen en, waar tentoongesteld, zullen zij deuren openen voor Mijn tegenstander en zijn gevallen engelen.

Mijn kinderen, Ik breng jullie nogmaals in herinnering om televisie- en radiotoestellen, telefoonapparaten, computers, andere elektronische apparaten en al jullie stoffelijke en geestelijke goederen met Mijn Bloed te verzegelen en om de Heilige Geest om onderscheidingsvermogen te vragen, want veel bedrijven en multinationals zijn in dienst van de vijand, en ten tijde van de Nieuwe Wereld Orde zal alles worden gewaarmerkt met het teken van Mijn tegenstander of met het zegel van de Nieuwe Wereld Orde. Gebruik dergelijke producten niet. Ik waarschuw jullie vóór dit gebeurt, opdat jullie morgen niet hoeven te zeggen dat jullie niet gewaarschuwd waren. Pas op voor Mijn tegenstander en zijn kompanen, die alle middelen zullen zoeken om jullie van je ziel te beroven. Laat de kinderen van de duisternis niet slimmer zijn dan de kinderen van het licht. Mijn vrede laat ik jullie, Mijn vrede geef ik jullie. Hebt berouw en bekeer je, want het Koninkrijk Gods is nabij.

Jullie Meester, Jezus van Nazareth, de Goede Herder van alle tijden.

Maak Mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

 

22 juni 2013 – 10.15u

HET UUR  VAN MIJN WEDERKOMST NADERT EN MIJN VOLK IS NOG STEEDS VERDOOFD DOOR ZONDE!

DRINGENDE OPROEP VAN GOD DE VADER AAN ZIJN TROUWE VOLK

Mijn volk, de vrede zij met jullie.

Het uur van Mijn wederkomst nadert en Mijn volk is nog steeds verdoofd door zonde! De zonde van de mensheid heeft de grenzen van menselijk gedrag overschreden; zonde heeft opgehouden een belediging van God te zijn en is zo gewoon geworden als het bestaan zelf. Het niet naleven van de voorschriften van de Schepper is een deel van het leven van de grote meerderheid van de mensheid; alles wordt bekeken en beoordeeld uit het oogpunt van menselijke beredenering. De voorschriften van God worden te schande gemaakt en als verouderd bestempeld; de hedendaagse mens ziet God niet meer; hij heeft zichzelf vergoddelijkt en verafgood tot het niveau waarop hij denkt dat hijzelf god is.

Deze stoffelijke wereld heeft de zonde gemoderniseerd en al zijn verwording verspreid, zodat de zonde tot een gewoonte is gemaakt. De kanker van zonde, kwaad en verderf, heeft alle lagen van de samenleving vergiftigd en heeft de gave van deugden en menselijke waarden vernietigd. De keten van kwaadaardigheid en zonde komt in de mens via de moederschoot; als kinderen worden geboren zijn zij geestelijk gemerkt met de smet van kwaadaardigheid, opstandigheid en ongehoorzaamheid van hun ouders. Als Mijn Goddelijke Gerechtigheid niet komt om orde en gezag terug te brengen, zal alles wat geschapen is worden vernield door de mens.

De zucht naar macht van de mensheid verbreekt het evenwicht in de schepping; de liefdeloosheid en het egoïsme van de huidige mens tasten het geestelijke evenwicht in het universum aan. De zonde verbreekt de harmonie van de schepping en tast de liefdescode aan waarmee mens en schepping werden geschapen. Vervuiling en uitputting van natuurlijke hulpbronnen zijn grote zonden tegen het wezen van de Liefde van de Vader. Alle staten die genadeloos hun natuurlijke hulbronnen uitputten en niets doen om dat te herstellen zullen worden weggevaagd; hun land en natuurlijke hulpbronnen zullen naar andere volken gaan. De apocalyptische ruiters naderen, en het denderen van hun paarden zal ellende en dood brengen! Dat zal het loon zijn dat dit slechte en zondige geslacht zal ontvangen voor zijn opstandigheid tegen zijn Schepper en het bezoedelen van Zijn voorschriften, die betreffen: leven, vrede, harmonie voor een gezonde menselijke samenleving en evenwicht in de schepping.

Mijn wederkomst is nabij, ontwaak, Mijn volk, zodat jullie niet verrast worden door mijn komst, want het zal veel te laat zijn voor hen die niet op Mij wachten.

Uw Vader, Jahweh, Heer van alle Volken

Maak Mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

 

19 juni 2013, 08.50u
BIDT VOOR PAUS FRANCISCUS, OPDAT HIJ ZIJN ZWARE BEPROEVINGEN TIJDENS ZIJN PONTIFICAAT ZAL OVERWINNEN!

OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN DE KATHOLIEKE WERELD

Belangrijke gebeurtenissen staan de mensheid te wachten. Het opwekken van het bewustzijn door mijn Vader zal jullie de waarheid tonen en zal jullie het inzicht geven om met beide benen op de grond te staan en alle lopende opdrachten af te ronden. Ieder van mijn trouwe kinderen zal naar deze wereld terugkeren om een bijzondere opdracht te vervullen. Mijn vijfde dogma zal na de Waarschuwing worden afgekondigd, weest daarom niet bang, want alles zal geschieden volgens de wil van mijn Vader.

Bidt voor Paus Franciscus, opdat hij zijn zware beproevingen tijdens zijn pontificaat zal overwinnen. De afgezanten van het kwaad, die zijn binnengedrongen in de Stoel van Petrus, zullen hem op de proef stellen. Zij willen de Kerk van mijn Zoon moderniseren en nieuwe wijzigingen in de viering van de Heilige Mis invoeren.

Vorm kettinggebeden mijn lieve kinderen, opdat de Paus zulke veranderingen, die slecht zijn voor de katholieke wereld, niet doorvoert. Dergelijke veranderingen zouden de deur openzetten voor onechte oecumene, die een heidense leer in de Kerk zou brengen en daardoor de ineenstorting van de leer van de Kerk. Dit alles zou het begin zijn van het schisma, en jullie kennen de gevolgen daarvan voor de katholieke wereld. Bidt dat deze veranderingen niet zullen plaatsvinden tijdens het pontificaat van Paus Franciscus.

De vijanden van de Kerk van mijn Zoon zullen spoedig bekend worden; aan hun vruchten zult u weten wie het zijn. Alles is voorbereid door de afgezanten van het kwaad binnen het Vaticaan, de Kerk van mijn Zoon begint aan zijn lijdensweg. De gebeurtenis die de fundamenten van de Kerk zullen doen schudden staat te gebeuren en zal velen doen wankelen in hun geloof en zich van mijn Zoon doen afkeren.

Lieve kinderen, blijf ongeacht de hardheid van de zuivering van de Kerk, standvastig in het geloof en bidt daarvoor. De Kerk is mijn Zoon en jullie zijn Zijn mystiek lichaam; verlaat dat niet, vorm kettinggebeden, bedenk dat dit allemaal deel uitmaakt van de zuivering, die nodig is voor de wedergeboorte van een nieuwe kerk.

Vandaag huil ik, mijn lieve kinderen, omdat de Kerk van mijn Zoon spoedig zal worden verraden door veel van haar leiders die gisteren nog trouw hebben gezworen. Het verraad dat mijn Zoon zal ondergaan door Zijn Kerk, zal erger zijn dan het verraad  van Judas. Alles zal geschieden zoals geschreven, maar ik ben ontzet door pijn en droefheid, als ik het bedrog en de schijnheiligheid zie van zoveel kardinalen. De zuivering van de Kerk is begonnen; dus mannen van Cyrene, help Hem Zijn kruis dragen, waardoor Zijn Kruisweg minder zwaar wordt. Na de storm komt de stilte en het begin van een nieuwe kerk, die arm, nederig, eenvoudig, maar vol genadegaven en volkomen in overgave aan de dienst van de zonen van God.

Moge de vrede van mijn Vader met jullie zijn mijn trouwe kinderen.     Jullie Moeder, die van jullie houdt, Maria Mystieke Roos.

Maak mijn boodschap bekend aan de hele mensheid.

 

12 Juni 2013, 08.20u
MIJN NIEUWE SCHEPPING ZAL EEN DEEL VAN DE HEMEL ZIJN OP AARDE!

OPROEP VAN GOD DE VADER AAN ZIJN KINDEREN

Mijn volk, Mijn erfgenamen, vrede zij met jullie.

De dagen van Mijn koninkrijk naderen; Mijn gezuiverde volk zal Mijn erfgenaam zijn, Mijn grootste vreugde. De hele schepping zal in volkomen harmonie leven met zijn schepper, Ik zal hun God zijn, Mijn wil zal geschieden in de hemel en op aarde en Ik zal voor eeuwig met hen zijn. Alles zal worden als in het begin van de aarde; de aarde zal het Paradijs zijn dat Ik aan jullie vaders gaf, maar dat zij niet op prijs stelden; jullie zullen worden als kinderen die met de natuur leven en met andere schepsels, één in wezen van liefde, vrede en geestelijke vreugde.

Mijn kinderen, het Paradijs wacht op jullie, het Eden, waar alles mogelijk zal zijn en niets grenzen of beperkingen zal hebben. In Mijn nieuwe schepping zullen jullie samen leven met Mijn engelen en veel gezegende zielen, jullie kunnen reizen naar plaatsen waarheen jullie willen met de snelheid van de gedachte. Mijn nieuwe schepping zal een deel van de hemel zijn hier op aarde! Jullie zullen allen broeders zijn en leven in liefde, harmonie en de volheid van jullie Vader; Mijn Heilige Geest zal al Zijn gaven en talenten over jullie uitstrooien en jullie tot geestelijke wezens vormen.

Iedereen in Mijn nieuwe schepping zal jong zijn; de zuivering die jullie zullen ondergaan zal al het oude wegnemen, ziekten en zonden zullen voor altijd verdwenen zijn. In Mijn nieuwe schepping zal de geest meester zijn over de stof, jullie lichamen zullen geestelijk zijn en zullen niet langer stoffelijke behoeften kennen of dorst voelen of hongeren naar lijfelijk voedsel. Jullie voedsel zal het Lam Gods zijn dat te midden van jullie zal zijn; Ik zal Mijzelf aan Mijn kinderen geven, en Ik zal jullie voedsel zijn, niet stoffelijk, maar geestelijk.

Na de zuivering, zal Mijn aarde worden verdeeld in de twaalf stammen van Israël, jullie hele wezen zal worden omgevormd en het verleden zal vergeten zijn. In de nieuwe wereld waarin jullie zullen leven zullen geen lichamelijke arbeid, zorgen en behoeften meer zijn, niets dat jullie van deze wereld kennen zal daar bestaan. Alles zal worden vernieuwd door de Wijsheid van Mijn Heilige Geest. In de geestelijke wereld met geestelijke wezens, gelijkend op de aard van mijn engelen, zullen jullie God dienen en aanbidden als het Opperwezen, de Heerser van het Universum. In Mijn nieuwe schepping zullen jullie de betekenis van liefde kennen, en Liefde zal met jullie zijn in eeuwigheid.
Wees in Mijn vrede, Mijn volk, Mijn erfgenamen,
Jullie Vader, Jahweh, Heer van alle volkeren

Maar Mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

 

3 juni 2013, 24.35u
GEVALLEN ENGELEN, DIE JULLIE BUITENAARDSE WEZENS NOEMEN, ZIJN AL IN JULLIE MIDDEN

DRINGENDE OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN DE MENSHEID

Lieve kinderen, de vrede van God zij met jullie.

Gevallen engelen, die jullie buitenaardse wezens noemen, zijn al in jullie midden.

Deze boze geestelijke wezens nemen het lichaam over van degenen die van God vervreemd zijn, het is hun missie om het strijdbare leger van de tegenstander hier op aarde op te bouwen. De koningen van deze wereld, die in dienst staan van de duisternis, kennen het bestaan van deze wezens en zij voorzien hen van alle medewerking om de aarde binnen te dringen en zo de grote Armageddon te beginnen.

Lieve kinderen, ga niet van huis zonder jullie geestelijke wapenrusting, want jullie lopen het risico om te worden aangevallen door deze boze geestelijke wezens die al bij jullie zijn. Denk aan het Woord  van God: “Want onze strijd gaat niet tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen.” (Efeziërs 6, 12) En daar om moeten jullie goed beschermd zijn opdat jullie de aanvallen van deze helse wezens kunnen afslaan.
Verslap niet in het gebed, omdat je weet dat jullie in geestelijke strijd verkeren; verzegel met het gebed van het Kostbaar Bloed van mijn Zoon jullie fysieke, psychologische, biologische en spirituele conditie, evenals jullie familie, jullie huis, verwanten, vrienden, buren werk, stoffelijke en geestelijke goederen, zodat alles is beveiligd met het Bloed van mijn Zoon en de macht van het kwaad jullie niet kan deren.

Mijn lieve kinderen, deze boze wezens zijn al op aarde en proberen zoveel mogelijk zielen te treffen, zodat ze geen deel meer kunnen uitmaken van mijn Mariale Leger. Tijdens de nachtelijke uren zijn jullie gevoeliger voor aanvallen van deze boze wezens. Bidt en bekleed je met de geestelijke wapenrusting voor het slapen gaan en laat ook jullie gezin daaraan meedoen. Vraag jullie Engelbewaarder en andere bescherm-engelen om jullie bij te staan en te beschermen op alle tijden en vooral tijdens de slaap, zodat de macht van het kwaad jullie niet kan raken en jullie vrede verstoren.

Bidt het exorcismegebed van onze geliefde Michaël, steeds wanneer je dat nodig vindt, en vraag ook om de voorspraak en de bescherming van de zielen die de goedertierenheid van God hebben verkregen, om te bemiddelen en jullie te beschermen in deze geestelijke strijd. Bedenk dat alleen zij die volharden in het geloof, de kroon van het leven zullen verkrijgen.

Mijn Rozenkrans is het krachtigste wapen dat ik jullie geef, bidt hem elke dag, samen met de Rozenkrans van het Kostbaar Bloed en de Wonden van mijn Zoon, en de demonen zullen in verwarring vluchten. Vorm ketting-gebeden met jullie broeders en wees sterk met het Lichaam en Bloed van mijn Zoon, opdat jullie ware geestelijke strijders zult zijn en geen kwade macht jullie kan overwinnen.

Lieve kinderen, ballen van vuur uit de ruimte zullen op aarde vallen en veel ellende, dood en verwoesting veroorzaken. De slechte naties zullen worden gestraft en velen zullen verdwijnen, al die landen waar het bloed van mijn geaborteerde kinderen wordt vergoten, waar seksuele onreinheid, ijdelheid, sodomie en andere verachtelijke zonden en slechte handelingen zijn toegestaan, zullen verdwijnen van het aanschijn van de aarde, zoals dat gebeurde met Sodom en Gomorra. Alleen de rechtvaardigen die daar wonen zullen gered worden, zoals dat gebeurde met Lot en zijn gezin.

Wee de dwazen en dwaze zondaren die doorgaan met zondigen en zeggen: er is niets gebeurd, dus zal er ook niets gebeuren, ga door met zondigen en het leven gaat ook door. O, wat zitten jullie ernaast, jonge rebellen, Ik zeg jullie, tenzij jullie liever eerder dan later berouw zullen hebben en de weg van de redding inslaat, zullen jullie allemaal vergaan.

Lieve kinderen, de zwaarste dagen van jullie zuivering zijn nabij, blijf verenigd met onze beider harten, want als jullie dat niet doen zullen jullie voor eeuwig verloren zijn. Bedenk dat de genade van God ten einde raakt om plaats te maken voor Zijn rechtvaardigheid. Houdt daar rekening mee en stel jullie redding niet uit tot het laatste moment. Volk van God, ontwaak uit jullie geestelijke ongeïnteresseerdheid, zodat jullie voorbereid zijn, want de zegevierende terugkeer is nabij.

Maria, Mystieke Roos, jullie Moeder

Maak deze boodschap met de hoogste spoed bekend aan de hele mensheid.

 

28 mei 2013, 8.50u
DE AARDE ZAL BEGINNEN TE KREUNEN ALS EEN VROUW TIJDENS DE BEVALLING, EN ZAL EEN NIEUWE SCHEPPING BAREN!

OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN DE MENSHEID

Lieve kinderen, de vrede van God zij met jullie.

De aarde zal beginnen te kreunen als een vrouw tijdens de bevalling, en zal een nieuwe schepping baren! De wereld die jullie kennen zal spoedig voorbij zijn, maar wees niet bang, blijf rustig en vertrouw op God, en alles zal gebeuren overeenkomstig Gods Wil. Op verscheidene plaatsen is de aarde begonnen te scheuren en weg te zinken en holtes te vormen die de menselijke wetenschap niet kan verklaren. Dit is allemaal onderdeel van het overgangsproces waaraan de schepping nu onderhevig is.

Lieve kinderen, ik vertel jullie over deze veranderingen die begonnen zijn in het binnenste van de aarde, niet om jullie bang te maken, maar dat jullie weten dat dit het begin is van de zuivering waaraan de schepping en de schepselen worden onderworpen. Ik zeg jullie nogmaals, tijden van schaarste naderen, dus maak reserves van voedsel en vooral van veel water, dat  jullie in kannen moeten bewaren, want de veranderingen  in de schepping zullen water- en voedseltekort veroorzaken. De veranderingen die in het heelal zullen plaatsvinden zullen hier op aarde van invloed zijn op de oogsten in de landbouw en het water vervuilen. Moeilijke tijden zullen aanbreken voor de mensheid, tijden waarin niemand nog ergens veilig zal kunnen zijn, het vertrouwen zal worden verloren en het geloof zal achteruitgaan in de zielen van velen, maar vreest niet; wanneer jullie in de genade van God blijven en verenigd in gebed zal  alles makkelijker zijn.

Lieve kinderen, mijn moederhart lijdt als ik zie hoeveel huizen van mijn Vader verdwijnen. In veel landen is het geloof in God verloren en veel van Zijn huizen worden bij opbod verkocht. De afvalligheid wordt steeds groter; veel zielen gaan verloren omdat ze niet geloven in het bestaan van God. Bidt voor de zielen die leven met God noch Gebod, opdat ze niet voor eeuwig verloren zullen gaan. Bidt ook voor die landen die in duisternis leven en gelijken op Sodom en Gomorra en zullen verdwijnen door hun slechtheid en zonde.

Of, zoals Paulus sprak: “Houd rekening met het feit dat er moeilijke tijden voor de deur staan, zoals te verwachten is in dit laatste beslissende tijdperk. De mensen zullen zelfzuchtig zijn en geldzuchtig, arrogant en hovaardig, lasteraars, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, onverschillig, liefdeloos, onverzoenlijk, kwaadsprekend, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, vermetel, verwaand, meer aan genot dan aan God gehecht; de schijn van vroomheid zullen zij ophouden, maar haar wezen verloochenen.”  (2 Tim. 3, 1-5) Dit alles is letterlijk vervuld, zoals geschreven.

Mijn lieve kinderen,  de liefdadigheid is begonnen te bekoelen, tegenwoordig zijn er weinig mensen die zich nog bekommeren om hun behoeftige naasten. Modernisme,  bovenmatig materialisme en de Ik-cultuur leiden tot ontmenselijking en het verlies van normen en waarden. Ik zeg jullie, wanneer de schepping begint aan haar overgangsproces zullen er rampen plaatsvinden die ongeluk, honger, epidemieën en verwoesting zullen brengen en, tenzij jullie elkaar helpen, zullen velen omkomen. Volk van God, verlies je geloof en hoop niet in de dagen van de beproeving, blijf steeds vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid en Mijn Vader zal jullie al het nodige verschaffen en Hij zal jullie behoud zijn in die dagen

Bidt en hebt vertrouwen en mijn Vader zal jullie Manna sturen en zal stromen van levend water doen vloeien die jullie dorst zullen lessen, zodat jullie door de woestijn van de zuivering komen en jullie bij de Glorie van de nieuwe schepping  aankomen. Lieve kinderen, kom samen bij deze  Moeder, blijft verenigd in gebed en helpt elkander; jullie geloof houdt jullie sterk als de Ceders van de Libanon, zodat jullie de zuiveringsproef, die aanstaande is, kunnen doorstaan.

Moge de Vrede en Liefde van God en mijn moederlijke bescherming altijd met jullie blijven.

Jullie Moeder, Maria, Mystieke Roos.

Maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

 

19 mei 2013, 15.25 u.
BLIJF IN DE MOEILIJKE MOMENTEN DIE JULLIE MOETEN ONDERGAAN STANDVASTIG IN HET GELOOF, VERLIES NOOIT JULLIE VERTROUWEN EN HOOP OP GOD!

OPROEP VAN SINT MICHAËL AAN DE KINDEREN VAN GOD

Ere zij God, Ere zij God, Ere zij God, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Moge de vrede van de Almachtige met jullie allen zijn.

Broeders, bidt voor de plaatsbekleder van Christus, want hij zal belangrijke beproevingen kunnen verwachten tijdens  zijn pontificaat. Op verzoek van  Onze Vrouwe en Koningin zal Mijn Vader niet toestaan dat de oorlog nu reeds zal uitbreken, alles zal worden vertraagd voor een korte periode, volgens jullie tijd. Verwaarloos jullie gebeden niet, bidt voortdurend, want het kwaad ligt op de loer en omsingelt jullie en zoekt naar manieren om jullie verloren te laten gaan. Bidt voor elkaar en vorm kettinggebeden om de bolwerken van het kwaad te verzwakken. De heerschappij van de prins van deze wereld loopt op haar eind, hun aanvallen worden heviger en daarom moeten jullie gesterkt worden in gebed, met jullie wapenrusting goed gesmeerd en sterk, zodat jullie de aanvallen van het leger van mijn tegenstander kunnen weerstaan.

Broeders, de tijd van beproevingen staat op het punt te beginnen, jullie zullen worden beproefd in geloof, liefdadigheid, nederigheid en gehoorzaamheid, maar bovenal in liefde. Lees het Woord van God dikwijls en mediteer daarover, opdat jullie de beproevingen van het geloof, waaraan jullie zullen worden onderworpen, kunnen doorstaan. De uiteen gedreven kudde loopt het gevaar om verloren te gaan, blijft verenigd in gebed en standvastig in het geloof, omdat moeilijke dagen zullen volgen waar jullie de pijn van de zuivering, die jullie zullen voelen in lichaam, ziel en geest, zult moeten verdragen. Houdt vol, houdt vol, zodat jullie de kroon van het leven mogen verkrijgen.

Aanvaardt alle tegenslagen die jullie ten deel zullen vallen en offer ze op aan God.  Houdt je hoofd koel, bedenk dat alles deel is van jullie zuivering. Wee de aardbewoners die weigeren de stem van God te horen, want hun rampspoed zal enorm zijn. Zonder God zijn jullie niets. Zonder Hem zullen jullie de beproeving niet kunnen doorstaan. Blijf in de moeilijke momenten die jullie moeten ondergaan standvastig in het geloof, verlies nooit jullie vertrouwen en hoop op God! Mijn Vader zal de mensheid testen en de tegenstander toestaan om jullie geloof op de proef te stellen. Liefde voor God en jullie broeders zal jullie kracht zijn in de dagen van de beproeving. Helpt elkaar wanneer de hongersnood komt en wanneer jullie geloof op de proef wordt gesteld, houdt dan stand en blijf trouw aan God. Wanneer jullie rampen en natuurgeweld doorstaan, loof dan God. Sta niet toe, als jullie worden beproefd met de microchip, het teken van het beest, te worden gemerkt, weet dat Mijn Vader jullie niet zal verlaten. Hij zal het voedsel zijn voor Zijn getrouwe volk. Blijf kalm wanneer de vervolgingen beginnen en laat je leiden door Onze Vrouwe en Koningin en door mij; er zal jullie niets overkomen wanneer je vertrouwt op onze bescherming. Bedenk dat alles in die periode geschiedt volgens de wil van mijn Vader.

Geloof, Liefde, Nederigheid, Liefdadigheid, Gehoorzaamheid, Volharding en Vertrouwen op de Heer zijn de krachten, die jullie tot Gods Volk zullen maken. Erfgenamen van mijn Vader, reken op mij, wanneer jullie je zwak voelen, roep mij aan en ik zal jullie opbeuren; ik zal met mijn Vaders heerscharen komen om voor jullie te strijden. Wees daar zeker van!
Broeders, we kennen jullie tere en zwakke menselijke gesteldheid, roep ons aan en wij komen jullie graag te hulp, wij zijn Aartsengelen en Engelen van de hemelse koren, Roep ons, dat is zeer krachtig in geestelijk oorlogsvoering; demonen vluchten bij iedere aanroeping, die jullie met geloof doen, wij zijn er om jullie van dienst te zijn, roep ons aan met dit gebed: “Heilige Aartsengelen en Engelen van de Hemelse Heerscharen, kom ons te hulp, wij vragen dit in de Heilige Naam van Jahweh, onze Vader en jullie Vader. Geef ons jullie bescherming en jullie hulp voor alle momenten, opdat wij mogen volharden in het geloof en de eeuwig glorie zullen bereiken. AMEN.”
Wie is  als God. Niemand is als God.

Jullie Broeder Michaël, en de Aartsengelen en Engelen van de Hemelse koren.

Dank zij God, want Hij is Goed en Zijn Barmhartigheid is zonde einde. Alleluia, Alleluia, Allelluia, AMEN

 

13 mei 2013, 9.45u

BID VOOR DE GEESTELIJKE STRIJD DE DROEVE GEHEIMEN VAN MIJN HEILIGE ROZENKRANS, DE ROZENKRANS VAN HET KOSTBAAR BLOED EN DE ROZENKRANS VAN DE HEILIGE WONDEN VAN MIJN ZOON.

OPROEP  VAN DE VROUWE  VAN ALLE VOLKEREN AAN DE KATHOLIEKE WERELD

Lieve kinderen van mijn hart, de vrede van God zij met jullie allen.

De afkondiging van mijn vijfde dogma zal het begin zijn van jullie vrijheid. Mijn vijfde dogma is de nederlaag van mijn tegenstander; dat is de reden, mijn kindertjes, waarom mijn tegenstander zoveel obstakels en belemmeringen heeft opgeworpen tegen mijn titel van Vrouwe van alle Volkeren,  omdat hij weet dat hij zal worden verslagen. Ik vraag jullie, mijn lieve kinderen dat jullie bij de intenties bij het bidden van de rozenkrans deze belangrijke smeekbeden voegen:

 1. Voor de verkondiging van het vijfde Mariale dogma (Maria Middelares, Mede-verlosseres en voorspreekster, Vrouwe van alle Volkeren),
 2. Voor de toewijding van Rusland,
 3. Voor paus Franciscus en de Kerk,
 4. Voor vrede op de wereld,
 5. Voor de triomf van mijn Onbevlekt Hart.

Op de hoogte van Megiddo zal jullie slavernij eindigen; op die plaats zal de eindstrijd plaatsvinden voor jullie vrijheid, en waar mijn tegenstander zal worden verslagen en met al zijn kwade strijders van het aanschijn van de aarde worden verdreven. Vermeerder jullie gebeden, want des te meer rozenkransgebeden, vasten, boeten en offers jullie zullen doen, des te groter zal de nederlaag van mijn tegenstander zijn. Bidt voor de geestelijke strijd de droeve geheimen van mijn Heilige Rozenkrans, de Rozenkrans van het Kostbaar Bloed en de Rozenkrans van de Heilige Wonden van mijn Zoon.

De drie rozenkransgebeden breken de vernietigen de vestingen die mijn tegenstander op deze wereld heeft geplaatst en zij bevrijden jullie van zijn aanvallen op jullie wezen: lichamelijk, psychisch, biologisch en geestelijk. Het gebed  van deze rozenkransen bevrijd gepijnigde zielen en geeft het de vrede terug. Ik geef, mijn lieve kinderen, dit krachtige wapen om de worden verlost van de geestelijke ketenen waarmee mijn tegenstander jullie in slavernij heeft gebracht. Bidt deze drie rozenkransen en de legers van het kwaad zullen worden verslagen; vast, doe boete en ontvang het Lichaam en Bloed van mijn Zoon zo vaak jullie kunnen, opdat jullie zullen versterkt zullen worden om de aanvallen van mijn tegenstander en zijn leger van het kwaad moedig tegemoet kunnen treden. Volg deze aanwijzingen en breng ze in de praktijk om als overwinnaar in jullie geestelijke strijd van alle dag te voorschijn te komen.

Telkens wanneer jullie bidden en de geestelijke strijd aangaan, vraag ik jullie om je te verenigen met:

 1. De Heilige Drie-eenheid (Vader, Zoon en Heilige Geest),
 2. Mijn Onbevlekt Hart en mijn allerzuiverste echtgenoot Jozef,
 3. Jullie engelbewaarder en alle engelbewaarders,
 4. H. Michaël, H. Gabriël, H. Rafaël en de hemelse legerscharen,
 5. Het Zegerijk, Zuiverende en Strijdbare Leger.

Verenigd in gebed, zullen wij het Grote Leger van God vormen dat de vijand en zijn leger van het kwaad zal verslaan. Het uur van jullie vrijheid is nabij, vreest niet, verzorg jullie aandeel, dat is bidden, en de hemel zal jullie de overwinnen schenken. Voorwaarts, mijn Grote Mariale Leger, en geen stap terug!

Julle Moeder en Vrouwe leidt jullie naar de vrijheid. Moge de Vrede van God met jullie zijn en mijn Moederlijke bescherming jullie bijstaan.
Jullie Moeder, Maria, Vrouwe van alle Volkeren.

Maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

 

6 mei 2013, 8.30u
MIJN TABERNAKELS ZIJN BRONNEN VAN LEVEN, ZOEK ZE, DAARIN ZULLEN JULLIE MIJ VINDEN

OPROEP VAN JEZUS IN HET ALLERHEILIGST SACRAMENT AAN DE MENSHEID

Mijn kinderen, vrede zij met jullie.

IK BEN het Levende Brood, dat uit hemel neerdaalt en bij jullie blijft in de stilte van het Heilig Tabernakel tot aan het einde der tijden. Mijn Lichaam is waarlijk spijs en Mijn Bloed is waarlijk drank van het Eeuwige Leven voor jullie geest. Komt tot Mij en weest niet bang, IK BEN  jullie redding, jullie voedsel, jullie toevlucht en jullie kracht. Komt tot Mij, zoek je toevlucht bij Mij, rust bij Mij uit. IK BEN hier om naar jullie te luisteren en al jullie problemen op te lossen. IK BEN hier om jullie te helpen het kruis van elke dag te dragen.

Mijn kinderen, zoek de oplossing van jullie problemen niet bij de mensen en stel je vertrouwen niet op de dingen van deze wereld. Bedenk dat alles op deze wereld ijdel en vergankelijk is. Zoek de Wijnstok van het Leven, die IK BEN en Ik zal jullie de vreugde van het Eeuwig Leven schenken. Waarom zijn jullie bang om naderbij te komen? Ziet, IK BEN jullie Vader  en ken jullie. IK BEN hier om jullie te vergeven en niet om jullie te straffen. Mijn Liefde en Mijn Barmhartigheid zijn veel groter dan jullie zonden. Hebt vertrouwen in Mij. IK BEN jullie Vriend, Broer en Vader. Vertel Mij alles. Weest niet bang.

Rust bij Mij uit en Ik zal jullie last verlichten, al jullie problemen oplossen en al jullie zonden vergeven, hoe groot die ook mogen zijn. Zoek de oplossing van jullie problemen niet buiten Mij. Zoek het Leven, dat IK BEN en alles zal worden opgelost volgens jullie geloof.

Mijn tabernakels  zijn Bronnen van Leven, zoek ze, daarin zullen jullie Mij vinden. Jullie zien Mij niet, maar weet dat IK daar Ben in geest en leven, dat Ik jullie zie en naar jullie luister. IK BEN de God van alle tijden, die de armen nooit in de steek laat, of de hulplozen, de weduwen, de wezen, de bedroefden, de zieken en nog minder de berouwvolle zondaars.
Komt tot Mij met een berouwvol en nederig hart en Ik beloof jullie dat Ik jullie vergeef en niet mee aan jullie zonden zal terugdenken. IK BEN waarachtige Liefde en de Liefde die van Mij uitgaat is een onuitputtelijke bron van vergeving en barmhartigheid.

Komt tot Mij, prostituees, homoseksuelen, drugsverslaafden, dieven, alcoholisten, echtbrekers, ontuchtigen, wellustigen, moeders die hun kinderen hebben geaborteerd, heksen en tovenaars. Komt zondaars van alle soorten, rassen, culturen of godsdiensten en Ik verzeker jullie dat jullie niet teleurgesteld weg zullen gaan. IK BEN de weg die jullie zoeken, IK BEN de waarheid die jullie vrij zal maken. IK BEN het leven dat Ik over jullie wil uitstorten. Weest niet bang. Komt als de verloren zoon en Ik zal een feest ter ere van jullie thuiskomst geven. Ik wacht op jullie, weest niet te laat.

Ik houd van jullie, jullie Vader, Jezus in het Allerheiligst Sacrament, de Vriend, die jullie niet in de steek laat.

Maak mijn Boodschappen bekend aan de hele mensheid.

 

30 april 2013, 8.45 u.

MIJN KINDEREN, HELP MIJ ZIELEN TE REDDEN. BIDT VOOR HEN OP DEZE  WERELD DIE DE BARMHARTIGHEID VAN GOD HET MEESTE NODIG HEBBEN EN VOOR HEN DIE ZICH IN DE LAGERE REGIONEN VAN HET VAGEVUUR BEVINDEN.

OPROEP  VAN JEZUS IN HET ALLERHEILIGST SACRAMENT AAN DE MENSHEID

Mijn kinderen, vrede zij met jullie.

Mijn Vader heeft Zijn Barmhartigheid voor een korte tijd verlengd in afwachting van de afkondiging van het vijfde dogma van Mijn Moeder en de verwerkelijking van de toewijding van Rusland. Op verzoek van Mijn Moeder verlengt HIJ de tijd van Zijn Barmhartigheid, in de hoop, dat deze stappen worden gezet.

Mijn kinderen, help Mij zielen te redden. Bidt voor hen op deze wereld die de Barmhartigheid van God het meeste nodig hebben en voor hen die zich in de onderste gebieden van het vagevuur bevinden. Draag het Heilig Misoffer aan hen op en Ik verzeker jullie dat velen gered zullen worden. De kracht van Mijn Heilig  Offer, dat in iedere Heilige Mis op onbloedige wijze plaats vindt, bevrijdt vele zielen uit het vagevuur en redt diegenen op deze wereld, die het meeste gevaar lopen om veroordeeld te worden. Er zijn zielen, die naar jullie tijd gemeten, eeuwen in het vagevuur doorbrengen en erop hopen, dat jullie voor hen een Heilige Mis laten opdragen of een Rozenkrans bidden, opdat zij de eeuwige heerlijkheid kunnen binnengaan.

Mijn kinderen, wanneer jullie het Heilig Misoffer, de Rozenkrans met de droevige geheimen, de Rozenkrans van Mijn Wonden, de Rozenkrans van Mijn Kostbaar Bloed, jullie vasten en boete opdragen voor de zielen in het vagevuur en voor de zielen die op deze wereld de Barmhartigheid van God het meeste nodig hebben, verheft de Liefde en het Erbarmen van Mijn Vader velen tot de eeuwige heerlijkheid, verlost hen, die hier op aarde op sterven liggen en in staat van doodzonde zijn, van de ondergang, redt hen, die in duisternis rond dwalen en schenkt verlichting aan hen die het zwaarst lijden in het vagevuur.

Ik heb jullie nodig, Mijn kinderen, om miljoenen zielen uit het vagevuur te bevrijden die vergeten zijn, omdat de grote meerderheid van de mensen niet bereid is om voor hen te bidden. Bidt voor de eeuwige rust van de zielen in het vagevuur en Mijn Vader zal jullie daarvoor belonen en daaraan denken wanneer jullie in de eeuwigheid komen. Voor iedere ziel die mede dank zij jullie hulp op deze wereld of uit het vagevuur wordt gered, ontvangen jullie strafvermindering voor jezelf of voor degenen van jullie verwanten, die dat het meeste nodig hebben, wanneer jullie in de tegenwoordigheid van God komen

Iedere ziel, die door jullie gebeden en offers de eeuwige heerlijkheid  mogen binnengaan, wordt een voorspreker voor jullie op deze wereld, op jullie weg naar de eeuwigheid. Mijn Vader, die oneindig barmhartig is, vergoedt jullie honderdvoudig voor één, voor elke ziel, die mede door jullie hulp uit het vagevuur wordt bevrijd. De zielen in het vagevuur zijn grote voorsprekers. Bidt voor hen en zij zullen jullie in de geestelijke strijd helpen. Een Onzevader dat voor hen met geloof wordt gebeden, bevrijdt vele zielen uit het vagevuur en geeft aan degenen die het meeste lijden verlichting. Het gebed voor de zielen is van grote betekenis voor jullie zielen, want het verenigt jullie met de grote barmhartigheid van Mijn Vader.

Bidt voor de zielen die op deze wereld de Barmhartigheid van God het meeste nodig hebben en voor diegenen in het vagevuur die het meest verlaten zijn en Mijn Vader zal jullie dat vergoeden en jullie daarvoor Zijn beloning geven.

Mijn vrede laat ik jullie, Mijn vrede geef ik jullie. Hebt berouw en bekeer je, want het Rijk Gods is nabij.

Jullie meester, Jezus in het Allerheiligst Sacrament, de vriend, die nooit teleurstelt.
Maak Mijn boodschappen aan de hele mensheid bekend.

 

19 april  2013, 16.50 u.
DRINGENDE OPROEP VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA AAN DE KATHOLIEKE WERELD.

Kinderen van mijn hart, de vrede  van God zij met jullie allen.

Lieve kinderen, ik doe een dringend beroep op jullie, om a.s. 13 mei, de 96ste verjaardag van mijn verschijning in Cova de Iria (Fatima), Portugal, een wereld omvattende gebedsdag te houden en mijn Heilige Rozenkrans om 12 uur ’s middags plaatselijke tijd in Colombia te bidden. (’s avonds om 7 uur in Nederland)

Begin met het Angelus en verenig jullie in gebed met jullie Moeder om de Vader het  volgende voor het volgende te bidden:

 1. Voor de verkondiging van mijn Vijfde Maria Dogma (MariaMiddelares van alle Genaden, Medeverlosseres, Voorspreekster en Vrouwe van alle Volkeren),
 2. Voor de toewijding van Rusland aan mijn Onbevlekte Hart,
 3. Voor paus Franciscus en de Kerk,
 4. Voor de wereldvrede,
 5. Voor de overwinning van mijn Onbevlekte Hart.

Moge de hele katholieke wereld aan mijn oproep gehoor geven, zodat wij verenigd op deze dag deze belangrijke zaken aan de Eeuwige Vader voorleggen.

Kinderen van mijn hart, jullie zijn mijn grote Mariale Leger. Vergezel mij op deze heerlijke dag terwijl jullie mijn Heilige Rozenkrans bidden, opdat wij met één stem en als één familie bij de Eeuwige Vader barmhartigheid afsmeken.

Mijn dochters, ik vraag jullie uit de grond van mijn Hart dat jullie op deze dag je hoofd met een sluier  bedekken als teken van liefde, vroomheid, eerbied en toewijding.
Ik reken op jullie, mijn grote Mariale Leger!

Jullie Moeder Maria, Vrouwe van alle Volkeren, die jullie lief heeft.

Maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

 

18 april 2013, 8.50 u.
DE KRACHT VAN KETTINGGEBEDEN BRENGT VESTINGEN TEN VAL EN KAN MIJN PROFETIEËN VERANDEREN.

OPROEP VAN JEZUS VAN NAZARETH AAN DE KATHOLIEKE WERELD

Mijn kinderen, vrede zij met jullie.

Bidt dat de oorlog wordt voorkomen, want de vrede is in groot gevaar. Wanneer Rusland niet zo snel mogelijk aan het Onbevlekte Hart van Maria wordt toegewijd, verzeker ik jullie, dat het veel ongeluk en zijn ketterse leer over de hele wereld zal verspreiden en daardoor alle gebeurtenissen vóór het door de goddelijke wil bepaalde tijd zullen plaatsvinden.

Mijn kinderen, luister: Mijn Vader respecteert jullie vrije wil en legt jullie geen verplichtingen op. Bedenk dat de tijd voorbij is; jullie moeten bidden, vasten en boete doen, om het verloop van de gebeurtenissen, die op het punt staan zich te ontketenen, te stoppen. De kracht van kettinggebeden brengt vestingen ten val en kan profetieën veranderen.

Door jullie gebeden, vasten, voorspraak en boete, stuurde ik jullie een paus die de Wil van God zal doen, vooropgesteld dat de katholieke wereld hem in het gebed niet in de steek laat. Wanneer jullie voor paus Franciscus bidden, zal hij de Wil van Mijn Vader doen, maar wanneer jullie het gebed voor hem verwaarlozen, zullen Mijn vijand en zijn werktuigen, die de Stoel van Petrus hebben geïnfiltreerd, hem ertoe brengen dwalingen tegen het geloof, het evangelie en de leer van Mijn kerk te introduceren. Mijn kinderen, Ik zeg jullie dit allemaal,  opdat jullie geestelijk zullen ontwaken en  beginnen om het gebed tot jullie hoogste prioriteit te maken.

Denk eraan, dat jullie je in de tijd van de geestelijke strijd bevinden en jullie het gebed, vasten en boete niet kunnen verwaarlozen, want die vormen jullie kracht en jullie geestelijke wapens, die jullie tegen de aanvallen van Mijn vijand en zijn horden van het kwaad beschermen. Het is de Wil van Mijn Vader dat Ik niets van wat Hij Mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. (Johannes 6:39)

Mijn kinderen, het is niet Gods Wil dat de mensheid lijdt, het is jullie vrije wil, die de weg kiest. Wanneer de mensheid zich verwijdert van God en Zijn geboden van het leven, vervalt zij in liefdeloosheid en onrechtvaardigheid. Het is de mens die van God verwijderd is, die zijn eigen broeder onderwerpt en tot slaaf maakt en dat is geen deel van de Wil van God.

Leer van de bewoners van Nineveh, die zich van God hadden afgewend, maar zich door de preek van Jona bekeerden. God zag af van de straf. Doe dat ook zo in deze tijd, opdat jullie reiniging dragelijker wordt. Want Ik zeg jullie in waarheid: Wanneer jullie niet omkeren zullen allen omkomen.

Mijn vrede laat ik jullie, Mijn vrede geef ik jullie. Hebt berouw en bekeer je, want het Rijk Gods is nabij.

Jullie Meester en Herder, Jezus van Nazareth.

Maak Mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

 

9 april 2013, 13.15 u.
BIDT, MIJN KINDEREN, DAT MIJN VIJFDE DOGMA KAN WORDEN VASTGESTELD EN RUSLAND ZAL WORDEN TOEGEWIJD AAN MIJN ONBEVLEKT HART.

DRINGENDE OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN DE KATHOLIEKE WERELLD

Kindertjes van mijn hart, moge de vrede van God met jullie zijn.

Volk van God, vrees niet, jullie Moeder zal jullie niet verlaten, Ik zal op de kudde van mijn Zoon letten, ik zal jullie beschermen  en jullie liefdevol geleiden op jullie weg door de woestijn. Bid voor paus Franciscus, en om mijn vijfde dogma als Maria als Middelares van alle Genaden, Medeverlosseres, Voorspreekster en Vrouwe van alle Volkeren te bekrachtigen. Jullie moeten veel voor paus Franciscus bidden, want de vijanden van de Kerk, die tot de Stoel van Petrus zijn doorgedrongen, zullen zijn dagen als  paus bekorten, als hij de wil van mijn Vader doet. Mijn kindertjes, geef de paus kracht met jullie gebeden, vasten en boete, zodat hij de wil van God kan doen en geen kwade macht hem van het pad en de zending kan afbrengen, die de hemel  aan hem heeft opgedragen.

Jullie leven in een tijd van grote verwarring en verdeeldheid. De Kerk van mijn Zoon is in tweeën verdeeld, de ene helft ten gunste van, en de andere tegen de verkiezing van de Plaatsbekleder van mijn Zoon. Ik herinner jullie eraan dat niets in de schepping beweegt, zelfs geen blaadje, zonder toestemming van mijn Vader. Sta niet toe dat jullie verdeeld worden door mijn tegenstander. Wees er van bewust dat wanneer jullie bidden, vasten en boete doen, de Wil van mijn Vader altijd in jullie voordeel zal zijn. Ik vraag jullie om zeker te zijn van de beslissingen van mijn Vader en vaak mijn Heilige Rozenkrans en de rozenkrans van het Kostbaar Bloed en Wonden van mijn Zoon te bidden, zodat paus Franciscus het Schip van Petrus te midden van de stormachtige wateren van geloofsafval en vrijmetselarij tijdens deze Laatste Dagen kan besturen. Of de Plaatsbekleder en de Kerk standvastig zullen blijven gedurende de tijd dat mijn Vader hem nodig heeft om zijn Heilige Wil uit te voeren, hangt af van jullie gebeden.

Bidt, kindertjes, dat mijn Vijfde Dogma wordt vastgesteld en dat Rusland kan worden toegewijd aan mijn Onbevlekt Hart. Vorm een wereld omvattend  kettinggebed  met mijn Heilige Rozenkrans  en vraag de Hemelse Vader om hulp bij dit belangrijke verzoek. Bidt ook voor de wereldvrede die thans zo wordt bedreigd door machtswellust en expansiedrift van sommige groten der aarde. Verwaarloos de gebeden niet, want jullie leven in een tijd van sociale beroering, wanneer jullie bidden zal alles voor een tijdje worden gestopt terwijl mijn dogma wordt afgekondigd. Als jullie het gebed verwaarlozen, komen er oorlogen tussen de volkeren en alles zal worden ontregeld.

Vandaar mijn kinderen, vraag ik jullie om veel te bidden om de loop van al deze uitzichtloze gebeurtenissen voor de mensheid tot stilstand te brengen. Denk aan het populaire gezegde van jullie: ‘één zwaluw maakt nog geen zomer’. Daarom is het van belang om een kettinggebed te vormen want de kracht ligt in de aantallen en het brengt forten ten val; geloof en vertrouw op God. Hij is jullie overwinning en ik ben jullie Aanvoerder en Vrouwe, die jullie samen met Michaël en de Hemelse Legerscharen zal geleiden naar de poorten van het hemelse Jeruzalem.

Mijn dochters, ik vraag jullie om het gebruik van de sluier op het hoofd in ere te herstellen, als een teken van liefde en respect voor God en in navolging van mijzelf. Jullie weten niet hoe deze moeder dat waardeert en hoe gelukkig de hemel zal zijn met jullie akte van barmhartigheid. Zeg ja, zeg dat jullie dat zullen doen mijn dochters, kan ik op jullie rekenen? Ik wil dat jullie dit liefdevolle verzoek zullen aanvaarden, dat jullie naar het Godshuis zullen komen met een sluier op je hoofd en dat we de Ene en Drie-ene God in eer en glorie kunnen aanbidden.

Blijf in de vrede van de Heer.

Maria, Mystieke Roos, jullie moeder.

Maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

 

5 april 2013, 8.40 u.

MIJN VIJAND ZAAIT HET ONKRUID VAN DE VERDEELDHEID  ONDER MIJN PROFETEN OM HEN TEGEN ELKAAR OP TE ZETTEN EN ZO TE BEREIKEN DAT MIJN BOODSCHAPPEN HUN GELOOFWAARDIGHEID VERLIEZEN.

OPROEP VAN JEZUS IN HET ALLERHEILIGST SACRAMENT AAN DE KATHOLIEKE WERELD EN AAN ZIJN WERKTUIGEN, DE PROFETEN EN ZIENERS VAN DEZE LAATSTE TIJD

Mijn vijand zaait het onkruid van de verdeeldheid onder Mijn profeten om hen tegen elkaar op te zetten en zo te bereiken dat Mijn boodschappen hun geloofwaardigheid verliezen. Mijn dienaren, vermijdt dat alles en laat je niet tot ziekelijke eerzucht verleiden. Bedenk dat jullie Mijn getuigen zijn. IK BEN het, die jullie de boodschappen geeft, jullie zijn niet degenen die spreken. IK BEN het, die door jullie spreekt. Smeek dringend de gave van onderscheiding af van Mijn Heilige Geest en val elkaar niet aan, want Ik geef aan ieder van jullie een boodschap van het Leven, opdat jullie die aan Mijn volk verkondigen.

Ieder van Mijn werktuigen ontvangt een boodschap die Mijn Kerk opbouwt, allen zijn Mijn dienaren. Moge de nederigheid jullie levenspad zijn, want waar hoogmoed en eigendunk zijn, daar is Mijn Geest niet. Herinner uw Mijn woord: “Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de laatste van allen en de dienaar van allen zijn.” (Marcus 9:35)

Wordt dus niet trots, Mijn werktuigen, en denk niet dat je beter bent. Leer van Mij, die zachtmoedig en nederig van hart BEN. Bidt vaak voor Mijn tabernakel om Mijn Woord van Leven te ontvangen, want de geesten van de misleiding willen verwarring en verdeeldheid brengen. Verzegel jezelf en verzegel Mijn kapellen en heiligdommen, waar jullie Mijn boodschappen ontvangen, met Mijn Bloed. Omgord je met het geestelijke pantser, opdat de geest van de misleiding, vermomd als engel van het Licht, jullie niet in verwarring brengt en met Mijn woorden spreekt. Blijf standvastig in het geloof, lees vaak in Mijn Woord, opdat jullie het kunnen vergelijken met Mijn boodschappen, want Ik herhaal het: ieder Woord dat van Mij afkomstig is, moet overeenstemmen met Mijn bijbelse leer.

Mijn volk, twijfel niet langer aan Mijn gekozen plaatsbekleder. Denk aan Mijn Woord: “Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet één mus op de grond vallen.”  (Matteüs 10:29) en “Op wiens woord kwam alles tot stand, was het niet op bevel van de Heer? Ontstaat niet het goed en het kwaad op bevel van de Allerhoogste?” (Klaagliederen 3:37-38)

Bidt liever voor Mijn gekozen plaatsbekleder opdat hij Mijn wil doet en Mijn plan kan verwezenlijken. Veroordeel hem niet, bekritiseer hem niet en spreek geen kwaad over hem. Wie zijn jullie, zonen van het stof, om Mijn plannen ter discussie te brengen?  Wordt niet onverstandig en dwaas, bidt, vast en doet boete, in plaats van te vonnissen en te veroordelen. Wat weten jullie van Mijn Barmhartigheid? O, Mijn volk, gedraag je niet als de tollenaar in de tempel, opdat jullie gerechtvaardigd kunnen worden. (Lucas 18:9-14)

Mijn volk, het belangrijkste voor jullie in deze tijd is het gebed en de voorbereiding op de komst van Mijn Waarschuwing. Mijn vrede laat Ik jullie, Mijn vrede geef ik jullie. Hebt berouw en bekeer je, want het Rijk Gods is nabij.
Jullie Jezus in het Allerheiligste Sacrament, de vriend, die jullie nooit in de steek laat.

Maal Mijn boodschappen beken aan de hele mensheid.

 

1 april 2013, 08.50u
ZEER BINNENKORT ZAL MEN AANKONDIGINGEN VERNEMEN OVER DE KOMST VAN DE VALSE MESSIAS.

Schapen van Mijn kudde, vrede zij met jullie.

De grote geloofsafval neemt dagelijks toe, als belangrijk teken voor al diegenen die mijn spoedige terugkeer verwachten. Alles is gereed en Mijn vijand begint zijn bedrieglijke vertoning om miljoenen zielen naar het verderf te leiden. Bidt voor Mijn uitverkoren plaatsbekleder, voor Mijn Benedictus en voor de Kerk, opdat jullie lijdensweg dragelijker wordt.

Mijn Kerk is aan haar lijdensverhaal begonnen, haar tegenstanders hebben het oordeel al geveld. Haar mystiek lichaam zal geraakt worden, maar de machten van de duisternis zullen niet in de gelegenheid zijn om haar te verwoesten. Komt, Cyreniërs, help Mij met jullie gebeden het gewicht van het Kruis van Mijn Kerk te dragen. Mijn Kerk wankelt en het lijkt erop dat de machten van de duisternis haar verwoesten. Maar nee, Mijn Kerk BEN IK en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Mijn Kerk zal zweepslagen krijgen door de gesel van het schisma, dat haar zal treffen.
Wees bereid, Mijn volk, om in vereniging met Mijn Kerk de kruisweg naar Calvarië te gaan, waar zij gekruisigd wordt om als een nieuwe, charismatische en geestelijke Kerk te verrijzen, die de kinderen Gods zal opnemen in de tijd van Mijn heerschappij in het hemelse Jeruzalem.

Zeer binnenkort zal men aankondigingen vernemen over de komst van de valse messias. Weest voorzichtig. Weet dat alles bedrog is waar jullie geen aandacht aan moeten besteden. Vertrouw uitsluitend op Mij, die IK, jullie Goede Herder, BEN. Weest niet bang, want de hemel laat jullie niet in de steek. Vermeerder jullie geloof, opdat jullie zegerijk uit de strijd van elke dag tevoorschijn komen en jullie daardoor het Rijk Gods en zijn eeuwige heerlijkheid kunt bereiken.

Ik zeg jullie nogmaals, bereid je voor op de komst van de Waarschuwing; want wanneer alles begint te wankelen en de vrede verloren gaat, dan zal Ik de opwekking van het geweten sturen, dat jullie de waarheid toont en jullie in jullie geloof zal versterken, opdat jullie de grote laatste strijd kunt doorstaan, die jullie de vrijheid zal schenken en jullie waardig zal maken om kinderen Gods genoemd te worden, en erfgenamen van Mijn Vader. Bidt, vast, doet boete en doe een goede levensbiecht, voed jullie dikwijls met Mijn Lichaam en Mijn Bloed, opdat jullie de stap naar de Eeuwigheid zult kunnen doorstaan.

Mijn vrede laat ik jullie, Mijn vrede geeft ik jullie. Hebt berouw en bekeer jullie want het Rijk Gods is nabij.

Jullie Eeuwige Herder, Jezus van Nazareth.

Maak Mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

 

25 maart 2013, 8.35u
BIDT DAT DE PLAATSBEKLEDER VAN MIJN KERK IN DEZE TIJDEN VAN VERWARRING EN AFVALLIGHEID MIJN KUDDE KAN LEIDEN!

OPROEP VAN JEZUS IN HET ALLERHEILIGST SACRAMENT AAN DE KATHOLIEKE WERELD

Mijn vrede zij met jullie.

Bidt dat de plaatsbekleder van Mijn Kerk in deze tijden van verwarring en afvalligheid mijn kudde kan leiden. De vijanden van Mijn Kerk, die doorgedrongen zijn tot de stoel van Petrus, willen mijn plaatsbekleder beïnvloeden om de Kerk te hervormen, want naar hun mening moet de Kerk van vandaag worden gemoderniseerd om gelijke tred te houden met de veranderingen van de mensheid. Bidt dat dit niet gebeuren zal en dat Mijn plaatsbekleder zich zal handhaven op de stoel van Petrus

Een valse oecumene zou de leer van Mijn Kerk veranderen en Mijn Evangelie zou niet meer het geestelijk voedsel zijn voor mijn kudde. Het aanvaarden van een valse oecumene zou de grondslag van een polytheïstische kerk vormen, waarin Mijn Heilige Geest niet woont. Mijn huizen zouden niet langer Mijn Woning zijn en veranderen in huizen voor heidense goden.

Mijn kinderen, wanneer jullie horen dat Mijn Kerk voor de leer van andere godsdiensten open staat, weet dan, Mijn kudde, dat de tijd van de gruwel begonnen is en dat ik niet in Mijn huizen aanwezig ben of zal wonen. Ze zouden Mij uit Mijn eigen huis verjagen, Mijn tempel zou geplunderd worden en de stilte van Mijn Heiligdom zal verstoord worden. Mijn Lichaam en Mijn Godheid zouden op de grond worden gegooid. Wanneer dat allemaal gaat gebeuren en Mijn Heilig Misoffer wordt afgeschaft, vraag ik jullie, Mijn kinderen, om niet meer naar mijn huizen te gaan, want Ik zal daar niet meer zijn. De goddelozen zullen zich er meester van maken en van Mijn Heilige Plaatsen een rovershol maken.

Hoe kwetst Mij deze belediging van Mijn Goddelijkheid, die Mij door enkele van Mijn volgelingen wordt aangedaan. Net als door Judas wordt Mijn Kerk, die IK BEN, uitgeleverd in de handen van Mijn tegenstander. De nieuwe kerk die zij willen invoeren, zal van Mijn tegenstander zijn. Godsdiensten die in strijd  zijn met Mijn leer en Mijn Evangelie en heidense goden zullen Mijn huizen in bezit nemen, waar IK woonde en Mijzelf aan mijn volk als voedsel gaf.

Mijn Naam zal door de modder worden gehaald door de nieuwe bezitters van Mijn heilige plaatsen. Het relativisme, het pantheïsme, het polytheïsme, het nieuwe tijdperk met zijn hele doctrine en andere leerstellingen van de duisternis, zullen de grondslag van de nieuwe kerk zijn. Mijn volk heft een klaaglied aan en hult zich in rouw. Bidt, vast en doet boete, want Mijn geliefde Kerk wordt gekruisigd, samen met jullie Eeuwige Herder. Ik zeg jullie wederom: Bidt in het bijzonder voor Mijn plaatsbekleder, opdat hij een dergelijke gruwel niet toelaat en de loop van de geschiedenis tot stilstand komt.

Mijn vrede laat ik jullie, Mijn vrede geef ik jullie. Hebt  berouw en bekeer je, want het Rijk Gods is nabij.

Jullie Jezus in het Allerheiligst Sacrament.

De Geliefde, Die niet wordt bemind.

 

20 maart 2013, 8.15u
JULLIE WORDEN AAN LICHAAM, ZIEL EN GEEST GELOUTERD, ZOALS GOUD IN HET VUUR GELOUTERD WORDT.

OPROEP VAN JEZUS DE GOEDE HERDER AAN ZIJN KUDDE

Zo spreekt de Heer:

De vrede in jullie geest zal voortvloeien uit het evenwicht, net als de vrede in de wereld. Komt bijeen voor het gebed, want de dagen van de grote geestelijke strijd zijn niet meer ver. De rampspoed zal zo groot zijn, dat niet alleen de schepping, maar ook de ziel van Mijn kinderen geschokt zal worden.

De mensen zullen zich afvragen: Wat gebeurt hier? Waarom hebben wij geen innerlijke rust meer? Heer, kom ons ter hulp, verberg Uw Heilig Gelaat niet voor Uw trouwe volk!                                                                       

Mijn kinderen, jullie geestelijke gedaanteverwisseling is nodig om Mijn nieuwe schepping binnen te gaan, Jullie lichaam, jullie ziel en jullie geest moeten gereinigd worden, om bevrijd van iedere zondesmet het hemelse Jeruzalem te betreden.
Wanneer Mijn Heilige Geest weg is uit mijn tempels door de grote gruwel, zullen al diegenen die zich van het gebed en van Mijn Moeder verwijderd hebben, verloren gaan. Want als jullie verre van Mijn huizen zijn en jullie geest niet door gebed, vasten en boete gesterkt is, wanneer jullie niet met Mijn Moeder verenigd zijn door het gebed van de Heilige Rozenkrans, zullen jullie een gemakkelijke prooi voor Mijn tegenstander zijn. Denk aan Mijn Woord: “Want zo verschrikkelijk zal die tijd zijn, als er vanaf het begin van de wereld tot nu toe nooit een geweest is, noch komen zal.” (Mattheüs 24, 21)

Mijn opwekking van het geweten zal jullie begrip bijbrengen en jullie op de dagen van de grote Armageddon voorbereiden. Mijn kinderen, wanneer jullie bij de terugkeer in deze wereld het gebed verwaarlozen en in jullie geestelijke lauwheid voortgaan, verzeker ik jullie dat jullie gevaar lopen om  verloren te gaan. Ik vermaan jullie allen, die Mijn kinderen zijn, dat jullie je van nu af aan geestelijk voorbereiden op die dagen van angst en droefheid van de geest, die voor jullie reiniging noodzakelijk zijn. Jullie worden aan lichaam, ziel en geest gelouterd en gereinigd, zoals het goud in het vuur wordt gelouterd; in een geestelijk vuur van reiniging van jullie lichaam, jullie ziel en jullie geest zullen jullie veranderen, zodat jullie de nieuwe schepping kunnen binnengaan en Gods uitverkoren volk genoemd kunnen worden.

Het zullen de dagen van de grote oogst zijn, waarin het koren van het onkruid zal worden gescheiden en het koren zal rijpen, maar het onkruid in het vuur geworpen zal worden. Bereidt je dus voor, Mijn kinderen, want de dagen, waarin de oogst zal worden binnengehaald, komen naderbij. De maaiers staan gereed om te komen oogsten en het koren in te zamelen. Reeds is de bijl aan de wortel van de boom gelegd en iedere boom, die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen, waar hij in eeuwigheid zal branden. Maak gebed, vasten en boete tot jullie vesting. Trek jullie geestelijke wapenrusting aan – ’s morgens en ’s avonds – en weest paraat als goede strijders voor de geestelijke strijd, die jullie de vrijheid zal geven en jullie waardig zal maken om het paradijs van het hemelse Jeruzalem te bewonen.
Mijn vrede laat ik jullie, Mijn vrede geef ik jullie, hebt berouw en bekeer je, want het Rijk Gods is nabij,

Jullie Meester, Jezus de Goede Herder van alle tijden.

Maak Mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

 

13 maart 2013, 10.15u
LIEVE KINDEREN, ALLE ROZENKRANSEN, DIE JULLIE BIDDEN ZULLEN AAN GOD WORDEN AANGEBODEN VOOR DE OVERWINNING VAN MIJN ONBEVLEKTE HART.

Lieve kinderen van mijn hart, de vrede van God zij met jullie.

Lieve kinderen, alle rozenkransen, die jullie bidden zullen aan God worden aangeboden voor de overwinning van mijn onbevlekte hart.

Vorm gebedskettingen met mijn heilige rozenkrans voor de nieuwe opvolger van Petrus. Bedenk dat het gebed de kracht heeft om de plannen voor de heerschappij van mijn tegenstander te kunnen verstoren en het verloop van de gebeurtenissen kan tegenhouden. Bid ook de rozenkrans van de vlam van liefde (rozenkrans van het Hart van Maria), om het hart van deze ondankbare en zondige mensheid te genezen.

Lieve kinderen, mijn Vader ziet jullie niet graag lijden. Zijn barmhartig-heid loopt ten einde. Laat haar niet gaan. Neem haar zo spoedig mogelijk aan, opdat jullie gesterkt zijn in de tijd van de Goddelijke Gerechtigheid, die weldra zal aanbreken. Roep jullie engelbewaarder en de andere engelen, die over jullie waken en aan jullie zijde verblijven en er op wachten dat jullie een beroep op hen doen om jullie te helpen op al jullie wegen en bij jullie geestelijke conflicten.

Lieve kinderen, mijn hart is bedroefd, want zeer spoedig zullen de huizen van mijn Vader worden ontwijd en gesloten, opdat alles in vervulling gaat wat in het boek Daniël geschreven staat over de gruwel in de tempel (Daniël 12:11). De zegels van het boek Daniël zijn begonnen zich te openen om getuigenis te geven voor de vervulling van het Woord van God.

Het schisma is nabij, bidt, bidt, opdat jullie gebed mijn trouwe gelovigen zal versterken, die het evangelie van mijn Zoon en de leer van de Kerk – zelfs voor de prijs van hun eigen leven – verdedigen. Lieve kinderen, weest dapper, laat je niet afschrikken door de vijanden van mijn Zoon. Blijf sterk en trouw in de beproevingen die jullie doorstaan. Denk eraan dat jullie niets zal overkomen wanneer je mij vertrouwt. Ik zal in deze dagen jullie verdediging en jullie kracht zijn.

Lieve kinderen, in deze tijd moeten jullie sterker met deze moeder zijn verenigd, opdat jullie zegevierend uit de geestelijke strijd van elke dag komen. Aanvaardt met liefde deze zuivering, want het is voor jullie bestwil en voor de redding van jullie ziel. Wordt niet afvallig of vloek niet, wanneer deze  beproevingen komen. Aanvaardt alles en schenk alles aan de Vader als een liefdesoffer en ik verzeker jullie dat alles volgens de wil van God zal verlopen. Zonder zuivering, lieve kinderen, kunnen jullie de nieuwe schepping niet binnengaan. Bedenkt dat de zonde geen plaats heeft in het hemelse Jeruzalem. 

Lieve kinderen, het hangt van jullie gebeden af, of de dagen van de zuivering verkort of verlengd worden. Vreest niet, de duivel kan jullie geen schade berokkenen, wanneer jullie met jullie moeder zijn verenigd. Er zullen moeilijke dagen aanbreken, maar alles zal gemakkelijker te dragen zijn, als jullie op onze beide harten vertrouwen. Kom dus, lieve kinderen, de heerlijkheid van God verwacht jullie in de nieuwe schepping. Mijn moederlijke liefde moge jullie begeleiden en het licht van de Heilige Geest leide jullie naar de poorten van het hemelse Jeruzalem.

Jullie moeder, Maria, Mystieke Roos

Maak mijn boodschappen bekend aan de gehele mensheid.

 

3 maart 2013, 15.30u
DEZE WERELD ZAL, ZOALS JULLIE WETEN, REEDS SPOEDIG IN EEN NIEUWE SCHEPPING WORDEN VERANDERD.

DRINGENDE  OPROEP VAN GOD DE VADER AAN DE MENSHEID

Mijn erfgenamen, mijn volk, vrede zij met jullie.

Deze wereld zal, zoals jullie weten, reeds spoedig in een nieuwe schepping worden veranderd. Alles zal van het ene op het andere ogenblik veranderen, niets zal blijven zoals het is. Alles wordt vernieuwd en nieuw geschapen door mijn Goddelijke wil en mijn barmhartigheid. In mijn nieuwe schepping zullen jullie nieuwe schepsels zijn, jullie zullen geestelijke wezens zijn en met God en voor God leven. Jullie zullen niet verouderen omdat jullie niet aan de tijd zullen zijn onderworpen, maar aan de wil van God, die liefde, leven en overvloed is.

Mijn hemelse Jeruzalem is het paradijs dat ik voor mijn kinderen heb bereid, die mij trouw blijven tijdens de beproeving van de zuivering. In mijn nieuwe hemel en op mijn nieuwe aarde zal de heerlijkheid van God met jullie zijn. Mijn kinderen, ontdek de geestelijke wereld, waar alles mogelijk is. Alles zal ik jullie geven wanneer je er maar aan denkt. Jullie zullen geen slaven van het vlees zijn, want de geest zal heersen over de materie. Jullie zullen geestelijke wezens in een geestelijke wereld zijn. Mijn Heilige Geest zal in gemeenschap met jullie en met de schepping een enkel bestaan van liefde, vreugde en harmonie vormen.

Mijn kinderen, mijn erfgenamen, ik zeg jullie dit allemaal, opdat jullie er in jullie binnenste aan denkt en opdat het jullie morgen kracht en hoop biedt in de moeilijke momenten die zullen komen. Deze belofte van leven zal jullie helpen om vertrouwen in God te hebben en jullie aan te moedigen om in de dagen van de zuivering, die voor jullie liggen. Bereid jullie er dus op voor, mijn kinderen, want mijn opleving van jullie geweten kan ieder moment gebeuren. Blijf biddend en wakend, zodat, wanneer jullie in de aanwezigheid van God komt, jullie lampen ontstoken zijn en jullie gerechtvaardigd kunnen worden.

Veel zielen zullen niet op deze wereld kunnen terugkomen en zullen verloren gaan, omdat ze niet zijn voorbereid; velen zullen de stap naar de eeuwigheid niet verdragen. Daarom, mijn kinderen, vraag ik jullie dat jullie je geestelijk voorbereidt. Pijnig jullie harten, doe boete en zondig niet meer; wees niet langer koppig. Neem deze belangrijke gebeurtenis, die jullie leven zal veranderen, ernstig en met verantwoordelijkheid. De waarschuwing zal jullie dichter bij het rijk Gods brengen of jullie daarvan verwijderen. Neem dadelijk een beslissing, want de tijd loopt ten einde.

De trompetten van mijn Goddelijke gerechtigheid zullen weldra schallen en de komst van mijn waarschuwing aankondigen en het begin van de problemen. Let op de tekens aan de hemel, want jullie ogen zullen geestelijke en kosmische gebeurtenissen aanschouwen, die nooit tevoren werden gezien. De dagen van het rijk Gods komen naderbij.

Verheug jullie en jubel in de Heer, want Hij komt om over alle volkeren met gerechtigheid te regeren. Blijf in mijn vrede, mijn volk, mijn schepping.
Jullie vader, Jahweh, Heer der volkeren.

Maak mijn boodschappen tot de uiteinden van de aarde bekend.

 

25 februari 2013, 7.50u
TIJDENS DE WAARSCHUWING ZAL MIJN VADER JULLIE GEEST VERSTERKEN ZODAT JULLIE TEGENOVER HET LEGER VAN MIJN TEGENSTANDER KUNNEN STAAN.

DRINGENDE OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN HET STRIJDBARE MARIALE LEGER

Mijn strijdbaar Mariaal leger, de vrede van God zij met jullie.

Wees paraat en bereid je voor op de grote geestelijke strijd, want alle gebeurtenissen duiden op het begin ervan. Houd jullie wapenrusting gereed en geolied met gebed, en hijs de Mariale vlag want de eindstrijd om jullie vrijheid staat voor de deur. De hemelse legers, aangevoerd door mijn geliefde Michaël zijn opgesteld en paraat. Het militante leger hoeft alleen maar te worden opgesteld en de grote geestelijke strijd, Armageddon kan beginnen. Als jullie verenigd blijven in gebed met jullie Hemelse Moeder en mijn hemelse leger, zullen jullie overwinnen in de dagelijkse strijd, maar als jullie verdeeld raken door mijn tegenstander zullen jullie gevoelige nederlagen lijden die jullie zuivering zullen bemoeilijken.

Tijdens de waarschuwing zal Mijn Vader jullie geest versterken, zodat jullie tegenover het leger van mijn tegenstander kunnen staan. Bedenk dat onze strijd niet gaat tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelen. (Efeziërs 6:12)

Daarom, mijn kindertjes, zullen jullie van Mijn Vader bijzondere gaven en genaden ontvangen die jullie tot een ware geestelijke strijder zullen vormen; zonder deze genaden zouden jullie die duistere machten niet aankunnen. Zonder hulp van de hemel zouden jullie worden verslagen; Ik herinner jullie eraan dat de strijd geestelijk is en dat de geestelijke wapens die Mijn Vader jullie zal geven krachtig zijn en vestingen kunnen vernietigen. Ik roep allen onder jullie op die strijder zijn van mijn strijdbaar leger; wees geestelijk voorbereid op de komst van de waarschuwing. Bid, vast en houd de zinnen in bedwang om je geest voor te bereiden op deze grote gebeurtenis, die jullie levens zal veranderen.

Ik zal in de eeuwigheid op jullie wachten en samen met Michaël en het Hemelse Leger zullen wij plannen smeden om mijn tegenstander en zijn leger van het kwaad te verslaan. Voorwaarts mijn Strijdbare Mariale Leger, jullie Koningin en Moeder en het Hemelse Leger wachten op jullie! Wees voorbereid mijn Mariale leger, dat jullie lampen brandend blijven met jullie gebeden, opdat, wanneer jullie Heer en Meester komt, hij jullie wakker en waakzaam zal vinden als goede strijders; wees daarom klaar voor de strijd en bereid om alles te geven voor het Koninkrijk Gods. De vrede van God zij met jullie en mijn moederlijke bescherming sta jullie bij.

Jullie Koningin en Moeder, Maria, Mystieke Roos.

Maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

 

20 Februari 2013, 7.55u.
MIJN BENEDICTUS BLIJFT HET HOOFD VAN MIJN KERK TOT DE BENOEMING VAN PETRUS ROMANUS

DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS IN HET ALLERHEILIGST SACRAMENT AAN DE KATHOLIEKE WERELD

Zo spreekt de Heer:

Met het aftreden van mijn Plaatsbekleder zullen de dagen van de zuivering van mijn Kerk beginnen. De stoel van Petrus komt vrij, waarmee alles begint wat de laatste tijd is geschreven. De tijd van mijn tegenstander en zijn afgezanten van het kwaad is aangebroken; waar de prooi is, daar komen de gieren bijeen.

Mijn Kerk begint aan haar pijnlijke kruisweg; de kruisweg die noodzakelijk is, opdat een nieuwe Kerk herboren kan worden, die gesterkt in het geloof, vol met gaven van de Heilige Geest en geheel aan de dienst van mijn volk worden gegeven. Nederigheid, naastenliefde, armoede en vooral liefde zullen het kenmerk van mijn nieuwe Kerk zijn.

Bereid je dus voor, mijn kudde, mijn volk, want er zal een geestelijke ramp plaatsvinden, die de grondvesten van mijn Kerk zal doen schudden, maar die niet in staat zal zijn om ze te vernietigen, want IK zal er zijn om ze te ondersteunen. Vele van mijn dienaren, die trouw  zijn aan mijn Evangelie en mijn leer, zullen hun bloed vergieten om mijn Kerk te verdedigen; anderen zullen vluchten en enkelen zullen zich door de opstandelingen laten verleiden. Mijn volk, bidt en waakt, want het Getsemani van mijn Kerk breekt aan. De valse Paus staat klaar om zich met de valse Messias te verbinden en te beginnen aan de ontheiliging van mijn heiligdom. Alle verraders zijn al in afwachting van de valse god; de voorstelling zal weldra beginnen; het uur van duisternis is nabij. De Mensenzoon zal opnieuw ter dood worden veroordeeld door zijn eigen familie.

Het kruis, dat mijn volk te dragen krijgt, is al klaar. Vreest niet, mijn volk; volg mij, want ik ga jullie voor met mijn kruis.

Er is geen weg terug, alles moet worden vervuld. Hemel en aarde zullen vergaan, maar mijn woorden zullen niet vergaan. Temidden van de beproeving zal Ik mijn waarschuwing sturen en mijn volk zal worden gereinigd en in de geest worden gesterkt, om de dagen van de grote beproeving te kunnen doorstaan.

Als mijn normale godsdienst wordt afgeschaft, begint de tijd van de grote gewelddadigheid en de vervolging. Weet dan, dat Ik niet in de stilte van mijn tabernakel zal zijn en jullie moeten allemaal naar de toevluchtsoorden vluchten, die mijn Moeder jullie zal wijzen. Daar zullen jullie veilig zijn en mijn Moeder zal de woning zijn, waar jullie in die dagen kunnen verblijven. Zoek haar en mijn moeder zal jullie de nog bestaande kerken aanwijzen, waar jullie mijn priesters zullen vinden, die mijn Evangelie en mijn leer trouw zijn en die jullie mijn Lichaam te eten en mijn Bloed te drinken zullen geven.

Blijf daarom verenigd met mij, met mijn Moeder en met mijn hemelse legerscharen, opdat niets en niemand jullie kwaad kan doen. Bidt voor de vernieuwing van mijn Kerk en laat mijn Benedictus niet in de steek. Mijn Benedictus blijft het hoofd van mijn Kerk tot de benoeming van Petrus Romanus.

Mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Vreest niet, want IK BEN met u tot het einde der tijden.

Jullie beminde, Jezus in het Allerheiligst Sacrament

 

15 februari 2013, 08.15u
NIEMAND, BEHALVE MIJN PRIESTERS EN GEESTELIJKEN MAG  MIJN HEILIGE HOSTIE AANRAKEN

DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS IN HET SACRAMENT AAN ZIJN PRIESTERS, ZIJN GEESTELIJKEN EN DE KATHOLIEKE WERELD IN HET ALGEMEEN.

Mijn Uitverkoren zonen, mijn geliefde kudde, mijn vrede zijn met u!

Welk een droefenis voel ik als ik zie dat veel priesters en geestelijken die mijn priesterlijk ambt niet uitoefenen, de macht om mijn Lichaam en mijn Bloed uit te reiken, hebben overgedragen aan mijn lekenkinderen. Wie zegt jullie, herders van mijn kudde, dat leken mijn priesterschap mogen uitoefenen?  Herinner u mijn woorden bij het laatste avondmaal met mijn apostelen: “… Dit is Mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot een gedachtenis aan Mij. Evenzo gaf Hij de beker, na de maaltijd, terwijl Hij sprak: Deze beker is het Nieuwe Verbond in Mijn Bloed, dat voor u wordt vergoten.” (Lucas 22:19-20)

Alleen aan u, die de vertegenwoordigers van mijn apostelen zijn, is de macht gegeven om Mijn Lichaam en Mijn Bloed uit te reiken. Niemand anders, alleen mijn priesters en geestelijken mogen mijn Heilige Hostie aanraken! Ik herhaal het: alleen de gewijde handen van mijn priesters en geestelijken kunnen mijn Heilige Communie uitreiken. Mijn lekenkinderen kunnen nooit meer dan mijn priesters, want als zij dit doen bedrijven ze heiligschennis. Mijn lekenkinderen kunnen deelnemen in mijn kerk door andere taken, maar ze mogen nooit meer doen dan mijn priesters en geestelijken in mijn priesterlijk ambt.

Uitverkoren zonen, deze belediging die mijn goddelijkheid wordt aangedaan, is een zware overtreding van mijn evangelie en de leer van mijn kerk. Dit heb ik niet veroorzaakt; dit wordt veroorzaakt door mijn tegenstander en zijn gemene handlangers, die binnendringen in het hart van mijn kerk. De hemel weent met mij als ze de beledigingen zien tegen mijn goddelijkheid door velen van mijn uitverkoren zonen. Mijn tegenstander bespot mij  in veel van mijn kerken, door te kijken hoe ik door velen van u word beledigd.

Iedere belediging van mijn goddelijkheid is een geseling die mij wordt toegediend door mijn geliefden; houdt op met die beledigingen, blijf mij niet onteren! Bedenk u, herders van mijn kudde; bedenk u mijn volk opdat u morgen niets hoeft te betreuren. Waarlijk,  ik zeg u; op de wijze waarop u mij behandelt, zult u ook behandeld  worden wanneer u voor mij staat. Ik verzeker u, als jullie geen medelijden met mij hebben, zal er ook geen medelijden met u zijn wanneer ik u roep om rekenschap te geven over uw daden. Geliefde kinderen wijzig uw houding want morgen, wanneer u in de eeuwigheid aankomt zult u verantwoordelijk worden gesteld.

Mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Hebt berouw en bekeert u, want het Koninkrijk Gods is nabij.

Jezus in het Sacrament; de geliefde die niet wordt bemind.

Maak mijn boodschap bekend in al mijn kerken.

 

10 februari 2013, 13.30u
LANDEN MAKEN ZICH OP VOOR DE OORLOG

DRINGENDE OPROEP VAN GOD DE VADER AAN DE MENSHEID

Mijn volk, vrede zij u!

Landen maken zich op voor de oorlog. De afgezanten van het kwaad proberen te eindigen met een derde van de mensheid, alles is voorbereid om de vrede te doen wankelen. De koningen van de rijke landen die mijn tegenstander dienen willen de oorlog beginnen om zijn heerschappij van overheersing en onderwerping aan de volkeren op te leggen en op die manier de weg te effenen voor de komst van de antichrist. Plannen voor massavernietiging worden in werking gesteld, terwijl men voordeel trekt uit conflicten die tot oorlog zouden kunnen leiden. De stille dood zal worden verspreid door de atmosfeer, chaos en anarchie zullen heersen gedurende  de tijd dat de mensheid nog zal leven.

Mijn volk zal beginnen met de zuivering in de oven van de beproeving; het gedreun van paarden, het uiteen spatten van bommen en het gebrul van stalen vogels zullen de rust van mijn schepping wegnemen. Mijn aarde zal schudden en kreunen als een vrouw in barensnood; mijn volk zal in ballingschap gaan; vrouwen, kinderen en ouden van dagen zullen de steden verlaten; jonge mensen zullen worden geronseld en mannen zullen schaarser zijn dan het goud van Ofir.

Overal zal ellende zijn, de ‘dochter van mijn volk’ zal worden bezoedeld en haar eer en schaamte zullen over de grond rollen. O wat een leed is er onder mijn volk. Het ongeluk kwam onverwacht! Het helpt niet om te schreeuwen, want niemand zal het horen, alles is chaos en verwoesting. De steden zijn spooksteden, de stilte van de dood woont er. Mijn volk is begonnen aan zijn Calvarië, de tragedie van mijn volk is een wanhopige schreeuw die de oneindigheid van het universum  doordringt en roept om rechtvaardigheid en vrijheid.

Wee u, Jeruzalem, want geen steen zal op de andere blijven. Je heuvels zullen door je vijanden worden veroverd, je huizen zullen worden geplunderd, je dochters bevuild en jullie dapperen zullen sterven.

Mijn volk, bereid u voor, want de dagen van jullie woestijn zijn nabij; alles moet vervuld worden volgens de Schriften; alles heeft zijn vastgestelde tijd in deze voorbijgaande wereld. Het gras verdort, de bloemen verwelken, maar het Woord van God blijft eeuwig. De onrechtvaardigheid van de mens zal Mijn Gerechtigheid oproepen en tenslotte zullen recht en wet heersen. Mijn overlevenden zullen morgen mijn uitverkoren volk zijn, die met mij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde van mijn nieuwe schepping zullen bewonen. Wees in mijn vrede, mijn volk, mijn erfgenamen.

Jullie Vader, Jahweh, Heer van alle volkeren.

Maak mijn boodschappen bekend tot aan de uiteinden van de aarde.

 

6 februari 2013, 8.20u
NA MIJN WAARSCHUWING EN HET WONDER ZULLEN MIJN TWEE GETUIGEN IN HET OPENBAAR OPTREDEN!

DRINGENDE OPROEP VAN GOD DE VADER AAN DE MENSHEID

Mijn volk, mijn erfgenamen, vrede zij jullie.

Na mijn waarschuwing en het wonder zullen mijn twee getuigen in het openbaar optreden!

Mijn volk, verwelkom mijn afgezanten en geef hen al jullie hulp; zij zijn mijn getuigen, en ik zal hen voorafgaan. Wie hen verwelkomt, verwelkomt mij, wie hen afwijst, wijst mij af. Mijn twee olijfbomen hebben de macht om te binden en te ontbinden, om te zegenen en te vervloeken; mijn tegenstander zal niet kunnen doen wat hij wil, omdat daar mijn  twee getuigen zullen zijn om zijn plannen  en zijn valse leer te vernietigen.

Mijn volk zal mijn stem horen en zal zich verheugen met de aanwezigheid van mijn twee afgezanten, want mijn volk zal in hen de God van Israël herkennen , die komt om hen te redden. Mijn twee getuigen zullen velen doen vallen en anderen verheffen; zij  zullen het struikelblok zijn voor mijn tegenstander en zijn handlangers in het kwaad, maar voor mijn volk zullen zij troost en hoop betekenen.

Mijn afgezanten worden geleid door Licht, Wijsheid en Geest die in hen wonen. Geen boze kracht zal hen kwaad kunnen doen tot de tijd van mijn Heilige Wil zal zijn vervuld. Al degenen die hen naar het leven staan, zullen sterven. Zij  zullen gezag hebben over de wateren om hen in bloed te veranderen, en de macht om de aarde te treffen met alle soorten plagen, zo dikwijls als ze willen. Zij zullen de bevoegdheid hebben om het luchtruim te sluiten tijdens de tijd dat zij preken.

Mijn twee getuigen zullen tekenen en wonderen verrichten in Mijn Naam en mijn trouwe volk zal hen volgen en naar hen luisteren. De gezanten van het kwaad zullen trachten hen te vernietigen, maar dat zal niet gaan want er zal vuur uit hun monden komen, dat hun vijanden zal verteren. Mijn volk, jullie zullen mijn twee olijfbomen spoedig kennen. Verheug u, zaad van de God van Israël, verheug u, bergen en heuvelen wanneer mijn afgezanten langs komen, want zij komen om redding aan te kondigen, en om Jeruzalem te redden, om het Goede Nieuws te brengen en tot Zion te roepen: Jullie God leeft, jullie God heerst!

Bereid je er op voor om mijn afgezanten te verwelkomen, want hun tijd is bijna gekomen. Geef hun al jullie hulp, want ze komen in Mijn Naam. Zij zijn mijn twee lichtdragers die de duisternis van die dagen zullen verlichten, en met Mijn Geliefde Dochter en mijn engelen de weg zullen effenen voor de Glorieuze Terugkeer van Mijn Zoon.

Wees in vrede mijn volk, mijn erfgenamen.

Jullie Vader, Jahweh, Heer van alle Volkeren.

Maak mijn boodschappen bekend tot aan de uiteinden van de aarde.

 

3 februari 2013, 13.30u
HAAST JE, OPSTANDIGE KINDERTJES, GA NIET VERDER  IN DUISTERNIS, HEB BEROUW EN BEKEER JE, WANT DE TIJD  VAN GENADE LOOPT TEN EINDE!

OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS AAN DE MENSHEID

Kindertjes van mijn hart, moge de vrede van God met jullie allen zijn.

Het grote Pinksteren nadert; mijn Vader zal iedere sterveling aan een kleine beoordeling onderwerpen, opdat hij zijn levenspad kan effenen en om hem te onderrichten, zodat hij bij de wederkomst op deze wereld in staat is de grote beproeving te beleven. Zonder deze daad van genade zou de mensheid die test niet kunnen doorstaan. Wees geestelijk voorbereid, doe  een goede levensbiecht; doe boete door middel van vasten, gebed en versterving, zodat jullie, wanneer je voor de Allerhoogste staat, onschuldig zult worden bevonden

Verdoe je tijd niet langer met wereldse ijdelheden; kijk, de ontmoeting met jullie Vader nadert en je moet geestelijk in het wit gekleed zijn om voor de Koning der Koningen te verschijnen.

Geef aandacht aan de tekenen aan de hemel; hemelse verschijnselen die nog door geen oog zijn gezien zullen in het hemelse uitspansel verschijnen. De trompetten zullen weer schallen om de komst van ‘de waarschuwing’ aan te kondigen. Wees niet bevreesd, wees liever blij omdat velen wilden zien wat jullie zullen zien, terwijl zij het niet konden. Hoe groot zijn de Liefde en Genade van God, dat Hij, wetend dat jullie een stijfkoppig ras zijn, en het meest ondankbare en zondige dat ooit heeft bestaan, een klein gedeelte van jullie heeft uitgekozen  om Zijn geliefde Israël te zijn.

Veel heiligen en engelen zullen op aarde komen in de dagen van de grote beproeving om jullie te helpen de geestelijke woestijn door te komen. Verwaarloos mijn Rozenkrans niet; bedenk dat mijn Rozenkrans het paspoort is voor het nieuwe leven. Het Nieuwe Jeruzalem verwacht jullie, het bruiloftsmaal is klaar en de bruidegom wacht op jullie, iedereen is uitgenodigd, rechtvaardigen en zondaars, maar alleen degenen met de juiste kleding zullen worden toegelaten.

Haast je, opstandige kindertjes, ga niet verder in duisternis, heb berouw en bekeer je, want de tijd  van genade loopt ten einde! ‘De waarschuwing’ zal jullie laatste kans zijn, als jullie deze grote genade niet verwelkomen, verzeker  ik jullie dat je je ziel zult verliezen en voor altijd gevangen zult zijn. Opstandige kindertjes, mijn Vader wil jullie dood niet; denk en nog eens goed over na en bewandel het rechte pad; blijf weg van zonde en kwaad, ga niet de duisternis in; zie de nacht valt en jullie weten heel goed dat de  nacht de tijd van gerechtigheid betekent.

Ik roep allen op, die het volk van God koppelen aan jullie afschuwelijke occulte praktijken ; kom uit de duisternis en doe boete voor al het kwaad dat jullie hebben aangericht, want spoedig zal mijn Vader recht doen aan Zijn volk, en jullie, kinderen van de duisternis zullen in jullie eigen vlees het volle gewicht van de Goddelijke Gerechtigheid voelen! Dan zullen jullie weten dat er een Rechtvaardige God is, die alles ziet, die alles  weet, de harten van de mensen kent en ieder geeft overeenkomstig jullie daden. Maak jullie paden recht, opdat je morgen niet hoeft te treuren.

Maria, Mystieke Roos.

Maak mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid, kindertjes van mijn hart.

 

27 januari 2013, 15.30u
DE ONDANKBARE EN ZONDIGE GENERATIE VAN DEZE EINDTIJD ZAL MIJ WEER KRUISIGEN!

WANHOPIGE OPROEP VAN JEZUS VAN NAZARETH AAN ZIJN KUDDE

Mijn volk, mijn kudde, vrede zij met jullie.

De dagen komen dichterbij, waarin het Huis van mijn Vader zal worden ontheiligd door mijn tegenstander en zij aardse afgezanten. Het uur van de gruwel is nabij; mijn naam zal worden beschimpt en bezoedeld door de zonen van de duisternis; velen die mij vandaag trouw zweren, zullen mij morgen verraden en mij verlaten. Mijn woorden zullen wederom worden vervuld: ‘Ik zal de herder neerslaan en de schapen zullen worden verspreid’. De ondankbare en zondige generatie van deze eindtijd zal mij weer kruisigen!

De dood van mijn onschuldigen in de schoot van harteloze moeders zijn doornen die mijn hoofd binnendringen; zonden van onkuisheid van deze mensheid geselen mijn lichaam; goddeloosheid, afvalligheid, wrok, afgunst, egoïsme en andere zonden van het vlees zijn de nagels die mijn handen en voeten doorboren. Het verraad waaraan ik binnen mijn Kerk lijd zal de lans zijn die mijn zijde doorboort.

Stromen van tranen ontspringen aan mijn ogen, hoe hard is mijn Calvarië en hoe traag is mijn doodstrijd! Kom Cyreniërs en help mij dit Kruis te dragen, want mijn leed is hevig bij het zien van zoveel ondankbaarheid en zoveel gebrek aan liefde van deze goddeloze generatie. Verlaat mij niet, dochters van Jeruzalem; kom, veeg mijn gelaat af met je tranen en ik laat het beeld van mijn afgetobde gelaat achter in je ziel. Ga met mij mee naar Gethsemane, mijn trouwe kinderen, omdat eenzaamheid en verdriet mij overweldigen; het uur van duisternis is nabij; hoe zwaar is het Kruis dat mij wacht! Wie zal mij kunnen troosten? De overgrote meerderheid geeft mij op en verlaat mij, anderen erkennen mij niet, en velen van mijn beminden verraden mij zoals Judas, en zij voegen zich bij de koningen van de wereld om mijn veroordeling voor te bereiden, die zal luiden: Kruisig hem!

Mijn Kerk lijkt ineen te storten, maar het bloed van mijn martelaren zal haar verheffen; de rechtvaardigen zullen hun leven voor haar geven en hun bloed, dat mijn bloed is, zal haar kracht geven en de machten van de duisternis zullen haar niet overweldigen. Wee de ontrouwe herders die de waarheid kennen en mij zullen verraden en de Mensenzoon, vertegen-woordigd in de Kerk, zullen overleveren aan de machten van de duister-nis! Het zou beter zijn dat zij niet geboren waren! Wat weerhoudt jullie, ontrouwe herders, om mij de Judaskus te geven?

Mijn kinderen, de dagen van mijn lijden komen naderbij, laat mij niet in de steek, bidt en waakt met mij, want het uur is nabij; zij die mij zullen uitleveren zijn al onderweg, aan hun vruchten zal men hen herkennen. Ontwaak en sta op want jullie Meester zal weer worden gekruisigd. Mijn vrede laat ik jullie, mijn vrede geef ik jullie. Heb berouw en bekeer je, want het Koninkrijk van God is nabij.

Jullie Eeuwige Herder, Jezus van Nazareth.

Maak mijn heilsboodschappen bekend aan de hele mensheid.

 

20 januari 2013, 15.40u
ALWIE HET BEEST EN ZIJN BEELD AANBIDT EN HET MERKTEKEN OP ZIJN VOORHOOFD OF OP ZIJN HAND LAAT AANBRENGEN, DIE ZAL DRINKEN DE WIJN VAN GODS TOORN

DRINGENDE OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS AAN DE MENSHEID

Kindertjes van mijn hart, de vrede  van God zij met jullie.

De tijden van de grote beproeving naderen. Alles lijkt rustig te zijn, maar toch is de werkelijkheid anders. De overgang van de schepping is reeds begonnen. Jullie zullen eraan moeten wennen om in extreme klimato-logische omstandigheden te moeten leven, want op talrijke plaatsen zal de zomer buitensporig warm zijn en op andere plaatsen zal er aan de winter geen einde komen. De zon verwarmt de aarde zoals nooit tevoren en het gaat sneeuwen in gebieden waar men het niet verwacht. Hoge temperaturen en temperaturen beneden het vriespunt zullen veel gebieden op aarde onbewoonbaar maken.

De totale ineenstorting van de economie is aanstaande en het geld zal al zijn waarde verliezen. Veel rijkdommen zullen sneuvelen en zullen over de grond rollen en talrijk zullen degenen zijn die vertwijfeld hun bezittingen zien verdampen. Drinkwater zal in veel gebieden schaars worden en vele volkeren zullen kennis maken met honger en dorst. Oorlogstumult komt naderbij. De afgezanten van het kwaad willen de vrede verstoren om de weg van de Antichrist te bereiden en op aard zijn systeem van slavernij en onderwerping van de volkeren vestigen.

Het merkteken van mijn tegenstander is al bij de bevolking van talrijke landen op aarde geïmplanteerd.

De  mensheid zal bedrogen worden en velen zullen verloren gaan door gebrek aan kennis. De belofte van een beter functioneren van de medische diensten brengt velen ertoe zich van het merkteken van het beest te laten voorzien, waarover het Boek der Openbaring spreekt in hoofdstuk dertien. Ik roep al mijn trouwe kinderen, die het Heilig Woord van God en Zijn boodschappen kennen, met nadruk op om allen die dwalen in geestelijke lauwheid en die vooral in volkomen onwetendheid verkeren over de dingen die komen gaan, aan mij kinderen te vertellen, dat de microchip die regeringen aanbevelen ter bevordering van de kwaliteit van het leven, in werkelijkheid het merkteken van het beest is; want je kunt beter sterven, dan het merkteken bij je te laten aanbrengen want zodra je dat hebt gedaan is er geen weg meer terug en verlies je de levensadem van de Heilige Geest.

Lieve kinderen, laat je niet op listige wijze bedriegen door de zonen van de duisternis. Ken de waarheid en de waarheid zal jullie vrij maken. Houd je vast aan je hemelse Vader en Moeder en wees ervan verzekerd dat we niet zullen toestaan dat je verloren gaat. “alwie het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand laat aanbrengen, die zal drinken de wijn van gods toorn (Apk. 14:9-10).

God zal een boos en kwaadaardig gezwel bij de mensen aanbrengen die het merkteken dragen van het beest. (Apk. 16:1-2) Hun lichamen zullen bedekt zijn met ongeneeslijke zweren. Ze zullen van de kudde van mijn Zoon worden gescheiden en de eeuwige dood zal hun beloning zijn.

Lieve kinderen, zoek niet de schatten of de rijkdommen van deze wereld, want binnenkort zal alles voorbij zijn. Zoek liever jullie echte schat die God is en je zult de vreugde van het eeuwige leven vinden. Iedereen die beschikt over rijkdom en materiële goederen, vraag ik die te delen met jullie broeders die behoeftig zijn, omdat de dagen van de god van het geld zijn geteld en alleen je familie overleeft door wat je aan je broeders hebt gedaan. Hecht je aan niemand en niets en beroem je niet op je erfgoed of op je macht, want niets van dat alles zal je het leven geven. Zoek God en stel je vertrouwen in Hem, opdat je kunt genieten van de schat van het eeuwige leven.

Jullie moeder die van jullie houdt, Maria, Mystieke Roos

Maak mijn boodschap bekend aan de hele mensheid.

 

14 januari 2013, 10.30u
EVANGELISEER MET MIJN WOORD EN MIJN BOODSCHAPPEN DIE OVER DEZE EINDTIJD SPREKEN, ANDERS GAAN MIJN MENSEN VERLOREN DOOR GEBREK AAN KENNIS!

Dringende oproep van Jezus de Goede Herder aan Zijn kudde

Vrede zij met jullie, schapen van mijn kudde

Er wacht jullie een nieuw leven; mijn wakker roepen van het geweten zal jullie geest veranderen, zal jullie ziel reinigen en jullie voorbereiden op de dagen van zuivering. Mijn roep is nabij; blijf wakker en hou je lamp brandend, want ik zal komen als een dief in de nacht. Deze wereld van zonde zal heel spoedig verdwijnen om plaats te maken voor een nieuwe schepping, waarin vrede, liefde, harmonie en vrede in overvloed zullen regeren.

Mijn kinderen, mijn kudde, de dagen van de grote beproeving komen nader, waarin je getest zult worden als goud in het vuur; alleen zij die volharden in het geloof zullen de kroon des levens bereiken. Herders, ik zal jullie opnieuw vragen om jullie kudde bijeen te roepen en de orde in jullie kudde te herstellen, zodat geen van jullie schapen verloren zal gaan, want jullie weten heel goed dat ik jullie ter verantwoording zal roepen voor jullie kudde

Herders van Mijn Kerk, maak jullie pad recht, spreek tot mijn schapen over het evangelie van deze eindtijd. Sluit je niet langer op, mijn schapen gaan door jullie stilte verloren. Voedt mijn schapen en leidt ze naar de eeuwige kudde; bedenk dat van een ieder van jullie aan wie veel gegeven is, veel gevraagd zal worden; spreek in jullie preken over de komende gebeurtenissen; zeg aan mijn mensen dat zij zich voorbereiden op mijn volgende komst. Spreek moedig, want als je je rustig houdt zullen de stenen voor jullie spreken.

Wees missionarissen van het Goede Nieuws; jullie die de genade en de kennis van Mijn Woord hebben, die over de gebeurtenissen gaat die naderbij komen. Ik vraag jullie dit met liefde te onderrichten aan degenen die daar niets van weten. Evangeliseer met Mijn Woord en Mijn boodschappen,  die over deze eindtijd spreken, anders gaan mijn mensen verloren door gebrek aan kennis! De dagen van de grote beproeving komen naderbij en velen zullen verloren gaan omdat ze niet zijn voorbereid op de tijd van de zuivering.

Ik zeg jullie nogmaals, waakt en bidt, want het uur is nabij. Hou op met jullie jachtige leven en verzoen je met God; vergeet jullie haast en wereldse beslommeringen die maken dat jullie geblinddoekt zijn en geen gelegenheid scheppen tot bezinning. Bedenk; wat baat het de mens als hij de hele wereld wint maar schade lijdt aan zijn ziel? Leg alle bijzaken terzijde en maak je zorgen om het doel te bereiken, namelijk de redding. Ik wil jullie niet verlezen, keer naar Mij terug en verspil je tijd niet  met wereldse zaken want dat zijn allemaal ijdelheden. Ontwaak mijn volk, want de tijd van beproeving is nabij, een beproeving zoals nog nimmer door de aardbewoners is beleefd! De trompetten zullen weer schallen en heel spoedig aankondigen dat de uiterste datum is bereikt. Mijn wekroep van het geweten zal het begin zijn van jullie zuivering. Hebt berouw en bekeert jullie want het koninkrijk Gods is nabij.

Jullie Meester, Jezus, de Goede Herder van alle tijden.

Maak mijn boodschappen bekend, schapen van Mijn Kudde

 

9 januari 2013, 8.40u

STEL JE VERTROUWEN IN ONZE TWEE HARTEN! VRAAG MIJN HEMELSE LEGERSCHAREN OM HULP EN JE ZULT ZIEN HOE MIJN TEGENSTANDER EN ZIJN MASSA VAN HET KWAAD ZULLEN VALLEN!

Dringende oproep  van Jezus de Goeder Herder aan Zijn kudde

Schapen van mijn kudde, mijn vrede zij met jullie.

Een jaar van grote veranderingen voor de mensheid en de schepping; het begin van de grote beproeving die het begin zal zijn van mijn Goddelijke Gerechtigheid en mijn pad zal effenen voor mijn volgende komst. Ik  zeg jullie, dat het van jullie gebeden zal afhangen of deze dagen zullen worden bekort; bedenk dat wanneer jullie met mij verenigd  blijven, er niets met jullie zal gebeuren; maak van het gebed jullie kracht, wijd je aan Onze Twee Harten, zodat deze dagen gemakkelijker zijn te verdragen en jullie zullen overwinnen.

Mijn kinderen, ik deel jullie mee dat mijn tegenstander zijn aanvallen zal verhevigen, maar wees niet bang; geen haar zal jullie worden gekrenkt als je bij mij blijft. Mijn tegenstander zal mijn schapen uit elkaar drijven en tegen elkaar uitspelen om verdeeldheid onder jullie te zaaien en hij zal zijn uiterste best doen om zoveel mogelijk zielen verloren te doen gaan. Daarom moet mijn kudde verenigd in gebed blijven; vorm wereldwijd kettinggebeden met de Heilige Rozenkrans van Mijn Moeder. Bedenk dat eenheid kracht maakt en forten kan neerhalen. Stel je vertrouwen in Onze Twee Harten! Vraag mijn hemelse legerscharen om hulp en je zult zien hoe mijn tegenstander en zijn massa van het kwaad zullen vallen.

Mijn uitverkoren volkeren moeten zich verenigen en op mondiaal niveau forten van gebed vormen, die zullen dienen om geestelijk zwakkere volkeren te ondersteunen. Het is tijd, het uur van jullie vrijheid is nabij. Vorm gebedsgroepen voor bemiddeling en strijd, zodat, wanneer de ene helft bidt en bemiddelt, de andere helft strijdt. Vergeet niet dat de Heilige Rozenkrans van Mijn Moeder jullie kracht en jullie schild is. Bidt de Rozenkrans van Mijn Kostbaar Bloed, het exorcismegebed van de H. Michaël, dat aan mijn dienaar Leo XIII is gegeven, het gehele Geestelijk Pantser en alle andere gebeden en rozenkransgebeden die jullie door mijn profeten en gezalfden de laatste tijd zijn gegeven. Vergeet niet de H. Schrift te lezen en de Psalmen te bidden; de Mariale vlag te zegenen en te hijsen op jullie vestingen van gebed, zegel je met de kracht van Mijn Bloed en zorg voor sacramentalia, als water, zout en olie, zoals mijn leerlingen dat ook deden. Als jullie deze instructies volgen, zullen jullie in de overwinning delen.

Alle gebeden, rozenkransen die jullie bidden moeten worden opgedragen aan de Triomf van Onze Twee harten; bedenk dat ik jullie vrije wil respecteer en dat alles wat ik doe afhangt van jullie gebeden hier op aarde. Voorwaarts, strijdbaar leger, voeg je bij Mij, Mijn Moeder en Mijn Hemelse Legerscharen en samen zullen we mijn tegenstander en zijn kwade machten van het aardoppervlak wegvagen! Vergeet niet: De Zege Behoort toe aan Onze Twee Harten!

Mijn vrede laat ik jullie, mijn vrede geef ik jullie! Heb berouw en bekeer je, want het Koninkrijk van God is nabij.

Jezus de Goede Herder, Bevrijder van Zijn Volk.

Maak mijn boodschappen bekend, schapen van mijn kudde.

 

2012

 

31 december 2012, 15.20u

O HOE VERGISSEN DE MENSEN ZICH DIE DENKEN DAT HEMEL EN HEL OP AARDE ZIJN!
OPROEP VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA AAN DE MENSHEID

Kindertjes van mijn hart, de vrede van God zij met jullie

Bijna is er weer een jaar voorbij en God  wacht nog steeds geduldig op de mensheid, die Zijn Genade graag zou willen ontvangen. Als jullie wisten hoeveel droefheid er in onze harten is door het zien van de onverschilligheid en ondankbaarheid van verreweg het grootste deel van de mensheid. God wil jullie dood niet en Hij probeert op alle manieren jullie met Hem te verzoenen, zodat je morgen kunnen genieten van het eeuwige leven. O wat is de mensheid van deze tijd stijfkoppig! Voortdurend geblinddoekt door zonde; voortdurend afgewend van de God van het leven!

Begrijp toch, mensheid, dat het leven op deze wereld voorbij gaat, alles heeft een begin en een einde, niets is eeuwig; alles wat geboren wordt, groeit en sterft, de levensloop op deze aarde bestaat uit geboorte en dood! Alles op deze wereld is als een droom. Het ware leven of de ware dood wacht in de eeuwigheid. Als jullie je met heel je  hart en met echt berouw tot God wenden, kunnen jullie er zeker van zijn dat jullie niets zult weten van de hardheid van de Goddelijke Gerechtigheid; vergeet niet dat de Gerechtigheid van God aan ieder zal geven wat hem volgens zijn daden toekomt. Ik vraag jullie: kunnen jullie goede werken aan God laten zien? Vergeet niet dat jullie worden beoordeeld op betoonde liefde en de meesten leven in zonde en met gebrek aan liefde in hun harten en als jullie zo doorgaan, is eeuwige dood jullie lot.

O, hoe vergissen de mensen zich die denken dat hemel en hel op aarde zijn! Nee, mijn lieve kinderen, deze wereld waarin jullie leven is maar een stap naar het doel in de eeuwigheid. Hier is het begin, en jullie daden, je geloof en je liefde zullen jullie leiden naar eeuwig leven of dood. God is liefde en genade! Hij zal jullie niet veroordelen, jullie zullen zelf beslissen, overeenkomstig jullie gedrag op deze aarde, welke plaats  morgen bij je hoort. Het eeuwige leven of dood wacht op jullie, en jullie beslissen!

Opstandige kinderen, denk er nog eens goed over na en keer terug naar het hart van God, overweeg dat tijd niet bestaat en dat jullie leven tijdens het luiden van de laatste bel voor genade, die weldra zal ophouden. Denk goed na en neem een besluit opdat je morgen niet zult hoeven klagen. Maak zo gauw mogelijk gebruik van de goddelijke genade opdat je geen kennis hoeft te maken met het gewicht van de goddelijke gerechtigheid.

Jullie moeder, de Heilige Maagd Maria.

Kindertjes van mijn hart, maak mijn boodschappen bekend.

 

26 december 2012, 13.10u

HIJS TELKENS WANNEER JE EEN GEESTELIJK GEVECHT AANGAAT DE MARIAVLAG! WIE IS ALS GOD, NIEMAND IS ALS GOD, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA. EER AAN GOD IN DE HEMEL EN VREDE OP AARDE AAN DE MENSEN VAN GOEDE WIL
DRINGENDE OPROEP VAN DE H. MICHAËL AAN HET STRIJDBARE LEGER

Broeders, de vrede, de liefde en de genade van God zij met jullie.

De dagen van grote geestelijke strijd komen naderbij. Verheug je in Mijn Vader, houd je aan Zijn geboden en bid om Zijn genade; opdat de kracht van Gods Geest je versterkt, zodat je de dagen van de beproeving, die voor ons ligt, aankunt. Draag je wapenrusting, geolied met gebed, laat geen dag voorbij gaan zonder die wapenrusting; bedenk dat je in een geestelijke strijd verwikkeld bent en dat je die niet kunt negeren, want de Boze waart rond als een brullende leeuw op zoek naar iemand om te verslinden.

Voorwaarts, strijdbaar leger, hijs de vlag van de twee harten en kom in actie onder het roepen van de strijdkreet; “wie is als God, niemand is als God”! Wees niet bang, Ik, Michaël, de aartsengelen en de engelen van het hemelse leger zullen aan jullie zijde zijn. Onze overwinning behoort aan God, Hem zij de eer en de glorie voor altijd en eeuwig.

Aardse strijders, zing voor ieder geestelijk gevecht, liederen van lof voor Onze Vader; eer Zijn Heilige Naam, want de werken van God zijn groots en wonderbaarlijk. Maak kopieën van de Mariale vlag, die onze Vrouwe en Koningin jullie gaf via onze broeder Enoch. Hijs iedere keer, dat je in geestelijke strijd komt, de Mariale vlag. Bedenk dat dit het embleem is van het aardse leger. Wees paraat en strijdvaardig, want jullie vrijheid is nabij. Vorm vestingen van gebed met jullie broeders, vergeet niet dat het kettinggebed vestingen kan verwoesten. Blijf verenigd met Onze Vrouwe en Koningin en het hemelse leger zodat jullie zullen overwinnen.

Wanneer jullie in een geestelijk gevecht komen, roep mij dan aan met de strijdkreet; “Wie is als God, niemand is als God”, en ik zal je komen helpen. Moge het Bloed van het Lam Gods jullie bedekken en van kop tot teen beschermen op alle plaatsen waar je bent opdat geen enkele kwade kracht jullie kwaad kan doen. Voorwaarts,  strijdbaar leger! Geen stap terug, de glorie van God verwacht jullie! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Jullie Broeder, Aartsengel Michaël.

Maak mijn boodschap bekend aan alle mensen van goede wil.

De Mariale vlag

 

25 december 2012, 12.55u
DE DAGEN VAN JULLIE BEPROEVING KOMEN NADERBIJ EN DE OVERGROTE MEERDERHEID WANDELT NOG STEEDS IN DUISTERNIS!

DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS DE GOEDE HERDER AAN DE MENSHEID

Schapen van Mijn kudde, vrede zij met jullie.

De dagen van jullie beproeving komen naderbij en de overgrote meerderheid wandelt nog steeds in duisternis! Al het oude zal verdwijnen met het ontwaken van het geweten; jullie zullen nieuwe schepsels zijn na Mijn ‘Waarschuwing’.  Profiteer van Mijn laatste strelingen van genade, blijf niet in duisternis wandelen, en bedenk  dat Ik jullie dood niet wens. Zonde en slechtheid hebben zich van deze mensheid meester gemaakt, liefde en genade van God worden verworpen; dagelijks wordt de zonde versterkt, Ik zeg  jullie dat de tijd nabij is dat deze generatie wordt beëindigd.

Velen geloven al niet meer in het bestaan van God, en keren zich af van Zijn geboden, om te zien dat dit geen gevolgen heeft. O wat zijn jullie dom! Jullie denken als mensen en niet als God! Jullie methoden zijn de Mijne niet, en jullie gedachten  niet die van Mij. Als Ik mijn gerechtvaardigde toorn niet los laat, is het omdat ik tot de laatste tel verwacht dat Mijn genade wordt gebruikt, omdat Ik niet verheugd ben met de dood van zondaren. Bedenk dat Ik niet snel boos ben en ik over onuitputtelijke genade beschik. Ik ben getrouw en elke gedachte die Ik beloof zal Ik vervullen. Wanneer de tijd van genade is vervuld, zal de gerechtigheid komen.

Grote gebeurtenissen staan te gebeuren, waarmee jullie beproeving begint en velen verloren zullen gaan door hun koppigheid en opstandigheid. Alles zal plotseling worden losgelaten; de ene gebeurtenis zal de andere opvolgen. Ontwaak o mensheid uit jullie geestelijke slaap, want de nacht van gerechtigheid komt naderbij! Ik doe oproepen tot bekering, maar jullie willen niet luisteren; jullie blijven vast zitten in je wereldse beslommeringen en je dagelijks leven, en beantwoorden Mijn oproepen niet. Ik ben diep bedroefd te weten dat de dagen van gerechtigheid nabij zijn en de overgrote meerderheid  bezig is met een idiote wedstrijd van losbandigheid en zonde.

Mijn genade zal eindigen met de ‘Waarschuwing’ en het ‘Wonder’ en daarom roep Ik jullie nogmaals op om voorbereid te zijn op deze grote gebeurtenis, die jullie leven zal veranderen. Onthoud je van zonde en keer terug naar Mij, doe een goede levensbiecht, opdat je genade zult ontvangen. Wees niet koppig, de tijd gaat voorbij en heel spoedig zal de nacht jullie bedekken en dan zal niemand jullie horen.

Wanneer de beproeving eindigt zal Ik met jullie zijn, Ik verwacht jullie in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde; schep moed, jullie zijn er bijna, en ik wacht op Mijn trouwe schapen. Mijn kinderen beminnen en helpen elkaar; wees Mijn leerlingen van Mijn liefde. Doe goed, zelfs als je daarvoor slecht wordt beloond; vergeef je vijanden en bid voor je vervolgers, koester tegen niemand wrok en blijf niet boos. Gedraag je als kinderen van het licht, want jullie licht kan de weg van degenen verlichten, die in duisternis verkeren. Vrees niet, blijf in Mijn liefde, want Mijn liefde overwint alles en zal jullie vrijheid geven.

Mijn vrede laat Ik jullie, Mijn vrede geef Ik jullie. Heb berouw en bekeer je want het koninkrijk van God is nabij.

Jullie Meester en Herder: Jezus, de Goede Herder van alle tijden.

Maak Mijn boodschappen bekend, schapen van Mijn kudde.

 

12 december 2012, 15.00u                                                                                

KOM EN DRINK UIT DE FONTEIN VAN MIJN BARMHARTIGHEID  EN IK VERZEKER JE DAT JE NIET TERUGKOMT OMDAT JE DORST HEBT. GEEF MIJ TOEGANG TOT JULLIE HART EN LAAT MIJ JE DE VREUGDE VAN EEUWIG LEVEN GEVEN!                         

OPROEP VAN JEZUS VAN BARMHARTIGHEID

Mijn lieve kinderen, vrede zij met jullie,

Kom je baden in de fontein van Mijn barmhartigheid en wees niet bang, Mijn barmhartigheid is liefde en een oase van rust voor hen die er welkom zijn. Alles dat je Mij in dit heilig uur vraagt zal Ik je geven, als het goed voor je is en tot heil van je ziel strekt. De onuitputtelijke bron van Mijn barmhartigheid is de redding voor de zielen die er gebruik van maken. Mijn kinderen, geef Mij in dit uur de zondaars van de hele wereld en Ik zal ze bij Mij terugbrengen. Breng mij de stervenden en de zielen die gevaar lopen te worden veroordeeld en Ik zal zorgen dat zij niet verloren gaan.

Geef Mij Mijn Kerk, Mijn Plaatsbekleder en Mijn Dienaren en Ik verzeker jullie dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen en geen van Mijn trouwe dienaren zal verloren gaan. Bedek je fysieke, psychologische, biologische en spirituele wezen met lichtstralen die uit Mijn liefdevolle hart komen, laat je door Mij leiden want Ik ben de weg, de waarheid en het leven en de vrede die je zoekt, zal Ik je geven.

Mijn kinderen, doe je voordeel met de tijd die je nog rest om vergeving te krijgen voor jullie zonden en die van je familie, geef Mij in dit uur van Mijn barmhartigheid je stamboom en Ik zal al hun ellende reinigen. De bron van Mijn barmhartigheid is levend water dat de dorst lest van ieder die Mij zoekt met een oprecht hart. Kom tot Mij, allen die afgemat en uitgeput zijn en Ik zal jullie verkwikken. Kom en drink uit de fontein van Mijn barmhartigheid, en ik verzeker je dat je niet terug komt omdat je dorst hebt. Geef Mij toegang tot jullie hart en laat Mij je de vreugde van het eeuwig leven geven. Leer van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart: wandel met Mij en de vrede van Mijn Geest zal met jullie zijn.

Mijn kinderen, mijn gebed om barmhartigheid dat ik gegeven heb aan Mijn dienares, zuster Faustina heeft grote kracht voor de redding van zielen, zeg voortdurend  en altijd: Eeuwige Vader, Ik offer U op het Lichaam, het Bloed, de Ziel en de Godheid van Uw innig geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, tot verzoening van onze zonden en de zonden van de hele wereld. Iedere keer dat je dit gebed zegt open je de deuren van Mijn barmhartigheid en vele zielen in gevaar van veroordeling worden gered door jullie gebed tot Mijn Vader. Daarom Mijn kinderen, bid de rozenkrans van Mijn Goddelijke barmhartigheid en Ik zal jullie Mijn vrede en Mijn redding voor de hele wereld geven.

Mijn vrede laat Ik jullie, Mijn vrede geef Ik jullie. Heb berouw en bekeer je, want het Koninkrijk Gods is nabij.

Jezus van Barmhartigheid.

Maak deze boodschap bekend tot aan de uiteinden van de aarde.

 

7 december2012, 8.10u.                                                                   

ALLE LANDEN DIE ABORTUS EN HOMOHUWELIJK GOEDKEUREN ZULLEN DE GESTRENGHEID VAN DE GODDELIJKE GERECHTIGHEID ONDERVINDEN

OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN REGERINGSLEIDERS EN WETGEVERS VAN DE HELE WERELD

Alle landen die abortus en homohuwelijk goedkeuren zullen de gestrengheid van de goddelijke gerechtigheid ondervinden! Mijn Vader verwerpt deze praktijken die indruisen tegen het leven en de moraal. Ik zeg jullie, ongehoorzame kinderen, dat het bloed van mijn onschuldige kinderen jullie zal oordelen en over jullie zal komen. Alle praktijken die tegen de natuur zijn zullen streng worden gestraft door de goddelijke gerechtigheid. Alle regeringsleiders die deze afschuwelijke praktijken goedkeuren zullen lijden onder het gewicht van de vloek, en niet alleen zij, maar ook hun nageslacht.

Ik herinner jullie eraan, dat het leven heilig is en van God komt; God geeft en neemt; geen sterveling kan spelen dat hij god is; wie denken jullie wel wie je bent, kinderen van modder, om het leven in de schoot van moeders af te breken? Wie denken jullie wel wie jullie zijn, harteloze moeders, om de levensloop in jullie schoot te onderbreken? En wie denken jullie wie jullie zijn, regeringsleiders en wetgevers, om wetten in te voeren tegen het leven en het sacrament van het huwelijk tussen man en vrouw? Herinner je het Woord van God, dat zegt: “. . . Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen worden één vlees.” (Mt 19:5) “. . . man en vrouw schiep Hij hen. God zegende hen, en God sprak tot hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk . . .’” (Gen 1:27-28)

Ik vraag jullie: sinds wanneer kunnen twee mannen of twee vrouwen zich voortplanten en vermenigvuldigen? Opstandige kinderen, neem de Heilige Wil van God serieus, opdat jullie, je familie en je nageslacht niet hoeft te weeklagen! Vergeet het Woord van God niet, dat zegt: “. . . Ik ben voor hen die Mij haten een jaloerse God, die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen, tot het derde en vierde geslacht.” (Ex 20:5)

Al degenen die proberen de bron van liefde waarmee mijn Vader de schepping en de schepselen schiep te verstoren, zullen van de aardbodem worden weggevaagd en hun afstammelingen zullen uit het boek des levens worden geschrapt. Onzinnige kinderen, speel niet dat jullie god zijn, opdat je de last van de Goddelijke Gerechtigheid niet zult hoeven voelen! Alle volkeren die deze afschuwelijke praktijken goedkeuren zullen worden gestraft, zoals Sodom en Gomorra, gedurende de tijd van de grote beproeving.

Maak uw paden recht, opstandige volkeren en breek de goddelijke wetten niet, want mijn Vader staat jullie afschuwelijke handelingen tegen het leven, de moraal en de natuur van de schepping niet toe. De beker van de Goddelijke Gerechtigheid vloeit over en wee degenen die hem moeten drinken! Beoordeel Gods zaken niet en breek Zijn Heilig Woord niet, want Gods wetten zijn eeuwig en onveranderlijk. Houd dit in gedachten opdat je Gods wraak niet over jullie en jullie nageslacht zult afroepen.

Jullie Moeder Maria, Mystieke Roos.

Maak deze boodschap bekend aan alle volkeren.

 

3 december 2012, 8.15u
MIJN LEERLINGEN EN PROFETEN VAN DEZE TIJD WORDEN VERVOLGD, BELASTERD, TE SCHANDE GEMAAKTE EN IN DISKREDIET GEBRACHT DOOR MIJN TEGENSTANDER MET DE HULP VAN AARDSE TUSSENPERSONEN!

DRINGEND BEROEP VAN JEZUS DE GOEDE HERDER OP ZIJN KUDDE

Vrede zij met jullie, schapen van mijn kudde.

De jaren van de Grote Beproeving staan op het punt om te beginnen; maak jullie wapenrusting klaar en olie jullie lampen met gebeden, want alles zal plotseling gebeuren. Wacht de gebeurtenissen die beschreven zijn in mijn heilig Woord niet af; ze vinden niet plaats zoals jullie denken dat het zal gebeuren. Bedenk dat alles versneld is geraakt door het kwaad en de zonde van deze generatie en daarom moeten jullie voorbereid zijn, want op ieder moment zal alles losbarsten. Als jullie zouden weten op welk tijdstip jullie meester komt, ik  verzeker jullie, dat jullie dan waren voorbereid, en omdat jullie het niet weten moeten jullie des te beter zijn voorbereid. Waarlijk, ik zeg jullie, ik zal komen als een dief in de nacht, dus let op en bidt, zodat je, wanneer ik kom, jullie deur kunt openen en we samen de maaltijd kunnen gebruiken.

Mijn Vader heeft de hemelse legerscharen opgedragen voorbereidingen te treffen voor zijn heilige gerechtigheid, ik zeg jullie nogmaals: Hij die zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar die het verliest zal het vinden. Want velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. Hemel en aarde gaan voorbij, maar mijn woorden gaan nooit voorbij. Calvarië is begonnen voor mijn uitverkorenen. Mijn leerlingen en profeten van deze tijd worden vervolgd, belasterd, te schande gemaakt en in diskrediet gebracht door mijn tegenstander met de hulp van aardse tussenpersonen. Bedenk dat de dienaar niet groter is dan de meester, maar zalig zijn degenen die worden vervolgd, belasterd, in diskrediet gebracht, gevangen worden gezet, gemarteld of hun leven geven voor mijn zaak. Vrees niet degenen die het lichaam doden, maar vrees degenen die lichaam en ziel kunnen doden.

Talrijk zijn degenen die uitsluitend met lippen en oren beweren tot mijn kudde te behoren maar er zeer vreemde religieuze standaards op na houden; dat zijn de verslindende wolven, gespeend van liefde en liefdadigheid ten opzichte van hun broeders. Dat zijn schoon gewassen praalgraven, schoon aan de buitenkant, maar vol jaloezie, trots, wrok, haat en wraaklust aan de binnenkant. Aan de vruchten zult gij  ze kennen. Denk aan mijn woord: Niet iedereen die zegt Heer, Heer zal het koninkrijk der hemelen betreden, maar hij die de wil van mijn Vader doet. En de wil van mijn Vader doen betekent luisteren naar zijn stem en zijn voorschriften naleven.

Weet dan dat mijn profeten, leerlingen en gezalfden in diskrediet worden gebracht door de geheime gezanten van het kwaad, die zich schuilhouden in mijn kudde. Ik vraag mijn kudde standvastig te blijven in het geloof en nooit aandacht te besteden aan deze kwaadsprekerij en geroddel, omdat alles deel uitmaakt van het plan van mijn tegenstander, opdat jullie niet luisteren naar mijn stem en mijn aanwijzingen niet opvolgen. Herinner je dat ze het zelfde deden met mijn profeten uit het verleden; lees Jeremia, Daniël, Makkabeeën, lees 1 Koningen 19, zodat je begrijpt hoe de profeet Elia heeft geleden onder de vervolging van Izebel. Zij werden allen vervolgd, gemarteld, en gevangen gezet.

Hetzelfde gebeurde met mijn leerlingen, ook zij werden vervolgd en belasterd en velen gaven hun leven voor de zaak van mijn Woord. Alles uit het verleden herhaalt zich, maar het woord van God is eeuwig. Vrees niet, weet dat ik met jullie ben tot aan het einde der tijden. Mijn vrede laat ik jullie, mijn vrede geeft ik jullie. Heb berouw, want het Koninkrijk van God is nabij.

Jullie Leraar en Herder, Jezus van Nazareth.

Schapen van mijn kudde, maak mijn boodschappen bekend.

 

23 November 2012, 8.35u.
VOORWAARTS MIJN MARIA LEGER, DE KRACHT VAN HET KETTINGGEBED IS JULLIE KRACHT EN JULLIE OVERWINNING!

OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN GODS  KINDEREN

Mijn kindertjes, moge de vrede van God met jullie zijn.

Mijn tegenstander is klaar om met zijn openbare leven te beginnen; de grote bedrieger zal worden vergezeld van leerlingen en aan de volkeren prediken dat hij de messias is, die door de mensheid wordt verwacht. Wees als kindertjes, oplettend en waakzaam, want wanneer mijn vleesgeworden tegenstander zijn intrede doet, zal jullie tocht door de woestijn van beproeving zijn begonnen.

De schepping van mijn Vader zal treuren zo lang als mijn tegenstand op aarde is. De gevallen engelen, die door de mensheid buitenaardse wezens worden genoemd zullen zich tonen en spreken over de wederkomst van de messias. Luister niet, jullie, Gods volk, herinner je dat alles deel uitmaakt van het plan dat mijn tegenstander heeft uitgewerkt om de grote meerderheid van deze goddeloze en zondige generatie te bedotten. Miljoenen zielen zullen verloren gaan, want zij zullen aandacht geven aan en zich houden aan de valse leer van mijn tegenstander, zogenaamde wonderen zullen velen verbazen, deze teleurstelling zal er de oorzaak van zijn dat nog meer zielen verloren zullen gaan.

De koningen van deze wereld zullen hem vereren en voor hem buigen en zullen hun volkeren toewijden aan de god van de leugens. Temidden van deze beproeving en misleiding zal mijn Vader de Waarschuwing sturen teneinde niet nog meer zielen te verliezen. Mijn tegenstander zal zeggen dat het ontwaken van het bewustzijn zijn werk is en dat alles deel is van zijn plan om de mensheid te redden. Maar jullie, zaad  van mijn Vader, weten heel goed dat de Waarschuwing de laatste oproep van God zal zijn aan alle mensen om zich te bekeren.

Kindertjes, staten bereiden oorlog voor, de koningen van deze wereld spreken alleen met woorden over vrede, maar hun daden vertellen iets anders. Oorlogen tussen staten zijn op handen, het staat geschreven in het Heilig Woord van God: “Jullie zullen horen over oorlogen en oorlogsgeruchten. Let op en laat je niet bang maken. Want dit moet gebeuren, maar is het einde nog niet. Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere, en er zullen op verscheidene plaatsen hongersnoden en aardbevingen zijn.” (Mt 24:5,6)

Mijn tegenstander zal gebruik maken van al deze beproevingen om zich zelf te laten zien als de grote vredesmaker en velen zullen hem geloven en hem volgen. Arme mensheid die zich zo gemakkelijk laat bedotten, want als zij wakker worden uit de misleiding, zal het te laat zijn voor hen! De oorlogen zullen de impuls zijn voor de plannen tot massa vernietiging waarmee de koningen van de wereld de uitroeiing van een deel van de mensheid hebben gepland. Maar niet alles zal droefenis en wanhoop zijn voor het volk van God, want zie, Enoch en Elias zullen verschijnen en de leer en de ketterijen van de valse messias ineen doen storten. Enoch en Elias zullen het licht zijn in de nevelige duisternis; zij zullen troost brengen aan het volk van God dat door de woestijn van de beproeving trekt, op weg naar het Beloofde Land, het Hemelse Jeruzalem. Voorwaarts mijn Maria leger, de kracht van het kettinggebed is jullie kracht en jullie overwinning! Houd moed, het is bijna gebeurd, aarzel niet, vertrouw en bid en alles zal gebeuren volgens de wil van mijn Vader.

Maria, Mystieke Roos, jullie Moeder.

Maak mijn boodschap zo spoedig mogelijk bekend aan de hele mensheid.

 

19 November 2012, 8.15u.
MIJN KUDDE, JULLIE ZIJN IN EEN GEESTELIJKE STRIJD VERWIKKELD, VERGEET HET GEBED NIET, WANT JE ZOU JE ZIEL KUNNEN VERLIEZEN!

OPROEP VAN JEZUS DE GOEDE HERDER AAN ZIJN KUDDE

Schapen van mijn kudde, mijn vrede laat ik je, mijn vrede geef ik je.

De tijd is begonnen korter te worden. De dagen, maanden en jaren worden iedere keer korter. Ik zeg jullie, jullie dagen duren al geen vierentwintig uur meer. Denk eraan dat jullie in de verkorte tijd leven en alles moet worden vervuld, zoals het geschreven is. Vandaar, benut iedere seconde van de tijd, die jullie nog resten in deze vergankelijke wereld, zo goed mogelijk. Verspil haar niet aan wereldse ijdelheden, maar houd je liever bezig met gebed, vasten en het doen van boete om jullie ziel en die van je broeders te redden, die het meest Gods barmhartigheid nodig hebben. Ik zeg jullie nogmaals, dat de tijd zal worden verkort totdat zij de grens bereikt waar mijn barmhartigheid moet wijken voor mijn gerechtigheid, waarna er geen terug meer is.

Mijn kudde, jullie zijn in een geestelijke strijd verwikkeld. Vergeet het gebed niet, want je zou je ziel kunnen verliezen! Mijn vijand loert op zielen, om ze verloren te laten gaan. Wees wakker en waakzaam want de geestelijke aanvallen op jullie nemen toe. Ik zeg jullie nogmaals: “Neem elke gedachte gevangen om haar tot gehoorzaamheid aan Christus te brengen” (2 Kor 10:5)
Bedenk dat “onze strijd niet gericht is tegen vlees en bloed, maar tegen de heerschappijen, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis en tegen de geesten van het kwaad in de hemelse regionen,” (Ef 6:12). “Trek de wapenrusting van God  aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel.” (Ef. 6:11)

Ik waarschuw jullie tegen dit alles, opdat jullie niet in de valkuilen van mijn vijand valt. De geestelijke aanvallen zullen velen tot waanzin drijven, zodat er bloed vloeit. Alle werken van het vlees en alle onheil dat op de aarde gebeurt zijn het resultaat van de controle die de geesten over die zielen uitoefenen, die zich van God hebben afgewend. Maak jullie zielen sterk door het lezen van mijn Woord. Trek de geestelijke wapenrusting aan. Roep de kracht van mijn Roemrijk Bloed aan en wijd je daaraan toe. Bid het Angelus, dat de kracht heeft om de machten van het kwade te verdrijven. En het Angelus, samen met de Rozenkrans is een machtig wapen. Ik geef jullie deze geestelijke wapens opdat jullie zullen overwinnen en de macht van mijn tegenstander neerslaan.

Mijn kudde, vergeet niet het exorcisme gebed te bidden, dat door mijn dienaar, Paus Leo XIII werd gegeven. Bid het na de Heilige Rozenkrans van mijn Moeder en ik verzeker jullie dat mijn vijand in paniek op de vlucht slaat. Vergeet niet dat kettinggebeden grote machten kunnen verpulveren. Vorm kleine gebedsgroepen met jullie broeders en de machten van het kwaad zullen vernietigd worden.
Moge mijn vrede met jullie zijn, schapen van mijn kudde. Hebt berouw en bekeert u, want het koninkrijk van God is nabij.

Jullie Meester en Herder, Jezus van Nazareth.

Maak mijn boodschappen bekend tot aan de grenzen van de aarde.

 

9 november 2012, 8.40u.
DE KONINGEN VAN DEZE WERELD WILLEN DE VREDE VERSTOREN, EN DAARBIJ EEN GROOT DEEL VAN DE MENSHEID UITROEIEN!

DRINGENDE OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN ALLE VOLKEREN    

Mijn kindertjes, moge de vrede van God met jullie zijn.

Kindertjes, de grote meerderheid van de mensheid wenst de barmhartigheid van God niet te aanvaarden. Mijn hart, als Moeder van de mensheid is bedroefd, om de minachting te zien van deze ondankbare kinderen. Mijn Vader eerbiedigt jullie vrije wil en legt jullie niets op, maar hij laat jullie wel zien wat goed of kwaad is; als jullie jezelf toestaan je door Hem te laten leiden, zal Hij jullie eeuwigdurend leven geven, maar als jullie Hem de rug toekeren, zal Hij jullie ook in de steek laten.
De grote meerderheid van de mensheid leeft zonder God of gebod, men ontkent het bestaan van de Almachtige en denkt zelf god te zijn.

Arme schepsels, als ze ontwaken uit de waan waarin mijn tegenstander hen heeft gebracht, zal het voor hen te laat zijn! De geneugten van het vlees en het wereldse materialisme leidt de mensheid naar zijn ondergang. Het veronachtzamen van de Goddelijke wetten, het leven van deze wereld en het gemakkelijke leven, zullen er de oorzaak van zijn dat velen verloren zullen gaan. De tijd is begonnen af te tellen, dagen, maanden en jaren duren steeds korter, alles gaat sneller en de mensheid heeft dat niet opgemerkt. Mijn Vader zal wachten tot de laatste seconde, opdat de mensheid wakker wordt en berouw krijgt. Anders volgt de strenge straf met al zijn vreselijke gevolgen.

Kindertjes, verhevig jullie gebeden en bidt om vrede, want die staat op het punt af te brokkelen. De koningen van deze wereld willen de vrede verstoren, en daarbij het grootste deel van de mensheid uitroeien. Er bestaan plannen voor massavernietiging en de technologie van de dood kan worden gebruikt om een groot deel van de wereldbevolking te laten verdwijnen. Daarom vraag ik mijn kinderen om de bidden, te vasten en boete te doen om de loop van deze catastrofale gebeurtenissen voor de mensheid te stoppen. De machtswellust en zucht naar machtsuitbreiding  leiden tot oorlog en daarmee tot dood en verwoesting. Mijn Mariale leger moet waakzaam en paraat zijn; bedenk dat het kettinggebed het enige is dat deze gebeurtenissen kan tegenhouden. Verenig jullie in gebed tot mijn Onbevlekt Hart en bid de Rozenkrans met mij, om de plannen van mijn tegenstander en de krachten van het kwaad een halt toe te roepen. Ik roep alle volkeren op tot wereldgebedsdagen met mijn Heilige Rozenkrans en zo de plannen tot massavernietiging van mijn tegenstander en de machten van het kwaad, om een groot gedeelte van de wereldbevolking uit te roeien,  te stoppen.

Mijn Mariale leger, bereid jullie voor, want alles staat op het punt te beginnen. Gebed, vasten en boete, samen met geloof en vertrouwen in God, zijn de wapens waarmee we mijn tegenstander en de machten van het kwaad kunnen verslaan. Met de kracht van het kettinggebed kunnen de krachten van mijn tegenstander worden verzwakt. Ik reken op jullie, mijn kleintjes. Bedenk: De overwinning is aan de kinderen van God.

Jullie Moeder, die van jullie houdt,

Maria, Mystieke Roos.

IK SMEEK JULLIE, KINDERTJES, BIDT VOOR DE BEKERING VAN RUSLAND!

 

2 november 2012, 8.15u.
IK BEN DE GOD VAN DE LEVENDEN EN NIET VAN DE DODEN!
MIJN KINDEREN, MIJN VREDE ZIJ MET JULLIE.

Mijn woorden zijn leven en hoop voor mijn toegewijde volk. Mijn woorden vervullen de geest van Mijn erfgoed met vreugde.  Mijn woorden zijn Levend Water dat de dorst lest voor hen die Mij zoeken met een oprecht hart.

Ik ben het Levende Water en ieder die drinkt van dit water zal niet langer dorst hebben. Ik ben het Levende Woord en ieder die luistert en Mij volgt zal het eeuwige leven bereiken. Ik ben het leven dat Ik in jullie wil laten vloeien, Mijn trouwe kinderen.

Volg Mij, vrees niet en ik zal jullie naar het eeuwig paradijs brengen waar niemand jullie vreugde zal wegnemen; wandel met Mij en blijf bij Mij, en niemand zal Mijn vrede van jullie wegnemen.

Schapen van Mijn kudde, wen je er aan te leven met het noodzakelijke, verlang niet naar de schatten of  rijkdommen van deze wereld, want alles zal weldra gebeuren. Zoek je schat, die Ik ben, en je zult eeuwig leven vinden.

Spoedig, Mijn kinderen, zal dat, wat jullie geld noemen, over de grond rollen, evenals  de god van deze wereld en al degenen die hem aanbidden. De val van de afgoden zal openbaar worden, de goden die door mensenhanden zijn gemaakt zullen tot as worden. De doden zullen hun doden begraven en zij die Mij vandaag de rug toekeerden, zullen mij zoeken en mij niet vinden. In folterende pijn zullen zij  schreeuwen: Waar is onze God die ons verlaten heeft, en er zal geen God zijn die daarop antwoordt.

Als jullie geen medelijden hebben met Mij, Mijn Moeder en de gezondenen, als je de weduwe en de wees niet indachtig bent, de hulpelozen niet helpt, of de dorst van de dorstigen niet lest of de honger van de hongerigen niet stilt, dan kun je Mijn kinderen niet zijn en Mijn antwoord zal luiden: Ga weg van mij!

Mijn kinderen, schapen van Mijn kudde, vertrouw niet op dode dingen, zoek liever de levende God in jullie broeders; ik ben de weduwe en de wees, de arme, de hulpeloze, degene met een edel en Godvrezend hart, die Zijn geboden onderhoudt. Ik ben de God van de levenden en niet van de doden.

Ik zeg jullie nogmaals , maak jullie paden recht, opstandige kinderen, opdat je noch hoeft te wenen, noch te rouwen op het uur van Mijn Gerechtigheid, dat spoedig zal aanbreken; klamp je niet vast aan je ijdelheden, en evenmin aan de ijdelheden van deze ijdele wereld want er komt weldra een weg naar een nieuw leven. Klamp je niet vast aan dode dingen, hecht je nergens aan, het enige dat je nodig hebt is liefde en vooral liefde en nog meer liefde voor je God en voor je broeders. Want, waarlijk, Ik zeg jullie, Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen blijven. Alles, dat Ik in mijn woord heb gezegd zal tot de letter worden vervuld. Moge het niet te laat zijn voor velen.

Wederom klop Ik op jullie deur, opstandige kinderen, Ik sta op het punt om te vertrekken, sla Mijn laatste oproep niet in de wind, doe open, Ik wil met jullie het maal gebruiken.

Ik ben jullie Meester en Herder,  Jezus van Nazareth.

Schapen van Mijn kudde, maak Mijn boodschappen bekend en geef ze door.

 

29 oktober 2012, 8.30u
O ONDANKBARE EN ZONDIGE MENSHEID DIE HUNKERT NAAR DE KOMST VAN EEN MESSIAS, DAAR KOMT JULLIE MESSIAS, DIE JULLIE NAAR DE EEUWIGE DOOD ZAL LEIDEN!

DRINGENDE OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN DE KINDEREN  VAN GOD
Lieve kinderen van mijn hart, moge de vrede van God met jullie zijn.

Sta niet toe dat iemand je voor de gek houdt door te zeggen dat Mijn Zoon hier of daar is, Mijn Zoon zal geen voet op deze aarde zetten, Mijn Zoon komt om te heersen over de harten van zijn gelouterde en trouwe volk in de nieuwe hemelen en op de nieuwe aarde die Mijn Vader zal scheppen. Lieve kinderen, geloof hen niet die de terugkeer van de messias naar deze wereld verkondigen. Degene die door de media zal worden aangekondigd is niet Mijn Zoon, hij is de antichrist, vermomd als Mijn Zoon.

Bedenk dat hij de vader is van alle leugens, de grote nabootser en vervalser, die komt om met de mensheid over vrede te spreken,  terwijl in zijn hart alleen haat, woede, jaloezie, wraak, dood en vernietiging is. Hij zal gevolgd worden door degenen die niet zijn ingeschreven in het Boek des Levens.

Mijn kinderen, vrede komt alleen van God, die in wezen liefde en barmhartigheid is, het wezen van ongerechtigheid komt om jullie te vernietigen en jullie ziel te stelen; in het begin zal hij zich laten zien als een vredestichter en zo het vertrouwen winnen van de grote meerderheid van de mensheid; hij zal over vrede en solidariteit spreken en wonderen verrichten; dat is de valkuil, waar velen in zullen vallen.

Herinner je wat Mijn Zoon jullie in eerdere boodschappen heeft gezegd: Kijk niet of luister niet naar de valse profeet, de valse messias, want hij heeft de macht om zielen te beïnvloeden en verloren te laten gaan.

Lieve kinderen, houd je verre van zijn lessen en valse leerstellingen, luister niet naar hem, want hij heeft de macht om te overtuigen, hij is sluw, hij is de oude slang en kent  jullie zwakheden.  Sluit je af met het Bloed van Mijn Zoon in je geest, je krachten, gedachten, gevoelens, geheugen, wil en je onbewuste en onderbewustzijn ; sluit met Zijn Bloed ook je lichaam en ziel af, en allerlei apparatuur  zoals TV, geluidsystemen, telefoons, computers en elk middel waarmee zijn stem of beeltenis kan worden weergegeven.

Mijn kinderen, vraag om Mijn Heilige bescherming en wanneer je in acuut gevaar bent om te struikelen, zeg dan: Heilige Moeder, zonder zonde ontvangen, Allerheiligste Maria, en ik zal komen met Michaël en de Engelen uit de hemel om je te beschermen. Ik voorspel jullie dit allemaal, lieve kinderen, omdat mijn vleesgeworden tegenstander op het punt staat zich aan de mensheid bekend te maken als de verwachte messias.

Vergeet niet, mijn kinderen, dat alle gebeurtenissen worden versneld door de goddeloosheid en de zonde van de afgelopen tijd. O ondankbare en zondige mensheid  die hunkert naar de komst van een messias. Daar komt jullie messias, die jullie naar de eeuwige dood zal leiden! Blijf van nu af aan waakzaam en blijf bidden, mijn kinderen, hou vol met jullie gebeden en het bidden van mijn heilige Rozenkrans, en verwaarloos je geestelijk pantser niet, zodat je de vuurpijlen van mijn tegenstander en zijn vertegenwoordigers van het kwaad kunt afweren .

Moge de vrede van God met jullie zijn, en mijn moederlijke bescherming jullie bijstaan.
Jullie Moeder, Maria, Mystieke Roos.

Maak mijn boodschappen bekend tot de uiteinden van de aarde.

HEILIGE MOEDER, ZONDER ZONDE ONTVANGEN,  ALLERHEILIGSTE MARIA

 

23 oktober 2012, 8.15u
ALLES ZAL ZO PLOTSELING KOMEN DAT VELEN NIET DE TIJD ZULLEN HEBBEN OM TE SMEKEN OM VERGEVING EN OM VERGEVEN TE WORDEN!

Mijn vrede zij met jullie, schapen van mijn kudde.

De grote meerderheid van het mensdom negeert mijn oproepen tot bekering; men denkt dat, omdat er niets gebeurd is, er niets zal gebeuren. Wat zitten zij die zo denken er naast, zij weten niet dat alles ineens kan worden ontketend! De gebeden, H. Missen, smeekbeden, vasten en versterving van mijn trouwe kinderen redden zielen; om die reden heeft mijn Vader geen straf gezonden: bedenk dat het wezen van God liefde is en ik de goede herder ben, die zijn leven geeft voor zijn schapen. God is liefde en barmhartigheid, en heeft geen plezier aan de dood van de zondaar.

Loop niet zo zelfverzekerd rond, want wanneer je het allerminst verwacht zal alles worden ontketend en velen zullen verloren gaan, omdat zij hun redding tot het laatst hebben uitgesteld en wachtten totdat alles zou gaan gebeuren om berouw te krijgen. O, wat zijn jullie onzinnig! Waarop wachten jullie om terug te keren op de weg van de redding? Alles zal zo plotseling komen dat velen niet de tijd zullen hebben om te smeken om vergeving en om vergeven te worden. De nacht zal jullie slapend aantreffen en de Heer zal komen en op jullie deur kloppen en geen antwoord krijgen, dat zal hij zijn weg vervolgen en als jullie dan eindelijk wakker worden zal het voor jullie te laat zijn, want jullie zullen kloppen aan de deur van barmhartigheid en de stem van de eeuwige zal jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, ga weg van Mij en mijn Huis, boosdoeners!”.

Ik zeg jullie nogmaals, waak en bid, want de Heer is onderweg en jullie kennen noch de dag, noch het uur waarop Hij aan jullie deur klopt. Verspil je tijd niet aan aardse ijdelheden en bekommernissen, houd je liever bezig om de weg weer in te slaan die jullie zal leiden naar de poorten van de nieuwe schepping. Wees paraat, want alles zal plotseling komen en dan zal het teken van de Mensenzoon aan de hemel verschijnen: en alle stammen op aarde zullen jammeren en ze zullen de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, met veel macht en heerlijkheid. (Mt. 24, 30)

Mijn vrede geef ik jullie, mijn vrede laat ik jullie. Heb berouw en bekeer je, want het koninkrijk van God is nabij.

Jullie Meester en Herder, Jezus van Nazareth.

Maak mijn boodschappen bekend tot aan de uiteinden van de aarde.

 

13 oktober 2012, 08.10u                                                                      
DE RUITER VAN DE HONGERSNOOD KOMT OM ZIJN FLESJE OVER HET VOLK VAN DE AARDE UIT TE SCHENKEN!

DRINGENDE OPROEP VAN MARIA, DE MYSTIEKE ROOS, AAN DE MENSHEID

Kindertjes van mijn hart, moge de vrede van God met jullie zijn.

De ruiter van de hongersnood komt om zijn flesje over het volk van de aarde uit te schenken! Ik zeg jullie nogmaals kinderen, wees voorbereid met houdbaar  voedsel en volop drinkwater, want de tijd van schaarste en droogte is nabij. Wees niet koppig; kijk hoe de hongersnood dreigt en velen van jullie zo ontspannen rondwandelen, alsof er niets gaat  gebeuren.

Kinderen, alles dat we hebben aangekondigd zal naar de letter gebeuren, het komt op de tijd die is vastgesteld door de Wil van mijn Vader. Let op kindertjes, want het is voor jullie eigen bestwil! Sla voedsel in en houd drinkwater in voorraad, want de dagen van wereldwijde hongersnood komen naderbij en velen, die morgen wat brood en water nodig hebben, dat je niet zult vinden, zullen het betreuren dat ze geen aandacht hebben geschonken aan onze oproepen.

Mijn kinderen, leg deze waarschuwing die ik je geef niet naast je neer, haast je om voedsel te kopen en water te verzamelen, zodat, als deze dagen komen je voorraad hebt en je jezelf en je gezinnen kunt voeden. Doe zoals Jozef in Egypte deed, sla houdbaar voedsel en water in, zodat je de naderende tijd van de grote hongersnood kunt doorkomen.

Kijk, ik waarschuw jullie van tevoren over wat er gaat gebeuren, zodat jullie morgen niet zullen zeggen dat je niet gewaarschuwd was. Hongersnood is een van de plagen die de aarde zullen teisteren en een deel van jullie loutering vormen. Velen zullen gek worden van honger en dorst en zullen het bloed van hun broeders laten vloeien voor wat voedsel en water. De hongersnood zal een spoor van dood en vernietiging achterlaten in veel delen van de wereld. Kindertjes, lees de klaagliederen van Jeremia in hoofdstuk 4, zodat je alles wat deze moeder zegt, beter kunt begrijpen en dat je niet hoeft te betwijfelen wat ik verkondig.

Kinderen, verspil geen voedsel, eet wat nodig is, want wat je vandaag verspilt zal je morgen nodig hebben. Bedank je Hemelse Vader voor hoe weinig of voor hoeveel elke dag brengt; vraag om het Brood des Levens en om lichamelijke voeding met het Onze Vader, zoals mijn Zoon jullie heeft geleerd. Bereid jullie van nu af aan voor, mijn kinderen, sla voorraden op van voedsel en water, zodat jullie je kunnen redden tijdens de dagen van de grote hongersnood.

Moge de vrede van God met jullie zijn en mijn moederlijke bescherming jullie bijstaan.
Jullie Moeder Maria, Mystieke Roos.

Verkondig deze boodschap zo  snel als mogelijk aan de mensheid.

 

3 oktober 2012, 14.40u
MIJN ROZENKRANS IS DE SCHRIK VAN DE DUIVELS EN DE KRACHT VOOR JULLIE GEEST!

OPROEP VAN DE HEILIGE MARIA AAN HET MARIALE LEGER.

Moge de vrede van God met jullie zijn.

Vrees niet mijn kinderen; de bescherming van mijn Heilige Rozenkrans zal jullie schild  zijn in tijden van de grote beproeving. Als de kracht van mijn rozenkrans zou kennen, zouden jullie vuriger zijn in het gebed, met ieder Weesgegroet dat jullie met geloof bidden. Ik, jullie moeder spreek niet alleen ten beste voor jullie en je gezinnen, maar behoed ook veel zielen voor hun val in de afgrond.

Mijn Rozenkrans is de schrik van de duivels en de kracht voor jullie geest. Alles waarom je met vertrouwen vraagt tijdens het bidden van mijn Rozenkrans, zal ik je geven. Wanneer het voor jullie bestwil en voor de redding van zielen is, krijgt ieder die mijn Rozenkrans bidt, de bescherming van deze Moeder, en in het uur van jullie dood zal ik niet vergeten dat jullie mijn godvruchtige zielen waren. Mijn Rozenkrans voorkomt onheil, bekeert zielen, beschermt de Kerk en zijn Paus, bevrijdt zielen in het vagevuur en redt zondaars van het eeuwige vuur.

Mijn Rozenkrans is redding voor je ziel; het is een verbinding met mij en een blijvende bescherming voor allen die de mysteries van de geboorte, het leven, het lijden, de dood en de opstanding van mijn Zoon met geloof overwegen.

Kindertjes, ik, jullie Moeder, zal de zielen die mijn Weesgegroet bidden, nooit negeren; jullie hebben geen voorstelling van de vreugde die ik voel als in jullie mijn Rozenkrans zie bidden. Als jullie de Rozenkrans in een kettinggebed zouden bidden, zullen de plannen van mijn tegenstander in duigen vallen. De kracht van mijn Heilige Rozenkrans zal jullie overwinning zijn, verenig je in gebed en de dagelijkse vrede en troost zal deze Moeder jullie toekennen.

Hoe meer Rozenhoedjes jullie bidden in het kettinggebed, des te meer zielen zullen worden gered, de kracht van mijn tegenstander is verzwakt, en geen kwade macht zal jullie pijn doen. Schakel je familie en je huis in tijdens het bidden van de Rozenkrans en ik, je Moeder, zal ze niet verloren laten gaan, zelfs al zijn het de grootste zondaars. Houd daarbij bovendien rekening met wat ik zeg en bid iedere dag de Rozenkrans opdat de overwinning aan jullie is. Voorwaarts, mijn Mariaal leger, verbreid  mijn Rozenkransgebed en gezamenlijk zullen we mijn tegenstander en de machten van het kwaad verslaan.

Moge mijn liefde en moederlijke bescherming met jullie blijven.

Jullie Moeder, die van jullie houdt.
De Heilige Maria, Alto de Guarne, Antioquia

 

1 oktober 2012, 07.45u
STRIJDBAAR MARIAAL LEGER, JULLIE VAANDEL ZAL ZIJN MIJN ROZENKRANS EN HET KRUIS VAN MIJN ZOON, GEDRUKT OP EEN WIT EN ROOD WEEFSEL MET HET BEELD VAN ONS BEIDER HARTEN!

DRINGENDE OPROEP VAN MARIA DE MYSTIEKE ROOS AAN HET STRIJDBAAR MARIAAL LEGER.

Mijn Mariale leger, de vrede van God zij met jullie allen en mijn moederlijke bescherming moge jullie altijd bijstaan.

Mijn dappere en trouwe kindertjes, smeer jullie pantser met gebed en versterk jullie verdediging met geloof, liefde en vertrouwen in God, want de eindstrijd voor jullie vrijheid staat op het punt te beginnen. Ik heb jullie nodig in de staat van paraatheid om je te voegen bij mij en mijn hemelse legerscharen, en samen mijn tegenstander en zijn legers van het kwaad te verslaan en van het oppervlak van de aarde te verjagen.

Ik, jullie overste, gelast jullie om je lichamelijk, psychologisch en geestelijk voor te bereiden op de geestelijke slag die jullie je vrijheid zal geven. Het teken van het kruis van mijn Zoon aan de hemel zal de nabijheid van alle gebeurtenissen duiden die beschreven zijn in het Heilig Woord van God en de boodschappen die we hebben gestuurd naar onze boodschappers in de afgelopen tijd.

Strijdbaar Mariaal leger, jullie vaandel zal zijn mijn Rozenkrans en het kruis van mijn Zoon, gedrukt op een wit en rood weefsel met het beeld van ons beider harten! Dit is de vlag die jullie moeten drukken en die jullie mee moeten dragen in de strijd. Mijn tegenstander zal op de vlucht slaan als jullie dit vaandel met geloof meedragen. Hef mijn vaandel zoals onze dienaar Mozes deed met de staf, die de overwinning bracht aan het volk van Israël. Ik, jullie overste zal jullie vergezellen met Michaël en de hemelse legerscharen om jullie naar de overwinning te geleiden. Voorwaarts mijn krijgers, bedenk dat de overwinning aan ons beider harten toebehoort!

Ik verkondig jullie, mijn kinderen, dat de tijd van de Goddelijke Gerechtigheid gaat aanbreken, het kruis van mijn Zoon zal spoedig aan de hemel verschijnen en alles wat leeft zal dat zien, veel genaden zullen worden verkregen door degenen die het vereren, het is het kruis van Golgotha, dat jullie in de geest zal sterken en jullie zal voorbereiden op de Waarschuwing. Kinderen, gedurende zeven dagen en zeven nachten zal het glorievolle kruis van mijn Zoon aan de hemel blijven, Ik vraag jullie alle ellende en zonden op te dragen, evenals jullie familieleden die verder van God zijn verwijderd, zodat zij zich kunnen bekeren tijden het ontwaken van het bewustzijn en zich dan bij de kudde van de grote Herder kunnen aansluiten.

Kinderen, de tijd van het wonder zal maar kort zijn, maar lang genoeg voor de evangelisatie van de aarde. Al mijn gelovige kinderen zullen helpen om uiteindelijk de lauwe zielen te wekken opdat zij niet verloren zullen gaan en zich voor eens en voor altijd kunnen uitspreken. Het wonder zal de tijd zijn van de grote oogst, het koren zal van het kaf worden gescheiden en de schapen zullen van de geiten worden gescheiden, en zo zal de kudde van mijn Zoon gereed zijn.

Daarom kindertjes, blijf wakker, val niet in slap, opdat de nacht je niet onvoorbereid vindt: bedenk dat tijd niet langer tijd is en dat ieder moment in deze tijd alles zal losbarsten. Mogen mijn zege en bescherming met jullie zijn, kudde van mijn Zoon.

Jullie Moeder, Maria, Mystieke Roos, houdt van jullie.
Heiligdom van Aguacatala.

 

27 September 2012, 14.45u
O STERVELINGEN, WANDEL NIET LANGER IN DUISTERNIS, STEL JE BEKERING NIET UIT TOT HET LAATSTE MOMENT, WANT JE ZOU JE ZIEL KUNNEN VERLIEZEN BIJ DE DOORTOCHT VAN DE GODDELIJKE GERECHTIGHEID!

OPROEP VAN DE HEILIGE MICHAËL’S AAN DE MENSHEID

Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ere zij God, Ere zij God, Ere zij God.

Dank de HEER want Hij is goed, want zijn barmhartigheid is oneindig. Moge de vrede van de Almachtige God met jullie allen zijn, mensen van goede wil.

Zaad van God de Allerhoogste, erfgoed van mijn HEER, blijf in de liefde van onze geliefde en Heilige Vader Yahweh. Broeders en zusters, de dagen van jullie bevrijding zijn nabij. Houdt niet op de glorie van God te prijzen. De kracht van het eerbewijs doet alle vestingen ineen storten en brengt jullie dichter bij mijn Vaders barmhartigheid. De nacht zal spoedig over de mensheid vallen en er zijn er maar heel weinig die hun lampen hebben gevuld met de olie van het gebed. O stervelingen, wandel niet langer in duisternis, stel je bekering niet uit tot het laatste moment, want je zou je ziel kunnen verliezen bij de doortocht van de Goddelijke Gerechtigheid!

O zielen die in staat van doodzonde zijn, als jullie de pijn van de verdoemde zielen zouden kennen, ik verzeker jullie dat je terug zou komen naar de liefde van God. Bedenk dat de wil van mijn Vader jullie redding wenst, volhardt niet in jullie geestelijke doofheid, hou je verre van zonde en slechtheid en verzoen je zo spoedig mogelijk met God, opdat je zijn barmhartigheid waard zult zijn. Broeders, vraag om onze bescherming en voorspraak, wij zijn hier om jullie te dienen en jullie te helpen bij al je noden en geestelijke strijd; onze Vader heeft ons de genade gegeven om met jullie in gemeenschap te zijn om jullie te beschermen in deze tijden die zo vol zijn met duisternis en jullie te begeleiden langs het pad van de redding. Wees niet bang om onze bescherming te vragen, wij zijn jullie broeders, roep ons aan en we komen jullie graag helpen.

Aardse broeders, ik, je broeder Michaël, samen met Gabriël, Raphaël en mijn andere broeders van het koninkrijk van mijn Vader, de Aartsengelen en Engelen, willen dat jullie op ons rekenen, onze missie is jullie te beschermen en jullie veilig naar de glorie van God te brengen. Broeders, wees voorbereid op de komst van de Waarschuwing, zodat jullie bestand zijn tegen de aanwezigheid van onze Vader en opdat jullie bij zijn terugkeer zijn Heilige Wil zult doen. Alle zielen in Gods genade zullen taken worden toevertrouwd die verricht moeten worden in de tijd van het Wonder, alle missies zijn gericht op de hereniging van de kudde van mijn Vader hier op aarde.

Iedere sterveling zal de toestand van zijn ziel kennen en een duidelijker beeld krijgen van het bestaan van God, van het bestaan van de hemel, het vagevuur en de hel. Die zielen die in deze wereld van duisternis of in geestelijke warmte wandelen, hun pad door de eeuwigheid zal hun dienen om de toestand van de veroordeelde zielen te kennen en de toestand waarin de zielen in het vagevuur verkeren. Mijn Vader wil hun het bestaan van het leven in het hiernamaals tonen om hun bewust te laten worden en berouw te hebben over hun zonden en nieuwe mannen en vrouwen te worden wanneer zij terugkeren naar dit aardoppervlak.

Aan de zielen die door het gebrek aan liefde kwaad doen in deze wereld, maar niet gewijd zijn, en ook hun ziel niet aan de prins van de duisternis hebben verkocht. Zal mijn Vader tijdens de Waarschuwing een laatste kans geven om zich te bekeren. Het zal hun de onderwereld laten zien en zij zullen het vuur voelen dat de veroordeelde zielen verbrandt en zij zullen hun kwellingen zien. Hun houding tijdens de eeuwigheid zal de schade laten zien, die zij veroorzaakt hebben; dat zal pijnlijk zijn, maar noodzakelijk voor hun bekering.

De zielen die zijn toegewijd aan de prins van deze wereld en die nee hebben gezegd tegen de barmhartigheid van God, zullen niet terug keren, zij zullen voor altijd verloren zijn in de diepten van de afgrond. Denk daar eens over broeders en zie je zonden nu in, want de tijd van barmhartigheid is weldra voorbij. Wend je niet af van de liefde van God en reken op ons. Wij voeren de Wil van de Vader uit, onze missie is jullie te beschermen en veilig naar de glorie van God te brengen. Alleluia, Alleluia, Alleluia, wij zijn jullie broeders: Michaël, Gabriël, Raphaël en andere lichtdragers die stralen van liefde om de Wil van onze Vader te doen.

Ere aan God in de hoogste en vrede op aarde aan de mensen van goede wil.

 

19 september 2012, 13.55u.
Mijn lieve kinderen, bid voor de zielen die behoefte hebben aan de genade van God in deze wereld, zodat zij zich kunnen bekeren vóór het ontwaken van het bewustzijn!

HEILIGDOM VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, DE AGUACATALA

Lieve kinderen van mijn hart, de vrede van God zij met jullie,

Weldra zal de mensheid aan haar reis door de woestijn beginnen; alom worden berichten over ellende gehoord. Blijf met mij verbonden, dan blijft de weg door de wildernis verdraaglijk. O mensheid, het uur van de waarheid nadert. Veel zielen hebben zich onttrokken aan de genade van God en Zijn reddingsplan. Jammer voor jullie, want jullie weten niet wat voor jullie is bereid.

Jullie verkopen je ziel voor een paar munten, een kortstondige macht en een korte, ijdele glorie. Jullie hebben je laten verleiden door de prins van deze wereld en jullie hebben hem jullie ziel voor een habbekrats geleverd; en vandaag genieten jullie van de pleziertjes van dit voorbijgaande leven, morgen zullen jullie wenen en tandenknarsen voor eeuwig.

Er zal geen tijd voor barmhartigheid meer zijn voor jullie; welk een droefheid overvalt mijn hart als moeder van de mensheid als ik die zielen verloren zie gaan in de diepten van de afgrond, bij het ontwaken van het bewustzijn dat op het punt staat te gebeuren! De zielen die in dit leven beslist nee zeggen tegen de God van het leven, sluiten een overeenkomst met de prins van deze wereld en in die zielen is de Geest Gods niet meer aanwezig. Dat zijn de zielen die al een eigenaar hebben en weldra zal hun meester hen opeisen.

Kindertjes, help mij met jullie gebeden en het bidden van de Rozenkrans om die talrijke zielen te redden die dwalen in de duisternis van deze wereld, maar die nog gered kunnen worden als jullie voor hen bidden. Kindertjes, bid voor de zielen die de barmhartigheid van God in deze wereld het meeste nodig hebben, opdat zij berouw kunnen hebben tijdens het ontwaken van het bewustzijn. Mijn kindertjes, bereid je voor met jullie lichten ontstoken door het gebed, want de Waarschuwing komt in een handomdraai; terwijl je er het minst op verdacht bent, bevind je je in de aanwezigheid van de Vader.

Bid en waak, als kinderen van het licht, wees geestelijk voorbereid opdat jullie weg naar de eeuwigheid in Gods genade moge zijn. Vooruit, wees niet bang, mijn Vader is oneindig barmhartig en wil jullie de gelegenheid geven berouw te hebben over jullie zonden en jullie met Hem te verzoenen, opdat jullie morgen het leven in overvloed zullen hebben. Dat mijn moederlijke bescherming en mijn liefde altijd met jullie mogen zijn.

Jullie moeder, Maria, Mystieke Roos.
Maak deze boodschap bekend tot aan de uiteinden van de aarde.

 

15 september 2012, 08.10u.                                                         

O mensheid, die in staat van doodzonde is, o lauwen van hart, als jullie niet wakker worden door mijn waarschuwing, verzeker Ik jullie dat jullie voor eeuwig verloren zult zijn!

DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS IN HET SACRAMENT AAN DE MENSHEID
Mijn kinderen, vrede zij met jullie,

Wee de zielen die doorgaan in het duister te dwalen, want velen zullen niet ontwaken. Ik zeg jullie nogmaals, maak je rekeningen in orde en verzoen je zo snel mogelijk met jullie hemelse Vader, zodat je ziel niet te maken krijgt met het vuur van de Goddelijke Gerechtigheid. Voorwaar, Ik zeg jullie, dat degenen in staat van doodzonde, zonder oprecht berouw, die niet terugkeren op de weg naar de redding, verloren kunnen gaan in de diepten van de afgrond wanneer de tijd van het ontwaken van het bewustzijn komt.

Ik waarschuw jullie, opstandelingen en zondige schapen, terug te keren naar de kudde en je verre te houden van zonde; ga naar een van mijn herders en belijd je fouten; wees niet bang, Ik ben de Goede Herder, die Zijn leven geeft voor Zijn schapen, die er negenennegentig in de steek laat om op zoek te gaan naar het verloren schaap. Verzoen je met je Eeuwige Herder, zodat je op de groene weiden en bij helder water kunt verblijven, waar je je honger kunt stillen en je dorst kunt lessen.

Heb berouw en bekeer je, opstandige jeugd, heb berouw en bekeer je, hoeren, homoseksuelen, overspeligen, losbandigen, echtbrekers, alcoholisten, leugenaars, dieven, tovenaars, afgunstigen, aborterende moeders en andere zielen die in staat van doodzonde dwalen. Door zo’n eenmalige stap voor de eeuwigheid voorkom je een eeuwigdurende nachtmerrie. De tijd van Mijn Waarschuwing is nabij en klopt aan de deur, zondig niet meer; anders zal je ziel verloren gaan; velen zullen niet terugkeren; de stilte van de dood zal ze grijpen en niemand zal ze meer horen.

O mensheid, die in staat van doodzonde is, o lauwen van hart, als jullie niet wakker worden door mijn waarschuwing, verzeker Ik jullie dat jullie voor eeuwig verloren zult zijn! De ruiters van Mijn Gerechtigheid komen al naderbij, en brengen vernietiging bij de bewoners van de aarde. Onverbeterlijke zondaars, waar wachten jullie op, op jullie terugkeer naar God? Ik herinner jullie eraan dat in de tijd van Mijn Gerechtigheid er geen tijd is voor genade.

Ouders wees geen stomme dieren; jullie geestelijke stilte kan de hel betekenen voor jullie gezinnen! Spreek tijdig en tijdloos, vertel je kinderen dat eeuwig leven of dood een realiteit is en dat duivels bestaan en die zijn in afwachting van zondaars en van allen die los van God zijn en Zijn voorschriften schenden.

Ouders, verzoen jullie thuis met God; geef het goede voorbeeld aan jullie kinderen, ga naar de Heilige Mis met jullie kinderen; het opzoeken van Mijn herders en het doen van een goede levensbiecht maken jullie en jullie gezin. Luister naar Mijn Woord en breng het in praktijk: De bijl ligt al aan de wortel van de bomen, en elke boom die geen goede vrucht voortbrengt zal worden omgehakt en in het vuur gegooid. (Matteüs 3, 10)
Ik waarschuw jullie, ouders, opdat je morgen niet hoeft te klagen. Jullie en je gezinnen moeten terugkomen naar God want wij zullen één gezin zijn in het Koninkrijk van Mijn Vader.

Jullie Herder: Jezus in het Sacrament; de geliefde die niet wordt bemind.

 

6 september 2012, 14.00u
Wordt niet moe om voor onze Benedictus te bidden, zodat hij zijn zending kan vervullen om Gods kudde te leiden in deze tijden van veel duisternis en geloofsafval.

OPROEP VAN DE HEILIGE MARIA AAN DE KINDEREN VAN GOD

Toezichthoudende engelen zijn al onder jullie, roep hen aan, ze zullen je graag hun bescherming geven. Mijn Vader stuurt ze om Zijn trouwe  volk op aarde te beschermen. Alles staat  op het punt om te beginnen, heb vertrouwen in God, en wend je niet af van je Moeder, neem mijn hand en bid iedere dag mijn Heilige Rozenkrans met mij en ik zal jullie niet verlaten.

Mijn kindertjes, er breken moeilijke dagen aan, maar vrees niet, laat dat niet uw vrede wegnemen, bid en geloof dat de hemelse bescherming met jullie is. Vergeet niet om een goed woordje te doen voor jullie bekenden die het verst van God af staan; bedenk dat alle gebeden, Heilige Missen, vasten, goede werken, smeekbeden en rozenhoedjes die jullie voor hen opdragen zullen hen behoeden voor teloorgang ten tijde van de Goddelijke gerechtigheid.

Mijn kindertjes, bid voor mijn geliefde zonen (priesters) omdat velen verloren gaan wanneer de loutering bij de kerk begint. Wordt niet moe om voor onze Benedictus te bidden, zodat hij zijn zending kan vervullen om Gods kudde te leiden in deze tijden van veel duisternis en geloofsafval. Hij is de paus die de Geest van God op de Stoel van Petrus heeft geplaatst om het lot van de kerk in deze eindtijd te leiden. Ondersteun hem met jullie gebeden, heb geen kritiek, oordeel niet, maak geen vergelijkingen, als jullie wisten hoe zwaar het kruis is dat hij draagt, zou je meer liefde hebben voor onze Benedictus.

Hij volgt de opdrachten van de Geest, en vecht om stevig op de Stoel van Petrus te blijven, ondanks zovele aanvallen en de vele afscheidingen in de kerk tijdens deze eindtijden. De glorie van de Olijfboom zal sterk blijven; de hemel zal hem staande houden  totdat de voor hem bepaalde periode is vervuld. Ik vraag jullie hem niet in de steek te laten, kindertjes; de plaatsbekleder van mijn Zoon op aarde heeft ondersteuning nodig van de hele Katholieke wereld, zodat hij door kan gaan met het voldoen aan de Wil van de Vader.

Ga voort mijn kinderen, vermeerder je gebeden en vraag om de bescherming van deze Moeder, die zoveel van jullie houdt en voor jullie lijdt. Blijf sterk tijdens de loutering, want je kunt morgen de kroon van het leven ontvangen. De vrede van God zij met jullie en mijn moederlijke bescherming moge jullie bijstaan.

Jullie Moeder, de Heilige Maria.

Maak mijn boodschappen en mijn bemiddeling bekend, kindertjes van mijn hart.

 

5 september 2012, 08.10u
Test de geesten, want iemand die zegt: Ik ben de Messias, is een leugenaar, want jullie weten heel goed dat de Mensenzoon geen voet meer op deze aarde zal zetten.

OPROEP VAN DE GOEDE HERDER AAN ZIJN KUDDE

Schapen van Mijn kudde, vrede zij met jullie,

Mijn kudde, wees er geestelijk op voorbereid om de Heilige Geest in jullie ziel te ontvangen. De zonde heeft de overhand genomen; het kaf verstikt het koren. Mijn Vader heeft al opdracht gegeven aan de rapers om de oogst binnen te halen, het wakker maken van het bewustzijn zal het kaf van de koren scheiden en de schapen van de geiten.

Veel zielen die in het donker dwalen zullen niet tegen het licht en de luister van Mijn Heilige Geest bestand zijn, en zij zullen zich in de duisternis werpen. Verdwaalde schapen, waar wachten jullie op? Om naar de kudde terug te keren? Ik zeg jullie, dat jullie heel weinig tijd hebben, want de avond valt en daarmee de schemer en de duisternis die jullie zullen verhinderen om de terugweg naar de kudde te vinden. Haast jullie, want de wolf loopt vrij rond en kijkt hoe hij jullie zal verslinden.

Opstandige schapen luister naar mijn laatste oproepen en kom zo snel als jullie kunnen terug naar de kudde, zodat jullie niet hoeven te klagen. Waarlijk, Ik zeg jullie, evenals de dwaze meisjes, zullen de deuren zijn gesloten door jullie ongehoorzaamheid en opstandigheid, en het zal te laat zijn, als jullie willen terugkomen en op de deur kloppen, want een stem zal jullie zeggen: Ik ken jullie niet!

Schapen van Mijn kudde, pas op, want de wolf is vermomd in schaapskleren, en zoekt naar wegen om jullie weg te houden en jullie verloren te laten gaan. Vertrouw niemand en stort je hart niet bij iedereen uit. Ik zeg dit, want als jullie Eeuwige Herder komt, loop je het risico te worden misleid door de lieve praatjes van de wolf en zijn volgelingen die manieren zoeken om Mijn stem na te bootsen om jullie van de weg af te brengen en jullie van de rotsen te gooien.

Test de geesten, want iemand die zegt: ‘Ik ben de Messias’, is een leugenaar, want jullie weten heel goed dat de Mensenzoon geen voet meer op deze aarde zal zetten. De Mensenzoon zal met Zijn trouwe volk komen regeren in het Nieuwe Jeruzalem tot aan het einde der tijden. Ik waarschuw jullie, Mijn kudde, om te blijven bidden en waakzaam te zijn, want wanneer je het het minst verwacht, zal de Mensenzoon komen. Ik zeg jullie nogmaals, wees slim als slangen en mak en nederig  als duiven.

Mijn vrede zij met jullie,

Jullie Herder, Jezus van Nazareth

 

30 augustus 2012, 08.35u
Alles is georganiseerd om de vrede te ontwrichten.

DRINGENDE OPROEP VAN GOD DE VADER AAN DE MENSHEID

Mijn erfgenamen, volk van God, vrede zij met jullie.

De vrede onder de mensen is bijna voorbij, een onverwachte gebeurtenis zal het lot van de mensheid veranderen. De dood van één van de wereldleiders zal de aanleiding zijn tot het uitbreken van oorlog. Alles is georganiseerd om de vrede te ontwrichten. Volkeren zullen elkaar aanvallen, chaos zal de mensheid overnemen en een derde van de wereldbevolking zal verdwijnen.

Mijn schepping zal in de rouw zijn gekleed door het verlies van zoveel zielen. De hemel zal huilen en de mensheid zal aan haar Calvarië beginnen. Wee gij, Jeruzalem, dat niet naar Mij wilde luisteren. Wee gij, Israël, want je lot is bezegeld. Je heuvels zullen bezet worden door je vijanden en je bondgenoten zullen niet in staat zijn om je te verdedigen. Je tijd is gekomen. De machtigste landen zullen je land en je weelde overnemen en de oorlogskreten zullen je doen sidderen.

O Jeruzalem. Je keerde je rug naar je Verlosser, en door je straten stroomde het Bloed van Mijn Enig Geborene, Onschuldig Bloed, dat je gisteren voor je kinderen hebt betaald en dat morgen je schande en verdriet zal zijn. Voor jou, o Israël, zal mijn schepping lijden. Je machtswellust en expansiedrift zullen zich tegen je keren. In plaats van vreugdeliederen en vreugde om de overwinning, zullen je kinderen wenen om je nederlaag. Luister nogmaals naar de kreet van Mijn Zoon: Jeruzalem, Jeruzalem, dat je profeten doodt en degenen die jullie gezonden worden, stenigt! Hoe dikwijls heb ik je kinderen niet als een kloek haar kuikens onder Mijn vleugels willen verzamelen en jij wilde dat niet! Zie dat je huis is verlaten. Ik zeg je dat jullie mij niet zullen zien totdat je zegt: Gezegend is Hij die komt in de naam van des Heren. (Matteüs 21:9)

O Jeruzalem, je ligt er eenzaam en triest bij, gedompeld in verlatenheid; degenen die gisteren je naam nog toejuichten liggen vandaag in het stof en zijn vergeten. Allen hebben zich van je afgekeerd en je overgeleverd in de handen van je vijanden. Volkeren zingen een treurlied voor wat niet langer dochter is van Mijn volk. Het verleden herhaalt zich; de mensheid beweegt zich tussen vreugde en droefheid; niets is blijvend in deze voorbijgaande wereld; wat er gisteren was, is er vandaag niet meer.

Alle mensen zijn gras en hun trouw is niets anders dan een veldbloem. Het gras verdort, de bloem verwelkt wanneer de adem van de Heer erover waait; zeker, dit volk is gras! Het gras verdort, de bloem verwelkt, maar het Woord van onze God houdt in eeuwigheid stand. (Jesaja 40:6-8)

Stervelingen ik zeg jullie dat de grootsheid van Mijn Barmhartigheid plaats zal maken voor de grootsheid van Mijn Gerechtigheid. Verlies geen tijd met de ijdelheden van deze wereld, verzamel je zo spoedig mogelijk in gebed en vraag om de redding van jullie zielen, want de tijd van de Goddelijke Gerechtigheid klopt aan jullie deur.

Wees in vrede, mensen van goede wil.

Jullie Vader, Yahweh, Heer van alle Volkeren.

Maak Mijn boodschappen bekend tot aan de uiteinden van de wereld.

 

22 augustus 2012, 00.35u
Kindertjes, ik roep de gehele mensheid op vanuit deze uitverkoren stad,  zonder onderscheid naar geloof, ras of godsdienst; kom terug naar het huis van de Vader, er is maar één ware Drievuldige Godheid: God die Zijn hele schepping en zijn schepsels bemint!

DRINGENDE OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS AAN DE MENSHEID

Kindertjes van mijn hart, moge de vrede van God met jullie allen zijn.

Mijn hart is ongelukkig en bedroefd bij het verlies van zoveel zielen; de tijd van de Goddelijke Gerechtigheid komt steeds dichterbij. O mensheid, wat is er met je aan de hand! Waarom luisteren jullie niet naar deze Moeder, die zielsveel van jullie houdt? Steek geen doornen meer in mijn pijnlijke hart, denk er nog eens over na en heb berouw voordat de tijd van de Goddelijke Gerechtigheid aanbreekt. Ik zeg jullie, je weet niet wat je te wachten staat.

Kindertjes, als de tijd van de Heilige Goddelijke Gerechtigheid komt, zal er geen tijd meer zijn om berouw te hebben. Wees niet zo koppig, weet dat alles ieder moment kan beginnen en de grote meerderheid van de mensheid leeft nog steeds in zonde. Bedenk: God houdt van jullie, maar haat jullie zonden; hou nu op met zondigen, want er is geen tijd meer. Luister naar deze laatste klok van genade, want de gerechtigheid komt spoedig.

Kindertjes, ik roep de gehele mensheid op vanuit deze uitverkoren stad,  zonder onderscheid naar geloof, ras of godsdienst; kom terug naar het huis van de Vader, er is maar één ware Drievuldige Godheid; God die Zijn hele schepping en zijn schepsels bemint! Aanbid geen andere goden, en ook geen door de mens gemaakte godheden, want deze scheiden jullie van de liefde van de Ene Ware God. Kindertjes, zie hoe genadevol de Vader is, die zelfs als hij weet dat velen van jullie Hem de rug toekeren, en de leer van vreemde goden volgen, jullie  trouw blijft en Zijn Liefde blijft geven en wacht tot Hij wordt erkend als de universele God.

O volkeren, bereid u voor op het wekken van het bewustzijn waardoor jullie bewust zullen worden van het bestaan van de Ene Ware God, de Heer van de hele zichtbare en onzichtbare schepping, God der goden en Heer der heren, Hij die is, altijd was en altijd zal zijn. Ik roep jullie op, kindertjes, die vreemde goden aanbidden, blijf bij de liefde en de genade van God de Vader, Jahweh, wees niet bang; mijn Vader, die ook jullie Vader is, houdt van jullie en Zijn genade voor jullie zal groter zijn tijdens de Waarschuwing, om jullie weer te wekken tot het aardse leven, Hem erkennen als de enige ware God, en je weer aan te sluiten bij Zijn kudde en jullie zullen één kudde zijn onder de hoede van één enkele herder.

Mijn kinderen, Mijn Vader wacht op jullie, om jullie de waarheid te laten zien; denk niet dat Hij jullie zal straffen, denk niet dat Hij jullie verwijten zal maken, zelfs geen kleine. Mijn Vader is in wezen Liefde en wacht met open armen op jullie, zodat jullie als verloren zonen kunnen terugkeren naar het huis van je ouders. De stortvloed van genade voor de hele mensheid zal weldra komen en alle volkeren zullen Hem aanbidden en Hem erkennen als de enige ware God. Bereid daarom jullie zielen voor, kleintjes, want het uur van de grote genade is nabij.

Moge de vrede van God met jullie zijn en moge mijn moederlijke bescherming jullie bijstaan.

Je Moeder, Maria, Mystieke Roos.

Maak deze boodschap bekend tot in de uithoeken van de aarde.

 

15 augustus 2012, 10.30u
O mijn geliefd Columbia, hoe lijd ik, als ik jullie zie zondigen.

DRINGENDE OPROEP VAN MARIA, MYSTIEKE ROOS, AAN HET VOLK VAN COLUMBIA

Kindertjes van mijn geliefd Columbia, maak jullie paden recht.

Ik ben diep bedroefd en mijn hart wordt verscheurd door de onverschilligheid en de ondankbaarheid van de grote meerderheid van de mensheid. Nu het wekken van het bewustzijn nadert, en de tekenen aan de hemel zullen versterken, zullen veel zielen verloren gaan omdat zij geestelijk niet voorbereid zijn en doorgaan om in duisternis te dwalen, gescheiden van God door zonde, en hun zielen zullen het niet uithouden in de aanwezigheid van de Vader.

Mijn smart is groot omdat ik weet dat de tijd van genade voorbij gaat en de grote meerderheid van mijn kinderen doorgaat met zondigen. O mijn geliefd Columbia, hoe lijd ik, als ik jullie zie zondigen. Ik zeg jullie, dat jullie spoedig gelouterd zullen worden zodat jullie de Wil van mijn Vader waardig zijn. Hoe dikwijls heb ik bij Mijn Vader voor jullie gepleit, geliefd Columbia, en wachtte op jullie oprechte bekering! Maar nee, iedere dag zondigen jullie meer en verergeren jullie de smart van deze Moeder. Ik zal doorgaan voor jullie te bidden, mijn geliefd volk, opdat jullie loutering makkelijker zal zijn. Word wakker, dochter van Zion! Maak jullie paden recht en stop met de moord op mijn baby’s, want het bloed van deze kleintjes schreeuwt om gerechtigheid.

Ik zeg je, geliefd Columbia, dat jullie bevoorrecht zijn onder vele volkeren, want van hier zal de schreeuw om vrijheid komen, die de wereld zal wakker maken. Meer en meer verstrijkt de tijd voor jullie, en jullie zijn nog niet bekeerd. Ik wil niet zien dat jullie lijden; ik wil niet zien dat jullie bedroefd zijn en in rouw gekleed gaan door het verlies van jullie kinderen, omdat jullie steden werden vernietigd. Mijn oproep, mijn geliefde kinderen van Columbia, is een dringende, namelijk om mijn Rozenkrans vaker te bidden. Moge het hele volk terugvallen op God en vergiffenis vragen voor zijn zonden; doe als het volk van Nineve, vast en bid voor jullie bekering en de bekering van het volk. Bid voor het einde van het geweld in al zijn vormen. Ik wil dat het hele volk op de laatste dag van deze maand, die gewijd is aan de Vader, om twaalf uur ’s middags, het uur van mijn Angelus, voor een ogenblik stopt met werken en de Rozenkrans met mij bidt; ik vraag jullie ook die dag te vasten, zodat we samen tot de Vader bidden voor jullie bekering. Mijn Vader, die oneindig barmhartig is, zal je gebeden en smeekbeden horen, en, zoals Hij deed met de bewoners van Nineve, zal Hij ook genadig zijn voor jullie en jullie land niet straffen of vernietigen.

Geef gehoor aan mijn oproep, kindertjes van mijn geliefd Columbia, jullie weten best dat ik van dit volk hou en haar niet wil zien lijden en rouwen om het verlies van jullie kinderen. Kom kindertjes, ik ben bij jullie, samen zullen we luid bidden tot de Vader om genadig te zijn met jullie land en jullie Zijn Heilige Gerechtigheid niet hoeven te kennen.

Jullie moeder, Maria, Mystieke Roos, die van jullie houdt.

Maak mijn boodschap bekend aan al mijn kinderen, mijn geliefd Columbia

 

10 augustus 2012, 08.10u
De toekomstige Nieuwe Wereldorde, die in de aarde zal worden gevestigd, zal de regering van Mijn tegenstander zijn.

OPROEP VAN JEZUS VAN NAZARETH AAN ZIJN KUDDE

Schapen van Mijn kudde, vrede zij met jullie.

De nacht breekt aan, de nacht is een tijd van gerechtigheid. Haast jullie, opstandige schapen want de tijd verstrijkt, wacht niet met jullie redding tot het laatste ogenblik. De geestelijke ineenstorting is heel dichtbij en velen die niet zo warm lopen voor de kerk, zullen hun geloof verliezen. Miljoenen zielen zullen Mijn Kerk verlaten om de leer van de stichters van de valse kerk te volgen, waar alles is toegestaan. Het zal de kerk van de verdoemenis zijn, die de zielen naar de eeuwige dood leidt. O wat lijdt Mijn Plaatsbekleder door op de stoel van Petrus te blijven. De intriges en afscheidingen zullen weldra vrucht afwerpen, de opstandelingen zoeken wegen  om de opvolger van Petrus te onttronen, de valse paus te installeren en zo de deuren van het Huis van Mijn Vader te openen voor Mijn tegenstander.

Wat doet het Mij pijn om de ontwijding te zien van het Huis van Mijn Vader, mijn tabernakels worden beledigd en Mijn Lichaam wordt stuk getrapt. Alle Huizen van Mijn Vader worden gesloten en mijn dagelijkse aanbidding zal worden uitgesteld. De opstandelingen zullen Mijn huizen in bezit nemen en hervormingen doorvoeren; ze zullen Mijn afbeeldingen, die van Mijn Moeder en Mijn leerlingen vervangen door valse goden, de leer van Mijn Kerk veranderen en Mijn Lichaam en Mijn Bloed vervangen door een stukje brood en Mijn dagelijkse aanbidding door bijeenkomsten. Mijn kinderen, Ik zal daar niet meer zijn, onthoud jullie van deelname aan deze diensten, vrees niet, via Mijn Moeder zal ik jullie priesters sturen die Mij trouw zijn, die Mijn Heilig Offer zullen vieren zodat jullie het echte Lichaam en Bloed van het Lam Gods kunnen eten en drinken.

Schapen van Mijn kudde, weet dat wanneer dit begint te gebeuren, jullie op zoek moeten gaan naar de schuilplaatsen van Mijn Moeder en de plaatsen voor onderdak, blijf uit de buurt van de kernen van dorpen en steden, want zoals jullie weten, is dit de tijd van de vervolgingen. Mijn kinderen, velen van jullie zullen worden verraden door jullie eigen familie, en daarom moeten jullie via Mijn Moeder en de profeten van deze tijd met Mij in contact blijven, om dagelijks te worden onderricht over de Wil van Mijn Vader. Herinner je Mijn Woord: Ik zal de herder treffen, en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. (Matteüs 26:31)

O, hoeveel van degenen die vandaag zeggen dat zij Mij trouw zijn, zullen Mij verlaten en velen van degenen die Mij niet kennen zullen naar Mij terugkeren. Dit zal volgens Mijn Woord zijn; Vaak zullen de eersten de laatsten zijn en de laatsten de eersten. (Marcus 10:31)

Waarlijk, Ik zeg U dat alleen zij die volhouden de kroon van het leven zullen winnen. Als je je van Mij afwendt, riskeer je verloren te gaan, want de bedrieger bekoort je met zijn leugens en valse beloften, om je van de weg af te leiden en je dan van de rotsen te gooien.

De toekomstige Nieuwe Wereldorde, die in de aarde zal worden gevestigd, zal de regering van Mijn tegenstander zijn. Iedereen die zich niet onderwerpt aan haar wetten zal worden vervolgd, gemarteld en zal zelfs zijn leven verliezen. Al degenen die niet toestaan te worden gemerkt met het teken van het beest, zullen al hun bezittingen, werk, studie, gezondheid en vrijheid verliezen. De Nieuwe Wereldorde zal alle eigendommen van Mijn trouwe volk overnemen. Er zal een wereldomvattende volkstelling worden gehouden en de informatie die deze oplevert zal de Nieuwe Wereldorde dienen om vast te stellen welke bevolking Katholiek en Christelijk is, dat  om te weten waar zij zich bevinden en te beginnen met de vervolging en de uitroeiing.

Mijn kindertjes zullen in de handen van de staat vallen en hun ouders zullen alle macht over hen hebben verloren. Weet dus, dat wanneer de volkstelling wordt aangekondigd, jullie moeten vluchten. Ik zal het Mijn volk laten weten, voordat deze gebeurtenissen plaats vinden, zodat wanneer het zover is, jullie klaar staan en je niet bij verrassing worden overvallen en zeg niet dat je niet was gewaarschuwd. Bereid je dus voor, Mijn strijdvaardige Kerk, want de trompetten zullen spoedig weer klinken; ga door met bidden en waakzaam zijn, want het uur van de vrijheid is nabij. Heb berouw en bekeer je, maak je zaken met God in orde en ouders; maak jullie huizen in orde, zodat wanneer de tijd van Mijn Gerechtigheid komt jullie klaar zijn als de verstandige meisjes, met jullie lampen aan, en wakker zodat jullie kunnen eten met jullie Heer.

Mijn vrede laat Ik jullie, Mijn vrede geef Ik jullie. Ik ben jullie Meester, Jezus van Nazareth.

Maak Mijn boodschappen bekend tot in de uithoeken van de aarde.

 

3 augustus 2012, 08.10u
De botsing van twee asteroïden zal Mijn Glorieuze Kruis vormen.

OPROEP VAN JEZUS IN HET ALLERHEILIGST SACRAMENT AAN DE MENSHEID

De botsing van twee asteroïden zal Mijn glorieuze kruis vormen. De botsing zal de aarde doen schudden en de aardas verplaatsen, waardoor de tijd meer en meer wordt ingekort. De Heilige en Goddelijke Wil  van Mijn Vader staat niet toe dat deze twee asteroïden met de aarde in botsing komen. Want als dat zou gebeuren, zou dat catastrofale gevolgen hebben voor de schepping en de schepsels hebben. Mijn Vader zal de botsing in de ruimte toestaan om de mensen Zijn Goedheid en Zijn Medelijden met de mensheid te tonen. Als gevolg van de botsing van de asteroïden zal de mensheid Mijn Glorieuze Kruis zien, dat gedurende zeven dagen en nachten aan de hemel te zien zal zijn en dat de nadering van de Waarschuwing aankondigt.

Mijn kinderen, bereid jullie voor op deze gebeurtenis en wees niet bang. Mijn Glorierijke Kruis zal voor velen genezing en redding zijn; maar anderen zullen het afwijzen. En velen zullen zeggen dat het om een kosmisch verschijnsel gaat, zoals de uitlijning van de planeten. Maar jullie, Mijn volk, weten dat het een oproep van de Hemel is, om op het wekken van het bewustzijn te zijn voorbereid.

Mijn kinderen, alle gebeurtenissen zijn door het kwaad en de zonden van dit goddeloze geslacht versneld. Daarom zal Mijn Vader volgens Zijn Heilige Wil jullie deze tekenen sturen, om je te verzoenen met God, en zo spoedig mogelijk terug keren naar de weg van jullie redding. De Heilige Drie-eenheid wil niet steeds zoveel zielen verliezen door gebrek aan kennis. Wees Mijn Vader dankbaar, want Zijn Liefde is zo groot en Zijn Genade zo oneindig, dat Hij jullie, ondanks dat Hij weet dat jullie een stijfkoppig ras zijn, de gelegenheid wil geven om op de weg naar Hem terug te keren, die jullie naar het eeuwige leven zal leiden.

Nogmaals zeg Ik jullie, Mijn kinderen, bereid je voor, want je ogen zullen gebeurtenissen zien, die niet eerder door een oog zijn gezien. Jullie zijn gezegend, dat jullie, ondanks jullie slechtheid en zonde, Mijn Vader jullie uitverkozen heeft, en dat morgen velen van jullie Zijn erfdeel, Zijn uitverkoren volk, zal worden. Bid, Mijn Kinderen, Mijn Barmhartigheidsrozenkrans. Vergeet Mijn Uur niet want Ik verleen veel volle aflaten in deze tijd van diepe duisternis.

Mijn vrede zij met jullie en moge Mijn zegen jullie beschermen.
Jullie Vader, Jezus in het Allerheiligst Sacrament, de Vriend die jullie nooit in de steek laat.

Maak Mijn boodschappen in alle hoeken van de wereld bekend.

 

30 juli 2012, 15.30u
Mijn kudde, het uur van de waarheid nadert. De tijd van de Goddelijke Gerechtigheid breekt weldra aan.

Mijn kudde, het uur van de waarheid nadert, De tijd van de Goddelijke Gerechtigheid breekt weldra aan. De beker met de gerechte toorn van God stroomt over en staat gereed om over de volkeren te worden uitgestort. Binnenkort zullen overal noodkreten worden gehoord. De schepping van Mijn Vader zal in haar binnenste kreunen en het dagelijkse leven van de mensheid zal worden veranderd in chaos en troosteloosheid. De hele mensheid zal het bestaan van God kennen.

De tijd is de tijd niet meer; alles is begonnen te veranderen, de vogels zullen vluchten om daarmee aan te kondigen dat de vrede op aarde op het punt staat te eindigen. Het volk van God dat naar vreemde landen is verhuisd, zal weer naar zijn geboortegrond terugkeren. Mijn kudde verzamelt zich om Mij heen en verwacht in stilte Mijn spoedige terugkeer. Tekenen aan de hemel kondigen Mijn naderende komst aan. Ik zeg jullie dat Mijn Vader Zijn Heilige Wil heeft vastgelegd; ieder ogenblik kan nu alles veranderen. Velen zullen geen tijd hebben om naar God terug te keren, want die hebben alles uitgesteld tot het laatste uur, met inbegrip van hun redding.

Mijn kinderen, ik zeg jullie, dat de tijd al afloopt. De dagen zijn begonnen almaar korter te worden en aan hun grens zullen komen. Dat zal dan weer een teken zijn dat jullie vertelt dat Mijn dagen nabij zijn. Schapen van Mijn kudde, bid voor elkaar. Want er zal een rampspoed komen, die op aarde nog nooit gezien is. Laat je wereldse zorgen achter je, want voorwaar Ik zeg jullie, geen steen zal op de andere blijven, zoals jullie dat kennen. De tijd van de Goddelijke Gerechtigheid zal alles veranderen en alles van vorm wijzigen.

Deze wereld, die jullie kennen is aan haar verandering begonnen. Kijk aandachtig naar de zonsopgang ’s morgens en de zonsondegang ’s avonds. Breng deze laatste dagen, voordat de nacht valt, met het gezin door, want de nacht is de tijd van de troosteloosheid en van het leed. Ik zeg jullie nogmaals, wee de vrouwen die in deze dagen een kind baren, want niemand zal zich om haar bekommeren. De rampspoed zal plotseling komen en velen zullen worden vergeten; de aarde zal hen begraven en hun zielen zullen voor altijd verloren zijn.

Mijn Goddelijke Gerechtigheid zal veel gedoofde lampen vinden, zoals bij de dwaze meisjes. Zo zullen zij zeggen: Heer, Heer, doe open voor ons en Ik zal hun zeggen: Ik verzeker jullie, Ik ken jullie niet. (Matteüs 25:11-12)

Grote gebeurtenissen, die de bestemming van de mensheid veranderen, zullen spoedig plaats vinden. Rijkdom zal verdwijnen en daarmee iedereen die daarop zijn vertrouwen stelde. De mensheid zal worden gegeseld door de crisis van de rampspoed en de zweep van de honger zal velen verslinden. O jullie, gekken en dwazen, stop met het verzamelen van schatten, want er zal niets van overblijven. Het geld zal op de grond vallen en afval zijn, dat niemand opraapt. Wees voorbereid, alles zal plotseling gebeuren. Wanneer men het het minst verwacht, zal Mijn Gerechtigheid aan jullie deur kloppen. Wanneer de mensheid zich zeker voelt, zal zij het minst zeker zijn. Laat daarom je zorgen en je aardse beslommeringen liggen, maak je liever zorgen over hoe je het doel van je redding kunt bereiken. Wees paraat, zeg ik jullie nogmaals, voor het wekken van het bewustzijn door Mijn Vader, die heel spoedig aan de deuren van jullie ziel zal aankloppen.

Mijn kindertjes, oorlogsgeschreeuw zal zeer spoedig worden gehoord. Alles is georganiseerd. Volkeren bereiden zich voor op de oorlog en de schepping zal het bloed van veel dapperen betreuren. Verlies geen tijd met het maken van plannen voor de korte of langere tijd. Niets zal worden vervuld, alleen Mijn Woord zal vervuld worden: hemel en aarde zullen vergaan, maar Mijn Woorden zullen niet vergaan. Wees dus voorbereid Mijn kudde, want de trompetten zullen opnieuw klinken. Wees voorbereid en vul je lampen met gebed om de weg voor Mijn Glorierijke wederkomst te effenen.

Mijn vrede laat Ik jullie, Mijn vrede geef Ik jullie. Heb berouw en bekeer je, want het Koninkrijk van God is nabij.

Jullie Meester, Jezus van Nazareth, de Eeuwige Herder van de schapen.

Maak Mijn boodschappen bekend, schapen van Mijn kudde.

 

24 juli 2012, 13.30u
Kindertjes ik bemiddel niet meer om uitstel van de eindtijd, daarvoor is het te laat; ik bemiddel alleen nog voor het heil van de zielen.

OPROEP VAN DE HEILIGE MARIA  AAN DE KINDEREN VAN GOD

Kinderen van mijn hart, de vrede van God zij met jullie.

Heel spoedig zullen de trompetten opnieuw klinken en deze keer zullen ze met bijzondere kracht de mensheid oproepen om klaar te zijn voor de “Waarschuwing”. Het is tijd kindertjes, om in jullie woningen bijeen te komen en jullie toevlucht tot het gebed te nemen. Bedenk dat alles dat in het Woord van God staat geschreven, precies zal worden vervuld. De zuivering van de schepping en van de schepsels zal geschieden, zoals het geschreven staat.

Kindertjes, mijn Vader heeft mij liefdevol gevraagd Hem Zijn wil te laten doen; als moeder zal ik voortaan bidden voor de redding van de zielen en in het bijzonder voor degenen die het verst van God verwijderd zijn. Kindertjes, ik bemiddel niet meer voor uitstel van de eindtijd, daarvoor is het te laat; ik bemiddel alleen nog voor het heil van de zielen. Volgens de goddelijke wil is de tijd van de barmhartigheid bijna verstreken. Het ontbreekt alleen nog aan het opwekken van het geweten voordat de tijd geheel verstreken is. Wees erop voorbereid dat de vrede in de wereld spoedig verbroken wordt en alles zal gaan veranderen.

Reeds spoedig kan de arm van mijn Vader neervallen en de afscheiding in de Kerk kan ieder moment plaatsvinden. Zodra deze profetie vervuld is, zullen andere gebeurtenissen daarop volgen. Vandaar kindertjes, wees voorbereid, want jullie kennen de dag en het uur niet, waarop  dit alles zal beginnen. Ik ben door droefheid overmand, als ik zie dat veel zielen verloren zullen gaan. Omdat zij aan de oproepen van de hemel geen aandacht willen schenken, wijzen zij de Goddelijke barmhartigheid af. Zij volharden in hun waanzinnige speurtocht naar buitensporigheden en zonde. Wanneer zij uit hun geestelijke traagheid ontwaken en om de Goddelijke Barmhartigheid vragen, zal het voor hen te laat zijn, want de Goddelijke Gerechtigheid zal hen van de kudde van mijn Zoon scheiden en ze zullen niet meer gehoord worden.

Kindertjes, de schepping zal weldra in haar binnenste kraken, vuur zal uit de aarde stromen. De wateren van de zee zullen steden overstromen. De aarde zal beven en zich openen om haar klagen te laten horen. Oh, schepsel, kom zo snel mogelijk terug tot God! De tijd van de barmhartigheid is voorbij! Hef liederen en gebeden aan, opdat de Goddelijke Gerechtigheid makkelijker te verdragen zal zijn en jullie kunnen de dagen van de beproeving met geloof en hoop doorkomen. Ik zeg jullie, kindertjes, dat jullie in de tijd van de gerechtigheid beproefd zullen worden als goud in het vuur. Bidt met mij, kindertjes, mijn heilige Rozenkrans en bidt om de redding van de zielen die van God verwijderd zijn, opdat zij de barmhartigheid van de Waarschuwing verkrijgen. Heb medelijden met jullie broeders en help elkaar.

Blijf verenigd, zodat jullie met mij wandelen, mijn hand vasthouden en veilig door de woestijn van jullie zuivering kunnen trekken. Voorwaarts mijn kinderen, het uur is nabij, maar hebt geen angst! Laat mijn Rozenkrans niet in de steek, want jullie mogen je niet van het veilige pad verwijderen. Mijn Rozenkrans is het kompas dat jullie naar de poorten van de nieuwe schepping zal leiden.

Vertrouw op jullie moeder, die van jullie houdt en jullie niet zal verlaten als jullie haar niet verlaten. Weest moedig mijn kindertjes! Weest dapper! Neem toevlucht tot mijn Onbevlekte Hart en alles zal gebeuren als in een droom!

Ik  hou van jullie! Jullie Moeder, de Heilige Maria

Verspreid mijn boodschappen!

 

19 juli 2012, 08.40u

Haast je, opstandige kindertjes, opdat je barmhartigheid zult ondervinden, want de dagen van de goddelijk gerechtigheid zijn nabij.

Kindertjes van mijn hart, moge  de vrede van God met jullie zijn, en mijn moederlijke bescherming jullie altijd bijstaan.

Kindertjes, het volk van God zal weldra door de woestijn wandelen, de genadeslag komt weldra, Haast je opstandige kindertjes, opdat je barmhartigheid zult ondervinden, want de dagen van de goddelijke gerechtigheid zijn nabij. Kleintjes,  ik wil niet dat jullie verloren gaan, neem de oproep van deze Moeder ter harte en blijf  trouw aan de liefde en barmhartigheid van God. Dat mijn Vader jullie bij het bewustzijn roept is de laatste oproep tot bekering van de hemel. Kom kindertjes, wat weerhoud jullie ervan om ja te zeggen tegen de God van het leven? Kijk kleintjes, wat op het spel staat is je leven, wees niet zo koppig, word eindelijk eens helemaal wakker en bereid je geestelijk voor op deze belangrijke gebeurtenis die aanstaande is. Denk eraan dat na de Waarschuwing en het wonder dat daarop volgt, de tijd van de goddelijke gerechtigheid volgt, waarin jullie niet langer recht van spreken hebben.

Mijn Vader zal mijn tegenstander toestaan de mensheid en de kindertjes te testen; je weet niet wat je te wachten staat. Daarom vraag ik jullie na te denken en weer bij zinnen te komen en opnieuw de weg te kiezen naar het heil, want als jullie zo doorgaan als nu, zal jullie ziel voor eeuwig verloren zijn. De hele schepping moet door de louteringsoven gaan, want om de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde binnen te gaan moet jullie schitteren als witheet staal. Het hemelse Jeruzalem is de grootste gift die mijn Vader in gedachten heeft voor zijn trouwe volk.

Mijn opstandige kinderen, de hemel wacht op jullie; haast je, opdat je niet te laat zult zijn, zonder te zijn voorbereid. Ik wil niet dat jullie verloren gaan, ik hou van jullie, zelfs als ik weet dat jullie mij versmaden en vreugde beleven aan mijn Moederlijke smart. Ondanks dat houd ik nog van jullie met een liefde, zo groot als geen enkele aardse moeder jullie geven kan. Ik word het niet moe om voor jullie te bemiddelen, in de hoop dat jullie je zondig gedrag veranderen en jullie terugkomen naar de armen van de Vader en van deze Moeder die van jullie houdt en jullie niet wil verliezen. Vooruit mijn kindertjes, ik wacht op jullie, ik ben jullie toevlucht en schuilplaats, kom, neem mijn hand en ik leid jullie gezond en wel naar de poorten van de nieuwe schepping.

Jullie Moeder Maria van Vertroosting, toevlucht van het volk van God.

Kindertjes van mijn hart, verspreid mijn boodschappen.

 

11 juli 2012, 17.30u
Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals U wilt! (Mt 26, 39)

DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS DE GOEDE HERDER AAN ZIJN KUDDE.

Vrede zij met jullie, schapen van mijn kudde.

De nacht komt, velen zullen niet ontwaken, hun uur zal komen en zij zullen blijven slapen. Alleen om in de eeuwigheid te ontwaken en het zal een nachtmerrie zonder einde worden voor hen. De grote meerderheid van de mensheid blijft met haar rug naar Mij gewend staan en niet met haar gezicht, zij voelen zich heel zeker met hun materiële zaken. O, wat zijn jullie dwazen, jullie geloven in de dingen van deze wereld en haar ijdelheden, en jullie keren je van God af; jullie hebben het belangrijkste verwaarloosd, de schat van jullie redding!

Mijn kinderen, het leven van deze wereld is broos en voorbijgaand, dagelijks leef je met de dood, dagelijks sterf je een beetje. Bedenk nog eens wat Ik zeg en maak je liever bezorgd over de redding van je ware leven! Wat baat het de mens als hij de wereld wint als hij zijn ziel verliest? Wat zou de mens geven in ruil voor zijn ziel? Als je wist hoeveel waarde ik hecht aan een ziel. Als  er maar één ware gelovige zou zijn zou Ik voor die ene ziel graag opnieuw worden gekruisigd en weer willen sterven. Eén ziel die Ik verlies, laat Mijn lichaam beven en Mijn hart bloeden; hebben jullie nog niet bedacht hoeveel pijn ik dan moet lijden om zoveel zielen te zien vergaan?

De wolven jagen mijn kudde uiteen en verslinden hem; mijn schapen vallen van de rots door gebrek aan herders om leiding en zorg te geven waar ze om mekkeren. O ongelovige herders, wat zullen jullie Mij antwoorden als ik jullie morgen vraag rekenschap te geven over het weiden van mijn schapen? Veel herders hebben Mij verraden en hebben erin toegestemd om door Mijn tegenstander te worden verleid; zij hebben hun herderskleren afgelegd, en zich overgegeven aan de lusten van het vlees en de ijdelheden van deze vergankelijke wereld. Mijn tegenstander ontheiligt het huis van Mijn Vader, hij heeft veel van Mijn herders als bondgenoten die de deur voor hem openen om Mijn huis over te nemen en Mijn grote herder hier op aarde te verjagen. De ontheiliging is nabij, de troon van Mijn Petrus zal worden bezet en het beest neemt erop plaats.

Ontrouwe herders, jullie dagen zijn geteld, gewogen en gemeten; jullie tijd is gekomen, doe wat jullie moeten doen, en doe het gauw! Door jullie verraad en ongeloof zal ik naar Calvarië gaan en weer worden gekruisigd. Mijn hart is bedroefd door het verraad door Mijn eigen familieleden. VADER, ALS HET MOGELIJK IS, LAAT DEZE BEKER DAN AAN MIJ VOORBIJGAAN. MAAR NIET ZOALS IK WIL, MAAR ZOALS U HET WILT! (Mt 26, 39).

Schapen van Mijn kudde, bid en waak met mij, want het uur is nabij. Droefheid overvalt Me, de Mensenzoon zal opnieuw worden overgeleverd in de handen van de onrechtvaardigen. Blijf wakker en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. De geest is wel van goede wil, maar het vlees is zwak. (Mt. 26, 41).

Jezus van Nazareth, jullie Eeuwige Herder, bemint jullie.

Verspreid mijn boodschappen tot in alle uithoeken van de aarde.

 

8 juli 2012, 15.45u
Mijn goddelijke gerechtigheid komt om wet en orde herstellen!

ZEER DRINGENDE OPROEP VAN GOD DE VADER  AAN DE MENSHEID.

Mijn volk, Mijn erfgenamen, vrede zij met jullie.

Het vuur van de hemel komt naderbij en zal mijn schepping en mijn schepsels louteren. Mijn land zal kreunen als een vrouw in barensnood. De sterren zijn van streek en de planeten zullen in één lijn gaan liggen en hemelse verschijnselen vormen als nooit eerder door een mensenoog werd gezien. Mijn kinderen, Mijn erfgenamen, er is geen weg terug. Mijn goddelijke gerechtigheid komt om wet en orde terug te brengen. De mensheid zal van mijn bestaan weten en geen sterveling kan aan Mij en Mijn woorden twijfelen.

O mensheid, uit liefde voor jullie heb Ik Mijn enige Zoon opgeofferd om jullie te redden en Mijn Naam te eren door Zijn vergoten bloed, maar jullie hebben het mysterie van de liefde, dat door Zijn offer wordt gesymboliseerd, verworpen; meer dan twintig eeuwen zijn voorbij gegaan en toch gaan jullie door om de God van liefde en vergeving de rug toe te keren! De beker van Mijn terechte woede is overgelopen, jullie zonde en onverschilligheid hebben de code van de liefde die het heelal regeert verbroken en jullie hebben de code van Mijn gerechtigheid geopend, en die zullen jullie weldra ontvangen voor al jullie zonden, liefdeloosheid en onrechtvaardigheid.

De hele schepping zal zich tegen jullie keren, want jullie zijn de enigen die het evenwicht van de schepping verstoren. Hierdoor herkennen jullie Mijn gerechtigheid die alles zal reinigen en alles zal herstellen. De spanning in het heelal is opgelopen, het vuur van de hemel is onderweg om jullie te wekken uit je geestelijke slaap en zal jullie Mijn bestaan als de Ene Ware God doen erkennen. Mijn Naam is vergeten en misvormd door de grote meerderheid van de mensheid, jullie goden zijn zo talrijk als jullie steden en als er straten zijn in Jeruzalem waar altaren van schandelijkheid zijn opgericht om offers te brengen aan Baäl. Ik verzeker jullie dat jullie goden jullie niet zullen redden op de dag van jullie lijden!’

Mijn schepping staat op het punt om te worden hervormd en alles zal worden als in het begin. Al Mijn kinderen zullen het evenwicht van de liefde bewaren en er zal geen onrecht of zonde meer zijn. Alles zal worden overgedragen in de handen van mijn uitverkoren volk, en Mijn Wil zal geschieden, zoals geschreven, op de aarde zoals in de hemel. Maak je gereed, want het vuur van Mijn gerechtigheid is onderweg in de richting van de aarde. Draag je boetekleed en doe boete, want het uur van Mijn Gerechtigheid is nabij.
Moge de vrede van God wonen in jullie harten, mensen van goede wil. Jullie Vader, Jahweh, Heer van alle Volkeren.

Verspreid Mijn boodschappen tot in de uithoeken van de aarde.

 

2 juli 2012, 14.15u
Kindertjes, verzamel geen rijkdommen van de wereld, want alles zal zeer spoedig gebeuren. Spaar liever alles voor de hemel waar alles blijvend is en niets verloren zal gaan!

OPROEP VAN DE HEILIGE MARIA AAN DE KINDEREN VAN G0D.

Lieve kinderen van mijn hart, moge Gods vrede met jullie zijn.

Neem je toevlucht tot mij, en wees niet bang, ga door met het bidden van mijn Heilige Rozenkrans en stop daar niet mee, want de kracht van mijn Heilige Rozenkrans zal je vrijheid geven. Mijn tegenstander kan hen, die met geloof en godsvrucht mijn Rozenkrans bidden, niet raken, want ik zal met iedereen zijn die bidt en mediteert over de mysteries van geboorte, leven, lijden en dood van mijn geliefde Zoon Jezus. Bid voor hen die niet bidden en voor de zondaars van de hele wereld, opdat ook zij barmhartigheid zullen verkrijgen, omdat, wanneer jullie niet bidden, deze zielen verloren zullen gaan langs de weg van de gerechtvaardigde woede van God. Bid mijn Heilige Rozenkrans en de vrede van God zal met jullie zijn en het zal jullie nooit aan mijn moederlijke bescherming ontbreken.

Kindertjes, een grote gebeurtenis staat op het punt het lot van de mensheid te veranderen. De tekenen aan de hemel zullen heviger worden als een oproep tot bekering, alles zal van het ene moment op het andere beginnen te veranderen. Daarom moeten jullie voorbereid zijn, opdat je niet verrast wordt wanneer dit gebeurt. Ik zeg het nog eens kinderen, sla houdbaar voedsel in, want de hongersnood is nabij; wees niet koppig, maak een voorraad aan want jullie planeet gaat een fase van verandering binnen, die het leven van alle schepselen zal beïnvloeden. Het weer zal gaan veranderen, de dagen worden heter en de nachten worden kouder, en jullie weten wat dit ten gevolge heeft voor waterbronnen en oogsten. Ik waarschuw jullie hiervoor, opdat jullie ook dekens, jassen, colberts, sjaals, handschoenen en liefst wollen sokken voor de nachten en luchtige kleding voor overdag hebben.

Kindertjes, stel je niet vaak bloot aan de zon want zijn stralen zijn niet meer gezond voor de mensheid; mijdt directe zonnestraling tussen 12 en 4 uur ’s middags, want dan kan de zonnestraling de huid van velen verbranden. De zon ondergaat nu veranderingen in haar kern en de zonnevlammen zullen niet alleen jullie klimaat, maar ook de telecommunicatie op jullie planeet beïnvloeden. Spoedig zal een financiële crisis de economie van vele volkeren aantasten en velen zullen in faillissement geraken, waardoor de god van het geld zijn macht zal verliezen. De geheime afgezanten van het kwaad, door mijn tegenstander geleid via de Nieuwe Wereldorde, zal een nieuw financieel systeem invoeren.

Papier geld staat op het punt te verdwijnen om plaats te maken voor plastic met een microchip om de mensheid voor te bereiden op de invoering van het teken van het beest. Ik waarschuw jullie zodat je bent voorbereid op deze gebeurtenissen die op het punt staan te worden ontketend.
Kinderen verzamel geen rijkdommen van deze wereld, want alles zal heel spoedig gebeuren. Bewaar liever alles voor de hemel waar alles blijvend is en niets verloren gaat. Houd je aan mijn aanwijzingen en wees vrijgevig voor je broeders in de hoogste nood, want spoedig komt de dag dat het geld op straat ligt en geen enkele waarde meer heeft. Koop voedsel en voorraden en hecht je niet aan de dingen van deze wereld. 

Moge de vrede van God met jullie zijn en mijn  Heilige bescherming jullie bijstaan.
De Heilige Maria, jullie Moeder.

Kindertjes van mijn hart, maak deze boodschappen bekend.

 

26 juni 2012, 13.25u
De Kerk van mijn Zoon wordt gegeseld door de zweep van velen die gisteren zeiden dat zij mijn geliefden waren en vandaag leveren zij Haar als Judassen uit aan de machten van de duisternis!

SMARTELIJKE OPROEP VAN EEN BEDROEFDE MARIA AAN DE KATHOLIEKE WERELD

Lieve kinderen  van mijn hart, ga met mij mee naar Calvarië.

Volk van God, wees klaar, want de gebeurtenissen staan op het punt om uit te breken. De Kerk van mijn Zoon is begonnen aan haar Calvarië, onze Benedictus leeft onder zware druk; bid voor hem en voor mijn geliefden die hun leven zullen geven bij de verdediging van het geloof en de leer van de Kerk. Het bloed van de martelaren zal het Huis van De Vader reinigen. Kindertjes, dit bloed dat weldra zal worden vergoten, is het Bloed van mijn Zoon, dat het geloof van Gods volk, dat de hoop schijnt te verliezen door de beproevingen waaraan de Kerk zal worden onderworpen, zal versterken.

De Kerk van mijn Zoon wordt gegeseld door de zweep van velen die gisteren zeiden dat zij mijn geliefden waren en Haar vandaag als Judassen overleveren aan de machten van de duisternis! O ongelovige herders, die wederom mijn Zoon, vertegenwoordigd in Zijn Kerk, uitleveren in de handen van mijn tegenstander. Ik zeg jullie, als Moeder van God de Zoon, als Moeder van de mensheid en van de Kerk, dat jullie pijn erger zal zijn dan die van Judas, daar in de diepten van het dodenrijk. Hoge priester en kerkbestuur, waarom veroordelen jullie mijn Zoon weer? De kerk die jullie aan mijn tegenstander willen overleveren is het Mystiek Lichaam van mijn Zoon Jezus. Vandaag geselen jullie Hem weer met de zweep van jullie ondankbaarheid, zelfzucht en machtswellust. Jullie geseling zal nog meer pijn aan het Lichaam van mijn Zoon veroorzaken. Jullie weten niet hoe groot de pijn is, die ik voel bij het zien van het verraad dan Jezus zal ondergaan door zijn eigen familie.

De hemel huilt met mij om te zien dat jullie mijn Zoon zullen verkopen, niet voor dertig zilverlingen, zoals Judas, maar eerder voor machtswellust en trots, die jullie eeuwige dood zullen zijn. Jullie weten heel goed wie mijn Zoon is, des te pijnlijker is jullie verraad; mijn Moederlijke tranen bedekken de schepping en mijn Hart, dat wederom zal worden doorstoken met de lans van jullie ondankbaarheid. Wat heeft mijn Zoon jullie voor slechts gedaan, dat jullie Hem weer kruisigen? Waarom gedragen jullie je zo tegenover Hem, die in wezen Liefde is? O ontrouwe hoge priesters en kerkbestuur, jullie herhalen de geschiedenis! Mijn Hart is verscheurd; Ik ben de Bedroefde Moeder die weer naar Calvarië loopt; Ik zeg jullie, ongelovige herders, het bloed dat zal worden vergoten, zal jullie morgen veroordelen. O Judassen van deze tijd! In de naam van mijn Zoon Jezus zeg ik jullie verder: DOE WAT JULLIE MOETEN DOEN, DOE HET SNEL, JULLIE UUR IS GEKOMEN.

Moeders van Jeruzalem, ga met mij mee naar Calvarië, want mijn moederlijke pijn is hevig om te weten dat mijn Jezus wederom ter dood wordt veroordeeld door diegenen die gezworen hebben Zijn familie te zijn! De avond valt al, de nacht is van Getsemane en het lijden van mijn Zoon komt weer tot leven. Mijn kindertjes troost deze bedroefde Moeder, bid de droevige geheimen met mij en laat mij niet alleen. Ik ben heel bedroefd.

Jullie Moeder, de Bedroefde.

Verspreid deze boodschap in de Katholieke wereld.

 

22 juni 2012, 08.30u
Strijdbaar leger, voorwaarts! Geen stap terug!

DRINGENDE OPROEP VAN DE H. MICHAËL AAN HET AARDSE LEGER

WIE IS ALS GOD, NIEMAND IS ALS GOD, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ERE ZIJ GOD, ERE ZIJ GOD, ERE ZIJ GOD!

Broeders, moge de vrede van de Almachtige God met jullie allen zijn.

Heb vertrouwen in onze Vader, want Hij is getrouw en Hij zal jullie nooit verlaten, als jullie Hem niet verlaten. Broeders, de dagen van onze beproeving zijn zeer nabij; de trompetten zullen weer gevoeld worden in de vier windstreken van de schepping en hun geluid zal sterker zijn bij de heidense volkeren, als een oproep van de hemel tot bekering. Schrik niet van het geluid van de trompetten, ze zijn een waarschuwing van de hemel, opdat jullie je voorbereiden en jullie je in gebed verenigen. Het geluid van de trompetten kondigt aan dat de tijd van jullie bevrijding nabij is.

Volk van God, prijs de glorie van mijn Vader, want Hij komt in majesteit om te regeren met Zijn uitverkoren volk. Wees niet bang voor de beproevingen; mijn Vader kent jullie tere en zwakke menselijke toestand en zal je geen lasten geven die je niet kunt dragen. Maak je klaar voor de strijd en word een keer geestelijk wakker en blijf niet geestelijk in slaap, want het uur van de Goddelijke gerechtigheid heeft geslagen.

Broeders, de afscheiding staat voor de deur, de opstandelingen bevinden zich al binnen de Kerk, alles gaat nu beginnen. Verenig jullie in gebed tot onze Vrouwe en Koningin van de Hemelse Legers, om de loop van deze gebeurtenissen, die zo pijnlijk en schandelijk zijn voor de Katholieke wereld, te verzachten. De profetie van Maleachi zal worden vervuld. De Paus zal de Heilige Stoel in Rome verlaten. De Kerk zal worden verdeeld gedurende drie en een halve periode en in tijd zullen chaos en verwoesting heersen. Blijft dapper en trouw aan de ware Kerk en laat de echte opvolger van Petrus niet in de steek. Het nieuws van de afscheiding gaat door de gangen van het Vaticaan en de verklaring moet worden gevonden onder degenen die in het kardinaalsrood zijn gekleed. Alles wat verborgen is zal spoedig aan het licht komen.

Strijdbaar leger, voorwaarts! Geen stap terug! Raak niet in verwarring, de slang is sluw en zal alle middelen zoeken om jullie te bedriegen, jullie geloof te laten verliezen en te proberen om jullie het beest en zijn beeld te laten aanbidden en de leer van de onechte paus te volgen.

Broeders, jullie weten dat alles bedrog is, besteedt geen aandacht aan, en luister niet naar de onechte profeet of de onechte paus, want uit hun mond komen alleen leugens. Het beeld is klaar en het beest zal hem tot leven brengen om te worden aanbeden door al diegenen die niet zijn opgetekend sedert het begin van de wereld in het boek des levens. Allen die het beest of zijn beeld aanbidden en het merkteken op hun voorhoofd of hand ontvangen, zullen de wijn drinken van Gods toorn en worden gepijnigd met vuur en zwavel (Apk 14, 9-11).

Vandaar broeders, blijf in Gods genade, bidt altijd de Rozenkrans van onze Vrouwe en Koningin, draag het pantser en onderhoud het met gebed, want weldra zullen jullie worden gewekt door het geluid van trompetten, die aankondigen dat de strijd voor jullie vrijheid is begonnen. Negeer de hemelse oproepen niet, want het is de stem van mijn Vader, die jullie roept om paraat te zijn en voorbereid op de zegevierende komst van Zijn Zoon.

Ere zij God in de hoogste, en vrede aan Zijn mensen van goede wil!

Ik ben jullie broeder, de Aartsengel Michaël, Ere zij God, Ere zij God, Ere zij God, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Mannen van goede wil, verspreid de boodschappen van de hemel.

 

19 juni 2012, 13.30u
Mijn tabernakels zijn Mijn hemelse plekken hier op aarde!

Lieve Kinderen, vrede zij met jullie.
Schapen van Mijn kudde, blijf in Mijn Liefde en jullie angst zal worden weggenomen; de dagen van jullie loutering komen naderbij, blijf gedurende die periode, die niet lang zal duren, op ieder moment in de Goddelijke Wil. Alles begint, blijf trouw aan Mij en laat alles gebeuren volgens de Wil van Mijn Vader. De avond begint te dalen en de wereld zoals jullie die kennen zal heel snel voorbij zijn en met haar al diegenen die Mij de rug hebben toegekeerd.

Mijn hart doet zeer en bloedt weer als ik zoveel verloren zielen zie, waarom zijn jullie zo onverschillig tegen Mij? Wat heb Ik gedaan, dat jullie Mij zo verachten en mijn medelijden niet aanvaarden? Jullie rennen als weggelopen jonge veulens en velen van jullie zullen in de peilloze diepte vallen. O wat een droefheid in Mijn hart om deze ramp te aanschouwen en te weten dat ik het niet kan stoppen, want het is jullie vrije wil, die het zo wil! Ik zeg het nogmaals, kom terug bij Mij, verdwaalde en opstandige schapen en Ik zal jullie Mijn redding schenken, dat het eeuwige leven is.

Hier ben Ik in het heiligdom en wacht op jullie, mijn opstandige schapen, dat jullie komen drinken van de fontein van Mijn Barmhartigheid, heb berouw en verkrijg Mijn Vergiffenis. Eén enkele akte van liefde en eerherstel is genoeg voor Mij om jullie Mijn Vergeving te schenken. De liefde die Ik vraag is dat je bij Mij komt met een nederig en berouwvol hart. De liefde die Ik vraag is dat je elkaar vergeeft en bemint zoals Ik jullie bemin en Ik zal jullie altijd vergiffenis schenken. Liefde is de kracht, liefde is de vlam die geboren is in de harten van allen die de Wil van Mijn Vader doen. Mijn kinderen, het is makkelijker om elkaar te beminnen dan te haten, het is gemakkelijker  om te vergeven. Kom naar Mijn tabernakels en Ik zal jullie rust geven en jullie honger en dorst bevredigen, want Ik ben de Goede Herder die Zijn leven geeft voor Zijn schapen, die jullie leidt naar groene weiden en jullie dorst lest in helder water. Loop niet langs Mij of keer Mij de rug toe, Ik ben de vriend die jullie nooit in de steek laat, de onvoorwaardelijke vriend, de Vader die van jullie houdt en altijd zal wachten met open armen om jullie Zijn liefde te geven, vergeving en leven in overvloed. Kom, mijn opstandige schapen, voor de avond valt, wees niet zo koppig; aanvaardt Mijn aanbod om te leven, zodat jullie morgen in de eeuwigheid blij kunnen zijn. Ik zeg tot Mijn opstandige schapen dat dit leven voorbijgaat; het Ware Leven wacht jullie in het Koninkrijk van Mijn Vader, waar jullie vrede, vreugde en geluk zullen vinden voor alle eeuwigheid. Mijn tabernakels zijn hemelse plekken hier op aarde. Daarom wacht Ik op jullie, mijn opstandige schapen, kom naderbij en wees niet bang, jullie hebben geen idee van Mijn blijdschap die Ik voel als Ik jullie zie. Ik wil jullie echt Mijn verlossing geven en jullie als het verloren schaap op Mijn schouders naar de kudde van het eeuwige geluk brengen. Ik ben jullie herder die nooit slaapt, want Ik verwacht de terugkeer van het verloren schaap.

Degene die van jullie houdt, jullie Eeuwige Herder, Jezus van Nazareth.
Maak Mijn boodschappen bekend aan de schapen van Mijn kudde.

 

14 juni 2012, 13.05u
Mijn tegenstander vlucht wanneer hij luistert naar de droevige geheimen, want hij weet dat het bloed van mijn Zoon de kracht heeft om hem te verslaan.

DRINGENDE BOODSCHAP VAN DE HEILIGE MARIA AAN DE KINDEREN VAN GOD

Kinderen van mijn hart, moge de vrede van de Heilige Drie-eenheid jullie vergezellen en de liefde en bescherming van deze Moeder jullie altijd bijstaan.

Mijn kinderen, alles is gereed voor de geestelijke strijd die begint, laat mijn Rozenkrans niet los, bid hem dag en nacht en wanneer je je aangevallen voelt. Mijn Heilige Rozenkrans is bescherming voor jullie en je gezinnen. Bid hem altijd. De droevige geheimen van mijn Heilige Rozenkrans houden de duivels op een afstand en versterken jullie in de geest. Wanneer mijn tegenstander luistert naar de droevige geheimen vlucht hij omdat hij weet dat het Bloed van mijn Zoon de kracht heeft om hem te verslaan.

Bid ook de rozenkrans van het Heilig Bloed en de Rozenkrans van de wonden van mijn Zoon, en ik verzeker jullie dat jullie de overwinning zullen halen. Vergeet niet je geestelijke Pantser; ga de strijd niet aan zonder deze te dragen, want zonder deze zijn jullie kwetsbaar. Het pantser is geestelijke bescherming, door God gegeven om je te beschermen tegen aanvallen en vuurpijlen van het kwade. Gebed en Geestelijk Pantser horen bij elkaar om de geestelijke aanvallen af te slaan van mijn tegenstander en zijn handlangers. Vergeet het Pantser niet opdat de vuurpijlen van het kwade niet in je doordringen.

Kinderen, ik ben onder jullie in gezelschap van jullie geliefde Michaël, we wachten alleen maar tot mijn Vader ons de order geeft om aan jullie zijde te strijden. We moeten wachten totdat de afscheiding in de Kerk een feit is, maar ik zeg jullie dat deze gebeurtenis voor de deur van de mensheid staat. De afscheiding in de Kerk van mijn Zoon maakt andere ontbrekende gebeurtenissen los en zal het sturen van de Waarschuwing en het Wonder versnellen. Mijn Vaders Liefde en Mededogen zal jullie in de Waarschuwing voorbereiden op de komende beproevingen. Mijn Vader en ik beminnen jullie, schepselen, en wij willen jullie verlossing; dat is de reden waarom de hemel alle mogelijke moeite doet om zoveel mogelijk zielen te redden. Kindertjes, alle gebeurtenissen die staan te gebeuren waren gepland in de Goddelijke Wil voor het begin van deze eeuw, maar ik, jullie Moeder, heb een goed woordje voor jullie gedaan bij mijn Vader om het tijdstip van zijn Goddelijke Gerechtigheid uit te stellen. Mijn tranen en smeekbeden hebben mijn Vader uit liefde voor Zijn Dochter doen besluiten zijn gerechtigheid uit te stellen om de mensheid de tijd te geven zich te bekeren.

Welk een droefheid voelt mijn Moederlijk Hart om te zien dat jullie geen gebruik hebben gemaakt van dit uitstel. Kwaad en zonde werden heviger, en zij doorboorden mijn pijnlijke Hart. Kindertjes gebruik de Liefde en het Mededogen dat God jullie zal sturen in de Waarschuwing en het Wonder goed. Wees voorbereid, mijn kinderen met jullie Pantser en je lampen met gebeden gevuld zodat je alle komende gebeurtenissen aan kunt. De vrede van God zij altijd met jullie en mijn moederlijke bescherming moge je vergezellen. Jullie Moeder, die jullie bemint,
Heilige Maria.

Verspreid mijn boodschappen, kindertjes van mijn Hart.

 

8 juni 2012, 08.15u
Mijn kinderen, Mijn erfgenamen, een wereldwijde gebedenkrans is het enige dat alle plannen en doelstellingen van de zonen van de duisternis kan doen mislukken!

DRINGENDE BOODSCHAP VAN GOD DE VADER AAN ZIJN GETROUWE VOLK

Mijn kinderen, Mijn erfgenamen, Mijn vrede zij met jullie.

De Nieuwe Wereldorde ten dienste van Mijn tegenstander heeft alles in gereedheid om het lot van de mensheid te wijzigen. Mijn volk zal in slavernij geraken en alle eigendommen zullen in beslag worden genomen. Alles zal beginnen met het zetten van het teken van het beest, de microchip. Mijn getrouwen zullen door de woestijn van loutering gaan; alleen zij die volhouden zullen de kroon van het leven bereiken. Ik zeg jullie dat iedereen die toestaat het merkteken te ontvangen zijn persoonlijkheid zal verliezen en slaaf zal worden in dienst van een systeem.

De zogenaamde globalisering die de koningen van deze wereld uitvoeren zal de armste volkeren onder hun invloed brengen. Alles zal worden gecontroleerd door de Nieuwe Wereldorde; de rijken zullen rijker worden en de armen armer. Mijn kinderen, de Nieuwe Wereldorde wordt beheerst door de vrijmetselarij, een zeer duistere organisatie, bestuurd door Mijn tegenstander. Híj leidt de regeringen van de machtigste landen. Eén van zijn doelstellingen is het doden van een derde van de mensheid door het voeren van oorlog en één enkele wereldregering te vestigen waar alle andere volkeren die geen deel uitmaken van de uitverkoren groep, onderworpen  zullen zijn aan een dictatoriaal regime. Eén enkele regering, één enkele godsdienst, één enkele munteenheid (de Amero), één enkel leger en geheime diensten en diensten van het regime, met inbegrip van een religieuze autoriteit, die verantwoordelijk is voor detenties, martelingen en het doen verdwijnen van degenen die niet zijn voorzien van het merkteken en niet gehoorzamen aan de wetten en de godsdienst van de Nieuwe Wereldorde.

Mijn volk, de zogenaamde globalisering is het begin van de Nieuwe Wereldorde; machtige volkeren zullen natuurlijke  hulpbronnen uitputten, zich de oogsten en watervoorraden van de onderworpen volkeren toe-eigenen en deze zullen omkomen van honger en dorst. De globalisering met zijn verdragen zullen de machtige naties meer gezag geven om heerschappij uit te oefenen over de armste volkeren, die zo hun identiteit als vrije volkeren zullen verliezen en koloniën zullen worden van het regime.

Mijn kinderen, dit alles is al lang geleden voorbereid door de zogenaamde Illuminati die de werkelijke koningen zijn en het lot van de mensheid bepalen. Deze ultra-geheime organisatie is verantwoordelijk voor het sturen van de economie en politiek van de volkeren; door het veroorzaken van oorlogen en natuurrampen door het gebruik van techniek van helse machten, wat jullie buitenaards noemen. Mijn kinderen, Ik maak deze dingen bekend opdat jullie weten wat de toekomst jullie brengt, zodat jullie je kunnen voorbereiden en met geloof en moed de veranderingen waaraan deze wereld ten prooi valt, in je kunnen opnemen.

Mijn kinderen, Mijn erfgenamen, een wereldwijde gebedenkrans is het enige dat alle plannen en doelstellingen van de zonen van de duisternis kan doen mislukken. Ik herhaal, alleen gebeden, vasten en boete die jullie als een wereldomspannende krans zullen doen, zullen jullie bevrijden van de plannen van Mijn tegenstander. Een wereldomspannende krans van gebed, met het gebed van de Rozenkrans (de Droevige geheimen), de rozenkrans van het Kostbaarst Bloed van Mijn Zoon en het gebed van Mijn geliefde Michaël, zoals gegeven door Mijn dienaar, Leo XIII, en jullie zullen alle plannen van Mijn tegenstander en zijn aardse handlangers verijdelen. Voorwaarts mijn volk, draag je Geestelijke Pantser om ten strijde te trekken en verenigd met jullie Moeder en samen met Mijn Hemelse Legerscharen te vechten tegen alle machten van het kwaad. De zege is voor Mijn trouwe volk, wees daarvan verzekerd. Vrede voor jullie, Mijn erfgenamen.

Jullie Vader, Jahweh, Heer der Heerscharen.

Mijn volk, verspreid mijn boodschappen.

 

5 juni 2012, 08.40u
De Koningen van de Aarde zijn begonnen met de verwezenlijking van de Nieuwe Wereldorde om verandering voor de Mensheid te scheppen

ZEER DRINGENDE OPROEP VAN DE GOEDE HERDER AAN ZIJN KUDDE

Lieve kinderen, vrede zij met jullie.

De dagen en nachten worden steeds korter en tenslotte komt er een tijd waarin alles wordt uitgesteld en alles waar je aan begint zal worden voltooid. Je leven zal belangrijke veranderingen ondergaan, die jullie loutering zullen inleiden.

Heel spoedig zal de aarde sneller en sneller draaien ten gevolge van alle kosmische verschijnselen die op het punt staan om te gebeuren, alles zal veranderen, jullie aardse gewoonten inbegrepen. Daarom moeten jullie je aanpassen aan de nieuwe levenscyclus die jullie heel spoedig zullen ondergaan. Elk van Mijn woorden zal vervuld worden zoals geschreven staat, alles zal vervuld worden tot de laatste letter.

Mijn Kerk is begonnen aan haar Calvarië en alles zal uitlopen op een scheuring, mijn beminden zullen elkaar aanvallen, de afscheiding is begonnen. Mijn Kerk zal lijden, maar het is nodig dat dit allemaal gebeurt voor de wedergeboorte van een nieuwe gezuiverde Kerk, en omdat deze Gods volk dient, zullen mijn mensen troost en leiding vinden in de nieuwe Kerk, die arm, eenvoudig, nederig, maar vol charisma van de Geest en altijd klaar om mijn kudde te dienen en de vervulling van de Goddelijke Wil.

Mijn kinderen, de tekenen van mijn wederkomst zijn hier en daar al zichtbaar en zullen nog duidelijker worden naarmate de tijd verstrijkt omdat de dagen die verstrijken niet langer de tijd van de mensheid is, maar verloopt volgens de Goddelijke Wil. De koningen van deze wereld zijn begonnen met de invoering van de Nieuwe Wereldorde, die rampzalige gevolgen zal hebben voor de mensheid. Zij zullen het geloof gebruiken om de mensen te laten geloven dat al het kwaad dat geschiedt de fout is van God en dat God dat toelaat. Op die manier zullen velen het geloof verliezen en verdeling scheppen. Zij zullen gebruik maken van de techniek en hologrammen in de lucht projecteren met het beeld van een strenge en wraakzuchtige God, die het slecht met de mensheid voor heeft; en daardoor de derde wereldoorlog rechtvaardigen want het was God, die een groot deel van de mensheid wilde uitroeien om met de overwinnaars te heersen. Dit hele mediacircus wordt opgezet om de mensheid haar geloof te doen verliezen en God buiten te sluiten. Aan het einde van de oorlog zal de Maitreya holografisch aan de hemel verschijnen en zichzelf uitroepen tot de enige ware god, de vredestichter, die komt om vrede te brengen in alle uithoeken van de wereld. Daarnaast zullen alle koningen van de aarde en al degenen wier namen niet zijn geschreven in het boek des levens, hem beminnen. Bovendien zal de valse god grote tekenen verrichten, zoals vuur laten neerdalen vanuit de hemel op de aarde, dat alle mensen kunnen waarnemen. (Apk.13,13).

Daarom, wees op je hoede mijn kinderen, en verloochen onder geen enkele omstandigheid je geloof, weet dat alles bedrog is van mijn tegenstander om Mij jullie te laten verliezen. Jullie zijn dus gewaarschuwd over het plan van de koningen van deze wereld om de mensheid te laten geloven dat al hun ellende en ongeluk aan Mij te wijten is, alleen om mijn tegenstander aan te wijzen als de vlees geworden enige ware God.

Onthoudt dat Ik de God van barmhartigheid en vergeving ben. Ik beleef geen plezier aan de dood van een zondaar, maar Ik heb liever dat hij leeft en kan genieten van het eeuwige leven. Laat je dus niet beduvelen en verenig je als de eerste Christenen en vecht om je geloof te behouden opdat niets en niemand je weg kan houden van Gods liefde. Mijn vrede laat ik jullie, mijn vrede geef ik jullie. Heb berouw en bekeer je want het koninkrijk van God is nabij.

Jullie Meester en Herder, Jezus van Nazareth.

Verspreid mijn boodschappen tot in de uithoeken van de aarde.

 

31 mei 2012, 13.20u

Veel profeten en gezalfden uit deze tijd zullen in diskrediet raken en publiekelijk worden terechtgesteld!

DRINGENDE OPROEP VAN MARIA, DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN AAN ALLE KINDEREN VAN GOD

Lieve kinderen van mijn hart, de vrede van God zij met jullie.

Lieve kinderen, de machten van  het kwaad zijn begonnen zich te ontplooien door het gehele land en de aanvallen op de kinderen van God zijn begonnen. Veel profeten en gezalfden uit deze tijd zullen in diskrediet raken en publiekelijk worden terechtgesteld. Wees voorzichtig en slim, mijn kinderen, want de wolven zijn gekleed in schaapskleren om de kudde van Mijn Zoon te misleiden. Reeds zijn ze in de kudde en verdelen ze, veroorzaken twisten en brengen verwarring, alleen om de schapen uiteen te jagen en ze op die manier te laten verdwalen. Beproef de geesten, vraag de Heilige Geest om veel inzicht, want niet allen die zeggen dat ze in de naam van de Heer komen, behoren tot de kudde van Mijn Zoon.

Denk er aan dat de wolven slim zijn; eerst verdelen ze de kudde en drijven haar dan uiteen om hen te verslinden en van de rots te duwen. De oude slang zal terugkomen om velen te bedriegen, bedenk mijn kinderen dat het Heilig Woord van God zegt: U weet toch dat een beetje zuurdesem genoeg is om het hele deeg zuur te maken? (1 Kor. 5,6) Kijk uit en pas op voor de zuurdesem van de Farizeeën (Mc 8,15)

Het gif van de tong van de slang zal de gezalfden en de profeten van deze tijd belasteren, zoals Izebel deed met de profeet Elia (1 Kon. 1-4) Hij zal oorlog voeren tegen de profeten door kwaad van hen te spreken en hen te vervolgen, zodat de schapen niet zullen luisteren en van de weg afraken. Hoevelen zullen verloren gaan door aandacht te schenken aan oneerlijke geesten en valse leerstellingen? Dus, ik vraag jullie, mijn kinderen, dat jullie de boodschappen van de Hemel met het Heilig Woord van God waarmaken, opdat jullie niet worden bedrogen, zodat je ziel verloren gaat.

Ik herinner jullie eraan, mijn kinderen, dat alle gebeurtenissen die staan te gebeuren, zijn geschreven in het Heilig Woord van God door de profeten van het oude verbond en bevestigd door Mijn Zoon in het Evangelie. Mijn Vader herinnert jullie aan hen door de profeten en gezalfden van deze tijd, aan  wie  jullie  aandacht moeten schenken, opdat jullie weer bij je verstand komen en terugkeren op het pad dat leidt tot de glorie van God. Trap niet als kleine kinderen in de vallen van mijn tegenstander; vraag om het licht en de wijsheid van de Heilige Geest van God en bevestig dat alles met Zijn Heilig Woord, want de boodschappen afkomstig uit de Hemel belasteren of verdelen niet, in tegendeel, zij roepen op tot bekering, vergeving, berouw, liefde, hoop en vertrouwen in God. Van nu af aan waarschuw ik jullie van tevoren, mijn kindertjes; want mijn tegenstander is een actie begonnen om de profeten en de gezalfden van God in diskrediet te brengen, laat je niet van de wijs brengen. Lees het woord van God, dat voedsel is voor de geest met onderscheidingsvermogen en vraag Zijn Heilige Geest om in de waarheid te blijven; bedek alles met het Bloed van Mijn Zoon zodat je goed van kwaad kunt onderscheiden en herkennen en je ziel niet verloren gaat door gebrek aan kennis. Moge het licht en de wijsheid van God jullie naar de waarheid leiden en mijn moederlijke bescherming jullie altijd helpen. Jullie Moeder Maria, Vrouwe van alle Volkeren.
Het is van groot belang dat jullie deze boodschap aan al mijn kindertjes doorgeven.

De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? (Psalm 27,1)

 

27  mei 2012, 13.15u

Ontvang met vreugde de Komst van Mijn Heilige Echtgenoot

DRINGENDE OPROEP VAN DE HEILIGE MARIA AAN ALLE KINDEREN VAN GOD

Kinderen van mijn hart, moge de vrede van de Heilige Drie-eenheid met jullie zijn, en mijn heilige bescherming en liefde jullie altijd bijstaan.

Eer aan God in de hoogste, en vrede op aarde aan de mensen van goede wil. Lieve kinderen, ontvang de zalving van de Heilige Geest van God; moge Hij wederom zijn gaven, genaden en zegeningen toekennen aan de kinderen van God. Ontvang met vreugde de komst van mijn Heilige Echtgenoot. Heet Hem welkom in jullie hart, zoals ik en de leerlingen van Mijn Zoon; moge jullie worden omgevormd tot ware getuigen zodat jullie morgen de zegerijke komst van mijn Zoon kunnen aankondigen aan alle volkeren.

Moge jullie hart worden gevuld met vreugde door de komst van de Paracleet; zing voor Hem en prijs Hem voor tijd en eeuwigheid, want de liefde van God en de genade voor zijn schepselen is oneindig. Daarom, open jullie hart en ontvang de Heilige Geest van God en bid dit gebed: O Heilige Geest van God, vervul  ons met Uw aanwezigheid, overstroom ons met Uw liefde, geef ons Uw zevenvoudige gaven volgens het geloof van Uw kerk; opdat wij, als leerlingen van uw geliefde Zoon, worden gesterkt in ons lichaam, ziel en geest, zodat we morgen ook getuigenis kunnen afleggen voor de volkeren van de aanwezigheid van God in ons. Weerspiegel in ons gelaat het beeld van Jezus, opdat wij door de genade van God worden herschapen tot nieuwe schepselen om Zijn Heilige Naam te eren. Wij beminnen U en onderwerpen ons aan U, o Heilige en Goddelijke Geest; beziel ons, Vader, met Uw Heilige Geest opdat wij uw ware getuigen zullen zijn en zonder vrees uw Heilig woord en de zegerijke terugkeer van Uw Zoon kunnen verkondigen. Amen

Kindertjes, doe dit lieve verzoek aan de Heilige Geest van God, zodat jullie de leerlingen van Mijn Zoon kunnen worden gedurende deze laatste tijden. Dit gebed zal jullie voorbereiden op de Waarschuwing, die het Grote Pinksteren van de Verlossing zal zijn, die God aan  de mensheid geeft. Mijn kindertjes, kom samen rond jullie Moeder opdat jullie de Heilige Geest van God zullen ontvangen. Moge de vrede van God, de Ene en Drie-ene God, met jullie blijven.

Jullie Moeder de van jullie houdt, de heiligende Maria.

Kindertjes van mijn hart, verspreid Mijn boodschappen.

 

25 mei 2012, 08.40u

Mijn kudde, draag het geestelijke pantser, zodat je alle krachten van het kwaad kunt weerstaan!

DRINGENDE OPROEP VAN DE GOEDE HERDER AAN ZIJN KUDDE

Schapen van mijn kudde, vrede aan jullie!

Mijn kudde, draag het geestelijke pantser, zodat je alle krachten van het kwaad kunt weerstaan. Neem het geestelijke pantser dat Ik je heb gegeven in deze laatste dagen, en strijd met Mijn Moeder en Mijn Hemelse Leger tegen het leger van de tegenstander. Bedenk dat de wapens die Ik je geef geestelijk krachtig genoeg zijn om forten te vernietigen. Voorwaarts, Mijn Strijdbaar Leger! Geen stap terug, de overwinning is aan de kinderen van God.

De avond begint neer te dalen en maakt plaats voor de Goddelijke Gerechtigheid; Ik zeg jullie nogmaals: blijf in Mijn liefde en wees niet bang. Mijn vertrek doet jullie verdriet, maar ik moet gaan, opdat alles wordt verwerkelijkt en Mijn Vader opnieuw wordt geëerd. Schapen van Mijn kudde, jullie zijn niet alleen. Ik laat jullie achter bij Mijn Moeder en Mijn Engelen, die voor jullie zullen zorgen. Ik ga om de woningen van de nieuwe schepping voor te bereiden, waar ik met jullie zal zijn tot het einde der tijden.

Schapen van Mijn kudde, wanneer jullie Mij niet lichamelijk kunnen ontvangen, omdat het huis van Mijn Vader gesloten is en wegens de vervolgingen waaraan jullie worden onderworpen door mijn tegenstander, Ik zeg jullie, heb geen angst, jullie kunnen de Geestelijke Communie doen, die Ik jullie met mijn pantser heb gegeven, door Mijn Moeder aan te roepen en deze bede te zeggen: O Maria, mijn Moeder, Troosteres van Gods volk, U, het Levend Tabernakel van de Ene en Drie-ene God, geef ons Uw Zoon in de geest, zodat we gesterkt mogen  worden in lichaam en ziel. Amen (doe de Geestelijke Communie driemaal).

De Geestelijke Communie dient ervoor dat jullie met Mij verenigd blijven gedurende die dagen van beproeving. Maak je geen zorgen over wat jullie zullen eten, drinken of wat jullie aantrekken tijdens jullie louteringsperiode; Mijn Vader weet wat jullie nodig hebben al vóór je het gevraagd hebt. Zoek eerst het koninkrijk van God en Haar Gerechtigheid en dan krijg je dat alles erbij. Maak je dus niet bezorgd over de  dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. (Mt 6. 31-34)

Wees niet bang, schapen van Mijn kudde voor de gebeurtenissen die op het punt staan te gebeuren, onthoud dat alles moet vervuld worden zoals het geschreven staat, zodat jullie, door de Genade van God, straks Zijn nieuwe schepping kunnen bewonen. Mijn Vrede laat Ik u, Mijn Vrede geef Ik u.
Heb berouw en bekeer u want het Koninkrijk van God is nabij. Ik ben jullie Meester en Herder, Jezus van Nazareth.

Schapen van Mijn kudde verspreid mijn boodschappen aan de gehele mensheid.

 

17 mei 2012, 15.20u

Het licht van een nieuwe dageraad zal de vreugde zijn voor het volk van God!

Lieve kinderen van mijn hart, de vrede van de Heer zij met jullie.

Het licht van een nieuwe dageraad zal de vreugde zijn voor het volk van God.

Voorwaarts, kudde van mijn Zoon, wijk niet af van het pad dat door de hemel voor jullie is uitgezet. Ik, jullie Moeder, ben bij jullie om je te begeleiden naar het koninkrijk van mijn Vader. Ondanks de zware beproevingen: voorwaarts, aarzel niet! Denk aan de glorie die jullie wacht in het nieuwe en Hemelse Jeruzalem. De hemel zal op aarde neerdalen en jullie ogen, mijn kudde, zullen de glorie van God aanschouwen.
Kudde van mijn Zoon, blijf in de liefde en moge de liefde jullie naar de poorten van de nieuwe schepping brengen. Kinderen, Liefde is God en liefde kan alles, vertrouw op God en er zal jullie niets overkomen; vind toevlucht in liefde en jullie zullen de vrede en kracht vinden die jullie nodig hebben om de komende tijd van de beproeving het hoofd te bieden.

Twaalfhonderdnegentig dagen zuivering zullen als een droom zijn, als jullie in de liefde blijven; in ruil zullen jullie de glorie van God ontvangen in de nieuwe schepping. Schepsels, hebben jullie wel eens gedacht aan de vreugde die je zult voelen in de aanwezigheid van God? Jullie zijn bevoorrecht onder alle geslachten, want ondanks jullie ellende en zonde zal God jullie louteren en jullie loutering zal het paspoort zijn naar de glorie van God. Hoeveel profeten en heilige zielen zouden niet willen zien wat  jullie straks gaan zien! De tijd van jullie beproeving is niets op de eeuwigheid en met de wil van God, vergeleken met de genade die jullie straks zal worden gegeven wanneer je geestelijk wezen de Koning in al Zijn glorie mag zien.

Mijn kinderen, alles staat op het punt te beginnen, maar wees niet bang, wandel met jullie Moeder en sta deze liefhebbende Moeder toe jullie te geleiden naar Haar Zoon en Zijn glorie; bid de Heilige Rozenkrans en wees niet bang; mijn Rozenkrans is de weg die jullie naar Mijn Zoon leidt. Ik ben de Ark van de Verlossing om jullie ongedeerd naar de poorten van de nieuwe schepping te brengen. Verzamel je om mij heen, Ik zal voor jullie zorgen als een kloek voor haar kuikens. Ik zal niet toestaan dat een van mijn kinderen verloren zal gaan; Ik zal ze bedekken met Mijn mantel en zal jullie warmen aan mijn boezem, Ik zal jullie bij de hand nemen en jullie naar de glorie van God leiden.

Moge de vrede van God, de Ene en Drie-ene bij jullie blijven!

Jullie Moeder Maria, Vrouwe van alle volkeren.

 

12 mei 2012, 07.40

Strijdbaar leger: Ik heb soldaten nodig die gesterkt zijn in het geloof en ervaring hebben in de geestelijke strijd, om zich te voegen bij de legers van mijn Vader!

DRINGENDE OPROEP VAN DE HEILIGE MICHAËL AAN DE AARDSE STRIJDERS

WIE IS ALS GOD, WIE IS ALS GOD, WIE IS ALS GOD, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ERE ZIJ GOD, ERE ZIJ GOD, ERE ZIJ GOD.

Broeders, mijn Vader staat op het punt Zijn Goddelijke Gerechtigheid toe te passen en zij die in het boek des levens zijn opgenomen zullen deze doorstaan, alleen zij die het geloof behouden zullen de kroon van het leven verkrijgen. De kelken van de Goddelijke Toorn zijn begonnen over te lopen; wee jullie, stervelingen die in zonde en duisternis blijven zonder acht te slaan op de oproepen van de hemel, want heel spoedig zullen jullie zoeken, maar niets vinden, zullen jullie roepen, maar niemand zal luisteren!

De schepping van mijn Vader staat op het punt van gedaante te veranderen en niemand zal daarvan de barensweeën kunnen stoppen. Smeek om genade en vergeving vóór de trompetten niet langer zullen schallen, want wanneer stilte en diepe rust valt, zal alles in werking worden gesteld! O goddeloze volkeren, velen van jullie zullen verdwijnen na de doorkomst van de Goddelijke Gerechtigheid. Wees paraat, kudde van mijn Vader, want het uur van de Goddelijke Wraak is nabij! Ontsteek jullie lampen met gebed en verenig je rond onze Vrouwe en Koningin; herders verzamel jullie huis en kudde en roep de Hemel aan om de komende tijd te doorstaan met geloof en vertrouwen in Onze Vader, opdat niets en niemand jullie zal verslaan.

Strijdbaar leger: Ik heb soldaten nodig die gesterkt zijn in het geloof en ervaring hebben in geestelijke strijd, om zich te voegen bij de legers van mijn Vader! Zij zullen zijn die jullie in jullie wereld beroepssoldaten noemen, die samen met de Engelen en Aartsengelen van de hemelse legerscharen het andere front zullen vormen. Onze Vrouwe en Koningin zal ons naar de overwinning leiden en met mij de hemelse en aardse legers aanvoeren; en allen verenigd onder de strijdkreet: WIE IS ALS GOD, NIEMAND IS ALS GOD, zullen alle kwade machten van de aarde verslaan.

Daarom, bereid jullie voor, strijdbare legers, omgord je met jullie volledige geestelijke wapenrusting zoals verstrekt aan onze broeder Enoch, Want de geestelijke strijd is begonnen.

GEESTELIJK PANTSER

Begin: met het kruisteken.
Sluit af met het gebed van het Kostbaarst Bloed van Onze Heer.

 1. Geestelijk pantser, dag en nacht te dragen, als een soldaat die ten strijde trekt. (Ef, 6, 10-18)
 2. Psalm 91, ’s morgens en ’s avonds.
 3. Rozenkrans voor de Maagd met de bijbehorende geheimen voor elke dag en met de litanieën, verenigd met de Heilige Drie-eenheid, tot het Onbevlekte Hart van Maria, tot H. Michaël, H. Gabriël, H. Rafaël, engelbewaarder en de hemelse en aarde strijdkrachten.
 4. Gehoorzaamheid aan Gods geboden (iedere avond te overwegen om goed te biechten).
 5. In staat van genade zijn (biecht en communie).
 6. Geestelijke communie.
 7. Rozenkrans en toewijding aan het Kostbaar Bloed van Jezus Christus.
 8. Woord van God, om de aanvallen van de vijand af te slaan. (Zie de boodschap van de Goede Herder van 21 februari 2011).
 9. Gebed tot het Pantser van het Bloed van onze Verlosser.
 10. Exorcisme aan H. Michaël, gegeven aan Paus Leo XIII.
 11. Strijdgebed voor H. Michaël.
 12. Toewijding aan H. Michaël (Zie de boodschap van de Goede Herder van 25 februari 2011).
 13. Oproep aan de heilige engelen.
 14. Gebed tot de engelbewaarder.
 15. Gebed ter bescherming tegen geestelijke aanvallen met het Bloed van Onze Heer.
 16. Rozenkrans van de Goede Herder.

Broeders, ik ben in de geest bij jullie maar na de waarschuwing en het wonder zullen jullie mij zien. Ik kom om de aardse legers voor te bereiden op het grote geestelijke gevecht. Wees paraat, zodat je, wanneer ik een beroep op je doe, deel kunt zijn van het hemelse leger. Glorie en lof aan de Heer de heerscharen. Glorie en lof aan de Heer der Heren. Glorie en lof aan God der Goden en Heer van het leven. Wie is als God, niemand is als God. Moge de vrede van mijn Vader bij jullie blijven.

Jullie broeder Michaël, Prins van de hemelse legers.

Maak de boodschappen van de hemel bekend, mensen van goede wil.

 

8 mei 2012, 13.30u

Kom naar mijn heiligdommen en bid de Heilige Rozenkrans met mij en ik zal nieuwe schepselen van jullie maken

DRINGENDE OPROEP VAN DE HEILIGE MARIA

Mijn kinderen, gedurende deze maand wil ik dat jullie mij met vurigheid vergezellen en dat we mijn Heilige Rozenkrans samen mogen bidden, en speciaal bidden voor de bekering van de zondaars in jullie families en voor de zondaars van de gehele wereld. Mijn lieve kinderen, ik wil vele zielen redden en hen tot bekering brengen, zodat, wanneer de Waarschuwing komt zij gehoor kunnen geven aan Gods oproep en NIET verloren gaan. En dus, lieve kinderen, laat de intentie voor het Heilig Rozenkrans-gebed zijn voor de redding van zovele zielen die in de duisternis van deze wereld liggen, en ronddolen als verdwaalde schaduwen, zonder liefde of God.

Van nu af aan roep ik jullie op, congregaties die Mijn naam dragen, strijdbaar leger, met mij ten gunste te spreken voor de Heilige Drie-eenheid, en ook te vragen om de bekering van de inwoners van je stad of dorp, van je land en van de hele wereld. De kracht van het gebed van mijn Heilige Rozenkrans zal alle banden en hindernissen doorbreken die mijn tegenstander aanbrengt om de bekering van volkeren te beletten. Daarbij, mijn kinderen, reken ik op jullie gebeden want ik wil aan Mijn Vader als een offer de bekering van vele zielen aanbieden om Hem te troosten voor de enorme pijn die Hij voelt, omdat een groot deel van de mensheid Hem de rug heeft toegekeerd om de brede weg te volgen die naar de eeuwige verdoemenis leidt.

Mijn kinderen, ik strooi zegeningen van lichamelijke en geestelijke genezing over elk Mariaal heiligdom. Ik wil dat jullie mij komen bezoeken en de liefde voelt die jullie moeder voor jullie heeft. Kom naar mijn heiligdommen om Mijn Heilige Rozenkrans met mij te bidden en ik zal nieuwe wezens van jullie maken. Mijn Vader heeft de genade verleend om vele harten om te vormen en veel verloren zielen om te vormen die mij met geloof en devotie komen bezoeken. Van velen die naar Mijn heiligdommen komen om met mij te bidden, zullen de gebeden worden verhoord.

Kom, jullie verdwaalde schapen en vrees niet, jullie moeder houdt van jullie en zal je niets verwijten, sta mij toe je harten om te vormen, sta mij toe jullie levens weer op orde te brengen; weet dat jullie hemelse Vader en Moeder het meeste uitzien naar de redding van jullie zielen. Bedenk, beste verdwaalde schapen, dat tegenover een grotere zonde ook een grotere genade van God zal staan, wanneer jullie met een berouwvol hart en nederigheid komen.

Kom dus dichtbij, volgzame kinderen en wees niet bang. Ik wacht op jullie in mijn heiligdommen om jullie mijn liefde te geven en een goed woord te doen voor jullie en je families, opdat jullie straks de vreugde van het eeuwige leven zult verkrijgen. Moge de vrede van de Heer jullie vergezellen en mijn moederlijke bescherming jullie bijstaan.
Jullie Moeder, de Heilige Maria.

Maak mijn boodschappen bekend, kinderen van mijn hart.

Terwijl deze boodschap werd ontvangen regende het hevig, maar de Maagd bedekte ons liefhebbend met haar moederlijke mantel van liefde, en alles was vredig.

 

2 mei 2012, 08.55u
Mijn kudde, wees niet bang, Mijn engelen zullen het teken aanbrengen op jullie voorhoofd met het Kruisteken! (de tau)

ZEER DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS VAN NAZARETH AAN ZIJN KUDDE

Schapen van Mijn kudde, vrede zij met jullie. Schapen van Mijn kudde, vrede zij met jullie. Mijn kudde, wees niet bang, Mijn engelen zullen het teken aanbrengen op jullie voorhoofd met het Kruisteken (de Tau), Als Ik dan Mijn waakzame engelen de opdracht geef om alle slechten uit te roeien zullen dezen “door de stad trekken, achter hem aan en slaan de inwoners nietsontziend en zonder mededogen neer. Grijsaards, jongemannen en meisjes, zuigelingen en vrouwen moeten zij onbarmhartig doden, maar niemand die het teken draagt zal geraakt worden” (Ez. 9, 4-6).

Ik herhaal het nog eens, wanneer jullie je aan Mij overgeven en je met Mij verenigen
zoals de ranken aan de wijnstok is er niets dat jullie hoeven te vrezen, want: “De HEER is mijn licht, mijn heil – voor wie zou ik vrezen? De HEER is mijn burcht, mijn behoud – voor wie zou ik beven? Toen bozen op mij af stormden om mij levend te verslinden, struikelden en vielen zij zelf, die vijanden en belagers.” (Ps. 27, 1-2). Wees sterk mijn kudde en vertrouw op de Heer. Maak je geen zorgen over de dagen die komen: volhardt in Mijn liefde en alles zal worden gegeven overeenkomstig de wil van Mijn Vader.

Na de waarschuwing en het wonder zal het kaf van de koren worden gescheiden en zal de eindstrijd voor jullie vrijheid beginnen. Ik zeg nogmaals, vertrouw op de Heer en als je bevreesd bent, zeg dan: “Als God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn?” (Rom. 8, 31). Als je je bedroefd voelt, zoal Paulus zegt: “Ik kan alles aan, dankzij Hem die mij kracht geeft.” (Fil. 4, 13). Daarom, schep moed Mijn kudde, verzwak of verlies het geloof en de hoop niet, want jullie pijn is niets vergeleken met de glorie die jullie wacht in het hemelse Jeruzalem. Ga voort, mijn volk, laat niets jullie vrede ontnemen!

Kudde van Mij, voordat de eindstrijd voor jullie vrijheid begint, zullen jullie op het voorhoofd worden gemerkt met de Tau, dat is hetzelfde kruis, dat ik aan Mijn geliefde Franciscus van Assisi gaf en waarom ik vraag dat je dit aan je hals draagt met de Rozenkrans van Mijn Moeder, het is een belangrijk geestelijk wapen dat je beschermt tegen aanvallen door boze geesten en aardse handlangers. Kruisig jezelf ’s morgens en ’s avonds met het Tau-teken op je voorhoofd en laat dit ook door andere gezinsleden doen met de woorden: “Moge de Heer je zegenen en bewaren. Moge de Heer Zijn Gelaat afspiegelen op het jouwe en jou genadig zijn. Moge de Heer zijn Aangezicht op jou afspiegelen, en jou vrede geven.”

Heb berouw en bekeer je, want het Koninkrijk van God is nabij, Ik ben jullie Meester en Herder, Jezus van Nazareth. Verspreid Mijn boodschappen schapen van Mijn kudde.


27 april 2012, 08.45u
Weldra zal Ik komen als een dief in de nacht, en Ik zal velen slapend aantreffen!

Mijn Kinderen, vrede zij met jullie.

De dagen van de grote beproeving zijn nabij, o mensheid, jullie weigeren nog steeds je te onderwerpen aan Mijn vergevensgezindheid, jullie keren nog steeds je rug toe naar Mijn oproepen, en geven de voorkeur aan de brede, gladde weg die naar de eeuwige dood leidt,  laat dat jullie beloning zijn. Weldra zal Ik komen als een dief in de nacht, en Ik zal velen slapend aantreffen. Jullie zullen niet meer ontwaken in deze wereld, jullie zullen geen tijd meer krijgen om berouw te hebben, want dat hebben jullie allemaal verspeeld, met inbegrip van jullie redding.

Na jullie Pinksteren zal ieder woord van Mijn Schriften voor deze tijden verwerkelijkt worden. Bereid je op de komst van Mijn Heilige Geest; doe een goede voorbereiding op de komende Pinksteren, dat Mijn Geest jullie kracht en matigheid mag geven, en alle genaden die je nodig hebt om de komende tijd van beproeving aan te kunnen. Wees gereed Mijn kudde, want na Mijn Pinksteren zal alles gaan volgens de plannen van Mijn Vader. Ik zeg jullie, jullie zullen een groot teken krijgen aan de hemel om jullie voor te bereiden op de komst van Mijn Waarschuwing; alle gebeurtenissen zijn versneld door het kwaad van de mensen in de laatste tijd. Daarom, Mijn kinderen, bid en wees waakzaam, want je kent dag, noch uur, wanneer jullie Heer zal komen. Ik zal aan de deur van jullie ziel kloppen wanneer je dat het minst verwacht, om jullie de staat te tonen waarin jullie verkeren in relatie tot jullie God en je naasten.

Ik smeek jullie om een goede levensbiecht te doen, vaker Mijn Lichaam en Bloed te ontvangen, zodat wanneer jullie voor Mij verschijnen, je gerechtvaardigd kunt worden en je ziel niet het lijden hoeft te ondergaan van de zielen in het vagevuur of van degenen die zichzelf veroordeeld hebben. Want jullie weten heel goed dat je ziel naar de plaats zal worden gebracht die overeenstemt met haar fouten. Bezoek Mij in het tabernakel; Ik deel veel genade uit aan iedereen die dicht bij Mij komt praten. Ik genees gebroken en mishandelde harten en verleen volle aflaten, die jullie kunnen dienen om je fouten te wissen en je ziel te reinigen. Denk eraan dat Ik op het punt van vertrekken sta, want alles wat geschreven is voor deze tijden, zal ook voorbij gaan; wij zullen elkaar terug zien in Mijn nieuwe en hemelse Jeruzalem waar Ik met jullie zal zijn tot aan het einde der tijden.

Kom van nu af aan, want Mijn fontein van genade spuit deze dagen overvloedig, kom, want ik wil jullie dichter tot Mij trekken, opdat jullie morgen genieten van een altijd durend leven. Vier Mijn Eerste Vrijdagen en Mijn Heilig Uur; alles opgeofferd voor de genezing van jullie familie en je afvallige kennissen en je voorvaderen, en je zult grootse veranderingen in je nalatenschap en in je eigen leven zien. Help Mij met jullie gebeden, vasten, offers en Heilige Missen, de zielen te redden die Mijn Barmhartigheid het meeste nodig hebben, niet alleen zij die naar de eeuwigheid zijn gegaan, maar ook degenen die zonder God of gebod over deze wereld dolen. Bedenk dat Ik jullie vrij wil respecteer en dat alles wat Ik doe afhangt van jullie gebed en smeekbeden. Ik wacht op jullie in de stilte van Mijn tabernakel. Ik ben de verborgen schat waar jullie naar op zoek zijn; Ik ben jullie redding. Mijn vrede geef ik jullie, Mijn vrede laat Ik jullie. Heb berouw en bekeer je, want het koninkrijk van God is nabij. Ik ben jullie Jezus in het Sacrament. De vriend die altijd voor jullie klaar staat.

Verspreid mijn boodschappen aan de hele mensheid.

 

23 april 2012, 08.55u
Mijn kudde, wees op je hoede en waakzaam, want het merkteken van het beest wordt al aangebracht onder de bevolking van enkele landen!

DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS DE GOEDE HERDER AAN ZIJN KUDDE

Mijn kudde, vrede zij met jullie! Wees niet bang!

Mijn kinderen, wees op je hoede en waakzaam, want de microchip, het merkteken van het beest, wordt al aangebracht onder de bevolking van enkele landen. Mijn kudde, pas op dat je je niet om de tuin laat leiden, bedenk dat dat het zegel van de eeuwige dood is. Het is beter om te sterven als martelaar dan jezelf van dat merkteken te laten voorzien. Houd je hoofd koel, Ik ben met jullie, Ik zal voor jullie zorgen; heb vertrouwen en geloof in jullie God, en Ik zal jullie voedsel zijn in deze dagen; heb alleen vertrouwen en bid, en er zal jullie niets overkomen.

Loop niet in de subtiele vallen die mijn tegenstander zal gebruiken om jullie te bedriegen, en jullie de dood in te jagen. Veel koningen van deze wereld dienen hem en zullen jullie vertellen dat het voor jullie noodzakelijk is om toe te staan dat de microchip op je voorhoofd of rechterhand wordt ingeplant om betere medische diensten te verlenen. Op deze manier zullen velen van jullie bedrogen worden en jullie zielen verliezen wegens gebrek aan kennis: Mijn woord wordt weer eens bewaarheid: Mijn volk verstomt, omdat het niet van God wil weten. (Hos. 4, 6).

Ik waarschuw jullie van tevoren Mijn kudde, om onbuigzaam en loyaal aan jullie Eeuwige Herder te blijven en onder geen beding in de handen van Mijn tegenstander te vallen. Ik zeg jullie, dat de microchip eerst voor medische diensten zal worden gebruikt en daarna voor alle overheidsdiensten, tot op het punt dat niemand meer kan kopen of verkopen als zij het kenmerk van het beest niet hebben. Iedereen die niet toestaat dat hij gekenmerkt wordt zal zijn eigendommen verliezen en worden vervolgd, velen zullen het leven verliezen.

Mijn tegenstander zal door middel van de koningen van deze wereld, die hem trouw zijn, samen met de valse paus een wereld omvattende volkstelling houden om te weten hoeveel Christenen en hoeveel Katholieke Christenen er zijn die leven volgens mijn evangelie en volgens de leer van Mijn ware en Heilige Kerk, om de vervolging en het vernietigingsplan van Mijn trouwe kinderen uit te voeren. Mijn kinderen, lees allemaal hoofdstuk 13 van het boek Apokalyps, om beter te begrijpen wat Ik bedoel, en wanneer het dus in jullie land komt tot het verplichte gebruik van de microchip, jullie meer begrip hebben over het bedrog van Mijn tegenstander en je dat kenmerk niet bij jezelf toestaat. Ik zeg jullie nogmaals geen angst te hebben, Ik zal bij Mijn Vader voor jullie smeken deze tijd zo kort mogelijk te houden en jullie kunnen verder gaan overeenkomstig het plan van Mijn Vader.

Het woord van Psalm 91 zal naar de letter worden vervuld. De schaduw van de Allerhoogste zal je beschermen, en Mijn Vader zal Zijn Engelen bevelen, zij zullen je op hun armen dragen en je zult je voet niet stoten tegen een steen; en je zult er duizend zien vallen aan je linker-, tienduizend aan je rechterhand, en jou zal niets gebeuren. Omdat je vertrouwen hebt in de Heer, zal Hij je beschermen, Hij zal je eren, Hij zal je een lang leven schenken en je zult genieten van Zijn Verlossing. (Ps. 91, 7-16)

Mijn kinderen, wees waakzaam en bid dat niets je zal verrassen en je zegevierend tevoorschijn komt uit de beproeving. Wees volhardend en je zult de vreugde van het eeuwige leven bereiken. Ik zeg jullie nogmaals, heb berouw en bekeer je, want het koninkrijk van God is nabij.

Jullie Meester en Herder, Jezus van Nazareth.

Maak Mijn boodschappen bekend aan alle volkeren.

 

17 april 2012, 08.50u
Wee degenen die zeggen dat er niets gebeurd is en dat  er niets zal gebeuren, God zal ons geen goed en geen kwaad doen!

DRINGENDE BOODSCHAP VAN GOD AAN ALLE VOLKEREN

Mensen van goede wil, vrede zij met jullie.

Wee degenen die zeggen dat er niets gebeurd is en er niets zal gebeuren, God zal ons geen goed en geen kwaad doen! O, kinderen van de wereld, wat zitten jullie ernaast! Ik zeg jullie, alleen door Mijn barmhartigheid heb ik Mijn toorn nog niet losgelaten. En als jullie Vader wacht ik op de verloren zoon, tot aan de laatste minuut, zodat jullie er nog eens over kunnen nadenken, berouw hebben en terugkeren naar jullie Vaders huis. Mijn schepping roept allang: Gerechtigheid, gerechtigheid, gerechtigheid en het zal Mijn Gerechtigheid zijn die zeer spoedig over jullie zal worden uitgegoten, zodat alles zal worden gereinigd en daarna recht en orde weer zullen regeren.

Oh, wat zijn jullie dom; wat voelen jullie je zelfverzekerd, alsof er niets gebeurd is? Waarom is Mijn Gerechtigheid nog niet gekomen? Stel dwazen, Ik zeg jullie, Ik moet Mijn Gerechtigheid nog over de mensheid uitstorten, want ik wacht op jullie bekering; jullie weten heel goed dat Ik niet blij ben met de dood van zondaars. Maar ik zie in jullie, een volk met harde koppen, dat behoefte heeft aan veel gerechtigheid teneinde te veranderen. Jullie denken als mensen, Ik denk als God. Herinner je dat Ik meer Vader ben dan Rechter. Als jullie Vader wacht Ik op Mijn wakker schuddend bewustzijn, om jullie te helpen er nog eens over na te denken en naar Mij terug te keren. Het is de laatste kans die Ik jullie geef, verspeel hem niet. Jullie leven tijdens de laatste klokslagen van mijn barmhartigheid. Maak gebruik van deze laatste kans op barmhartigheid die Ik jullie bied, om vanuit jullie hart berouw te hebben. Want morgen zal niemand jullie horen en zal het voor velen te laat zijn. Mijn Gerechtigheid, Wie is er tegen bestand? Ik geef jullie alle tekenen en Mijn schepping schreeuwt van barensweeën, op verscheidene plaatsen, verlangend naar jullie geweten, en toch, jullie blijven blind en doof voor Mijn oproepen. Wat zal er van jullie worden, schepsels, wanneer ik Mijn eerlijke toorn loslaat? Dan zullen jullie op je borst slaan en de Hemel smeken om genade en jullie zullen niet worden gehoord.

Tijdens de tijd van Mijn Gerechtigheid zal geen sterveling veilig zijn, want hij die zijn leven wil redden zal het verliezen, maar hij die het verliest om Mij zal behouden blijven. Velen van de laatsten zullen de eersten zijn en velen van de eersten zullen de laatsten zijn, want zonder God zijn jullie niets. Ik zeg jullie, stervelingen; wat weten jullie van Mijn barmhartigheid? Velen van jullie menen dat ze wijs zijn en ontkennen Mijn bestaan; jullie beoordelen alles vanuit het standpunt van menselijk redeneren en wereldse wijsheid, zelfs de werken van God; Ik zeg jullie, dat jullie wijsheid en menselijke kennis vuilnis zijn in Mijn ogen. Beoordeel wereldse zaken met menselijke kennis, maar beoordeel de zaken van de Heer niet op menselijke manier, want alleen de Heilige Geest van de Waarheid mag deze zaken bekend maken. Speel niet voor goden, stop met het manipuleren van Mijn schepping en Mijn schepsels; zeer spoedig zullen jullie Mij niet kennen als jullie Vader, maar als een Eerlijke Rechter. Dan zullen jullie de Enige en Ware God kennen, Heer van alle Volkeren en God der goden.

Het maakt Mij verdrietig om Mijn schepping te zien veranderd in een woestijn, door jullie onrechtvaardigheden en machtswellust. Mijn schepping ligt er ziek en ongelukkig bij. Als Ik niet ingrijp, zouden jullie hem kunnen vernietigen. Hoeveel levens zijn afgebroken in de moorddadige schoot van moorddadige moeders? Hoeveel volkeren worden geteisterd in volkomen ellende? Een minderheid onderwerpt en buit een onmetelijke meerderheid uit. Ik zeg jullie, deze onrechtvaardigheden zal Ik niet langer toestaan; jullie, goden van niets, jullie heerschappij staat op het punt te worden beëindigd. Mijn land zal als nalatenschap worden gegeven aan mijn uitverkoren volk; Mijn Nieuwe Jeruzalem wacht op Mijn trouwe en gelovige kinderen.

Jullie, rijken, hebben al genoten en jullie talenten verspild op deze aarde, zonder rekening te houden met Mijn Lazarus. De tijd van Mijn Gerechtigheid is nabij. Alles zal spoedig voorbij zijn. Heb berouw en bekeer jullie, want het koninkrijk van God is nabij. Nogmaals zeg Ik jullie, vrede zij met jullie, mensen van goede wil. Ik ben jullie Vader, Jahweh, de Heer van hemelen en aarde, Eerlijke Rechter.

Maak Mijn boodschappen bekend aan alle volkeren.

 

12 april 2012, 13.55u
Kinderen, draag je geestelijke pantser, verzegel jezelf met het Bloed van mijn Zoon en bedek jezelf met het schild van mijn  Heilige Rozenkrans, want de geestelijke strijd is begonnen

BOODSCHAP VAN DE HEILIGE MARIA

Mijn kinderen, moge de vrede van de Heer met jullie zijn en mijn moederlijke bescherming je altijd bijstaan.

Mijn kinderen, de dagen, maanden en jaren zullen korter worden, blijf verenigd in gebed tot jullie hemelse Vader en Moeder en alles zal verlopen volgens Gods wil. Een belangrijke gebeurtenis die de fundamenten van de Kerk zal doen schudden staat te gebeuren, maar jullie, volk van God, verlies je geloof niet, noch je vrede; sterker nog, moge jullie geloof als staal zijn en moge jullie trouw blijven aan de leer van de Kerk en aan het Evangelie van mijn Zoon.

Wanneer de aanval op de Kerk komt, moeten jullie in gebed verenigd blijven met mij,
met onze geliefde Michaël, met de Hemelse Legers van Engelen en Aartsengelen en met het Zegenrijke en Louterende leger, om een muur te zijn, die de machten van het kwaad, die strijden tegen de heilige, katholieke, apostolische en roomse kerk, gesticht door mijn Zoon, zullen overwinnen.

HET MAGNIFICAT

            Met heel mijn hart roem ik de Heer,
met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid.
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,
want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.
Heilig is Zijn naam,
barmhartig is Hij, iedere generatie weer,
voor wie Hem eerbiedigen.
Hij heeft de kracht van Zijn arm getoond,
wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.
Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald,
geringen gaf Hij een hoge plaats.
Hongerigen overlaadde Hij met het beste,
rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.
Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht,
indachtig de barmhartigheid die Hij,
zoals aan onze vaderen toegezegd,
bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.  (Lucas 1, 46-55)

Mijn kinderen, heel dit geestelijk pantser, samen met jullie geloof, vasten en boete, zullen de kwade machten niet toestaan de fundamenten van de Kerk van mijn Zoon te vernietigen. Weldra zal jullie Moeder, bekleed met de zon, jullie in de geestelijke strijd leiden; voel je niet alleen want ik ben verbonden met ieder van mijn kinderen die trouw zijn aan de Heilige Drie-eenheid en aan mij. Ik zal jullie aanvoerder zijn die jullie zal leiden naar de overwinning en naar de poorten van het hemelse Jeruzalem. Mijn kinderen, draag het geestelijk pantser, verzegel jezelf met het Bloed van mijn Zoon en bedek je met het schild van mijn Heilige Rozenkrans, want de geestelijke strijd is begonnen.

Wijd je fysieke, biologische, psychische en geestelijke wezen toe aan mijn Onbevlekte Hart; bid dag en nacht het toewijdingsgebed aan mij en bevestig dit alles met het gebed dat jullie goed kennen, maar waaraan ik jullie nu wil herinneren:

Mijn Koningin en mijn Moeder, ik geef mijzelf geheel aan u, en, als bewijs van mijn liefde, geef ik u mijn ogen, mijn oren, mijn tong, mijn hart en mijn gehele wezen, zonder beperking. Omdat ik de uwe ben, neem mij en bewaar mij als uw eigendom en bezit. Amen.

Verzegel jullie huizen en gezinnen met het Kostbaar Bloed van mijn Zoon, zodat gedurende de tijd dat de aarde zal beven, jullie huizen geen schade zullen lijden en jullie familieleden onder de bescherming van de Hoogste God blijven. Bid van nu af aan het gebed voor het Gezegende Bloed van Christus. Voorwaarts, kudde van mijn Zoon, volg jullie Moeder en samen met het bidden van de Heilige Rozenkrans, zullen we de kwade machten verslaan.

Mijn zegen en de vrede van God moge met jullie allen zijn.

Jullie Moeder, de Heilige Maria.


Witte Donderdag, 5 april 2012, 18.30u
Wee jullie, die oordelen, te kijk zetten, lasteren, veroordelen, je broeders en zusters en Mijn gezalfden mishandelen. Ik verzeker je, als je geen berouw hebt met je hart, zal je dat heel gauw betaald worden gezet!

OPROEP VAN HET HEILIG SACRAMENT AAN DE MENSHEID

Mijn kinderen, vrede zij met jullie.

Ik maak Mijzelf kenbaar op verschillende manieren samen met Mijn Moeder, opdat deze mensheid aandacht geeft aan onze oproepen tot bekering en berouw, vóór de komst van Mijn Vaders grote en verschrikkelijke dag. De kosmos verkeert in een gespannen rust, die uitnodigt tot nadenken; weldra komen alle elementen in beweging en schepping en schepsels zullen de stappen voelen van de goddelijke gerechtigheid. Hele volken zullen door hun opstand tegen, en de verwerping van, de goddelijke barmhartigheid verdwijnen; zelfs de laatste letter van Mijn Woord zal uitkomen, alles wat onbekend is zal bekend worden en de waarheid zal schitteren. Want ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. “Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, gaat zijn weg niet in duisternis, maar zal het ware levenslicht bezitten”. (Joh. 8, 12).

Mijn kinderen, maak goed gebruik van deze laatste dagen, opdat jullie Mij gezelschap kunnen houden, want waarlijk, Ik zeg jullie, voor een tijdje zal ik niet bij jullie zijn, maar op een andere tijd zullen jullie Mij zien in het hemelse Jeruzalem, waar Ik op jullie wacht en met jullie zal zijn tot het einde der tijden. Woon het Heilig Offer bij zo vaak jullie met Mij kunnen eten en breid alle Heilige Communies die jullie ontvangen uit naar jullie familie en bekenden, opdat jullie familie geestelijk onder Mijn bescherming blijft.

Ik zeg jullie nogmaals, offer Mij jullie opstandige bekenden en jullie vijanden, op het prachtige moment van de consecratie, en Ik, jullie Meester zal alle harten van de opstandelingen genezen, en met de kracht van de Heilige Geest alle machten van het kwaad breken. Bid voor jullie vijanden, vast en doe boete voor hen; en Mijn Vader, die luistert naar de stilte, zal deze zielen bevrijden van de macht van de duisternis. Vraag Mijn Moeder, Mijn Engelen en Mijn Heilige Zielen om voor jullie te bemiddelen bij Mijn Vader voor de redding van de zondaars in jullie familie en op de hele wereld.

Mijn kinderen, waarom vallen jullie elkaar aan? Dat doet Mij pijn en het maakt Mij bedroefd om de verdeeldheid tussen jullie te zien; als jullie zeggen dat jullie tot Mijn kudde behoren, waarom gedragen jullie je dan niet als broeders en zusters? Werp je niet op als rechter, opdat je niet onder het oordeel valt. Want onder het oordeel dat jullie vellen, zal je vallen, en met de maat waarmee jullie meten, zal je gemeten worden. (Mt. 7, 1-2).

Gesel Mij niet met de zweep van je tong, want jullie weten heel goed dat Ik je naaste ben. Herinner je je Mijn woord: “Er is maar één wetgever en rechter: Hij die de macht heeft om te redden en in het verderf te storten. Maar u. wie bent u, dat u over uw naaste oordeelt”. (Jak. 4, 12).

Vraag Mijn Vader je onderscheidingsvermogen te geven en nader Mijn Tabernakel met vasten en in gebed, en Mijn Vader  zal je Zijn Geest sturen, die je de waarheid zal tonen. Span geen rechtszaak aan tegen je broeders, waardoor je jezelf toestaat te worden overvallen door zuiver aardse gevoelens en gedachten. “Blijf wakker en bidt dat jullie in de beproeving niet bezwijken. De geest is wel  van goede wil, maar het vlees is zwak.” (Mt. 26, 41)

Als jullie dan, slecht als je bent, goede gaven weten te geven aan je kinderen, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel het goede geven aan wie het Hem vragen. (Mt. 7, 11).

Spreek geen kwaad en oordeel niet over je broeders; “Ga heen, u moest maar eens leren wat dit zeggen wil: Barmhartigheid wil ik en geen offer. Want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.” (Mt. 9, 13).

Stop met elkaar te belasteren, want dat komt niet van God. Wee jullie, die oordelen, te kijk zetten, lasteren, veroordelen, je broeders en zusters en mijn gezalfden mishandelen. Ik verzeker je, als je geen berouw hebt met je hart, zal je dat heel gauw betaald worden gezet! Gedraag je als de tollenaar in de tempel, nederig en eenvoudig van hart, opdat je door Mijn Vader gerechtvaardigd kan worden

Mijn vrede geef Ik jullie, Mijn vrede laat Ik jullie. Heb berouw en bekeer je, want het Koninkrijk van God is nabij.

Ik ben jullie Heilige Jezus, de Geliefde die niet bemind wordt.

 

25 maart 2012, 12.58u
De Ichtus of het vissymbool zal het teken zijn van mijn Mariale toevluchtsoorden

DRINGENDE BOODSCHAP VAN DE HEILIGE MARIA AAN DE KATHOLIEKE WERELD

Lieve kinderen van mijn hart, moge de vrede van God met jullie zijn.

Mijn kinderen, ik ben diep bedroefd en kan het huilen niet stoppen door deze ondankbare en zondige wereld. Nu móet mijn Vaders wil geschieden met Zijn Heilige Gerechtigheid. Ik zal doorgaan om de voorspreekster te zijn voor al mijn kinderen en speciaal voor diegenen die het verst van mijn Vaders huis verwijderd zijn. Ik zal bij mijn Vader voor hen pleiten tot de laatste seconde.

Mijn Vader heeft Zijn arm reeds laten zakken en zal de gebeurtenissen in werking stellen zoals beschreven in Zijn Heilig Woord voor deze eindtijden. Alles is bereikt. Bid met mij, mijn kleintjes, en ik, je Moeder, zal er bij de Vader voor pleiten dat jullie loutering verdraagbaar zal zijn. Noodlottige dagen liggen de mensheid te wachten, maar als jullie, mijn Vaders kudde, standvastig blijven aan jullie hemelse Vader en Moeder, zal alles snel voorbij zijn en mijn Vader zal de dagen zelfs verkorten, zodat jullie de beproevingen van jullie loutering kunnen doorstaan.

Mijn kinderen, huizen waar gebeden wordt en mijn Rozenkrans wordt gebeden met vurigheid en meditatie; huizen waar het Woord van God in praktijk wordt gebracht, voorschriften worden nageleefd en men toegewijd is aan onze beide harten, zullen schuilplaatsen zijn ten tijde van vervolging; en ik, jullie Moeder, zal ze bedekken met mijn mantel en ze onzichtbaar maken voor de aanvallen en valstrikken van de duivel en de legers van het kwaad. Dus weet goed; maak van jullie huizen vestingen van gebed, die jullie zullen beschermen in tijden van duisternis.

Lieve  kinderen, deze huizen van gebed moeten schoon zijn van alle wereldse besmetting, de mensen die er wonen moeten in verbinding staan met God en in vrede leven, harmonie en gebed moeten voor hen hoofdzaak zijn. Niemand mag los van Gods geboden zijn en er mogen geen mensen wonen die leven volgens het gewoonterecht, of overspelig zijn of in staat van doodzonde. Als er jonge volwassenen bij zijn, moeten zij zich wijden aan mijn Onbevlekt Hart, niet naar wereldse muziek luisteren of muziek van mijn tegenstander, noch ontucht plegen. Allen die in deze huizen wonen moeten leven volgens de voorschriften van mijn Vader, alleen dan zullen zij worden gekozen als mijn Mariale toevluchtsoorden.

De Ichtus of het vissymbool zal het teken zijn van mijn Mariale toevluchtsoorden. Je moet dit teken bevestigen aan je voordeur; aan de binnenzijde van deze deur, en je moet voorts bevestigen: het Wonderbare Kruis van Dozulé, het Heilig Gelaat van mijn Zoon, een medaille van de Heilige Michaël, mijn Wonderbare medaille en een medaille of afbeelding van mijn geliefde bruidegom Jozef. Al deze voorwerpen moeten zijn gezegend bij een van mijn uitverkoren kinderen. (een priester).

Mijn kinderen, deze huizen, gekozen als mijn toevluchtsoorden, zullen worden beschermd door  de hand van mijn Vader en de mijne, wanneer de Engel van Goddelijke Gerechtigheid voorbijkomt en de galbeker over de mensheid uitstort. Ik vraag jullie, mijn kinderen, dat jullie deze huizen die voldoen aan deze eisen, voorbereiden om mijn kinderen in de tijden van vervolging te huisvesten. Mijn kinderen, laat in deze  huizen geen discriminatie, trots of jaloezie toe; in tegendeel, dat liefdadigheid en liefde open staan om mijn kinderen die beladen zijn en vermoeid van het lopen in de woestijn, te ontvangen. Begin vanaf heden mijn toevluchtsoorden in te richten, want de schepping staat op het punt van verandering en de tijd van de Goddelijke Gerechtigheid klopt aan de deur.

Moge Gods vrede met jullie zijn en mijn moederlijke bescherming jullie behouden.

Jullie Moeder, de Heilige Maria.

 

23 maart 2012, 10.20u
Bid, bid voor de heilige paus en Mijn Kerk, want dagelijks komen er opstandelingen bij.

OPROEP VAN JEZUS, DE GOEDE HERDER AAN DE KATHOLIEKE WERELD

Mijn Kinderen, vrede zij onder jullie!

De duisternis van de nacht zal spoedig de hele schepping toedekken. De positie van de planeten in jullie zonnestelsel zal drastische klimatologische veranderingen veroorzaken op jullie planeet; de aarde zal niet meer dezelfde zijn; die zal beginnen te veranderen om een nieuwe schepping voor te bereiden. Verschijnselen in de ruimte en hemelse verschijningen zullen jullie tot bekering oproepen; De aanwezigheid van Mijn Moeder en Mijn aanwezigheid in de wolken van het hemelgewelf zullen een oproep aan de mensheid zijn tot terugkeer naar de liefde  van God.

De Waarschuwing is op handen, stel jullie voorbereiding niet verder uit, want er is geen tijd meer; kijk, dit is de laatste gelegenheid die je hebt om je ziel niet te verliezen. Wees niet koppig. De trompetten van de Goddelijke Gerechtigheid zullen krachtiger worden gevoeld; omdat het wekken van het bewustzijn nadert, zullen jullie deze en andere tekens worden gegeven om je voor te bereiden en aan alle volkeren te verkondigen dat Mijn tweede komst nabij is.

Mijn kinderen, ik deel jullie mede dat de zon aan haar verandering is begonnen; pas op voor haar straling, van nu af is dat niet meer weldadig voor de mensheid, ze zullen worden geladen met vuurvlammen, afkomstig van zonne-uitbarstingen, die het weer veranderen. In veel streken zullen het hevige regenbuien zijn die de oogst vernielen en steden en dorpen onder water zetten; in andere streken zal het de droogte zijn door de hoge temperatuur, die velen niet kunnen verdragen. De hele schepping begint aan haar verandering en de schepsels zullen lijden onder de gevolgen van deze veranderingen.

Mijn Kerk staat op het punt verdeeld te raken, het schisma is nabij; bidt voor onze Benedictus dat hij de stoel van Petrus niet verlaat onder druk van veel kardinalen die uitzien naar de beëindiging van zijn pontificaat. Bid, bid voor de paus en Mijn Kerk, want de opstandelingen worden met de dag talrijker. Kerken van anderen volkeren voegen zich bij de opstandelingen; al die rebellie zal uitmonden in schisma en jullie kennen de rampzalige gevolgen die dat zal toebrengen aan de katholieke wereld. Vandaar, Mijn kudde, blijf getrouw aan Mijn Kerk en loop niet weg van Haar leer of van Mijn Evangelie. Verlaat jullie Meester niet die in deze Kerk wordt vertegenwoordigd. Blijf standvastig in het geloof, alle stormen ten spijt; jullie zijn Mijn Kerk die geleid wordt door de wijsheid van Mijn Geest, geleid door de staf van Mijn Plaatsbekleder en samen met Mijn Moeder en Mijn geliefde Michaël zullen jullie niet toestaan dat de poorten der hel haar zullen overweldigen.

Nogmaals, Ik zeg jullie, bid voor de paus, om stevig op de stoel van Petrus te blijven zitten.

Heb berouw en bekeer je, want het Koninkrijk van God is nabij.

Ik ben jullie Meester en Herder, Jezus van Nazareth.

 

16 maart 2012, 13.40u
Mijn Moeder zal het Heilig Sacrament zijn waar Ik tijdens de dagen van loutering zal verblijven.

Mijn  kinderen, Mijn vrede zij met jullie.

Mijn tegenstander heeft zijn aanvallen verhevigd in de geest van Mijn schapen en tegen de hele mensheid. Dus wanneer Mijn Geest vertrekt, worden de geestelijke aanvallen heviger; houd  je hoofd koel, bid en verweer je, bescherm jezelf met het schild van Mijn Bloed en wijd jezelf daaraan toe. Voed jezelf met Mijn Lichaam en Mijn Bloed en als je gehuld ben in het Geestelijk Pantser kun je deze aanvallen weerstaan en afslaan. Wees op ieder moment waakzaam en alert, want mijn tegenstander kent jou en kent je zwakheden; versterk daarom de sloten van je open deuren met vasten, boete, gebed en geestelijk voedsel.

Ik zeg nogmaals, wees niet bang, dit is allemaal deel van je loutering; wees verenigd met Mij en de beproeving zal beter verdraagbaar zijn. Ik zal voor een korte tijd niet bij je zijn, heb geen verdriet, Ik zal je niet in de steek laten; Ik zal bij je blijven door Mijn Moeder. Mijn Moeder zal het Heilig Sacrament zijn waar Ik tijdens de dagen van loutering zal verblijven. Bid de Heilige Rozenkrans en mediteer erover en Mijn Moeder zal je vrede en troost geven tijdens deze dagen van beproeving.

Blijf niet weg van Mijn Moeder. Zij zal voor je zorgen, zij zal je toeverlaat en bescherming zijn en op het laatst zal zij je haar Zoon laten zien, de gezegende vrucht van haar schoot. Mijn kinderen, na Pinksteren zal de schepping aan haar algehele verandering beginnen. Wees niet bang voor de gebeurtenissen die je zult zien en bedenk dat alles wat geprofeteerd is voor deze tijden, moet geschieden zoals het  geschreven staat. Mijn kudde, gelukkig zijn zij, die de beproeving zullen doorstaan, want jullie ogen zullen de Mensenzoon zien afdalen uit de hemel met al Zijn majesteit en glorie en jullie zullen het nieuwe en hemelse Jeruzalem aanschouwen, dat in volle pracht en schoonheid op jullie wacht!

Die dagen komen naderbij, het licht zal de duisternis verdrijven en Gods Koninkrijk zal met jullie zijn tot het einde der tijden. Wees voorbereid op het opwekken van de kennis van goed en kwaad en wees niet bang; bedenk dat de oude mens moet sterven aan de zonde, voorafgaand aan de wedergeboorte van een nieuw schepsel, omgevormd door de Genade van Mijn Geest in een volmaakt spiritueel wezen. Ik zeg jullie nogmaals, na de Waarschuwing zullen jullie niet meer dezelfde zijn; jullie geest zal beslissen over de stof en jullie zullen nieuwe spirituele wezens zijn, die een zending hebben te vervullen voor het Koninkrijk van God. Jullie zullen Mijn kudde zijn, en Ik zal jullie Eeuwige Herder zijn.

Verheug je dus, Mijn kinderen, want de dagen van slavernij en leed komen tot een einde; in de Nieuwe Hemelen en op de Nieuwe Aarde wachten vrede en geluk op jullie, die niemand van jullie kunnen afnemen.

 

8 maart 2012, 14.40u
Oh, wat een vreugde zal de aanwezigheid van Enoch en Elia brengen aan Gods volk!

Liefhebbende kindertjes van mijn Hart, de vrede van God zij met jullie allen.

Leef in afzondering en gebed tijdens deze dagen voorafgaand aan de Goede Week. Biecht goed en wees voorbereid op de Waarschuwing en wees niet verbaasd door de Oproep van Mijn Vader.

Elia zal zich zeer spoedig kenbaar maken en samen met Enoch, over wie jullie al hebben gehoord, zullen zij de twee lichtdragers zijn die, met Mij, de weg voor de volgende komst van mijn Zoon zullen effenen. Zij zullen de ketterijen en leerstellingen van mijn tegenstander en zijn valse profeten vernietigen; zij zullen de Wijsheid van de Heilige Geest hebben en zullen gedurende 1290 dagen op aarde profeteren, de periode dat de hemelen zullen sluiten, zodat het niet regent en zo vervullen wat geschreven staat. Ik vraag jullie, mijn kinderen om alle medewerking te verlenen aan onze twee oogappels, opdat zij de hemelse zending kunnen volbrengen, die de hemel hun heeft toevertrouwd.

Volkeren, trouw aan de God van het Leven, juicht de Heer toe, want Hij zal eerder komen dan Zijn twee boodschappers om vrede te brengen en de redding van Zijn volk aan te kondigen; maak de weg vrij want Hij zal zijn voetsporen nalaten, zodat Zijn twee oogappels Hem volgen. Gezegend zijn de volkeren die zijn uitgekozen met de aanwezigheid van deze Boodschappers van de Heer. Oh, wat een vreugde zal de aanwezigheid van Enoch en Elia brengen aan Gods volk! Zij zullen licht zijn en alle duisternis verdrijven. Zij zullen vrede en troost zijn voor Gods volk; zij zijn twee lichtdragers die de Heer heeft geplaatst om licht te brengen in de duisternis van die dagen.

Enoch en Elia zullen geloof brengen bij Gods volk dat in de woestijn zal lopen, te midden van pijn en chaos; zij zullen zaden van hoop en geloof in God uitzaaien; zij zullen de stem van de Heer zijn gedurende die dagen. En de mensen die in duisternis liggen zullen het licht zien. Het hart van de ouders zal terugkeren naar hun kinderen, en het hart van de kinderen zal terugkeren naar hun ouders, zodat wanneer de Heer komt, Hij de aarde niet zal hoeven te vernietigen.

De dagen van de boodschappers van de Heer komen vlug dichterbij, verheug je over de zaden van de God van het Leven, zij zullen grootse wonderen verrichten met de Genade van de Heer, en zullen Gods kudde op de hoogte houden over de Wil van de Vader. Maak de paden vrij, want de boodschappers van de Heer komen spoedig om vrede aan te kondigen, en hoop terug te geven aan een volk dat hulpeloos is op haar weg door de woestijn. Gods Glorie zal met hen zijn, en de onderdrukking door mijn tegenstander van Gods volk zal worden gebroken.
Mijn kindertjes ontvang Gods Boodschappers, want verenigd met mij zullen zij de weg bereiden voor de zegerijke terugkeer van mijn Zoon.

Moge de vrede van God in jullie harten wonen en mijn Moederlijke bescherming jullie altijd bijstaan.

Jullie Moeder Maria, Vrouwe van alle Volkeren.

Kindertjes van mijn Hart, maak mijn boodschappen bekend.

 

26 februari 2012, 13.45u
Ik roep mijn geliefde volk op, Mexico: mijn kinderen, wat gebeurt er met jullie? Waarom maken jullie mij bedroefd door jullie houding?

DRINGENDE OPROEP VAN DE MAAGD VAN GUADELOUPE AAN HAAR MEXICAANSE VOLK

Lieve Kinderen van mijn hart, de vrede van God zij met jullie. Mijn moederlijk hart is bedroefd als ik zie hoe de dagen van Goddelijke Gerechtigheid naderbij komen en weet dat de overgrote meerderheid van de mensheid is ondergedompeld in geloofsafval en zonde. O, hoeveel volkeren zullen geheel worden verwoest door Gods Toorn. Hele landen zullen verdwijnen, en met hen de meeste inwoners, met uitzondering van hen die naar de hemelse oproepen hebben geluisterd.

Kindertjes, mijn tranen bedekken de schepping. Mijn Vader had besloten tot Zijn gerechte oordeel; als Moeder van de mensheid zal ik voor al mijn kinderen tot het laatste moment bemiddelen, en in het bijzonder voor hen die het verst van God zijn afgeraakt. Help mij, mijn trouwe kinderen om samen met mij te bemiddelen voor alle zondaars van de wereld, en in het bijzonder voor hen die niet geloven in de Ene en Drie-ene God.

Ik roep mijn geliefde volk op, Mexico; mijn kinderen, wat gebeurt er met jullie? Waarom maken jullie mij bedroefd door jullie houding? Ik ben jullie Moeder van Guadeloupe, die bemiddelde voor jullie volk; maar pijnlijk genoeg, zie ik hoe jullie van de weg af raken; Ik voel pijn als ik zie hoe jullie de Godheid van mijn Zoon in veel van jullie huizen beledigen. Ik voel pijn als ik zie hoe jullie de dood vereren en hoe jullie vloeken als jullie dat heilig noemen; Weten jullie dat dit allemaal het werk van mijn tegenstander is? Hoe vaak wordt er heiligschennis gepleegd, en hoeveel beledigingen krijg ik dagelijks van mijn kinderen, die ik zo liefheb. In veel van jullie provincies worden de namen van mijn Zoon en mij beledigd met jullie afschuwelijke praktijken; jullie bewonderen en vereren vreemde goden, idolen en afbeeldingen van overleden mensen, die een zondig leven hebben geleid. Verafgoding en vreemde geloven maken dat velen hun geloof verliezen.

Het doet mij pijn als ik zie hoe jullie het Heilig Offer van Mijn Zoon bijwonen en vervolgens ook tovenarij en bijgeloof omhelzen. Kijk hoe het met jullie volk gaat. Het dobbert rond als een schip zonder roer; het kwaad ligt op de loer en laat bloed vloeien in elke hoek van mijn geliefde land; wat een lijkwade over de huizen van mijn geliefde Mexicaanse volk legt. Jullie keren je Vader en Moeder de rug toe, en daarom hebben geweld, werkeloosheid, honger en chaos mijn geliefde land overgenomen. Mijn kindertjes, ik roep jullie op het goede pad weer te kiezen, want als jullie doorgaan op de zelfde manier zal ik jullie land alleen laten, en jullie kennen de gevolgen die dat voor jullie zou meebrengen.

Beledig mij niet en beledig mijn Goddelijke Zoon niet; ik vraag om jullie trouw en medewerking. Ik wil dat jullie je verhouding met mijn Zoon en mij herstellen, die in zoveel kerken ontheiligd wordt. Mijn lekenkinderen, jullie mogen geen priesterlijke taken vervullen;  jullie moeten begrijpen dat dit ambt is voorbehouden aan mijn uitverkoren kinderen; bidt voor priesterroepingen in jullie land, zodat mijn Vader jullie werkers stuurt. Ik vraag jullie dat jullie volk met het hart terugkeert tot mijn Zoon en tot mij; alleen dan zal de vrede terugkomen in jullie land.

Ik beroep mij op mijn profeten en assistenten van mijn geliefde land, opdat jullie in gebed  en  vasten voor het tabernakel, de echtheid van deze boodschap, die ik via mijn zoon Enoch stuurde, kunnen controleren en je niet aan mijn woorden hoeft te twijfelen.

Lieve kinderen, ik wil dat jullie gebeds- en vastendagen houden in jullie hele land en de Heilige Rozenkrans bidden en vragen om vrede in jullie land en de herinvoering van het geloof. Bid als de bewoners van Nineve tot God om barmhartigheid voor jullie en je volk.

Moge de vrede terugkeren om te bloeien in mijn geliefde Mexico.

Jullie Moeder van Guadeloupe, Keizerin van Amerika.

Maak mijn boodschappen bekend in alle hoeken van mijn geliefde land.

 

17 februari 2012, 08.30u

Zet door, zet door, verlies de hoop niet Mijn kudde, want het uur van jullie bevrijding is nabij.

ESCHATOLOGISCHE BOODSCHAP VAN JEZUS VAN NAZARETH AAN DE HELE MENSHEID

Mijn kindertjes, vrede zij met jullie.

Ik klop op de deur van het hart van de mensheid, en weinigen vragen Mij binnen te komen; Ik roep de mensheid en nodig ze uit voor het feestmaal van het Lam, maar zeer weinigen geven gehoor aan Mijn uitnodiging; zeer velen zijn uitgenodigd, maar aan het eind worden velen buiten gelaten, omdat ze niet volgens de juiste voorschriften zijn gekleed. De nacht valt, haast jullie, gasten, want mijn huis gaat dadelijk dicht, en alles dat binnen ligt zal worden ontheiligd. Er zal niemand zijn om Mij te troosten. Iedereen zal massaal op de vlucht slaan. “Deze nacht nog zullen jullie allemaal ten val komen, vanwege Mij, want er staat geschreven: Ik zal de herder treffen en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden.” (Mt. 26, 31)

Mijn smart is groot als Ik de angst en de lafheid zie van degenen onder jullie, die gisteren beloofden trouw aan Mij te zijn. Wanneer Ik naar morgen kijk, stromen de tranen over mijn wangen, dezelfde tranen die ik stortte toen ik de ondankbaarheid van Jeruzalem zag. Morgen, wanneer zij oog in oog staan met de kinderen van de duisternis, zullen ze uit angst, net als Petrus, beweren dat ze Mij niet kennen: Mijn kudde zal worden verdeeld, velen zullen Mij de rug toekeren, anderen zullen hun geloof verliezen en velen zullen hun broeders verkwanselen voor een handvol eten. Het gerechtelijk onderzoek is begonnen, de gezagsdragers van de nieuwe kerk zoeken naar Judassen om mijn gelovige kinderen te verraden. Mijn volk ontvlucht de steden en veel rechtvaardigen zullen hun leven geven uit liefde voor Mij. Loop, loop, want er zijn geen veilige plaatsen; Mijn volk vlucht zoals Mijn eerste Christenen, want de vervolgingen zijn voorgeschreven; de geschiedenis herhaalt zich, de steden zijn verlaten, alleen geesten dwalen door de straten. Het spijt Mij voor jou, Jeruzalem! Honger waart rond, en ouders verslinden hun kinderen, en de schreeuw van de dochter van Mijn volk, laat de hemel wenen. Zet door, zet door, verlies de hoop niet, Mijn kudde, want het uur van jullie vrijheid is nabij. Een nieuwe dageraad zal spoedig komen en dan zal het licht de duisternis verdrijven. Bereid je voor Mijn kudde want de klokken luiden, alles moet gebeuren zoals geschreven staat; hemel en aarde zullen vergaan, maar Mijn woorden zijn onvergankelijk.

Mijn vrede geef Ik jullie, Mijn vrede laat Ik jullie,

Jullie Meester, Jezus van Nazareth.


14 februari 2012, 14.05u
Mijn kindertjes, verlaat mij niet, bid met mij de Heilige Rozenkrans om de plannen van mijn tegenstander en zijn afgezanten te stoppen.

DRINGENDE OPROEP VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA AAN DE KATHOLIEKE WERELD

Kindertjes van mijn hart, de vrede van God zij met jullie, en mijn moederlijke bescherming moge jullie altijd vergezellen.

Iedere dag die voorbij gaat komen de gebeurtenissen die beschreven staan in het Heilig Woord van God dichter bij de mensheid. De arm van mijn Vader komt over veel volkeren naar omlaag: oorlogskreten beginnen op te klinken, de mens met zijn egoïsme en trots brengt dood en troosteloosheid. Bid mijn kindertjes, want de koningen van de wereld zijn overeengekomen een groot gedeelte van de mensheid uit te roeien. Alle binnenlandse conflicten zullen oorlogen veroorzaken; alles wordt georganiseerd en voorbereid door de afgezanten van het kwaad, zij willen de vrede aan het wankelen brengen en een derde wereldoorlog beginnen.

Achter dit alles zitten mijn tegenstander en zijn aardse vertegenwoordigers die van plan zijn een groot deel van de wereldbevolking uit te roeien. Er is een samenzwering om een oorlog op grote schaal te beginnen, die catastrofaal kan zijn voor de schepping en de mensheid. Kindertjes, ik kondig jullie met droefheid aan dat binnen het Vaticaan duistere krachten zijn die mijn Kerk onstabiel maken en een kerkelijk schisma veroorzaken; het zal schandelijke gevolgen hebben voor de Katholieke wereld. Veel zielen van uitverkorenen zullen door ongehoorzaamheid verloren gaan; velen die een nieuwe kerk willen, los van het evangelie en de leer van mijn Zoon.

Ik vraag jullie wederom te bidden voor Benedictus, want velen in het Vaticaan proberen zijn dagen van het pontificaat te verkorten om een nieuwe paus op de stoel van Petrus te plaatsen; zogenaamd vanwege de broze gezondheid van de paus, waardoor hij niet in staat zou zijn om de kerk te leiden. Zij willen op de stoel van Petrus een nieuwe paus plaatsen, die de leer van de Geest niet volgt en niet zal worden gekozen onder Gods Licht of Gods Wijsheid. Hij zou een paus zijn die gekozen wordt door opstandige kardinalen die onder invloed staan van mijn tegenstander. Dat zal een schisma ontketenen; de kerk zal uiteenvallen in twee richtingen, de ene trouw aan de huidige paus en de andere trouw aan de opstandige paus. Bid, mijn kinderen, dat dit niet gebeurt vóór het tijdstip dat bepaald wordt door de Wil van God. Maak een krans rond de wereld met het gebed van de Heilige Rozenkrans om de loop van deze op handen zijnde gebeurtenissen te voorkomen. Ik zeg jullie nogmaals, de opeenvolging van gewapende conflicten in verschillende landen zal tot oorlog leiden. De innerlijke verdeeldheid van de kerk kan tot schisma leiden en tot de verschijning van het wezen van ongerechtigheid vóór het tijdstip van de voorspelling. Kindertjes, laat mij niet in de steek, bidt mijn Heilige Rozenkrans om de plannen van mijn tegenstander en zijn handlangers te verijdelen. Ik doe een dringende oproep aan mijn uitverkoren getrouwen tot het priesterschap, alle legioenen die mijn naam dragen, de strijdmacht, religieuzen, gewijde zielen, en tot de Katholieke wereld in het algemeen. De tijd is gekomen dat jullie deze Moeder begeleiden op de weg naar Calvarië. Moge de vrede van God jullie hart binnen stromen en het Licht van de Geest jullie naar de waarheid leiden.

Jullie Moeder: Maria, Vrouwe van alle Volkeren.

Maak mijn berichten bekend aan de hele mensheid.


7 februari 2012, 13.50u
Het wakker schudden van jullie geweten door mijn Vader zal jullie de waarheid tonen en jullie voorbereiden op de dagen van beproeving.

DRINGENDE BOODSCHAP VAN DE HEILIGE MARIA

Innig geliefde kinderen van mijn hart, moge mijn moederlijke bescherming bij jullie blijven.

Mijn kinderen, de schepping is begonnen aan haar smarten; bereid je voor op de veranderingen die jullie planeet zal ondergaan. Op veel plaatsen is de temperatuur onder het vriespunt gedaald en op andere plaatsen zal de hitte ondraaglijk worden; het leven in de steden zal een chaos worden. Begin met houdbaar voedsel in te slaan en luchtige kleding voor overdag en jassen voor de avonden, want de morgens en de middagen zullen heet zijn en de avonden en de nachten bitter koud.

Begin eraan te wennen om in Gods genade te leven, wees dankbaar voor het kleinen en voor het groten; ik vertel jullie dit, want als de economie ineen stort, zal je niets aan geld hebben om in je gewone dagelijkse behoeften te voorzien.

Besteed onmiddellijk aandacht aan mijn oproepen en wees niet eigenwijs; sla alles wat je nodig hebt op, zo dat je de dagen van beproeving, die voor je liggen, aankunt. Als je over de financiële middelen beschikt, doe het dan nu; beschik je niet over geld, wees dan niet bang, want ik, je moeder, zal je niet in de steek laten; ik zal een goed woordje doen bij mijn Vader, ik vraag je alleen om geloof en vertrouwen te hebben en de dagelijkse behoeften zullen jullie, door Gods genade, worden gegeven. Het belangrijkste, mijn kinderen, is de gehoorzaamheid aan de wil van mijn Vader, al het andere is bijkomstig.

De goddeloze volkeren zullen de goddelijke gerechtigheid het hardst voelen, velen zullen van de aardbodem verdwijnen. De continenten zullen samenkomen en één enkel continent vormen; de aarde zal worden verdeeld onder de twaalf stammen van Israël. Daarom, mijn kinderen is de tijd van jullie bevrijding dichtbij, zonde en slechtheid zullen weldra verdwijnen. Gloria in Excelsis voor de God van het leven wordt door de Engelen in de hemel gezongen. Gloria in Excelsis zal het lied zijn van het volk van God gedurende  de dagen van beproeving.

Mijn kinderen, weldra zullen jullie door de genade van de Geest worden omgevormd tot nieuwe schepsels, voor de verheerlijking van God. Het wakker schudden van jullie geweten door mijn Vader zal jullie de waarheid tonen en jullie voorbereiden op de dagen van beproeving. De trompetten die de tijd van de Goddelijke Gerechtigheid aankondigen beginnen al en heel gauw zal je ze kunnen horen in alle uithoeken van de wereld. Wees niet bang, bid, kijk uit en vertrouw, verzamel je tot één enkele kudde, want jullie Eeuwige Herder is nabij. Pas op de wolven, mijn kinderen, want ze lopen los; heel spoedig zullen de gevallen engelen, die jullie buitenaardse wezens noemen, verschijnen en jullie spreken over vrede. Geloof niet in hun leugens, het is allemaal bedrog van mijn tegenstander om de mensheid in verwarring te brengen. Velen zullen komen en zichzelf verlicht noemen om velen te bedriegen, zelfs veel uitverkorenen. Gevallen engelen zullen een menselijke vorm aannemen, en valse boodschappen verspreiden, die door velen zullen worden aanvaard als komend van de Hemel. Besteed geen aandacht aan boodschappen die gaan over energieën en kosmische krachten, want dat is allemaal onderdeel van het bedrog van mijn tegenstander.

Kudde van mijn Zoon, jullie zijn gewaarschuwd om niet verrast te worden, blijf aan mijn zijde en ik zal niet toestaan dat mijn tegenstander je kwaad doet. Geloof niet in de leugens van valse profeten, die verkondigen dat iedereen gered is en dat God de mensheid niet zal straffen, omdat God liefde is. Ik herinner jullie eraan, mijn kinderen, dat God Liefde is, maar Hij is ook Gerechtigheid en zonder loutering zal er geen verlossing zijn. Laat niemand jullie bedriegen door te praten over redding zonder zuivering. Om in de hemel te komen moeten jullie eerst door Calvarië gaan, om het licht te zien, moeten jullie eerst de duisternis kennen. Moge de vrede van de Ene en Drie-ene God altijd met jullie zijn en moge mijn moederlijke bescherming met jullie blijven.

Jullie Moeder, de Heilige Maria.

 

27 januari 2012, 13.05u

Wees alert en waakzaam in je geest, want Mijn tegenstander is begonnen met geestelijke aanvallen.

DRINGENDE OPROEP VAN JEZUS DE GOEDE HERDER AAN ZIJN KUDDE

Lieve kinderen, schapen van Mijn kudde, vrede zij met jullie.

Wees alert en waakzaam in je geest, want Mijn tegenstander is begonnen met geestelijke aanvallen. Om te beginnen heeft hij geesten ingezet om de geesten van Mijn kinderen  aan te vallen en te bereiken dat velen hun hoofd verliezen. Waar je ook bent, bid in gedachten om die aanvallen af te slaan. Mijn vijand zal jou testen door waandenkbeelden en verschansingen tegen de kennis van God in je geest op te werpen. Elke gedachte wordt gevangen genomen om haar tot gehoorzaamheid aan Christus te brengen. (2 Kor 10,5)

Breng mijn Heerlijk Bloed aan op je lichaam, je verstand en je geest, zodat je de aanvallen kunt weerstaan; wanhoop niet, zij vormen een onderdeel van je zuivering; bid, smeek en roep de kracht van Mijn Bloed en Mijn Wonden in. Draag het allemaal op aan de wonde van Mijn linkerhand en ik beloof jullie de val van Mijn tegenstander. Roep Mijn Moeder aan en zeg: “O Maria, Onbevlekt Ontvangen, bid voor ons, die onze toevlucht tot u nemen”; of zeg: “Heilige Moeder, zonder zonden ontvangen, Maria, hoogheilige” en de kwade geesten zullen op de vlucht slaan.

Leer geestelijk te strijden om ware geestelijke soldaten te worden, en jullie kunnen in Mijn vrede blijven. Schapen van Mijn kudde, het is belangrijk dat jullie in Mijn genade blijven, gesterkt met Mijn Lichaam en Bloed, zodat je standvastig blijft in de geestelijke strijd. Mijn Lichaam en Bloed zijn het schild dat samen met jullie geloof, je iedere dag de overwinning zal schenken. Mijn trouwe kinderen, dat schild geef ik ook aan Mijn kinderen die kwetsbaarder zijn, zodat ook zij Mijn vrede kunnen bereiken. Vraag Mijn Vader om de redding van al degenen, die nog niet voor zichzelf hebben besloten, die zeggen dat ze God in hun hart dragen, maar zich niet aan Zijn voorschriften houden; bid voor degenen die God zoeken met hun lippen en oren, maar van wie het hart nog ver van Hem is verwijderd. Bid veel voor hen, want Ik verzeker jullie; tenzij ze berouw hebben en God met een oprecht hart zoeken, zullen zij geen vergiffenis ontvangen.

Velen zullen Mijn wekroep van het bewustzijn niet weerstaan en hun zielen zullen verloren zijn, omdat ze geen gehoor wilden geven aan mijn oproepen tot bekering, de grote meerderheid raakt verloren door zonden en zorgen van deze wereld, terwijl veel anderen dwalen in geestelijke warmte en nog geen besluit voor zichzelf hebben genomen en voor hen kom Ik om bij de mensheid aan te dringen  op berouw en het doen van de algehele biecht en daarbij zonden van nalatigheid in te sluiten, zodat, wanneer zijn voor het opperste gerecht moeten verschijnen, zij gerechtvaardigd kunnen worden en de tests van Mijn Waarschuwing niet meer hoeven te doorstaan. Bedenk dat jullie ziel zal worden beoordeeld naar de staat waarin je op dat moment verkeert; wanneer je in staat van doodzonde bent, zal je naar de hel worden gebracht, want als je in die toestand zou sterven, zou dat je verdiende loon zijn. Denk er nog eens goed over na en verwelkom Mij zo gauw mogelijk, want niemand is zijn leven zeker. Mijn Waarschuwing zal veel zondaars die in duisternis lopen, veel lauwen en ongeïnteresseerden wakker schudden. Ik zeg jullie dit omdat dit voor jullie de laatste gelegenheid is om te worden gered en te worden opgenomen in Mijn kudde. Als jullie na Mijn Waarschuwing doorgaan met zondigen of geestelijk lauw blijven, zal Ik jullie afscheiden van Mijn kudde en zal ik je aan mijn tegenstander uitleveren die jullie zal wegwerpen.

Ik zeg jullie nogmaals, hij die zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar hij die het verliest om Mijnentwil zal het behouden. Want vele laatsten zullen de eersten zijn; en vele eersten zullen de laatsten zijn. Laat niemand zich veilig voelen, want hij die zich verheft zal vernederd worden, maar hij die zich vernedert, zal verheven worden, wees eenvoudig en nederig opdat je gerechtvaardigd zult worden. Mijn vrede laat ik jullie, Mijn vrede geef ik jullie.

Ik ben jullie Meester en Herder, Jezus van Nazareth.

 

22 januari 2012, 14.30u
Kindertjes onder de vlag van het Bloed van mijn Zoon, bid de Rozenkrans en het Getsemane Uur en alle krachten van het kwaad zullen verslagen worden.

OPROEP VAN DE HEILIGE MARIA AAN HET STRIJDBARE LEGER

Lieve Kinderen, de vrede van God zij met jullie en moge mijn heilige bescherming jullie vrijwaren van alle kwaad.

De dagen van de Waarschuwing zijn dichtbij, wees niet bang, kleintjes, bid en vertrouw en alles zal gebeuren overeenkomstig de Wil van mijn Vader. Verheug je, want jullie geluk wacht jullie in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Draag je zuivering op als een gift aan God voor de redding van zondaars. Jullie zijn het volk van God. Volg mij en hou je aan mij vast en ik zal jullie veilig naar de poorten van het Eeuwige Jeruzalem brengen. Ik zeg jullie, je loutering zal gemakkelijker zijn als jullie je toewijdt aan onze twee harten. Wees niet bang kindertjes, ik, de eeuwige herderin zal voor jullie allemaal zorgen, de kudde van mijn Zoon.

Wees niet bang voor de dagen die komen, bedenk dat jullie gebeden en jullie trouw aan God jullie bescherming zal zijn tijdens de beproeving en tevens jullie paspoort naar de nieuwe schepping. Neem toevlucht tot mijn Onbevlekt Hart en mijn lichtstralen zullen jullie begeleiden en beschermen op de tocht door de woestijn. O gelukkigen, die de nieuwe schepping zullen bevolken. Hoevelen wensten niet om hier te zijn in deze tijden om Gods gelaat te aanschouwen. Hebben jullie daar niet aan gedacht? Wees gelukkig en verheug je in de Heer in plaats van bedroefd te zijn. Jullie moeten blij zijn van binnen om de tweede komst van mijn Zoon.

Heel spoedig zal het Koninkrijk Gods komen om te regeren in jullie harten; niemand kan jullie het geluk en de vrede en de vreugde in jullie hart afnemen. Als jullie eens wisten hoe mooi het Hemelse Jeruzalem is. Het is het grootste geschenk dat mijn Vader heeft bewaard voor na de loutering. De grootste vreugde op aarde is niets in vergelijking met wat jullie wacht in de nieuwe schepping, geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord wat God heeft bewaard voor zijn trouwe volk.

Kindertjes, ik vraag jullie om te bidden voor jullie overleden kennissen en voorvaderen, mijn Vader wil de vreugde van het eeuwig leven geven aan de arme zielen in het vagevuur, die wachten totdat jullie voor hun intentie gebeden, goede werken, vasten, penitenties en Heilige Missen en niet te vergeten jullie loutering opdragen aan mijn Vader. Die zielen jullie dankbaar zijn en jullie voorsprekers worden op deze wereld en ook wanneer jullie in de eeuwigheid aankomen. Kindertjes, bid voor alle zielen van priesters en religieuzen in het vagevuur en speciaal voor die arme zielen die Gods Barmhartigheid het meeste nodig hebben. De Heilige Mis die met godsvrucht wordt bijgewoond en opgedragen aan de arme zielen, zal velen van hen uit het vuur van het vagevuur bevrijden; de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid, opgedragen aan onze Eeuwige Vader voor de zielenrust van de overledenen, bevrijdt ook velen. Mijn Rozenkrans, vooral de droevige geheimen, indien opgedragen voor de zielenrust, zal hen van het vuur van het vagevuur bevrijden; mijn novene van de Maagd van Carmel werkt krachtig voor de redding en bevrijding van veel zielen. Kindertjes, help mij om zielen te redden, niet alleen de zielen in het vagevuur, maar ook degenen die op de wereld dwalen zonder God of gebod.

Vergeet de aanbidding van het Kostbaar Bloed niet, deze zal je vrijwaren voor veel kwaad. Deze gift die mijn Vader heeft gedaan voor deze tijden mag niet worden verspild, want het Bloed van mijn Zoon zal jullie vrij maken.

Bedek jezelf met de vlag van het Heilig Bloed van mijn Zoon, bid de rozenkrans van Zijn Bloed en het Getsemane Uur, en alle machten van het kwaad zullen verslagen worden. Haast je mijn kleintjes, want het uur van jullie bevrijding komt snel naderbij. Moge de Glorie van God jullie met Zijn mantel bedekken.

Jullie moeder, de Heilige Maria.

Kindertjes van mijn hart, maak mijn boodschappen bekend.

 

16 januari 2012, 10.00u
Het geluid van de trompetten kondigt de tijd van Mijn Gerechtigheid aan.

DRINGENDE BOODSCHAP VAN GOD, VADER VAN DE MENSHEID

Het geluid van de trompetten kondigt de tijd van Mijn Gerechtigheid aan. Wees paraat en klaar voor de geestelijke strijd; blijf geestelijk georiënteerd, zorg dat je pantser gesmeerd is en klaar voor de strijd, bid altijd, want Mijn tegenstander staat op het punt om de strijd te beginnen. Ontwaak, word wakker, o mensdom, de tijd telt niet! Het heelal is begonnen aan haar verandering, verschijnselen die nog nooit door een oog zijn gezien zullen zich in de hemel en op aarde voordoen, het klimaat is aan het veranderen, de dagen en nachten worden korter. Mijn engelen zijn begonnen Mijn trompet te blazen, dat de komst van Mijn Waarschuwing aankondigt, het glorierijke kruis zal spoedig aan de hemel verschijnen; verenig je in gebed, verlies geen tijd meer aan ijdele en wereldse zaken, opdat jullie niet overkomt wat in de dagen van Noach en Lot gebeurde, die gingen rustig door met het dagelijks leven en besteedden geen aandacht aan de oproepen van de hemel, net als vandaag en toen kwam de ramp en het was te laat voor de mensheid uit die tijd.

Denk erover na, aardbewoners, besteed aandacht aan Mijn oproepen, want de tijd van Mijn Gerechtigheid is nabij, dichterbij dan jullie denken! Verzoen je zo snel mogelijk met de Heilige Drie-eenheid, want de trompetten klinken en roepen op tot bekering. Ik doe een dringend beroep aan allen die in zonde rond dwalen en zich door deze wereld spoeden zonder God of gebod, kom bij Mij terug of ga ten onder. Als je warm van hart bent, maak dan voor eens en voor altijd je leven op orde; opstandige jeugd, word wakker uit jullie geestelijke slaap en stop met het negeren van Mijn voorschriften en stop je val in de afgrond.

Aardbewoners, Ik wil jullie dood niet! De tijd van Mijn Gerechtigheid klopt aan jullie deur; als jullie nu niet naar Mij terugkeren, lopen jullie gevaar jezelf te verliezen. Mijn schepping is begonnen met haar barensweeën en haar gekrijs zal gehoord worden in de vier windstreken van de aarde. Maak je klaar voor Mijn oproep van het geweten, Ik zal komen als een dief in de nacht, wees klaar met jullie lampen aan, want Ik kom kloppen aan de deur van je ziel. Ik zegen jullie, Mijn volk, Mijn erfgenamen, met de Drie-ene zegen.

†  Zegen van de Vader de Schepper,
†  Zegen van de Verlossende Zoon,
†  Zegen van de Heiligende Geest.

JULLIE VADER, YAHWEH, HEER VAN DE VOLKEREN

Gebed, door Onze Heer Jezus Christus gedicteerd na deze boodschap, om bescherming te geven aan onze geest,  krachten, zinnen, gedachten, bewustzijn en onderbewustzijn en het geheugen van de vuurpijlen van het kwade,

GEESTELIJK PANTSER

Bid ’s morgens en ’s avonds:
Heer Jezus, Ik …..(voor- en achternaam) wijd U toe mijn geest, met al zijn krachten, zinnen, gedachten, geheugen, bewustzijn, onderbewustzijn, aan Uw Glorierijk Bloed, voor mij vergoten, tot mijn heil. Ik sluit mezelf af en ik bescherm mij met Uw Verlossend Bloed tegen elke verkeerde gedachte, ieder negatief denkbeeld, iedere verkeerde voorstelling, iedere vrees, tegen elke teleurstelling. Heer Jezus, moge Uw Verlossend Bloed mij reinigen, zuiveren, ontsmetten en mij bevrijden, en mij de genade verlenen om mijn integriteit in fysieke, psychische, biologische en geestelijke zin te bewaren.
Krachtig Bloed van Verlossing, bestrijd de vijand in mijn lichaam, geest en ziel (Herhaal deze aanroeping 3 maal, steeds wanneer je hevige aanvallen van de vijand ervaart.)

Mijn vrede laat ik jullie.

Jullie Meester, Jezus van Nazareth

 

Berichten 2011

 

25 oktober 2011, 07.30u
Vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen

SMARTELIJKE OPROEP VAN JEZUS VAN NAZARETH AAN DE MENSHEID

Mijn kinderen, moge Mijn vrede altijd met jullie zijn.

De dagen kondigen Mijn volgende komst reeds aan. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zijn doen. Hoeveel beledigingen aan Mijn godheid moet ik nog verdragen: Mijn Lijden komt weer tot leven en Mijn Calvarië is pijnlijker door zoveel ondankbaarheid en zoveel zonden door de grote meerderheid van de mensheid van deze tijd.

Iedere abortus, iedere onschuldige die sterft verwondt Mijn Vlees; misdadige handen geselen Mij. De kinderen en ouden van dagen die van honger sterven zijn doornen die in Mijn hoofd steken. Mijn wezen siddert van pijn wanneer de mens en zijn technologie van de dood het leven manipuleert, het kruis dat ik in deze tijd moet dragen is zwaarder dan dat ik droeg op weg naar Golgotha. Wat doet het Mij pijn om Mijn jeugd gedompeld in duisternis en dood te zien, wat doet het Mij pijn om verscheurde gezinnen te zien, de arme mensen, behoeftige weduwen en wezen. Tranen rollen over Mijn wangen als Ik zie hoe Ik Mijn Bloed verspilde om jullie te verlossen en alles vergeefs lijkt. O wat is Mijn kruis zwaar en hoe langdurig Mijn foltering. Simon van Cyrene kom Mij helpen dit kruis te dragen, ween met Mij, dochters van Jeruzalem, veeg Mijn gelaat met Mijn tranen af en prent mijn portret op jullie ziel. Ik ben de Christus van alle tijden, die bedroefd ligt te sterven, als Ik zoveel menselijke ellende zie, en zoveel menselijke ondankbaarheid en zonde van deze goddeloze generatie. O herders van het huis van Mijn Vader, Mijn kudde raakt verloren door jullie onverschilligheid en gebrek aan betrokkenheid bij Mijn evangelie. Iedere priester die Ik verlies doet Mijn Kerk schudden en Mijn Bloed stroomt met horten en stoten wanneer Ik zie dat ze in de afgrond storten. Ik ben jullie Allerhoogste Priester die de  hedendaagse herders van Mijn kudde oproept, om de weg van Mijn evangelie weer in te slaan en te stoppen met jullie leven van afscheiding. Ik gaf jullie een voorbeeld van nederigheid en overgave aan de Wil van Mijn Vader. Waarom doorboor je Mij zoals Longinus met de lans van je ondankbaarheid, gebrek aan geloof en betrokkenheid bij Mijn evangelie? Velen geloven niet meer in Mij, velen zetten vraagtekens bij het mysterie van de transsubstantiatie van Mijn Lichaam en Bloed, dat besloten is in de eenvoud van een geconsacreerde hostie, en vieren Mijn Heilig Offer alleen maar voor de vorm.

Ik dorst naar echte priesters, die zich aan Mij overgeven en zich onderwerpen aan de leer van Mijn Kerk en Mijn evangelie. Mijn volk smacht naar Mijn woord. Wie kan Mijn dorst lessen? Mijn schapen vallen van de rots, want er zijn geen herders om hen te leiden en hen terug te brengen in de kudde; de oogst is overvloedig, maar er zijn te weinig arbeiders. Voed Mijn schapen, Mijn herders en gehoorzaam aan je priesterlijk ambt zoals Ik je heb geleerd; verwaarloos Mijn kudde niet, opdat je dat niet zult berouwen, want Ik zeg jullie: Aan wie veel is gegeven zal veel worden gevraagd; maak een goed gebruik van de talenten die Ik jullie heb gegeven, zodat je gerechtvaardigd kan worden en Ik je morgen niet hoef te zeggen: Ga weg van Mij.

Ik heb dorst, Ik sterf, Mijn smart is groot en Mijn foltering langzaam, door de enorme hoeveelheid van jullie zonden, kom Mij troosten Mijn volk, kom Mij troosten Mijn schaapherders; jullie gezelschap verzacht mijn pijn en droefenis, stel het niet uit, want de avond gaat voorbij en de nacht valt. Ik wacht hier, waar ik alleen en opgesloten ben.

Ik ben jullie Meester, Jezus van Nazareth, de Beminde die niet geliefd is.

Maak Mijn boodschappen bekend aan de hele mensheid.

 

25 februari 2011, 15.35u

Toewijdingsgebed gegeven door de Aartsengel Sint Michaël voor al zijn getrouwe gelovigen

GEESTELIJK PANTSER VOOR DE PERIODE VAN ZUIVERING

Roemrijke en gezegende Sint Michaël, Prins der hemelse legers, aan u, mijn geliefde Aartsengel, vertrouw ik de zorg toe van mijn lichaam en mijn geest; nederig wijd ik mijzelf, mijn gezin en mijn geliefden aan u toe; wees onze zekerheid en beschermer bij al ons doen en laten en geestelijke strijd. Dat door het aanroepen van de Heilige naam, “WIE  IS ALS GOD, WIE IS ALS GOD, WIE IS ALS GOD” ik, mijn gezin en mijn geliefden mogen worden beschermd tegen alle kwaad, alle gevaar en iedere vuurpijl van de boze tegen onze fysieke en geestelijke integriteit.

O, gezegende Sint Michaël, aanvaard mijn toewijding aan U. hemels persoon en breid deze uit over mijn gezin en mijn geliefden.

Ik vraag U dit in de Naam van de Vader, de Ene en Drie-ene – (Zegen)
Door de allerheiligste voorspraak van de Gezegende en Maria, altijd Maagd, Koningin van hemel en engelen,  Moeder van de Mensheid – (Zegen)
Door de heilige voorspraak van Sint Gabriël, Sint Raphaël en ander lichten die in u branden voor de troon van de Allerhoogste – (Zegen)
Door de heilige voorspraak van de Engelen en Aartsengelen – (Zegen)
Door de heilige voorspraak van de profeten en martelaren – (Zegen)
Door de heilige voorspraak van de Deugden, Machten, Vorstendommen, Domeinen, Tronen, Cherubijnen en Serafijnen – (Zegen)
Moge alles zijn voor de glorie van God en de redding van onze zielen – AMEN

(Doe dit dagelijks)

GEBED TER BESCHERMING

Gezegende Aartsengel, Sint Michaël, wees mijn zekerheid en beschermer bij al mijn doen en laten; moge Uw Heilige bescherming dag en nacht bij mij zijn; Bescherm mijn ziel tegen haar vijand en de dienaren van het kwaad. Leid mij op het juiste pad. Behoed ons voor beledigingen van God. Neem mij in het uur van mijn dood bij de hand en leidt mij naar de glorie van de Eeuwige Vader,

Aartsengel Sint Michaël, met uw lamp,   - verlicht ons
Met uw vleugels,                                      - bescherm ons
Met uw zwaard,                                        - verdedig ons
AMEN

 


 
 
 
 
HEILIGE MARIA